Algemeen Nienws- en Advertentieblad voor Zeenwseh- Vlaanderen. No. 3513. Donderdag 23 September 1897. 37e Jaargang. Loting voor de Nationale Militie. Het verzamelde STRAAT\ UlL, en een partij AFBRAAK. Binnenland. ABONNEMENT: bush°'"ie"' reding van advertentiSn v6or 3 uren op den dag der uitgave. liggende op het terrein voor slachtplaats en vuilnishoop, F E OIL L/ETOISI POLITIEK OVERZICHT. HFL Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,-. Franco per postVoor Ai i i Tirl f 1 10 Yoor Belgie f 1,40. \oor Amenka f 1,32 J. Mcn i.mnrert' zich bij alle Boekhandelaars, Postdirectearen en Brieven- 0 TTu w a ADVERTENTlPN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. 5=1rsTT i». .1. VAN UK te Ter Seuzen l,.»d ver^Ont^ Woepadaf en Vrijd^vond. ,»t,e.onderd op Feest.lagen, to J Burgemeester en Wethouder. der gemeente Ter Neuzen. Brengen ter kennis van belanghebbenden 10 dat de lotma der voor 1 September van dit jaar in deze gemeente voor de militie ingeschreyenen zalIptato!liebben te Ter Neuzen in het gemeentehuis op r.jdaff, aen AS October ISO?, te beginnen dee voormiddags te 11 uur (Amsterd. tijd),y„, 2°" des vTor"ragsevranTt'otdT2 uur jA" aanvraag "kan gelhietn^om^le koming van vrij,telling wegens broederdiendoi wegens T^neenige Jtige Jon, bedoold in de 2*° en 3* zmsnedo van art. 53 der militiewet 30 dat zij die op zoodanige vrijstelling aanapraak maken. op laatstgemelden dag in het gemeentehuis moeten ver- schijnen vergezeld van twee bij den Burgemeester bekende meerderarigringezetenen en dat zij, die vnjstelling wegens broederdienst verlangen, moeten medebrengen mttreksels uit de geboorteregisters betrekkelijk hun zelven en hunne breeders, benevens hetpaspoort of anderbewijs van ontdag, of een uittreksel uit het stamboek of ®en ewys van werkelijken dienst van den broeder of de breeders, op wiens of wier dienst zij hunne reclame gronden vedigen uitdrukkelijk de aandacht van belanghebbenden er op, dit de hierboven vermelde opgaven en handebngen met voldoende zijn om zich de gevraagde vrijstellmg te verzekeren maar dat hun belang medebrengt om bovendien persoonhjk de vrijstelling aan te vragen in de eerste ziltmg van en Militieraad, die op een later bekend te maken tijdstip te Hulst zal worden gehouden en wijzen de lotelingen, die gebreken hobben of meenen te hebben, op hunne verpliehting om, onverschillig we num zij liebben getrokken, in de genoemde zitting van den Militie raad te verschijnen, ten einde geneesknndig te onderzocht. Ter Neuzen, den 22 September 1897. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Bnrgemeester. 3. WISKEKKE, f Secretaris. Burgemeester en Wethouders van ZAAMSLAG, zullen op Yrijdag 24 September 1897, des voormiddags fen 10 ure, ten overstaan van den Burgemeester dier gemeente in het openbaar verkoopen Te vergaderen aan de slachtplaats voormeld. Zaamslag, 21 September 1897. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. BARENDREGT Az., Voorzitter. P. J. WORTMAN, Secretaris. EEN ROMAN uit den Fransch-Duitschen oorlog, van O. ELSTER. 21) Op den derden dag1 na de capitulatie betrok de familie Hoffer met mevrouw de Parmentier en Jeanne het huis op het plein. Niet zonder wee- moed scheidde Jeanne van het eenzame, stille Chateau Pernette, aan hetwelk zij voor geheel haar leven verbonden was door een herinnering vol innig geluk en toch zoo vol smart. In de stad was veel te doen. De kapitein zocht zijn oude bekenden weer op. Mevrouw Holler en Josephine richtten de woning in en mevrouw De Parmentier schreef een langen brief aan haar man, die nog in Chatillon vertoefde. Zoo werd Jeanne veel aan zichzelf overgelaten. Op zekeren dag stond zij aan het venster der huiskamer en liet de blikken dwalen over het plein, waarop veel leven en beweging heerschte. Uit de dorpen waren de landlieden gekomen om hun voorraad te verkoopen. Versch vleesch, aar- dappelen, eieren, zelfs brood en meel waren in de laatste weken in Pfalzburg zeldzaam geworden, en daarom haastte ieder zich keuken en kelder weer te vullen met de lang outbroken provisie. Voor de hoofdwacht op liet plein stonden de gebaarde Pruisische landweermannen en keken met een welbehagelijk laehje het leven en bedrijf op het marktplein aan. Plotseling trad Jeanne terug. De bepalingen van den Turksch-Griekschen voor-vrede, die nu eindelijk gelukkigerwijs onder- handelingen is komen besluiten, welke niet minder dan vier maanden geduurd hebben terwijl de oorlog binnen vier weken was afgeloopen - vallen, schoon ze vrij algemeen te voren bekend waren geworden, geenszins in den smaak der Atheensche pers. In stede van aan het publiek den verstandigen raad te geven zich neder te leggen bij het onvermijdelijke en niet ganschelijk onver- diende, regent het verwijten aan het tegenwoordig en het vorig ministerie en wordt de hardheid der voorwaarden breedelijk uitgemeten. Dit spelt daar de meeste voorname jour- nalisten Kamerleden zijn weinig goeds voor het in den loop dezer week in de vertegenwoor- diging te openen debat over de voorstellen der regeering, die strekken moeten om de overeen- gekomen vredesvoorwaarden na te komen. Minister-president Phalli zou van de aan Grie- kenland opgedrongen financieele controle hebben gezegd, dat zij als ,/eene heische machine is te beschouwen. De gezanten zijn, zoodra de voorloopige voor waarden geteekend waren, Konstantinopel ont- vluchtZij hebben in het warmste seizoen vier maanden bijna onafgebroken onderhandeld Toen de Italiaansche gezant van den Sultan afscheid nam, kwamen Kreta en de regeling van den toestand op het eiland ter sprake. De beer Pansa zeide dat hij hoopte, dat de gelukkige op- lossing van de inoeilijkheden van het vredesverdrag een voorteeken zoude zijn voor de goede regeling van de Kretenzische moeilijkheden. De Sultan antwoordde, dat Turkije bij de vredesonderhande- lingen zoo toegevend geweest was, dat het mocht verwachten, dat de mogendheden ditmaal zich toegevend zouden toonen. De gezant was verbaasd en merkte op, dat toch de autonomie voor Kreta vaststond, waarop Abdul Hamid liet volgen //Nu, wij zullen zien. Dat de mogendheden eenstemmig moeten blijven, willen zij op Kreta een dragelijken toestand scheppen, blijkt uit dezeanecdote zeer duidelijk. Op het oogenblik is het nog verre van rustig op het eiland. De opstandelingen verbranden in de omstreken van Kanea, Kandia en Retimo de wijnstokken en vruchtboomen. Ook wordt nog telkens gevochtendezer dagen zijn bij een aanval op Tsikalaria weer drie Christenen door de Moham- medanen gedood. Was die man, die langzaam schuw langs de huizen sluipend, naderde niet haar neef \ictor? Zij boog zich voorover om beter te zien. De gestalte was reeds verdwenen om den hoek der straat. Zij haalde verruimd adem, en keerde zich om ten einde naar Josephine te gaan, toen de deur der kamer geopend werd en een man- nelijke gedaante binnen trad. Jeanne wankelde. Toen steunde zij zwaar op de vensterbank en zeide met bevende stem //Victor, jij hier? Wat wil je van mij Victor stond daar met gebogen hoofd en over het geheele lichaam bevende. z/Vergeef mij, Jeanne," fluisterde hij op be- schroomden toon. //Ik ben in het huis mijner ouders geslopen ik zag u aan het venster staan. Ik kon niet voorbij loopen ik moest u zien, u spreken Jeanne," riep hij plotseling hartstochtelijk uit. //Neem den vloek van mij, den ontzettenden vloek, die sedert dien onge- lukkigen dag op mij drukt, die mij dreigt te verpletteren, die mij zal dooden Jeaune gevoelde medelijden met hem, zijn bleek mager gelaat, zijn sombere oogen verriedeu wat strijd in zijn binnenste was gestreden, en hoe hij daaronder had geleden. z/Spreek, Victor," zeide zij op zachten toon, wwat kan ik voor je doen SnikkeDd viel hij haar te voet, greep haar gewaad en zeide, op sineekenden toon//Neem mijn zonde van mij weg, Jeanne, neem mijn zonde van mij weg Jeanne schrikte voor zijn hartstochtelijkheid, Zij traclitte intusschen tot bedaren te komen, maakte haar gewaad los uit zijn krampachtigen Pas mochten we vernemen van het vriendschap pelijk woord, door den nieuwen Amerikaanschen gezant te Madrid gesproken, en nu reeds worden we verrast door de mededeeling, dat generaal Woodford vrij bar is opgetreden. Eergister had hij, volgens de ,/Independance" een langdurige conferentie met den Minister van buitenlandsche zaken, waarbij een hoofdambtenaar van het departe- ment als tolk diende. (Dit laatste klinkt vrij maleen gezant der Vereenigde Staten en een Minister van Spanje zullen toch wel hetl'ransch, de taal der diplomatie, machtig zijn.) De correspondent van de //Independance ver- zekert, dat generaal Woodford den hertog van Tetuan te verstaan heeft gegeven, dat de regeering der Vereenigde Staten „zich haar vrijheid van haudelen voorbehoudt," indien Spanje den opstand op Cuba niet voor November onderdrukt heeft. De Minister zou ontwijkend geantwoord hebben, verklarende dat een bepaald antwoord eerst gegeven kon worden, na de terugkomst van den Koningiu- Regentes te Madrid. Woodford moet als beweegreden voor dezen stap van zijn regeering hebben opgegeven, dat het voortduren van den opstand op Cuba aan de belangen der Unie groot nadeel toebrengt, en dat Spanje, op deze wijze voortgaande, niet in staat zal zijn, de rust op het eiland te herstellen. Tegelijkertijd wordt uit New-York geseind Generaal Lee, consul der Vereenigde Staten te Havana, heeft met Mac-Kinley en den secretaris van het departement van Oorlog te Washington een onderhoud gehad over den toestand op Cuba. Men zegt dat Lee, op aandrang van den president, besloten heeft, op zijn post te blijven. Generaal Weiler heeft naar Madrid geseind, dat hij tegen Maart met de opstandelingen klaar zal zijn. ('t Wordt met October 3 jaar, dat Campos de laatste kwaadgezinde Cubanen zou verdelgd hebben.) De berichten uit Engelsch-Tndie luiden gunstiger dan eergisteren. Veel gevochten is er niet, alleen heeft generaal Jeffreys Zaterdagavond den vijand opnieuw aange- vallen en hem teruggedreven. De Engelschen verloren twee dooden en zes gewonden. Toen de Engelschen terugtrokken, kwamen de inboorlingen weer in groote troepen opzetten. De Engelschen maakten 400 beladen muildieren buit, een zeer nuttige vangst, aaugezien zij gebrek aan pakdieren hebben. Zondag werd generaal sir William Lockhart te Simla verwacht. Dan zou terstond het plan voor den veldtocht tegen de Afridis worden vastgesteld. Een der Mohmand-stammen heeft zich onder- worpen. De stam zal 5000 ropijen boete betalen en al zijn achterlaadgeweren, 300 gewone geweren en 300 sabels uitleveren. Deze onderwerping zal de verbinding tusschen de verschillende korpsen zeer vergemakkelijken. Met groote moeite hebben de sappeurs een weg gemaakt voor de kameelen naar de Gundab-Vallei. Generaal Ellis, die nu de Mohmands zal bestrijden, terwijl sir Bindon Blood tegen de Mamunds zal optrekken, die geueraal Jeffreys een nederlaag toebrachten, zal van dezen weg gebruik maken. Welk een vijand het is dien de Engelschen tegenover zich hebben, blijkt uit het verhaal omtrent twee vermiste mannen van de Engelsche troepen. Men heeft de lijken van deze mannen Sikhs waren het gevonden. De vijand had hen gevangen genomen, hun de handen en voeten ge- bonden en ze daarna geroosterd. greep, trad een schrede terug en antwoordde op zachten maar ernstigen toon//Sta op, Victor. Als ik met je zal spreken, moet je je niet aan je hartstocht overgeven. Kom ga zitten en zeg mij wat je wenscbt, wat ik voor je doen moet. Laat ons niet spreken over de gebeurtenissen van dien nacht zij zullen vergeten zijn." Hij stond op, waggelde naar een stoel, liet zich daarop neervallen, zag Jeanne een oogenblik met wijde, starende oogen aan en sloeg toen de handen voor het gelaat en begon bitter te snikken. Nu trad Jeanne op hem toe en legde zacht de hand op zijn schouder. Haastig greep hij haar viugers en drukte die aan de brandende lippen. z/Ik dank je, Jeanne o, ik dank je zoo zeer en nu zal ik je alles zeggen bedaard alles zeggen luister naar mij Jeanne ,/Ik luister naar je, Victor," antwoordde het jonge meisje en ging weer aan het venster staan, den ongelukkige met medelijden aanziende. DERTIENDE HOOFDSTUK. ,/Ik weet niet," begon Victor na een korte poos, ,/of ik nog het recht heb van mijn liefde voor je te spreken, o, wend je niet af," vervolgde hij lug, toen Jeanne een afwijzende beweging maakte, ,/ik weet, dat ik dat recht verloren heb en smeek het slechts van je als een genade Ik was krank- zinnig, Jeanne, ik wist niet meer wat ik deed. De voorslagen, die Pierre Michel mij deed om aanvoerder te worden van een bende franc-tireurs en met dezen kleine posten der Pruisische soldaten te overvallen, kwamen zoo zeer gelegen voor mijn haat en wraak, dat ik naar hem luisterde. Ik wilde den Duitschen oflicier vernietigen, dooden, De nieuwe zitting van de Staten-Generaal is gisteren door H. M. deKoningin-Weduwe, Regentes, begeleid door H. M. de Koningin, op de ge'orui- kelijke wijze geopend. Eerstgenoemde hield daarbij de volgende rede Mijne heeren Bij den aanvang van dit zittingjaar is het mij aangenaam u ter behartiging van's lands belangen opnieuw bijeen te zien. Worden mijne dierbaarste wenschen en die van het Nederlandsche volk vervuld, dan zal voor het einde van dit zittingjaar mijn beminde dochter de regeering aanvaarden. De algemeene toestand, zoowel in het moederland als in de kolonien, is in menig opzicht bevredigend. In handel, scheepvaart en nijverheid is uitbrei- ding merkbaar. Hier te lande was de oogst van onderscheidene gewassen gunstig. Door de heerschende ziekte onder het vee en de daaruit voortvloeiende belem- mering van den veeuitvoer wordt nochtans groot nadeel geleden. Op Java heeft de suiker-industrie te kampen met moeilijkheden. De betrekkingen met de buitenlandsche mogend heden blijven van den meest vriendschappelijken aard. Zee- en landmacht vervullen hare taak met ijver en opgewektheid. Aan den moed en de volharding van het Neder- want ik haatte hem niet alleen als den vijand van Frankrijk, maar meer nog als jouw vriend, Jeanne." z/Als ik je zal aanhooren, moogt ge niet meer spreken over je onwaardige verdenking, alsof ik ter wille van den Duitscher, jouw liefde zou hebben afgewezen," viel Jeanne hem op trotschen toon in de rede. //Hoe ik ook over den Duitschen oflicier denk, je hebt geen recht, mij daarom te veroordeelen." z/Ik voeg mij geheel naar je wensch, Jeanne. Mijn haat, mijn wraakzucht, mijn liefde tot je deden me ingaan op de plannen, die Pierre Michel mij voorstelde. Onze laatste daad was de overval op mijn ouderlijk huis, was de krankziunige daad tegenover jou, Jeanne." z/Vergeet die, zooals ik haar vergeten wil." ,/Ik kan dat niet. Ik heb het beproefd, Jeanne, ik wierp mij in de gevechten op die punten, waar de strijd het heetst was, ik doortrok met mijn bende de Yogezen, ik streed tegen de Duitschers bij Langres en Dyon. Ik wilde mij aansluiten bij Garibaldi, toen door een Duitsche afdeeling mijn bende uiteengejaagd werd en ik, van weinigen vergezeld, naar de Yogezen terugvloot, om niet gevangen genomen te worden. Den dood te midden van den strijd, den dood op het slagveld vreesde ik niet, maar ik wilde niet als een gewone bandiet doodgeschoten worden door de Duitschers. Daarom verborg ik mij in de bosscheu der Vogezen, Ik beproefde een nieuwe bende bijeen te krijgen, maar het oude fanatisme was weg, slechts weinige mannen vond ik bereid mij te volgenhet zou nutteloos geweest zijn hun leven in den ongelijken strijd tegen de Duitsche overmacht op het spel te zetten.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 1