Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaandere No. 3522. Donderdag 14 October 1897. 37e Jaargang. Aankondiging. II HIT KBIJ&SeSWOEL. Openbare Vergadering Binnenland. ABONNEMENT: Yoor Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Yoor Amerika 1,32J. Men abonneert zich blj alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven bushouders. ADVERTENTIfiN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertsntien voor 3 uren op dsn dag dsr uitgavs. Earner van Koopliandel en Fabrieken te Ter Nenzen. Donderdag 14 October 1897, namiddag 7 uur. H. C. E. VAN IJSSELSTEIJN, Voorzitter. H. J. VOOREN, Secretaris. Burgemeester en Wethouders der gemeente ZAAMSLAG, brengen ter kennis van belang- hebbenden, dat, te beginnen op Zaterdag 23 October a. S., vauwege de gemeente eene algemeene opneming za] worden gehouden van de YOetpaden met de kunstwerken. Zaamslag, 12 October 1897. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. BARENDREGT Az., Voorzitter. P. J. WORTMAN, Secretaris. "pOUTIEK OVERZICHT. Te Hamburg is eergisteren voor de tweede strafkamer van het ,/Landgericht" de zaak be- handeld tegen den beer Reinhold Stenzel, redacteur van de Echo, die beschuldigd werd van beleediging van Koning Leopold van Belgie. Hier en daar in Belgie bloeien de speelbanken, zooals bijna nergens anders. Mel is waar treedt de justitie van tijd tot tijd krachtig op en over- valt de politie het een of andere speelhol, doch de groote speelbanken schijnen niet onder liaar bereik te vallen. t)eze worden althans, over het algemeen, ongemoeid gelaten. De redacteur der Echo nu beweerde, dat koning Leopold dergelijke banken begunstigde, om daaruit geldelijk voordeel te behalen. Onmiddellijk nadat deze blaam op de eerlijkheid en de eer des konings openbaar was gemaakt, gaf de Belgische regeering haren vertegenwoordiger te Berlijn, den heer baron Greindl, bevel, de noodige stappen te doen om den redacteur der Echo te kunnen vervolgen. Aan het verlangen der Belgische regeering werd voldaan en eergisteren is de zaak in behandeling gekomen. Er waren o. a. zes getuigen uit Brussel gedagvaard, hofbeambten, afgevaardigden eti advo- caten, die alien verklaringen moeten hebben afgelegd, welke de bewering van redacteur Stenzel PBUILLETON. EEN ROMAN uit den Fransch-Duitschen oorlogvan O. ELSTER. 30) - Axel von Sim mem was zoo vreeselijk gewond, dat er niet de minste kans scheen op genezing. De kogels der mitrailleuse hadden zijn borst door- boord en zijn linkerarm verbrijzeld. Hij lag ver- scheidene dagen achtereen bewusteloos de artsen verwonderden zich telkens, als zij hem bezochten, dat hij nog leefde. Even zwaar als de kwetsuur van Axel was die van Victor, welke in de borst getroffen was door een bajonet-steek. Bij hem koesterden de genees- heeren eenige hoop, want zijn bloedverlies was geringer en het bewustzijn had hij niet verloren. De dokter had de kamer van Victor verlaten. „Let u goed op den gewonde, juffrouw," zeide hij in het heengaan tot Jeanne. //Zijn toestand bevalt me vandaag niet bijzonder, hij is te opge- wonden. Spreekt u hem eens toe, vermaant u hem om niet zoo luidruchtig te wezen. Het zou de ergste gevolgen kunnen hebben." Jeanne beloofde baar best te doen en keerde terug naar het bed van Victor. Wat heeft de dokter jegezegd?" vroeg Victor driftig. ,/Moet ik sterven ,/Voor alles moet je je zeer kalm houden," antwoordde Jeanne. //Ga liggen, beweeg je niet, preek niet, en als je dat kunt, denk niet eens." logenstraffen. Want zooals Reuter seint is dc iaatste veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf. Venezuela heeft een ernstig verlies geleden door het overlijden van generaal Venancio Pulgar, een der meest getrouwe ondersteuners van den tegen- woordigen president, generaal Crespo. Hij was 7 November 1838 in Maracaibo geboren en ontving daar ook zijn eerste opvoeding. Ver- volgens trok hij naar Caracas, om zich aan de militaire studien te wijdenen levendig heeft hij deel genomen aan den vijf-jarigen oorlog, welke in 1863 eindigde met de overwinning der liberale partij. De diensten, welke hij in dien oorlog bewezen heeft, moeten van groote beteekenis zijn geweestwant hoewel pas vijf en twintig jaar oud, werd hem als belooning de rang van generaal gegeven. Kort daarna werd hij benoemd tot senator en tot president van den Staat Zulia. De verschillende opstanden heeft hij als volbloed Venezuelaan naar zijn beste krachten meegemaakt. Zij hebben hem bezorgd een verbanning en een aantal gevaarlijke wonden volgens de bizonder- heden, welke thans omtrent hem worden medege- deeld, moet bij zoo min of meer door de kogels geperforeerd zijn geweest. Zijn borstkas was voor een gedeelte door een kogel weggeslagen, zoodat hij genoodzaakt was, zijn longen te beschermen door middel van een zilveren plaat, die in Parijs gemaakt werd, doch later door hem werd afgelegd en vervangen door een soort pantser van ka- toenen stof. In 1874 was de overledene gezant van Venezuela te Parijs. De Prins van Wales, uitgenoodigd om zijn in- vloed aan te wenden tot het doen eindigen der werkstaking bij de machinefabrieken, heeft geant- woord, dat hij den staat van zaken betreurt, maar in deze meent niet tusschenbeide te moeten komen. De Emir van Afghanistan vindt het blijkbaar niet in zijn belang, dat langer aan zijne loyauteit getwijfeld wordt en dat de doorvoer van krijgs- materiaal naar zijn land tijdelijk gestaakt is. Hij gaat althans voort met de meest ondubbelzinnnige bewijzen van getrouwheid te geven. Den gezanten der Afridis, die zijn liulp kwamen inroepen ant woordde hij, dat hij 18 jaren op den troon van Afghanistan zit en gedurende dien tijd nooit klachten over de Britten van de Afridis vernam. Toen de Engelsche missie naar Kaboel kwam om de grens te regelen, werd er wederom niets gezegd. //Toen," zegt hij, ,/bleeft gij rustig. Ik ,/Hoe zou ik dat kunnen?" zuchtte de gekwetste, langzaam gaande liggen. //Je weet immers, Jeanne, dat al mijn gedachten steeds bij jou verwijlen." //Als je nog een woord spreekt, Victor, verlaat ik de kamer." z/Ik zal kalm zijn, heel kalm blijft als 'tje blieft in de kamer! Ach, hoe lief, hoe goed en vriendelijk ben je Hij lag zonder eenige beweging en volgde met een innigen blik Jeanne, die aan het venster ging zitten en een boek ter hand nam. Zij kon intusschen niet lezen, haar blikken dwaalden ver weg, evenals ook haar gedachten onrustig in de verre toekomst verwijlden. //Jeanne," fluisterde Victor. Zij richtte zich op uit haar droef gepeins. ,/IIeb ik je niet gezegd, dat je rustig moest blijven liggen Heb je mij niet beloofd, dat je niet meer zoudt spreken z/Een gedachte kwelt mij, Jeanne. Ik moet spreken. Ik zou anders stikken. Jeanne, je bent zoo goed, zoo vriendelijk voor mij, zeg mij nu, of je mij volkomen hebt vergeven." z/lk heb je vergeven dat weet je immers." i/O, je zegt dat maar om mij te kalmeeren. Ik weet dat zeker z/Je spreekt dwaasheid, Victor. Waaromgeloof je mij toch niet ,/Ik zou je alleen kunnen gelooven, als je mij een belofte wildet geven." z/Wat moet ik je belooven z/Miju vrouw te worden, als ik genezen ben //Victor 1" z/Nu weet ik het immers, je hebt mij niet vergeven. weet niet waardoor thans uw vredebreuk met de Britten veroorzaakt is. Nu gij eenmaal met hen aan het vechten zijt, raadpleegt gij mij. Ik ben in bondgenootschap met de Britten en tot dusver hebben zij hunne overeeukomst nageleefd. Waarom zou ik het dan ook niet doen Ik kan in het belang van eenige weinige personen, die er belang bij hebben, geen schande over mijzelf en mijn volk brengen. Wat gij met uw handen gedaan hebt, moet gij op uw eigen rug dragen. Ik heb niets met u uit te staan. Gij kunt uw eigen zaken het best beoordeelen, Nu gij u zelven in moeite gebracht hebt, wilt gij dat ik helpen zal. Gij hebt den tijd, waarin de staat van zaken verbeterd kon worden, laten voorbijgaan en nu kan ik niets doen of zeggen." Een gelijken geest ademt eene proclamatie, die de Emir den 13 Augustus uitvaardigde, en hij zegt daarin zelfs */Geloof niet, dat ik zulk een gek zal zijn als Shere Ali (zijn voorganger) was, om anderen om uwentwil kwaad te maken. Uw eenige doel is mij met de Britten te laten vechten en indien ik zulk een dwaasheid beging, ben ik zeker, dat gij eenvoudig zoudt toezien." Wie zou nu nog kunnen twijfelen Zondag heeft Parijs de eer genoten tegelijk drie regeerende koningen en een vorst te herbergen, n. 1. die van Belgie, Servie, Siam en Bulgarije. Koning Leopold is nu al weder weg. De koning van Siam reist incognito. Morgen, Donderdag, wordt namens handel en nijverheid van Parijs aan het boofd van 't Fransch gemeenebest, naar aanleiding van diens Russische reis, in bet beursgebouw een groote feestmaaltijd aangeboden. Aan 18 tafels zal men met zijn 755 deelnemers aanzitten. Men is te Arnhem voornemens, wanneer de Koninginnen na haar bezoek op aanstaanden Zaterdag huiswaarts keeren, in die straten, waar Hare Majesteiten des avonds doorrijden, voor iedere woning een persoon met een brandenden fakkel te plaatsen. In andere landen wordt het vaak gedaan. Voor de verkiezing van een lid der Tweede Kamer in het district Enkhuizen zijn op de officieele candidatenlijst geplaatst C. V. Gerritsen (rad.), A. Kool (lib.), II. Raat (kath.) en N. Sluis (antirev.) De heer Mr. W. A. van Hoek, die zich wegens gezondheidsredenen uit het openbare leven BBB-BB J—Si Hij wierp zich heftig achterover en lag daar bewegingloos met gesloten oogen. Jeanne trad op hem toe. Een oneindig medelijden met den ongelukkige kwam in baar hart, toen zij zag, hoe onder zijn gesloten oogleden traan op traan over zijn bleeke wangen rolde. Waarom kon zij hem de belofte niet geven Waarom zou zij zijn vrouw niet worden, als zij daarmee een mensch gelukkig kon maken Zij zelf had toch immers afstand gedaan van elk geluk. Zij zou wel niet gelukkiger, maar zij zou ook niet ongelukkiger zijn als de vrouw van dezen man, die haar hartstochtelijk scheen lief te hebben. Den anderen, die zij beminde met al de kracht van haar hart, die daar ginds in een nabijzijnd vertrek worstelde met den dood, kon zij toch nooit toebebooren. Nooit noch in den dood, noch in het leven Haar plaats was integendeel aan de zijde van dezen man, te midden harer familie, in haar vaderland, waartegen die andere gestreden had, het vaderland, dat door hem en zijn wapenbroeders was beleedigd en ten gronde gesleurd, zooals de wolven het here renpaard be- springen en op den grond werpen door over- macht. Opeens scheen het haar geen offer meer toe, Victor de hand te reiken, het scheen haar eerder een lieilige plicht, welken zij verschuldigd was aan hem, haar volk en haar vaderland. //Victor," zeide zij zacht, haar hand op de zijne leggend. Hij opende langzaam de oogen en keek haar met een stomme vraag aan. Zij greep zijn vingers. z/Ik zweer je, Victor," zeide zij met zachte half verstikte stem, //ik zal je vrouw worden, als je genezen bent zal terugtrekken, zal Middelburg metterwoon ver laten en zich in Limburg vestigen. De Commissie uit de Tweede Kamer. belast met het onderzoek der geloofsbrieven van het tot lid der Kamer gekozen lid in het kiesdistrict Sneek, heeft haar verslag uitgebracht. Zij bevond dat op den heer Van Gilse 2451 en op den heer Heemskerk 2450 stemmen waren uitgebracht, doch daar in den district iemand ten onrechte aan de stemming heeft deelgenomen, en de mogelijkheid bestaat, dat deze een van waarde verklaarde stem op den heer Van Gilse heeft uitgebracht, behoort er van diens stemmencijfer een te worden afgetrokken en wordt het dus 2450. Daarentegen heeft in een ander district een kiezer niet kunnen stemmen, doordat hem geen nieuwe kaart werd verstrekt. Daar de mogelijk heid bestaat dat deze kiezer op den heer Heems kerk zou hebben gestemd, zoo moet het aantal op dezen uitgebrachte stemmen worden vermeerderd met een en wordt het 2451. Het resultaat zou dus kunnen geweest zijn dat op den heer Van Gilse 2450 en op den heer Heemskerk 2451 stemmen waren uitgebracht, waaruit alzoo dan niet blijkt dat de heer Van Gilse is gekozen. De commissie stelt daarom voor den heer Van Gilse niet als lid der Kamer toe te laten. In de zaak der z.g. ,/bierhuishoudster" te Arnhem, die wegens tappen zonder //vergunning" veroordeeld werd, ofschoon de verkoop had plaats gehad aan iemand, die zeide in hare inrichting te zullen blijven logeeren, heeft de Hooge Raad be- slistdat onder //logeergasten" in de uitzonde- ringsbepaling van art. 15 der Drank wet niet alleen te verstaan zijn zij, die in het logement, waar aan hen drank verkocht wordt, reeds werkelijk nacht- verblijf hebben of hadden, maar ook zij, die hun voornemen om er nachtverblijf te houden aan den logementhouder hebben te kennen gegeven op zoodanige wijze en onder zoodanige omstandig- heden, dat het op dezen den indruk kon maken van ernstig gemeend te zijn. Dat deze en dergelijke beslissingen van het hoogste rechtscollege strekken om de handhaving van de Drankwet naar hare bedoeling te bevorderen, zal men niet kunnen beweren. De Hooge Raad wijst doorzulkeletterknechteiijke uitleggingen van de wet eenvoudig aan de ont- duikers den weg. Door den gemeenteraad van Zierikzee is aangenomen een voorstel van Burg en Weth. tot //Jeanne," juichte hij en wilde zich snel op- richten. Maar jammerend viel hij in de kussens terug. Een smartelijke trek kwam op zijn gelaat, hij begon zachtkens te kreur.en en een bloed- druppel rolde over zijn bleeke lippen. //Blijf rustig, Victor, ik smeek je, blijf rustig. De dokter heeft elke ontroering ten strengste verboden wil je mij tot je moordenares maken Hij sloeg weer de oogen op en glimlachte tegen haar. z/Nu blijf ik kalm, heel kalm, Jeanne," fluisterde hij. //Zeg mij nu nog eenmaal, datje mijn vrouw wilt worden z/Ik zweer het je maar nu geen woord meer z/Neen, neen, nu geen woord meer o, Jeanne, Jeanne, wat houd ik veel van je Hij greep haar hand en bracht die aan zijn lippen. Toen sloot hij de oogen en lag stil, terwijl zijn borst hijgend op en neer ging. Jeanne trok haar hand terug. Zij huiverde even. Er was een bloeddroppel aan blijven hangen. z/Ik verlaat voor een oogenblik de kamer, Victor," zeide zij, //beproef wat te slapen." Hij knikte met het hoofd, keek haar na met een lacheuden blik, en sloot toen, diep ademhalend, de oogen. Jeanne moest al haar krachten verzamelen om niet te vallen, toen zij buiten het vertrek was. Zij kon niet verder loopen. Zij leunde met het voorhoofd tegen den muur en barstte in een krampachtig schreien uit. Zij wist niet hoelang zij daar zoo gestaan had, toen zij opeens de MJMSCHE COSRAlT Uit |,1„,1 verNCliiJni Ha»nd»ic, Woeaidag. en VriJ.iagnvon.1, ,iitse»on»lerit op feesldageu, bij den nitgeve* I*. J. VAM OK »A»DK «e Ter Menzen. g,;—'.I

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 1