A lgemeeD Nieaws- en Advertentieblad voor Zeenwsch- Vlaanderen. No. 3516. Donderdag 30 September 1897. 37e Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,824. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Bneven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. POLITIEK OVERZICHT. De deken van het corps diplomatique te Athene heeft den Minister van Buitenlandsche Zaken den tekst van het verdrag overhandigd met een nota, waarin wordt verklaard, dat de mogendheden de zaak, in welke zij tusschenbeide zijn gekomen, als geeindigd beschouwen, en de regeering uitncodigen, gevolmachtigden te benoemen, voor het defimtieve verdrag. De mogendheden zeggen alsnog hunne bemiddeling toe, zoo er moeilijkheden mochten J Dat ziet er niet zoo onvriendelijk uit als de dezer dagen gemelde Russische dreigementen. De Grieken zullen wel toehappen, ondanks het verzet der o'orlogspartij, die Zondag weer een be- tooging te Athene hield. Tegen een van de redenaars, die den koning en den kroonprins aanviel, wilde de politie optreden, maar de man wist te ontsuappen. Een motie werd aangenomen, wTaarbij de koning wordt uitgenoodigd, dadelijk den oorlog te hervatten. Op den dag dat de Kamer geopend wordt, zal opnieuw een volksvergadering plaats hebben. Uit Kreta komen berichten over den nood van de Mohammedaansche bevolking in de steden. Zij ontvangen weinig steun, en ook dat weinige zal, vreest men, spoedig ophouden. De overheid schijnt landverhuizing te beletten, terwijl de opstandelingen alles aanwenden om hen te dwingen, het eiland te verlaten. De moslems hebben zich daarover bij de consuls beklaagd. Tot de nieuwtjes, die men bij gebrek aan nieuws over de Oostersche zaken verspreid, behoort ook, dat de sultan, volgens de /Standard" wil tegemoet komen aan gebrek aan moskeetin van dt Mohammedaansche bevolking in Lhessalie. De lersche kwestie zal nu opgelost worden Er is eene koninklijke commissie benoemd voor een onderzoek der grieven van de Ieren. Deze commissie zetelt te Dublin, onder presidium van sir Edmund Frey. Zij zal eerst alle personen doen ontbieden, die zij gelooft, dat de meest juiste en nuttige inlichtingen kunnen geven en vervolgens aan ieder, die iets mee te deelen heeft, daartoe gelegenheid geven. Daarna zal de commissie aan de regeering een omstandig rapport indienen en advies geven omtrent de maatregelen, die te nemen zijn. Uit Londen meldt Reuter Wij vernemen, dat Amerika er langen tijd bij Engeland op heeft aangedrongen om eene geregelde conferentie voor het vraagstuk der robbenvisscherij te doen plaats FEUILLETON hebben, waarbij ook Japan en Rusland zouden vertegenwoordigd zijn. Salisbury stemde enkel toe in eene conferentie tusschen de experts van Engeland, Canada en Amerika, betreffende de robbenvangst bij de Pri bylof-eilandeu. Mac Kinley gaf hierop den wensch te kenrien, dat Rusland en Japan ook aan de bijeenkomst mochten deelnemen, waarop Salisbury zijne toe- stemming introk, daar Rusland en Japan niets met de Pribylof-eilanden te maken hebben. Generaal Woodford, de gezaut der Vereenigde Staten te Madrid, is veel te slim om zich te laten uithooren aan een interviewer heeft hij gezegd, dat de gebruiken der diplomatie hem verboden mededeelingen te doen, betreffende zijn zending. Hij ontkende evenwel drager te zijn van een ulti matum. De regeering der Vereenigde Staten is voornemens in vriendschappelijke termen haar goede diensten aan te bieden, maar het ministerie van buitenlandsche zaken verlangt een snelle en afdoende oplossing der kwestie, daar de zittiug van het Congres der Vereenigde Staten in December geopend wordt, en men den invloed der Jingoisten vreest op de pogingen om tusschen de Vereenigde Staten en Spanje tot een overeenkomst te geraken. De regeering der Unie zal maatregelen nemen om het optreden van vrijbuiters op haar grondgebied te onderdrukken. Eergisteren bracht de generaal een bezoek aan den premier Azcarraga doch de heeren lieten de zaken rusten 'i was een gewone beleefdheids- visite. Koning Oscar is ook te Christiania zijn regeer- feest komen vieren. Er hadden talrijke feestelijk- lieden plaats, en na een ovatie voor het paleis sprak de Koning van het balcon de menigte toe. Hij heette alien hartelijk welkom en zei,/Deze hulde is een bewijs, dat een zelfde gevoel ons alien bezielt. Dat dit zoo zijn mocht, wenschte mijn grootvader en uwe voorouders. Moge het altijd zoo blijvenmoge nooit de tweedracht en wantrouwen zich scheidend tusschen ons plaatsen. Dan zal het geluk van Noorwegen en van het Noorsche volk en koningshuis door den tijd bevestigd en bewaard worden. Daarvoor bid ik God om zijn zegen". EEN ROMAN uit den Fransch-Duitschen oorlogvan O. ELSTER. VEERTIENDE HOOFDSTUK. Even voor Kerstmis kwam heel onverwacht de heer De Parmentier in Pfalzburg aan. Jeanne's blijdschap haar vader terug te zien, van wien zij zoo hartstochtelijk veel hield, kende geen grenzen. Ook mevrouw De Parmentier toonde duidelijk hoeveel genoegen haar de aankomst van haar man deed. ,/Je laatste brief, mijn beste Jeanne," zeide meneer De Parmentier, zijn dochter tot zich trekkende, /heeft mij bewogen tot de vlugge reis. Je klaagdet, dat je het Kerstfeest en het Nieuwjaar niet als anders kondt vieren in je ouderlijk huis, omdat onze familie door den ongelukkigen oorlog uiteengerukt was helaas," voegde hij er bij terwijl hij zuchtte, //er is weinig hoop, dat de kring van ons geziu ooit weer geheel gesloten wordt." ,/Hebt u zekere tijding van den dood van Maxime ,/Neen mijn kind. Ik heb mij gewend tot de opperste leiding van het leger, ik heb niet eens een antwoord ontvangen op mijn vraag naar het lot van Maxime. Wij moeten de hoop opgeven, hem ooit terug te zien z/Mijn arme vader Op de Staatsbegrooting voor 1898 komt o. m. voor De post voor decoratien, is in plaats van //Hij was mijn eenige zoon al mijn hoop rustte op hem maar laat ons niet klagen, hij is den heldendood gestorven, voor zijn keizer. Hoeveel vaders staan, zooals ik, aan het graf hunner verwachtingen Maar nu hij, mijn zoon, mij ontrukt is, moetjij, Jeanne, voortaan alles voor mij zijn. Sedert een half jaar heb ik je niet gezienik kreeg een vreeselijk verlangen naar je, ik pakte mijn koffer en daar ben ik ,/Wat ben ik blij, vader." z/Kon je de reis door de door de Prnisen be- zette streken doen, zonder erg lastig gevallen te worden vroeg mevrouw De Parmentier. z/Zeker, Henriette," antwoordde haar man. //De Pruisische commandant te Chatillon gaf mij een pas." //Is Chatillon door de Pruisen bezet z/Sedert eenige weken, en het lijkt er wel naar, alsof de stad vooreerst niet weer zal worden ver laten." z/Maar generaal Bourbaki, generaal Cremer en Garibaldi vroeg de kapitein verbaasd. z/Bourbaki schijnt nog aan de Loire te staan, Cremer en Garibaldi hebben van Dyon uit be- proefd voorwaarts te dringen, maar ze zijn terug- geslagen. De Pruisen hebben een hardnekkigheid in het vasthouden van wat zij eenmaal bezitten, die te bewonderen is. Het is mijn vaste over- tuiging, dat de Fransche regeering beter had ge- daan na Sedan vrede te sluiten, dan den strijd voort te zetten met ongenoegzame krachten en ongeoefende soldaten." z/Ik deel volkomen uw meening, neef," ant woordde de heer Hoffer. //Sedert den vreeselijken veldsiag van Sedan hebben wij in Frankrijk geen op 8000, op f 30,000 geraamd, omdat het zich laat aanzien dat in 1898, het jaar der inhuldiging van H. M. de Koningin, meer benoemingen in Nederlandsche orden zullen plaats hebben dan gewoonlijk. Yoor de rijksveldwacht zullen revolver-holsters worden aangekocht ter wille van de persoonlijke veiligheid der beambten. In de begrooting van Waterstaat komt voor f 7200 voor het voortzetten van het vernieuwen van sluisdeuren in de Oostsluis te Sas van Gent f 7000 voor verbetering van de westelijke water- leiding en 20,000 voor het maken van een remmingswerk ten dienste der binnenscheepvaart nabij de Oostsluis te Ter Neuzen. Bij Kon. beslait is aan Jhr. Mr. J. Roel, afgetreden Minister van buitenlandsche zaken, een pensioen toegekend van 3762 'sjaars. De commandant van het 8" reg. infanterie, de kolonel J. T. F. C. van Dam van Isselt, heeft van den Minister van Oorlog eene speciale op- dracht ontvangen, in verband met de bewerking der wet op den persoonlijken dienstplicht. Dat ons tegenwoordig Ministerie de belangen van den landbouw niet verwaarloost, blijkt o. a. daaruit dat aan het hoofd der afdeeling landbouw bij het departement van Binnenl. zaken een tech- nisch hoofdambtenaar zal worden gesteld, met eene bevoegdheid als die van den directeur-generaal der posterijen en telegrafie, en onder hem nog eenige vakmannen dienst zullen doen. Zulk een regeling zal ongetwijfeld aan den landbouw ten goede komen. Er wordt zegt Het Yad. reeds gemeld, dat de Regeering voor de betrekking van directeur- generaal van den landbouw het oog zou hebben op mr. Sickesz, lid van de Eerste Kamer, president van de Heide-Maatschappij. Bij de algemeene strekking van het adres van antwoord motiveerde de heer Van der Zwaag zijne stem daartegen, omdat het laffe vleierij bevatte tegenover de Koningin, die als elke moeder, maar met meer middelen, voor eenig kind zorgt, en omdat de toestand volstrekt niet gunstig is zooals de Troonrede meldt. Het volk lijdt in vele deelen des lands gebrek. Bovenal meent hij, dat zonder algemeen kiesrecht geen hervormingen zullen baten. De heer Troelstra zou, evenals de heer Van Kol, tegen stemmen, omdat het ontwerp is een weerklank op een onjuiste troonrede. Het verwondert hem, dat de Regeering, waarin de heer Borgesius zit, niets gewaagt van het erbarmelijk kiesrecht. Voor alles is noodig algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen. Hij betreurt zeer, dat van staatspensionneering niet gewaagd wordthij herin- nert aan de meeting, leest de aldaar aangenomen motie voor; betreurt, dat in de commissie voor pensionneering geen sociaal-democraat is vertegen woordigd, en wijst ten slotte op de noodzakelijk- heid om de huurboeren schadeloos te stellen wegens de nadeelen door de veeziekte. De vereeniging ,/Schuttevaer," die aangezocht is om eenige gegevens te verzamelen in zake het schoolbezoek der schipperskinderen, opdat, indien mogelijk, die kinderen, welke nu door de om- standigheid, dat de ouders geen vaste woning hebben aan den wal, niet ter school gaan, onderwijs kunnen ontvangen, heeft de volgende vragen aan de burgemeesters gedaan 1°. Hoeveel schippers met kinderen zijn in uwe gemeente gedomicilieerd 2°. Hoeveel van hen zijn er, waarvan de vrouw of een der andere fa- milieleden in eene woning aan den wal verblijf houden, dus niet meevaren 3°. Hoeveel kinderen van schippers, in uwe gemeente gedomicilieerd, zijn er van 6 tot 12 jaar 4°. Hoeveel van hen (procentsgewijze) bezoeken geregeld de lagere school 5°. Hoeveel van de ouders dier kinderen, bedoeld in vraag 3, zijn in staat zelfs te zorgen voor onderhoud en verpleging, indien er van overheids- wege verplicht schoolgaan mocht worden ingevoerd 6°. Hoeveel zijn hiertoe slechts gedeeltelijk in staat De uitbreiding van het mond- en klauwzeer hier te lande maakte het voor de regeering moeilijk met goed gevolg voor den uitvoer van ons vee naar het buitenland werkzaam te zijn. Inmiddels werd, zooals de Minister van buiten landsche zaken thans mededeelt, het zoeken van nieuwe debouches in overzeesche landen zooveel mogelijk gesteund, door het verleenen van consu- laire hulp aan proefzendingen en door verbreiding van bekendheid met de voortreffelijke eigenschappen van ons vee. Met voldoening kan de regeering onder anderen dan ook wijzen op het buitengewogn succes door ons vee op eene tentoonstelling te Reval in Juli van dit jaar behaald. De gemeenteraad van Wissekerke besliste op de circulaire van Ged. Staten, of't wenschelijk was de tractementen van den burgemeester en secretaris te herzien, van meening te zijn dat die soldaten meer. Zelfs de groote Napoleon kon na den nederlaag bij Leipzig geen weerstand bieden aan zijn vijanden, noch de overwinning opnieuw aan zijn bannier hechten. En het zou dezen meneer Gambetta gelukken z/Gambetta heeft een krachtig, grootsch karakter, het is een man van energie," antwoordde de heer De Parmentier. z/Maar geen soldaatriep de oude kapitein uit, die de menschen in het algemeen maar in twee eategorien splitste soldaten en geen soldaten. Mijnheer De Parmentier lachte eventjes en bracht het gesn'°k op een andcr ccVrwerp, terwijl hij zijn vrouw en Jeanne vroeg, wanneer zij reis- vaardig konden wezen. z/Morgen vader," antwoordde Jeanne levendig, z/als u het wenscht." Maar nu kwamen de heer en mevrouw Hoffer zoo beslist op tegen zulk een overhaast vertrek, dat om de verwanten niet al te zeer te kwetsen, het heengaan wel eenige dagen moest worden uit- gesteld, zoodat men juist den dag voor het Kerst feest te Chatillon aankwam. Jeanne begroette haar vaderstad met innige vreugde. Schoon ook de bekoorlijke omtrek, de wijnbergen, de velden en wouden hoog met sneeuw bedekt waren, oefende het landschap op zich zelf, in het stijve winterkleed, een verblijdenden, be- rustenden invloed uit op haar gemoed, dat in de laatste maanden zoo menige ontroering, zoo menige opwinding had ondervonden. Chateau St. Agatlie, de bezitting van Jeanne's vader, lag voor de zuidelijke poort der stad, op de helling van een zacht oploopenden heuvel, waarop zich een prachtig woud vertoonde, dat zich mijlen ver uitstrekte, terwijl de hellingen naar het zuidwesten met vriendelijke wijngaarden bedekt waren, die liepen tot aan den grooten weg en de Seinevan uit de vensteTS van Chateau St. Agathe had men een vergezicht over het Seinedal en de oude stad. In het Noorden en Westen zag men wouden en wijngaarden, talrijke kasteelen en landhuizen. De reis was toch niet geheel zonder invloed op Jeanne's gestel geweest, zoodat zij den eersten tijd in stille teruggetrokkenheid doorbracht op het kasteel harer ouders. Andere jaren vierde men de feesten in gezelschap van vrienden en verwanten, dit jaar dacht men niet aan dergelijke vermaken. In Chatillon kwamen elken dag nieuwe Duitsche troepen aan, en verwarde geruchten werden in den omtrek gehoord van de nederlaag van Bourbaki en generaal Cremer, die van plan waren heen te breken door de uitgestrekte achterhoede van het Duitsche leger. z/Als ik deze wending der zaak vooruit gezien had," zeide de heer De Parmentier eenige dagen na nieuwjaar, //dan zou ik jou en mama in Pfalzburg hebben gelaten. Daar hadt hij het einde van den oorlog kunnen afwachtenwant in die streek zal wel niet meer gevochten worden. Wie weet daar- entegen, wat ernstige tijden wij hier zullen beleven." z/Onze plaats is bij u, vader," antwoordde Jeanne ernstig, //en in ons ongelukkig vaderland. Als ons leger den vijand inderdaad van hier verdrijft, als Chatillon het tooneel wordt van groote gevechten, dan wachten ons hier heilige plichten. Het zou eerloos en laf zijn zich daaraan te onttrekken." TER IEIZESISCHE COIRANT. W. Woepsdag- en Vry.l^von.1, bij den »itSeve, .V J» W w -H *4, 24)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 1