A lgemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch- Vlaanderen ©a ivaajA-aaua*? No. 3527. Dinsdag 26 October 1897. 37e Jaargang. BEMIIKTB1AAD. Binnenland. abonnement bUS"0Uder!' Inzending van advertentiSn vdor 3 uren op den dag der uitgave. adyeetentiEn POLITIEK OVERZICHT. FEUILLKTON. A. CONAN DOYLE. De kemiis der gevolgtrekking. IEl Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post Nederland 1,10. Voor Belgie 1 40 Voor Amerika 1,32*. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de pnjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. I,it versrl>ijnt riWoensdag- VriJ.laaavon<l, bij den P. J. WAH. S'"eBl De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat Openbare Ve^adering van den Gemeenteraad is belegd tegen l»on«lerd»s 38 Octo ber 180S, voormiddags 10 uren. Ter Neuzen, 25 October 1897. De Burgemeester voornoemd, J. A. VAN BOVEN. Herhaaldelijk is er beweerd, dat baron De Cour- cel, Fransch gezant aan het Britsche hof, zijn betrekking weuschte te verlaten. Volgens den Parijschen correspondent der Times blijft hij echter op zijn post, ten einde zijn medewerking te kunnen verleenen aan de regeling der geschillen in West-Afrika. In den laatsten tijd zijn vrij scherpe oneenig- heden tusschen Frankrijk en Engeland naar aan- leiding van het optreden van beide rijken in West-Afrika ontstaan. Wanneer men de bladen als, zou men geloofd hebben, dat het elk oogen- blik tot een vredebreuk zou kunnen komen. Er werd zelfs beweerd, dat Engeland een nieuwe expeditie zou afzenden. Dit laatste wordt door de Press Association" ten stelligste tegen- gesproken. Een expeditie, welke door Engeland wordt ge- reed gemaakt, heeft volgens inlichtingen van deze t/Pres Association," alleen ten doel het bezetten van de streken, welke thans reeds onbetwist eigen- dom van Engeland zijn. De gemeenteraad van Parijs is weer eens boos op de regeering. Twee van zijne leden waren door hem afgevaardigd maar de plechtige onthulling van het monument, dat te Chateaudum gesticht is ter eere van de bij de verdediging van die stad op den 18 October 1780, toen zij stormenderhand door de Duitschers werd ingenomen, gevallen lieden. De Minister van marine, die deze plechtig- heid voorzat namens de regeering het woord voerde, verlangde, dat de sprekers, die verder het woord zouden voeren, hem den tekst van t geen zij wilden zeggen vooraf ter inzage zouden geven, geen overbodige voorzorg bij deze gelegenheiddie tot het roepen van revanche zoo licht aanleiding kon geven. Daardoor voelden de vertegenwoordigers van de gemeenteraad van Parijs zich in hunne waardig- heid gekrenkt, en zij besloten niet alleen zich er van te onthouden het woord te voeren, maar ook van de geheele plechtigheid weg te blijven. De ge meenteraad, die deze krenking diep mee voelde DOOR 1) Sherlock Holmes nam zijn flesch van den schoor- steenmantel, en zijn werktuig voor onderhuidsche inspuitingen uit zijn marokijnen foudraal. Met zijn lange, witte, zenuwachtige vingers bracht hij de fijne naald in orde, en schoof de linkermouw van zijn overheind omlioog. Gedurende eenigen tijd bleven zijne oogen nadenkend op den gespierden voorarm en pols gericht, die met ontelbare teekenen van inprikkingen als bezaaid waren. Eiudelijk trok hij de scherpe punt terug, drukte den kleinen piston omlaag en zonk met een lange zucht van voldoening in den fluweelen armstcel terug. Driemaal per dag was ik reeds gedurende ver- scheidene maanden getuige geweest van deze ver- richting, maar de gewoonte was bij mij in dit opzicht geen tweede natuur geworden. Integendeel van dag tot dag stond mij het gezicht ervan meer tegen, en elken avond verweet ik mij mijn gebrek aan irioed, om mij er tegen te #erzetteu. Her haaldelijk had ik mij reeds ten stelligste voorge- notnen om mij daaromtrent de noodige opheldering te verschaffenmaar er lag zooveel koele onver- schilligheid in het voorkomen van mijn metgezel, en daaraan op voor de regeering niet malsche wijze uitdrukking heeft gegeven, legde den beiden afgezanten een pleister op de wonde, door hun het genoegen te gunnen zich gedrukt te zien de redevoeringen, die te Chauteaudan hadden moeten gehouden worden, zal men kunnen lezen in het bulletin municipal officieel van Parijs, waarin zij ingevolge het uitdrukkelijk besluit van den gemeenteraad zullen worden opgenomen. Het bezoek, dat de Russische Czaar aan Keizer Wilhelm te Wiesbaden gebracht heeft, is door dezen verleden Donderdagavond beantwoord. Om vijf uur kwam de Duitsche Keizer, uit Karlsruhe komende, te Darmstadt aan, waar de Czaar en de Groothertog van Hessen hem aan het station op- wachten. In het paleis heeft een familie-diner plaats gehad daama hebben de souvereinen samen den schouwburg bezocht, waar Wagner's Walkure gegeven werd, en om tien uur is Keizer Wilhelm vertrokken, rechtstreeks naar Potsdam gaatide. Deze ontmoetiugen zijn, evenals die van het vorige jaar op dezelfde plaats en ongeveer op denzelfden tijd, van geheel privaten aard. De officieele bezoeken hebben in het vorige jaar en in dit jaar te Breslau en te Petersburg plaats gehad. De Porte heeft eene nieuwe circulaire tot de mogendheden gericht met het verzoek, de regeling van de Kreta-quastie te bespoedigen. 1 Maarschalk Kamphovener Pacha, de Duitsche officier in Turkschen dienst, van wien onlangs bericht werd dat hij door den Sultan was voorge- steld aan de mogendheden als titularis voor de functie van gouverneur-generaal van Kreta, ver- toefde verleden week tijdelijk te Weenen op zijne doorreis naar Konstantinopel. In een interview verklaarde hij toen aan een medewerker van het Neue Wiener Journal, dat men reeds in het voorjaar op hem voor dat ambt het oog had gehad. De gouverneur moet een Christen zijn en het voile vertrouwen van den Sultan genieteti hij moet echter een soldaat zijn, die met suiker en met de zweep zich op weg begeeft. Wat door de Christelijke bewoners van Kreta onder de oogen van de Christelijke vloten, den Mohammedanen is aaugedaan, is de schandelijkste laagheid, de ge- meenste roof. Uit Kanea wordt bericht, dat de notabelen van Christelijke, Mohammedaansche en Israelitische bewoners van die stad. aan de admiraals eene petitie gezonden hebben, waarin zij den precairen toestand van de meestal uit handeldrijvenden be- staande bewoners van deze en van de audere steden dat elkeen zich wel in acht zou nemen zich eene onbescheidenheid tegenover hem te veroorloven. Zijn kracht, zijn gebiedend uiterlijk, en de onder- vinding die ik bezat omtrent zijn vele buitenge- wone eigenschappen, dit alles hield mij ervan terug en maakte mij besluiteloos om hem in den weg te treden. Maar, op bovenvermelden achtermiddag, hetzij dan tengevolge van den meer dan gewonen en krachtigen wijn, dien ik bij mijn lunch gedronken had, of dat mijne zelfbeheersching ten einde was, gevoelde ik dat ik mij niet langer kon bedwingen. ,/Wat is het vandaag," vroeg ik „morphine of cocaine Hij hief zijne oogen langzaam op van het notitie-boek dat hij geopend had. z/Het is cocaine," zeide hij //een oplossing van zeven pereent. Zoudt gij het soms eens willen beproeven vIn geen geval," antwoordde ik haastig //mijn •gestel is de campagne in Afghanistan nog niet te boven. Ik kan het nog niet wagen om mij buitengewoon in te spannen." Hij glimlachte om mijne voorgewende zwakte. z/Wellicht hebt gij gelijk, Watson," zeide hij z/ik veronderstel dat haar invloed phjsiek slecht Ik voor mij vini het echter zoo uiterst van eenige beteekenis van het eiland schetsen en de onvermijdelijke noodzakelijkheid betoogen, dat door het in 't leven te roepen autonoom bestuur, onder zedelijken waarborg van de mogendheden, eene aanzienlijke leening worde gesloten, welker opbrengst zou moeten dienen om de door de ge- beurtenissen der laatste jaren zwaar getroffen be woners der steden, wier onroerend en roerend vermogen grootendeels vernield werd, althans gedeeltelijk schadeloos te stellen. Het bericht, in sommige bladen voorkomende, dat bij H.M. de Koningin het voornemen zoude bestaan om in den loop van 1899 de provincieu te bezoeken, is naar men verneemt van alien grond ontbloot. Een dergelijk voornemen bestaat beslist niet. Door tusschenkomst van den burgemeester van Vlissingen is van H. H. M. M. de Koninginnen honderd vijftig gulden ontvangen ten behoeve der nagelaten betrekkingen van de drie omgekomen sloeproeiers bij het Nederlandsch loodswezen. De commandant van het regiment grenadiers en jagers heeft eene commissie benoemd, bestaande uit hoofd- en 8 subalterne officieren, tot het instellen van een onderzoek naar de reden, waarom in den laatsten tijd de krachten van de stafmuziek van het regiment zoo zeer verminderen. Sedert het optreden van den nieuwen kapelmeester, den heer Bouwman, zijn reeds vele stafmuzikanten op hun verzoek ontslagen en thans heeft wederom een der beste solisten een verzoek om ontslag inge- diend. Op de door den Nederl. Christ, geheel- onthoudersbond te Amsterdam gehouden vergadering, bleek uit het jaarverslag dat te Breskens, Harderwijk en Deventer afdeeliugen werden gesticht, wier getal thans 14 bedraagt. In plaats van mej. W. Berg werd tot bestuurslid gekozen mej. A. P. G Schreuder te Amsterdam en de heer J. \'isser Jr. als zoodanig herkozen. Omtrent het maandblad werd medegedeeld, dat het 2000 abonne's telt en het zich thans kan bedruipen. Besloten werd tot het houden van openlucht-meetings en het uitgeven eens per jaar van een ge'illustreerc propaganda-nummer. Te Wilhelmiuadorp is verleden week een vereeniging opgericht onder den naam Kennis is macht, met het doel om gedurende de winter- is. prikkelend en opklarend voor den geest, dat de latere werking slechts van zeer korten duur is." z/Bedenk ecbter," hernarn ik ernstig, »wat er de gevolgen van zijnUw brein moge, zooals gij zegt, opgewekt en verhelderd worden, maar het is een pathalogisch en ziekelijk proces, dat ten zeerste op de longen werkt en ten laatste een permanente zwakte kan teweegbrengen. Gij weet zelf, welk een onaangename reactie gij onderviudt. maanden lager onderwijs te geven aan personen Doven de 17 jaar. De heer A. Arnoldi, onderwijzer aldaar, zal zich met de leiding van het onderwijs belasten. Aanvankelijk telt de vereeniging 12 eden. Het parliculiere telegraafkantoor te St. Anna- and zal, volgens besluit van de aandeelhouders, worden opgeheven, nu de telegrafist is overleden en men zal trachten er een rijkstelefoonkantoor gevestigd te krijgen. Intusschen gaat de dienst voort en is een tijdelijk waarnemer voor den telegraafdienst aanwezig, wat trouwens met het oog op den drukken handel zeer noodzake- lijk is. In een buitengewone vergadering van aan deelhouders der vennootschap //Neder-Betuwsche Beetwortel-Suikerfabriek" was aan de orde een voorstel van het bestuur tot wijziging van artikel 3 der statuten. Dit voorstel stond in verband met een voor- gesteld plan om toe te treden tot de op te richten ,/Naamlooze Vennootschap Nederlandsche Maat- schappij voor Beetwortel-Suikerindustrie" te Breda. Deze maatschappij, die werken zal met een kapitaal van f 10,000,090, terwijl het werkkapitaal zal gevonden worden door een obligatieleening van 4 millioen, stelt zich ten doel cooperatief zooveel mo- gelijk suikerfabrieken in ons land te omvatten, ten einde vooral gemakkelijker dan tot dusverre, de bieten in de onmiddellijke nabijheid der fabrieken te kunnen koopen. Het bestuur zal bestaan uit 5 directeuren en 10 commissarissen, van welke laatste vijf directeuren zullen zijn der toetredende fabrieken. Van de 31 fabrieken in ons land verklaarden zich reeds 19, waaronder zeer groote bereid toe te treden, terwijl waarschijnlijk nog andere zullen volgen. De toetreding zal, naar berekend wordt, reeds dadelijk 1,000,000 besparing geven op den bieten-aankoop, vervoer, enz. Het plan tot toetreding werd door de vergadering goedgekeurd en toen besloten art. 3 der statuten zoodanig te wijzigen, dat de vennootschap zal liquideeren op 31 Maart 1898, mits de nieuwe maatschappij op 31 Dec. 1897 is tot stand gekomen. De tegenwoordige aandeelen worden overgebracht in de nieuwe maatschappij, terwijl de vennootschap daarin overbrengt haar goederen en werktuigen, e. d. en het bestuur te zijner tijd voorstellen tot liquidatie zal doen. A1 deze besluiten werden genomen met algemeene stemmen. Waarlijk het sop is de kool niet waard. Waarom zoudt gij, voor een kort voorbijgaand genoegen, het verlies riskeeren van de groote gaven waar- mede gij bedeeld zijt? Herinner u, dat ik niet alleen tot u spreek als kameraad, maar tevens als geneeskundige die eenigszins voor uw gestel aansprakelijk kan geacht worden." Hij sclieen geenszins beleedigd te zijn. In tegendeel hij voegde zijn vingertoppen te zamen, en steunde zijne ellebogen op de leuningen van zijn stoel, als iemand die gaarne wenschte te redeneeren. z/Mijn geest verzet zich tegen al wat //stilstand" heet, zeide hij Geef mij problemas, geef mij werk, geef mij het ingewikkeldst geheimschrift, of de meest raadselachtige analyse, dan ben ik in de mij eigene atmosfeer. Dan heb ik over wonderbaar- lijke middelen te beschikken. Maar ik verafschuw de onbeduidende, ,/sleur" van het mensehelijk bestaan. Ik smacht naar geestelijke verheffing. Dat is het ook waarom ik mijn eigen bizonder beroep gekozen, of beter gezegd geschapen heb, want ik ben de eenige op dat gebied in de wereld." ,/De eenige particuliere detective,?" vroeg ik, groote oogen opzettende. z/De eenige particuliere, consulteerende detective," herhaalde hij //ik ben het laatste en hoogste Hof van appel voor onthullingen. Als Gregson, of Lestrade, of Athelney Jones ten einde raad zijn, iets wat in de meeste gevallen voorkomt, dan wordt de zaak aan mij voorgelegd. Ik onderzoek den data, gelijk een gezworene, en spreek dan een oordeel uit gelijk een specialiteit. Ik verlaug geen lof bij dusdanige gevallen. Mijn naam figureert in geen Nieuwsblad. Het werk zelve, het genoegen een veld te vinden voor mijne eigen zeldzame gaven, is mijne hoogste belooning. Maar gij hebt zelf eenige ondervinding opgedaan omtrent mijne methode van werken in het geval van Jefferson Hope." z/Inderdaad," zeide ik //ik was over niets in mijn leven ooit meer getroffen. Ik heb er zelfs een kleine brochure over uitgegeven, onder den wel wat fantastischen titel van //Een Studie in Scharlaken." Hij schudde ontstemd het hoofd. „Ik heb het doorgebladerd," zeide hij //eerlijk gesproken, kan ik u er niet mede feliciteeren. //Ont- hullen" is, of moest zijn een bepaalde wetenschap, en behoorde op dezelfde ongevoelige wijze be- handeld te worden. Gij hebt getracht er een romantische tint aan te geven, iets wat dezelfde heeft, alsof gij een liefdes-historie of in den geest van Euclides zoudt bewerken. ffMaar de roman was er," antwoordde ik //ik mocht de feiten toch niet veranderen." /,Het eenige feit in het geval dat eene ver- melding waardig was, was de zeldzame analytische redeneering van oorzaken tot gevolgen, waardoor het mij gelukte het kluwen te ontwarren." Het verdroot mij een werk dat ik alleen had uitgegeven met het doel om hem genoegen te doen, aldus door hem te hooren critiseerem Bovendien beken ik, dat ik verstoord was wegens zijn egoisme, waardoor hij scheen te verlangen, dat elke regel van mijn vlugschrift aan zijne bizondere werkzaamheden had moeten zijn gewijd. Ik had gedurende de jaren dat ik met hem in uitwerking een schaking

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 1