Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. Weekmarkt. ©a No. 3528. Donderdag 28 October 1897. 37e Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Yoor Amerika 1,32$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVESTENTllN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs sleclits tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. Burg, en Wetli. van HULST, brengen ter kennis van het publiek, dat, wegens het invallen van ALLERHEILIGEN op Maandag, den 1 November e. k., de gewone Weekmarkt zal gehouden worden op den daaropvolgenden Dinsdag. Hulst, den 25 October 1897. Burgemeester en Wethouders, Fr. van WAESBERGHE, Burgem. J. F. ROTTIER, Seer. POLITIEK OVERZICHT. Er komen een aantal berichten uit het Oosten, die deels tegenspraak bevatten op betgeen vroeger werd gemeld, deels zelven mogelijk weer zullen worden tegengesproken. Men heeft er dan ook geen te groote waarde aan te hechten. Zoo wordt geseind uit Konstantinopel De gevolmachtigden voor de vredesonderhan- deliugen hebben nu reeds hun vierde vergadering gehouden en nog slechts een paar punten be- sproken, waarover zij het oneens zijn de Grieken weigeren toe te stemmen in het maximum van 4 millioen wegens schadeloosstelling aan particulieren, en verlangen, dat ook de schade, door Turken aan particulieren in Thessalie en Epirus berokkend, in rekening gebracht zal worden. Voorts is men het nog niet eens over de nieuwe consulaire conventie. Een ander bericht, uit Athene, luidt De terugkeer der Thessaliers is tusschen Edhem- pacha en de Grieksche afgevaardigden geregeld. Eerst zullen de bewoners van dorpen, door Turksche troepen bezet, terugkeeren, daarna de bewoners van steden. Met het oog op de opgewondenheid op Kreta, heeft de regeering strenge orders gegeven om alle toezending van wapenen of elk vertrek van vrij- willigers te beletten. De Times-correspondent meldt daarentegen, dat juist de Turken den opstand voeden, door wapenen te verstrekken aan hunne geloofsgenooten. De admiraals denken er aan, Kandia te bezetten, zooals Kanea. Te Madrid is men sterk onder den indruk van nieuwe, ongunstige berichten uit Cuba en worden A. CONAN DOYLE. 2) ,/Hoe kwaamt ge dan tot de gevolgtrekking, dat ik een telegram verzonden heb //Wel ik weet dat gij, gedurende den ganschen morgen die ik in uw gezelschap heb doorgebracht. geen brief geschreven hebt. Tevens zie ik ginds in uwen geopenden lessenaar, dat gij een ris postzegels en een pakket briefkaarten voorradig hebt. Waartoe kondet gij dan anders het post- kantoor binnen gaan dan om een depeche te verzenden Breng nu alle andere factoren met elkander in verband, dan moet de eenige gevolg trekking de juiste zijn." ,/In dit geval is het zeker zoo," antwoordde ik na eenig nadenken „en de zaak, zooals gij zegt, allereenvoudigst. Zoudt gij het onbescheiden vinden indien ik uwe theorieen aan meer ernstige proef onderwierp ,/Integendeel," antwoordde hij dat zou mij terughouden om een tweede dosis cocaine te nemen. Het zou mij verheugen eenig probleem dat gij aan mijn oordeel zoudt willen onderwerpen, op te lossen." fflk heb u hooren zeggen dat het onmogelijk is voor een man om eenig voorwerp dagelijks te gebruiken, zonder den indruk van zijne persoon lijkheid er in die mate op achter te laten, dat eeu geoefend opmerker die zou kunuen ontdekken. maatregelen beraamd, om in een en ander te voorzien. Er openbaart zich namelijk eene van insu- bordinatie niet veel verschillende beweging onder een gedeelte der troepen ten gunste van generaal Weyler, welke zich uit in ongepaste manifestation. Van des generaals bewering, dat hij met het bedwingen van den opstand al zoo goed als ge- reed was, blijkt intusschen niet veel aan te wezen. De militaire toestand is volkomen dezelfde als voor 6 maanden, dat wil zeggen, dat de operation nog steeds gesehorst zijn en de troepen gebruikt worden tot bewaking der spoorweglijnen, voor zoover ze namelijk daartoe in staat zijn want er liggen 40,000 zieken in de hospitalen. De financieele toestand wordt beschreven als schrikwekkend, daar handel en nijverheid ge- heel stilstaan en een groot aantal lieden van alle hulpbronnen zijn verstoken. Onder deze omstandigheden mag men hartelijk verlangen naar de komst van generaal Blanco eind October die echter zal moeten beginnen met een geheel nieuw program ma en daarmede overeenkomende daden eerst een weinig vertrouwen te winnen bij de ganschelijk gedemoraliseerdebevolking. De Fransche regeering heeft na langdurige overwegingen eindelijk besloten tot splitsing van het zesde legerkorps, waarvan het hoofdkwartier zich te Chalons sur Marne bevindt en dat uit 5$ infanterie- en 4 cavalerie-divisien is samenge- steld met respectievelijk 92 bataillons en 115 escadrons, waarbij dan nog komen 52 veld- en 38 vesting-batterijen. Uit dit eene korps zullen nu twee gevormd worden, waarvan het eene het nummer 6 en het andere het nnmmer 20 voert. Ook de omvang van het gebied, waarover dit korps zich uitstrekt, was reusachtighet reikte van de oostelijke grens tot naar Parijs en bevatte behalve de departementen Ardennes, Aube, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meurthe en Vosges nog vier arrondissementen van Parijs (het Seine-departe- ment), namelijk het 8e, 9e, 17" en 18e. De militaire kringen van Frankrijk verzetten zich lang tegen het denkbeeld om eene ckirurgische operatie aan dit aan overvoeding lijdende legerkorps te ondernemen, want men ging van de onderstelling uit, dat het raadzaam was bij een plotseling uit- barstenden oorlog met Duitschland, eene groote, ruim van cavalerie en artillerie voorziene troepen- macht onder e'en kommando onmiddellijk vereenigd, beschikbaar te hebben, opdat, steunende op de in het Oosten talrijke voorhanden vestingen en sper- forten, met nadruk een Duitsche inval kunne Welnu, ik heb hier een horloge dat kort geleden in mijn bezit is gekomen. Zoudt gij nu zoo vrieudelijk willen zijn om mij uw oordeel omtrent het karakter of de gewoonten van den laatsten eigenaar te zeggen Ik reikte hem het horloge met eenig leedvermaak over, want naar ik mij overtuigd hield, was de proef onmogelijk en ik had er een les mede op het oog voor den stelligen toon dien hij gewoonlijk aansloeg. Hij legde het uurwerk op zijn hand, beschouwde de wijzerplaat zorgvuldig, opeude het en onderzocht het werk, eerst met zijn bloote oog, toen met een sterke lens. Ik kon nauwelijks mijn lach bedwingen bij het zien van zijn teleur- gesteld gelaat toen hij eindelijk de kast weder sloot en het mij terug gaf. ,/Er zijn ternauwernood eenige datums merkte hij op ffhet horloge is eerst kort geleden schoon- gemaakt, iets dat mij van de meeste denkbare daadzaken beroofd." z/Gij hebt gelijk," antwoordde ik//het werd schoongemaakt alvorens het mij werd toegezonden. In mijn hart beschuldigde ik mijn metgezel dat hij zijn onvermogen achter een niet beduidende uitvlucht verschool. Welke datums kon hij bij een on-schoongemaakt horloge verwachten z/Hoewel onvoldoende, is toch mijn onderzoek niet geheel vruchteloos geweest," sprak hij, met droomerige half gesloten oogen naar de zoldering starende z/Onder verbetering zoude ik oordeelen dat het horloge aan uw oudsten broeder heeft toe- behoord, die het van uwen vader geerfd heeft." z/Dat leidt gij zeker af van de II. W. op de kast worden tegengegaan en achter het beschermende schild van het zesde legerkorps de mobilisatie en de strategische opmarsch van het hoofdleger zou kunnen worden uitgevoerd. Intusschen schijnt men nu toch tot het inzicht gekomen te zijn, dat een zoo uitgebreid legerkorps als het zesde moeielijk uit een hand en zonder tusscheninstantien te be- sturen isvandaar dat men tot de splitsing besloten heeft. Een gevolg daarvan zal wel zijn, dat er reeds in vredstijd een legerkommandant aan de oostelijke grens zal worden aangewezen. Het wetsontwerp op deze splitsing is reeds bij de Kamer ingediend. De Minister van Oorlog heeft zich gisteren naar Ede begeven, vergezeld van de generaal- majoors Kool en Gijsberti Hodenpijl, kolonel Pantalion baron van Eck, majoor Sabron en de adjudant des Ministers, kapitein Doorman, naar alle waarschijnlijkheid voor terreinopneming tus schen Ede en Amersfoort voor het militaire wapenschouwing ter gelegenheid van de troons- bestijging der Koningin, vermoedelijk buiten de residentie te houden. De uitslag der eergisteren in het district Enkhuizen gehouden herstemming voor het lid- maatschap der Tweede Kamer, is de volgendc uitgebracht 7022 stemmen; geldig 6941. Hier- van verkreeg de heer Kool (lib.) 3881 en de beer Raat (kath.) 3060 stemmen. Gekozen is alzoo eerstgenoemde. De door de Sneeksche Kamerverkiezing bekend geworden kiezer W. Cnosseu te IJlst, die zich op 25 Juni zonder oproepingskaart op het stembureau aanmeldde, vereenigde, naar men van daar aan de N. R. C. schrijft, alle eigenschappen in zich om hem zoo goed als onbekend te doen zijn nog maar een jaar of wat woont hij buiten de kom der plaats op een verwijderde lioeve, die hij slechts bij hooge noodzakelijkheid verlaat. Toen hij zich dan ook op 25 Juni op het stembureau vertooude, was er niemand van de op dat oogenblik aan- wezige leden van het stembureau, die den man kende of herkende. Daar nu voor de juiste be- oordeeling van het hier gebeurde dit feit zeker niet zonder beteekenis is, hebben de leden van het stembureau, welke op bedoeld noodlottig oogenblik zitting hadden, besloten zich alsnog per adres tot de Tweede Kamer te wenden, teneinde deze omstandigheid zoo veel en zoo goed mogelijk toe te lichten. 1- i ,/Zeer juist. De W. doet uw eigen naam ver- onderstellen. De datum van het horloge klimt op tot omstreeks voor vijftig jaren terug, en de initialen ziju even oud als het horloge zelve. Kostbaarheden gaan gewoonlijk op den oudsten zoon over, en hij draagt in den regel den zelfden naam als de vader. Uw vader is, indien ik mij goed herinner, reeds verscheiden jaren overleden. Dientengevolge is het horloge in handen gekomen van uw oudsten broeder." Zooverre zijt gij juist," zeide ikweet gij nog meer z/Hij was een man van zeer ongestadige en zorglooze levenswijze. Hij had eens goede voor- uitzichten, maar hij verschopte zijn geluk leefde gedurende eenigen tijd in armoede, met korte tusschenpoozen van voorspoed, en nadat hij einde lijk aan den drank verslaafd was geraakt, stierf hij. Dat is al wat ik kan afleiden. z/Ik sprong uit mijn stoel en hinkte, ten zeerste gekrenkt, de kamer op en neer. z/Dat is onwaardig van u, Holmes," zei ik, z/ik zou nooit hebben kunnen gelooven, dat gij u tot zoo iets zoudt verlagen. Gij hebt onder zoek gedaan naar de geschiedenis van mijn onge- lukkigen broeder, en beweert thans door gevolg- trekkingen tot deze wetenschap gekomen te zijn Gij kunt toch niet van mij verwachten dat ik gelooven zal dat gij dit alles op dit oud horloge gelezen hebtHet is niet vriendschappelijk, en om de voile waarheid te zeggen, heeft het iets van charlatanisme /Waarde dokter," zei hij vriendelijk, //ik bid u, neem mijne verontschuldiging aan. De zaak als een gewoon vraagstuk beschouwende, had ik Wegens plaatsgebrek op de perstribune in de vergaderzaal der Tweede Kamer is, ten behoeve van de plaats verzocht hebbende verslaggevers van volksbladen, eeu gedeelte van de gereserveerde tribune afgezonderd en van schrijflessenaars voorzien. Blijkens een telegram van den Gouverneur- Generaal van Ned.-Indie, van 24 dezer, wordt de gouvernements-koffieoogst op Java voor dit jaar geraamd op 471,000 pikols. Het //Bat. Nbld." vreest, dat na al het voorgevallene, Toekoe Oemar moeilijker dan ooit zal te bereiken zijn. De oude kwaal toch, heeft ons weer te pakken gehad. Men was n.l. gewaarschuwd, had berichten van voorgenomen vijandelijkheden ontvangen zoo althans de van verschillende zijde ontvangen mededeelingen niet liegen doch stoorde zich daaraan niet en zond patrouilles op groote af- standen langs wegen, die er als voor geschapen zijn, om den troep in een hinderlaag te doen vallen. Nu zal men vermoedelijk weer zeer krachtig optreden doch, zooals ik zei, het is te vreezen, dat Toekoe Oemar en zijn benden dat optreden niet zullen afwachten. Hij kent ons door en door en zal van de oude onuitroeibare fout, die door onze heele geschiedenis loopt, wel nu en dan op zijn manier profi- teeren. Aan een verslag in Evolutie over de jongste vergadering der Yrije Yrouwen-Vereeniging te Amsterdam is het volgende ontleend Beraadslaagd werd over de wijze hoe het best het parlementslid Yan Kol te steunen, bij zijn voorstel om een commissie van onderzoek te doen benoemen, teneinde den Atjeh-oorlog te beein- digen. Men vreesde algemeen, dat als het in de be- doeling van mevr. Van Kol ligt, de vrouwen op te wekken tot een soort petitionnement, de tijd daarvoor veel te kort is. Een der leden deed het voorstel, mevr. Van Kol in overweging te geven, als dezen keer haar echtgenoot niet slaagt in de Tweede Kamer, tegen een volgend jaar een adres- beweging op touw te zetten. Dit werd aange- nomen. De stoombarges, varende tusschen Middelburg en Vlissingen, benevens de kolenbergplaats aan het kanaal te Middelburg en de aanlegsteigers te Middelburg, Abeele, Souburg en Vlissingen en het huisje aan de Keersluis te Vlissingen, worden a. s. Woensdag te Amsterdam geveild. vergeten hoe persoonlijk en pijnlijk u de oplossing ervan mocht wezen. Ik geef u echter de heilige verzekering dat ik nimmer geweten heb dat gij een broeder hebt gehad, tot ge mij dit horloge hebt ter hand gesteld." z/Maar in naam van al wat onbegrijpelijk is, hoe kwaamt gij dan tot deze feiten Zij zijn in elk opzicht juist en waar z/Ah, dat is gelukkig. Ik voor mij kon ze slecht waarschijnlijkheden noemen. Ik verwachtte geenszins zoo accuraat te zullen zijn." z/Maar het zijn toch niet enkel gissingen z/Neen, neen, ik gis nimmer. Dat is een dwaze gewoonte en meestal schadelijk voor het logisch verband. AVat u zoo vreemd toeschijnt is dit alleen, omdat gij mijn gedachtengang niet volgt of geringe omstandigheden, die veelal de grootste ophelderingen verschaffen, over het hoofd ziet. Bij voorbeeldik begon te beweren dat uw broeder zorgeloos was. Wanneer gij het benedengedeelte van deze horlogekast gadeslaat, dan merkt gij op dat zij niet slechts op twee plaatsen gedeukt is, maar zij is overal geschramd en bekrast, door de gewoonte die hij had, om in denzelfden vestzak ook andere harde voorwerpen, zooals geldstukken of sleutels te bergen. Er behoort gewis niet zoo veel vernuft toe om de gevolgtrekking te maken, dat hij, die zoo netjes met een horloge van vijftig guinjes omspringt, een zorgeloos man is. En eveumin is het zoo wonderlijk te begrijpen, dat een man, die een voorwerp van zulke groote waarde erft, niet van middelen ontbloot is. Ik knikte, ten bewijze dat ik zijne redeneering volgde. z/Het is bij pand-beleeners in Engeland algemeen NEDZEISCBE COURAW ■kit blail verschijnt -TlI.antln»-, Woeosdag- en Vrijdat;avoad, uilgezauderd op Feestd»gen^>^dei^iilKe*e^P^^^^ill^A5iO^^Te^Meuz^. DOOR

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 1