Algemeen Nienws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. ISIBW0EL. abonnement Binnenland. Yoor Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per post Nederland f 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82J. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven bushonders. ADVERTENT!®^ Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Bij deze courant belioort een bijvoegsel. Het gewijzigd ontwerp-adres van antwoord op de Troonrede van de Eerste Kamer luidt als volgt Mevrouw De Eerste Kamer der Staten-Generaal verlieugde zich Uwe Majesteit wederom in het midden der Volksvertegenwoordiging te zien ter opening van de nieuwe zitting der Staten-Generaal. Zij stelde het op hoogen prijs, dat Hare Majesteit de Koningin Hare Kouinklijke moeder vergezelde. In afwachting van het oogenblik, waarop in overeenstemming met de dierbaarste wenschen van Uwe Majesteit en van het Nederlandsche volk Uwe beminde dochter tot de Begeeriiig zal ge- roepen worden, waardeeren wij met innige erkente- lijkheid al hetgeen door Uwe Majesteit is verricht om onze geliefde Koningin voor Haar gewichtige taak voor te bereiden. De mededeelingen van Uwe Majesteit aangaande onze betrekkingen met de buitenlandsche Mogend- heden en den algemeenen toestand zoowel in het moederland als in de kolonien werden door ons met levendige belangstelling ontvangen. Met Uwe Majesteit warme hulde brengende aan den moed en de volharding van het Ned.-Ind. leger, door de vloot krachtdadig gesteund, be- treuren ook wij diep de offers, die nog steeds gevergd worden om in Atjeh ons gezag duurzaam te vestigen. FFUXLLFTON. EEN EOMAN nit den Fransch-Dnitschen oorlogvan O. ELSTE R. 22) „Ik weet niet, of luitenant Yon Simmern je heeft. herkend. Ik heb hem niet weer gezien hij trok den volgenden dag met zijn bataljon af. Maar waarom keerde je niet in je ouderlijk huis terug Niemand van de Duitsche belegerings- troepen kende je toch fflk waagde niet om terug te keeren," antwoordde Victor met gebogen hoofd, ,/Voor ik je vergiffenis verkregen had. Ik sloop om Chateau Pernette heen als een wild dierik verborg mij des daags in het bosch van La Bonne Fontaine, des avonds liep ik om het huis mijner ouders, dikwijls het besluit nemend om binnen te treden, maar telkens terugbevend bij de gedachte, dat je mij zoudt toeroepen //Weg, moordenaar, laffe moordenaar „Welk een dwaasheid „Daar capituleerde Pfalzburg. Ik sloop met het landvolk door de geopende poort der vesting, ik zag jou en de mijnen in dit huis trekken, daarop zag ik je aan het venster. Toen hield ik het niet langer uit. Ik snelde in huis, ik moest je spreken, ik moest zekerheid liebben, of ik weer voor je aangezicht mocht verschijnen, of dat ik veroordeeld was te sterven. Want dat stond bij mij vast, Jeanne, ik wilde sterven als je mij geen genade schoukt, als je mij niet wildet vergeven." Aan de veelomvattende taak, door Uwe Majesteit in uitzicht gesteld, hopen wij, onder Gods zegen, met ijver en toewijding te arbeiden tot welzijn van ons dierbaar vaderland. Bij Kon. besluit is tot voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, voor het tijdperk der tegenwoordige zitting, benoemd Mr. J. G. Gleichman. De Katholieke Kamerclub herkoos eergisteren voormiddag haar bureau. Voorzitter bleef dus de heer Dobbelman, onder-voorzitter de heer Bahlmann en secretaris de heer Michiels. Eergisteren behandelde de Amsterdamsche gemeenteraad het voorstel van den heer Gerritsen, strekkende tot afschaffing van het gebed bij de opening der raadszittingen. De heer Ilovy (ant.-rev.) merkte op, dat het in den vervolge de vraag is of men van den Goeden Gever wijsheid zal vragenhoe particu- lieren daarover denken, doet hier niets ter zake de vraag is, of de raad den Heer zal aanroepeq, De voorzitter, Mr. S. A. Veiling Meinesz, (lib.) zegt, dat de vraag alleen is, of het gemeenschap- pelijk gebed moet gehandhaafd in een vergadering, niet den in geloof en gezindheid, doch in een vergadering, door de burgerij op andere gronden saamgebracht. De raad sprak tot dusverre de behoefte aan Gods zegen uit en het gebed afschaffen bedoelt dat de raad als college daaraan geen behoefte meer gevoelt, deed de heer Fabius (ant.-rev.) opmerken. Het is zulk een groote opoffering niet voor den heer Gerritsen zeide de heer Waterschoot v. d. Gracht (kath.) als hij het gebed wil toelaten voor hen, die de openlijke erkenning van God nog toelaten. Het bijwonen alleen van het gebed is nog geen gebed en niemand kan gedwongen worden dat bijwonen tot gebed te maken. Het eenige wat van hen, die het gebed willen afschaffen, gevraagd wordt, is verdraagzaamheid. De heer Gerritsen (radicaal) zegt, dat hij slechts een beroep deed op de verdraagzaamheid der ge- loovigen voor hen, die niet willen mededoen aan het gebed. De voorstanders van het gebed maken het hem onmogelijk bij de opening der vergadering tegenwoordig te zijn, waar spr. plichten heeft te vervullen voor de burgerij. In 1852 is met een beroep op de verdraagzaamheid op verzoek der Israelietische leden den naam Jezus uit het ge bed gelegdhetzelfde beroep kan nu 40 jaar later, op grond der verdraagzaamheid, op de leden „Je kunt rustig hier blijven, Victor, ik heb je reeds lang vergeven De hartstochtelijke jonge officier viel voor haar op de knieen, greep haar hand en drukte die aan zijne lippen, zonder dat Jeanne het kon ver- hinderen. ,/Sta op, Victor als ik je verzoeken mag „Niet eerder, Jeanne, voordat je mij zegt, dat je dien Duitscher niet meer liefhebt, dat je hem niet wilt terugzien. Niet eerder, Jeanne, voor je in mijn hart nieuwe hoop, nieuw leven hebt doen geboren worden." ,/Houd op, waanzinnige vergeven kan ik je de onzinnige daad, maar meer mag je ook niet eischen. Sta op ik verzoek het je ik beveel het je. Hij beproefde nogmaals haar hand te kussen, haar knieen te omvatten, maar zij rukte zich los en stiet hem heftig terug, zoodat hij bijna op den grond viel. //Wat gebeurt hier? Victor. Het was de oude kapitein, die juist in de kamer was getreden en het laatste voorval moest hebben gezien. Victor stond op, maar voor hij nog een woorc kon zeggen, trad Jeanne naar haar oom, greep dezen bij den arm en zei op bevenden toon z/Bescherm mij oom, voor uw zoon Elk gevoel van medelijden met haar neef was uit haar hart verdwenen. Zij had hem inderdaac vergeven, en zou zich zeker nooit een woorc hebben laten ontvallen over zijn wanhopige daad in dien nacht, maar zijn hartstochtelijke drift zijn brandende begeerte doodden het medelijden, de achting in haai hartzij zag, dat hij nog in niets veranderd was, en dat zij nog steeds als te ten aanzien van hen wien het worden gedaan g'bed hindert. De heer Fabius merkt op, dat de heer Gerritsen den raad hier wil opleggen zijn gezindheid wil men spreken van verdraagzaamheid, dan wil de leer Gerritsen die zeker niet. Verdraagzaamheid als de heer Gerritsen wil, is het laten heerschen van hen, die het gebed niet wenschen. De voorzitter, vroeger tegen de afschaffing van let gebed, is uu meer tot afschaffing geneigd. In de eerste plaats is het gemeentebestuur zeer ge wijzigd, maar bovendien kan men telkens opmerken dat bij het uilspreken van het gebed, velen eenvoudig mededoen in schijn. Is dat geen te kort doen aan de waarde van het gemeenschappelijk gebed Is het dan niet verstandiger het af te schaffen Hoe dikwerf kan spreker de vergadering niet openen, omdat zij in de koffiekamer blijven tot het gebed gezegd is? Verhoogt zoo iets de waarde van het gebed Daarom gelooft hij, dat het verstandiger is het gebed in den raad af te schaffen, zonder aan de waarde er van iets te kort te doen. De heer Hovy verklaart nog, dat hij, indien de raad tot afschaffing besloot, onmiddellijk zijn mandaat zou neerleggen. Tot stemming overgaande, werd het voorstel- Gerritsen met 26 tegen 16 stemmen verworpen, zoodat het gebed behouden blijft. In den laatsten tijd heeft men bijna voort- durend berichten ontvangen uit het oosten van de Atjeh-vallei, de streek, die, met de kampementen van Samahani en Indrapoeri als uitgangspunten, n vijanden werd gezuiverd, en vanwaar zelfs groote tochteu zijn ondernomen, naar de methode an den wakkeren overste Van Heutz, om den vijand overal op te zoeken waar hij zich durft roeren. Nog kort geleden werd bovendien de grootere expeditie naar Sigli, aan de Oostkust, met het bekende succes uitgevoerd. Thans komen de berichten van den tegengestelden kant, en het blijkt, dat Toekoe Oemar, dien men zoo zoetjes aan zou gaan vergeten, nog niet geheel als een //quantite negligeable" is te beschouwen. Ten westen van de stelling beginnen zijn aanhan- gers zich weer te roeren, zoodat het noodig werd geacht patrouilles uit te sturen naar het gebergte, dat ten zuid-westen de Atjeh-vallei begrenst. Blij- kens het laatste regeerings-telegram zijn die patrouilles gevormd uit de bezetting van onze vestiging aan de Kroeng Raba te Westkust. Deze tocht heeft, helaas, weer nieuwe offers gekost. De gesneuvelde officieren zijn de l8te iuitenants der infanterie J. van Greuningen (benoemd tot voren door zijn ontstuimigen hartsrocht zou wor den vervolgd. Met hem was geen vrede te sluiten. Zijn opgewonden natuur zou zich nooit binnen de perken kunnen houden, die zij hem gesteld wilde zien. Met verbaasde oogen mat de kapitein zijn zoon ,/Wat beduidt dit alles vroeg hij. ,/Waar kom je vandaan, Victor Ik dacht, dat je bij het leger te velde waart, in den strijd tegen de Duitschers. En nu ben je hier En Jeanne onze lieve gast, roept mijn bescherming tegen je in? Zeg eens wat beteekeut dat alles Op het voorhoofd van den ouden soldaat zwollen de aderen op. Zijn gelaat gloeide van toorn en zijn oogen flonkerden dreigend. Tn den gronc bezat hij dezelfde hartstochtelijke natuur als zijn zoon. De ouderdom had alleen zijn driften j temperd, en een lang eervol leven, in strenge tucht gesleten, had hem kalmer doen worden. Maar somtijds kwam de oude drift weer in hem op, als hij in het leven een eerlooze daad, een eerlooze gedachte ontmoette. En uit de woorden van Jeanne meende hij te vernemen, dat zijn eigen zoon het gevoel van eer uit het oog had ver- loren. Met bleek gelaat en hijgende borst stond Victor voor zijn vader, de oogen naar den grond gericht Hij kende zijn vader, hij wist, dat deze hem nooit den nachtelijken overval in het ouderlijke huis en het kraukzinnige schot op Jeanne zou vergeven z/Ik heb tegen de Duitschers gevochten, vader, antwoordde hij somber. //Ik keerde hier terug wijl de strijd geeindigd is, wijl Frankrijk en het Fransche volk verpletterd op den grond liggen. z/Dat is niet waar. Parijs weerstaat nog de J4" luitenant 26 Juli 1890.en bevorderd 20 Juli 94) C. F. A. Wagener (benoemd tot 2de luitenant 17 Nov. 1890 en bevorderd 29 Aug. 1894). Toekoe Oemar is, volgens het regeeringstelegram z/nog bij het dal van Lamtih." Het komt ons niet waarschijnlijk voor, dat hiermede het Lamtih bedoeld, dat in de vroegere geconcentreerde stelling de tweede versterking was aan de westelijke inie. Zoo dicht in de buurt van Oleh-leh zal Toekoe Oemar, die sedert zijn verdrijving uit de vallei van Lampisang veel zuidelijker trok, zich nu wel niet wagen. TER NEUZEN, 24 September 1897. Gisteren voormiddag had alhier de ter aarde sestelling plaats van den heer J. Dieleman, in even secretaris dezer gemeente, enz. De baar werd gevolgd door de familie, vele vrienden en de beambten der secretarie, terwijl zich op het kerkhof bij den stoet aansloten het Dagelijksch Bestuur en de leden van den gemeente raad, benevens leden van het Burgerlijk Armbestuui en van het bestuur der brand weer. Nadat de kist in de groeve was neergelaten, nam de burgemeester, de heer Van Boven, het woord, en sprak ongeveer het volgende Met leedgevoel in het hart, wegens het heengaan van vriend Dieleman, staan wij thans bewogen aan zijne laatste rustplaats, aan zijn graf. Aan den eenigen zoon van den overledene, hier tegenwoordig, betuigeu wij onze innige deelneming voor moeder en kinderen met den ontzettenden slag die hun getroffen heeft. Gedreven door liefde voor echtgenoote en kinderen is hij tot het einde van zijn leven met zorg en krachtig daarvoor werkzaam geweest en nu, door zijn verscheiden, is aan dat gezin schier alles ontvallen. En de heer Dieleman was niet alleen een goed echtgenoot en een goed vader maar tevens ook een goed ambtenaar. Niet minder dan veertig jaren heeft hij de gemeente als secretaris gediend en zijne plichten als zoodanig met bekwaamheid en ijver, met lust en toewijding vervuld. Ook heeft hij nog andere nuttige werkzaamheden voor de gemeente verricht. Wij danken hem bij zijn graf daarvoor. En daarbij voeg ik den persoonlijken dank van mij. Ik ben ongeveer 32 jaar burgemeester van Ter Neuzen en vroeger, gedurende 26 jaren, burgemeester van Hoek geweest, in welke beide betrekkingen ik de beste hulp en bijstand van hem heb mogen ondervinden. Duitsche legers en in het zuiden en westen ver- zamelen zich nieuwe Fransche troepen. Waarom ben je daar niet Waarom zie ik je hier hier, waar dit meisje zulk een zware aanklacht tegen je richt? Waar en met wien streedt jij tegen de Duitschers? Bij welk regiment stond je z/Bij geen regiment. Ik zelf bracht een troep bijeen, waarmee ik op eigen hand tegen de Duit schers vocht." z/Jij je werd franc-tireur z/Ik werd hun aanvoeder." z/Ah misschien wel in gemeenschap met den boschwachter Pierre Michel Ja, vader." z/En jij sehaamt je niet, als eerlijk soldaat gemeene zaak te maken met die roovers Je waart er misschien zelfs bij, toen zij je vaders huis overvielen z/Vader, u weet //Men heeft enkele van die lieden, die Chateau Pernette aanvielen, herkend, daaronder ook den boschwachter Pierre Michel. Ik wilde het eerst niet gelooven. Toen echter de boschwachter en verscheidene jonge mannen uit den omtrek ver dwenen toen moest ik het wel gelooven Dus met die lui heb jij je verbonden Dat had ik zeker niet verwacht z/Kan men niet overal strijden tegen de vijanden van het vaderland En bovendien ik wilde zoo graag in uwe nabijheid blijven z/Ik weet nu, waarom," viel de kapitein hem somber in de rede. //Je vervolgt Jeanne met een liefde, die zij niet kan beantwoorden z/Laat het zoo goed zijn, beste oom," verzocht Jeanne. Weest u niet meer boos op uw zoon. ■lit blail v ,-rHOl.iJnt MaandaR-, Woenadag- en VriJ«laWav»ml, »HseZ»n.lerA »p Feestda^eu, b»J den uitgever P. J. VAW DE IASDE te Ter Nenien. Burgemeester en Wethouders der gemeente Ter Neuzen. Gelet op art. 26 der wet van den 19 Augustus 1861 (Staatsblad no. 72), zooals die is gewijzigd bij de welten van 4 April 1892 (Staatsblad no. 56)en 20 April 1895 (Staatsblad no. 72) Brengen bij deze ter kennia van belanghebbenden dat bet register van de in dit jaar voor de nationale militie ingeschrevenen, benevens de daaruit opgemaakte alpha- betisehe lijst, voor elk op de secretarie ter lezing zullen nederleggen van den SH September tot en met den 4 October 189J dat tegen register en lijst, binnen den tijd der nederligging, bezwaren kunnen worden ingebracbt bij den Commissaris der Koningin in de provincie, door middel van een door de noodige bewijsstukken geslaafd verzoekschrift op ongeiegeld papier, onderteekend door hem, die ze inbrengt; dit verzoekschrift moet worden ingediend bij den Burge meester tegen bewijs van ontvang. Ter Neuzen, den 24 September 1897. Burgemeester en Wethouders voorpoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. WISKERKE, f. Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 1