Algemeen Nieaws- en Advertentieblad 7oor Zeenwsch-Vlaanderes, No. 3526. Zaterdag 23 October 1897. Ma an dag den 25 October aanstaande. EST KBUQSBSWOIL I 37e Jaargarsg. Binnenland. Inzending van advertentien voor 3 u.ren op den dag der uitgave POLITIEK OVERZICHT. FEUILLKTQiN 34) 11" r f rr I 'Tjjttlrtnt1 fLt- W'fftTT TlHrriTBi-MiilgnTTTBi'^fcitfJBMBir'i'teiTrTf.w flfflBn?'JTVfrBW TER NEIMSCHE COHMT ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postYoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. mt blad verscliijnt rlanndWoensilag. en Vrljda«avouil, nitsezonderd «»j> Keeslda^eu, bij «leu nil|>ever P. J. TAI UK 81MDE te Xer Weazen. Bij deze courant behoort een bijvoegsel. Burgemeester en Wethouders van iAXEL maken bij deze bekend, dat de jaarlijksche veemarkt in deze gemeente DIT JAAR zal gehouden worden op Burgemeester en Wethouders voornoemd, D. J. OGGEL, Burgemeester. J. A. VAN VESSEM, Secretaris. N.B. Alvorens bet vee op de markt zal worden toegelaten, zal het eerst op de Kaaiwal aan keuriug van den provincialen veearts worden onderworpen. Sedert het begin van deze week houden de Turksche en Grieksche gevolmachtigden voor 't sluiten van het definitieve vredesverdrag hunne samenkomsten, die driemaal in de week zullen plaats hebben. De Porte wordt bij de onder- handelingen vertegenwoordigd door den Minister van buitenlandsche zaken Tewfik Pacha en Grieken- land door Prins Maurocordato en de heer Stephanu. De vredesconferentie heeft eigenlijk slechts eene beperkte taak te vervullen, want de financieele kwestie zal geregeld worden door de iiiternationale controle-commissie, die te Athene samenkomt, de nieuwe grens zal in loco worden uitgemeteu door de militaire attaches van de groote rnogend- heden en voor de vraag der terugkomst van de Thessalische vluchtelingen naar hunne haardsteden zal eene oplossing worden gezocht door eene commissie die te Lamia samenkomt. Daarmede zijn de artikelen 1, 2 en 6 van het preliminaire verdrag onttrokken aan de rechtstreeksche be- moeiing van de vredesconferentie. Niettemin blijft er voor de te Konstantinopel aanwezige vredes-gevolmachtigden nog veel werk te doen over. Inzonderheid moeten de gevolmachtigden de bij art. 3 van het preliminaire verdrag voor- EEN ROMAN uit den Fransch-Duitschen oorlogvan O. ELSTER. NEGENTIENDE HOOFDSTUK. De voile pracht van een lente in het Zuiden lag over het park van St. Agathe. Een bijna bedwelmende geur van duizend bloemen en bloesems vervulde de lucht. Op het jonge, zachte, nog lichte loof der boomen, lag de gouden zonneschijn en in de warme lucht onder den hoogen, diep- blauwen hemel, vlogen de zwaluwen heen en weer, ronde kringen beschrijvend onder vroolijk getjilp. Zij schenen zich te verheugen over het zonlicht, dat de geheele wereld met een stroom van licht en warmte vulde. Lente en vrede Kan men zich een mooier tijd denken, dan waarin deze vereenigd zijn Bijna vergat men in de tooverachtig schoone natuur, vol van den glans der lente, de zware offers van den oorlogZachter werd de smart over de gevallenen, zachter de haat, die zulke vreeselijke offers had gevorderd, zachter de hard- heid der volkeren, die begrepen, dat veldslagen, zegepralen, roem en krijgseer niet opwegen tegen een enkelen dag van gouden vrede. Axel von Simmern liep langzaam op en neer onder de hooge boomen van het park, welker lichte bladerdos de zonnestralen nog niet geheel kon afsluiten. Op het gele zand der paden, op de frissche groene grasvelden, teekenden zich de bewegelijke takken en bladeren af, die boven zijn hoofd ruischten. De jonge officier ademde met wellust de ver- kwikkende voorjaarslucht in. Zijn gelaat was nog bleek en smal wegpns het lange ziekbed, maar reeds zag men op zijn waugen het zachte rood der terugkeerende gezondheid, en in zijn oogen ziene regelingen maken, waardoor het misbruik van de consulaire immuniteit kan worden belet en de noodige schikkingen worden gemaakt voor den geregelden dienst der justitie en de uitvoering van de rechterlijke vonnissen in Griekenland. Dan moeten er, ingevolge art. 4, bepalingen worden gemaakt voor het uitwisselen van krijgsgevangenen, voor de amnestie, voor de vergoeding van de door bijzondere personen geleden schade en voor het herstel van den post- en telegraafdienst. Eene consulaire conventie, een uitleveringsverdrag en eene overeenkomst om het rooversbedrijf aan de grenzen tegen te gaan, moeten ingevolge art. 5 gesloten worden. De door de gevolmachtigden voor den vrede te verrichten arbeid kan dus heel wat tijd in beslag nemen en het tot stand komen van den definitieven vrede zal wellicht eerst over eenige maanden kunnen geschieden. Naar uit Parijs aan de Pol. Corr. bericht wordt zou de Sultan officieus de kabinetten hebben laten polseu, hoe zij zich zouden gedragen tegenover een eventueel vooorstel om maarschalk Kainpho- vener Pacha tot gouverneur van Kreta te benoemen. In de politieke kringen van de Fransche hoofdstad is men van meeuing, dat de meeste mogendheden dit voorstel niet zouden goedkeuren. Overigens hebben de kabinetten tot dusver zich nog niet bezig gehouden met deze speciale vraag. Niet alleen uit de redevoeringen van de ministers Meline en Bartheu, van den president van de Republiek en van de handels-reclitbank is gebleken, dat in Frankrijk op het oogenblik mannen van zaken aan het roer zitten, die eenige stabiliteit hebben weten te brengen in de hoogstwisselende binnen- en buitenlandsche politiek van de Republiek. Thans heeft de regeering de heftige Chauvi- nisten, Deroulede en zijn vrienden, weer eens belet onnoodig scherp te zijn en redevoeringen te houden, die in Duitschland zeker kwaad bloed zouden hebben gezet, bij de onthulling van het monument voor de in 1870 te Chateauduu gevallen Franschen. De Minister van marine, die het monument zou onthullen, heeft eenvoudig de heeren, die schitterde de glans eener hoopvolle toekomst. Helaas, zijn vroegere kracht, zijn vroegere ge zondheid zou hij nooit weer geheel kennen. Dat voelde hij wel, dat wist hij. Zijn linkerarm rustte nog altijd in een zwarten doekde zwakte, de stijfheid der spieren zou nooit verdwijnen, Eu schoon ook zijn, door een kogel doorboorde borst genezen was, de kracht der jeugd zou nooit terug- keeren in de nauwelijks genezen longen. Hij kwam wel terug in het vaderland als overwinnaar, maar ook als iuvaliede, en den degen van den soldaat, zijn uniform moest hij vaarwel zeggen. Die ge- dachte stemde hem weemoedig, maar met nog grooter droefheid vervulde hem het afscheid van St. Agathe, het afscheid van Jeanne, die hij nooit zou terugzieu. Toen Axel in de nabijheid van het slot ge- komen was, zag hij Jeanne met een mand vol bloemen, die zij in den tuin had geplukt en die zij nu tot een ruiker bijeen schikte, in een prieel zitten, in de schaduw. Hij trad op haar toe en bbgroette haar. Met een vriendelijken glimlach zag zij tot hem op. ,/Yoor wien hebt u dien mooien ruiker bestemd, juffrouw Jeanne?" vroeg hij, zich aan haar zijde neerzettend. Zij bloosde even en boog het hoofd over de bloemen. ,/Hoe nieuwsgierig bent u toch," zeide zij met eenige schalkschheid „het zou een verrassiug voor u wezen als u morgen St. Agathe verlaat." ffEen verrassiug een laatste groet //Is u dan niet blij, naar uw vaderland terug te keeren vroeg zij zacht. z/Het zou ondankbaar Van mij wezen, als ik het niet was. Toch kan ik niet zonder weemoed, zonder smart denken aan het afscheid van hier." Zij zweeg en keek peinzend in de verte, terwijl haar handen de bloemen oubemerkt op den grond lieten vallen. Axel zocht naar woorden. Een diepe, smartelijke en toch genotrijk-weemoedige ontroering maakte zich van hem meester, terwijl zijn oog op het gelaat van Jeanne rustte. De omgang met haar, haar ouders en verwanten, den spreken zouden, van te voren mededeeling hunner redevoeringen gevraagd. //Dat nooit," was het antwoord d,er redenaars, die zeker wel voelden, dat de regeering op hunne speeches wel wat zou hebben af te dingeu //dan spreken we liever niet." //Ook goed," zal de regrering vermoedelijk gezegd hebben. En zoo is er bij de onthulling te Chateaudun zeker veel gematigder gesproken, dan anders het geval zou zijn geweest. De Transvaalsche volksraad maakte eergisteren een aanvang met de behandeling van het rapport der commissie voor het verslag van het nijverheids- comite. Met 43 tegen 10 stem men werd een voorstel verworpen, strekkende om het laatste rapport on- geldig te verklaren. Aangenomen daarentegen werd een voorstel der commissie om de regeering uit te noodigen een wet in te dienen, waarbij de mijn-compagnieen worden verplicht in hare boeken op te nemen de cijfers der loonen, uitbetaald aan hare blanke ambtenaren, omdat het anders onmo- gelijk is aangaande den staat der goudnijverheid juiste statistieken te maken. Eveneens wil men aan de regeering opdragen er voor te zorgen, dat aan de blanke werklieden het verkrijgen van eenig klein landbezit gemakkelijk worde gemaakt. Uit Kaapstad komt bericht, dat de nieuwe gou verneur, Sir Alfred Miluer, Hollandsch is gaan leeren. Teeken des tijds Het Hbl. bespreekt de vraag, op welken dag de Koningin in het volgende jaar zal worden ingehuldigd. De Grondwet bevat omtrent den dag der inhul- diging geen stellig voorschriftzij bepaalt z/De Koning, de regeering aanvaard hebbende, wordt zoodra mogelijk plechtig beeedigd en inge huldigd binnen de stad Amsterdam, in een openbare en vereenigde zitting der beide Kamers van de Staten-Generaal." Door deze bewoordingen is duidelijk uitgemaakt, goeden kapitein Hoffer en diens vrouw en dochter, had in den loop der laatste weken zeer vriend- schappelijke verhoudingen aangenomen. De ouders van den op het slagveld gevallen Maxime de Parmentier hadde hem, die hun den laatsten groet bracht van hun zoon, met die welgemeende vrien- delijklieid en innige hartelijkheid ontvangen, die eigen zijn aan alle voorname en edele naturen. De schuwe terughouding van Jeanne week allengs en maakte plaats voor een vriendelijke vertrouwe- lijkheid. Maar het woord der liefde, dat het oogenblik van doodsgevaar aan haar lippen had outrukt, het werd niet meer gesprokenzij ge- voelden, dat zij het niet mochten uitspreken, geen van beiden, wilden zij niet aan elkaar ontrukt worden. En toch lag schier elk oogenblik, dat hij bij haar was, op Axel's lippen het woord der liefde. Zijn hart was vol van een innige vurige genegen- heid voor het mooie edele meisje, en hij gevoelde dat ook de liefde van Jeanne voor hem niet min der was geworden. Nu was de dag der scheiding gekomen. Nog enkele uren en Axel verliet met de laatste Duitsche troepen St. Agathe en Frank rijk voor altijd. Moest hij nu nog zwijgen Moest hij dan niet ten minste trachten de hoop met zich mee te nemen, dat alles zich nog ten beste kon schikken, als eens de wonden in den oorlog tusschen de beide volken geslagen, niet meer zoo heet brandden en de herinnering aan de offers, aan de vreeselijke nederlagen van Frankrijk niet meer zoo levendig was //Jeanne," zeide hij zachtkens en legde zijn hand op de hare, //het is misschien de laatste keer, dat wij tegenover elkaar staan. Wilt u mij toestaan een vraag te doen Zij keek hem met een eenigszius schuwen blik aan. z/Welke vraag z/Herinnert u zich nog dien verschrikkelijken nacht in Chateau Pernette z/Hoe zou ik niet antwoordde zij zacht. z/Ik bedoel niet, of u zich nog de voorvallen herin- nert van den bloedigen strijd, deze zullen u wel onvergetelijk zijn, maar herinnert u zich ook nog de woorden, die u mij toen toefluisterdet, toen u, dat de Koning of Koningin de uitoefening van het koninklijk gezag aanvaardt, nog voordat de beeediging en inhuldiging hebben plaats gehad. Zoo heeft Willem III op 21 Maart 1849, vier dagen na het overlijden zijns vaders, bij eene proclamatie de regeering aanvaard en had de inhuldiging eerst op 12 Mei plaats. Koningin Wilhelmina nu aanvaardt de regeering, als zij haar 18" jaar vervuld heeft, dus in den avond van 31 Augustus 1898, en kan alzoo op dien dag zelven niet worden ingehuldigd. Maar voor uitstel bestaat geen reden, en men kan dus aannemen, dat de eerste week van September voor de inhuldiging zal worden aangewezen. Volgens de G. Ct. is door Jhr. Mr. De Brauw, oud-commissaris der Koningin in Zeeland, als contra-souvenir aan de burgemeesters van Zeeland verzonden zijn welgelijkend portret in cabinet-formaat, van zijn handteekening voorzien. De verkiezing voor een lid der Tweede Kamer in het kiesdistrict Enkhuizen had tot uit- slag dat eene herstemming moet plaats hebben tusschen de heeren Raat (kath.) die 2625 en Kool (lib.) die 2308 stemmen verkreeg. De heer Gerritsen (rad.) verkreeg 1385 en de heer Sluis (a.-r.) 491 stemmen. De Midd. Ct. noemt de berichten inzake een voorstel, te doen door Gedeputeerden aan de Provinciale Staten, tot aanschaffing van eene nieuwe boot voor den dienst op de Wester-Schelde, zeer voorbarig. Er is door dat college omtrent dit belangrijke punt nog geene besiissing genomen wel zijn daar- omtrent inlichtingen genomen en zal de zaak spoedig worden overwogen. Op de agenda der werkzaamheden voor de aan staande najaarsziting der Provinciale Staten komt dan ook nog geen dergelijk voorstel voor. Door het provinciaal college van toezicht op het beheer der kerkelijke goederen enz. in Zeeland zijn benoemd tot lid van het algemeen college de heer A. de Roo Pzn. te Groede en tot secundus Mr. Ph. J. Callenfels te Middelburg. gewond door den kogel van uw landgenoot, in mijn armen in zwijin vielt Jeanne boog diep het hoofd en zweeg, terwijl zij beefdeals de slanke den op den top des bergs, voelde zij het naderen van den storm. z/Toen spraakt u een woord," vervolgde Axel op nog inniger toon, ,/dat onder andere omstan- digheden gesproken mijn hart met de grootste zaligheid zou hebben vervuld, JeanneffMeer dan mijn leven bemin ik je," zeidet gij toen, en de blik uwer oogen, uw heldhaftige daad bevestigden voor mij uw woorden. Ik heb u bemiud, Jeanne, sinds den dag, dat ik u voor het eerst zag. Steeds dieper schoot deze liefde, waarop ik eerst geen acht sloeg, waarvan ik uiets wilde weten, wortels in mijn hart. Maar wat eerst een klein boompje is, slaat allengs zijn wortels en zijn takken uit, groeit op en wordt ten laatste een boom, die zich over ons heen buigt en ons over- schaduwt. Zoo is het met de liefde gegaan in mijn hart. Het gevoel waaraan ik eerst niet wilde toegeven, is steeds grooter geworden in mijn hart en nu beheerscht het mij volkomen. Ik kan mij geen leven meer denken zonder deze liefde Ik kan mij niet voorstellen, dat ik zonder uwe liefde, dat ik zonder u kan leven Hij had haar hand gevat en drukte die aan zijn lippen, haar smeekend in het gelaat ziendeop haar wangen kwam een bios, maar haar oogen zagen somber. Zij beproefde niet haar hand uit de zijne te trekken, maar zij beantwoordde ook niet den innige druk, die zijn vraag ondersteunde. Stil, zwaar als lood, lag haar hand in de zijne. z/lk heb dat uur niet vergeten, Axel," zei zij met bevende lippen, 7/en wat toen, in het oogenblik dat ik meende te sterven, aan mijn lippen ontgleed, ik herhaal het nu//ik heb u lief meer dan mijn leven." z/Jeapne z/Ik bemin u meer dan mijn leven," vervolgde zij op somberen toon, *en toch moeten we scheiden, Axel. Zie mij niet zoo treurig, zoo smeekend aan. U weet toch zelf de reden, waarom wij elkaar niet mogen beminnen, waarom wij elkaar niet mogen toebeliooren. Maar ook al bestond

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 1