Aigemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. No. 3512. Dinsdag 21 September 1897. 37e Jaargarig. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Yoor Amerika 1,32$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. POLITIEK OVERZICHT. De in Konstantinopel gevestigde gezanteu der Groote Mogendheden zullen eergisteren een zucht van verlichting hebben uitgeblazen. De vredesonderhandelingen zijn afgeloopener is dus een eind gekomen aan de haarkloverijen, waarmede zij zich bezig hebben moeten houden, weken lang, en hoofdzakelijk een gevolg waren van den naijver tusschen twee der eerste mogend heden. Wei is waar werd reeds een paar dagen geleden geineld, dat het geschil tusschen Engeland en Duitschland uit den weg was geruimddoch telkens vreesde men nieuwe ineidenten, welke het sluiten van den vrede zouden vertragen. De regeeriugen der beide betrokken rijken hebben evenwel getoond, dat het hun ernst is geweest met hun dikwijls uitgesproken bewering, dat zij den vrede wenschten te handhaven aan welken ernst men in den laatsten tijd wel eenigszins begon te twijfelen. Mog men de Roomsche correspondent der Times gelooven, dan is het vooral de Italiaansche gezant geweest, die de rol heeft gespeeld van //den vredemaker onder de vredemakers" en met groote beslistheid heeft aangedrongen op het handhaven van het Europeesch concert. Maar ook Lord Salisbury heeft een niet minder sprekend bewijs van zelfverloochening gegeven, door eindelijk aan het verlangen van Duitschland toe te geven. Want het wordt in de Times volmondig erkend, dat het EngelschDuitsch compromis een stille goed- keuring is van de prioriteit, welke de Duitsche schuldeischers doen gelden op de Grieksche inkomsten. Nu rest nog de benoeming eener internationale commissie van controle op de Grieksche financieu. En misschien komt dan Creta aan de beurt De Spaansche regeering is niet te benijden. Cuba bezorgt haar de grootste moeilijkheden, welke door de Vereenigde Staten nog moeilijker worden ge- maakthaar eenige troost was, dat in den laatsten tijd de toestand op de Philippijnen een keer had genomen te haren guuste. Doch ook die troost wordt haar niet gegund, daar volgens de Correo, te Madrid verschijnende, de macht van de Philippijnsche opstandelingen eer toe- dan afneemt. Zij moeten nl. beschikken over 4000 man onder Aquinaldo, 3000 onder Llanero en 3000 onder Ponciano Rigal j deze macht moet worden gedrild door 500 Spaansche deserteurs, soldaten en gen- darmen. FEUILLETON. EEN ROMAN uit den Fransch-Duitschen oorlog, van O- E L S T E Ii. z/Ween niet, beste moeder," fluisterde Jeanne op innigen toon, terwijl haar toch zelf de tranen over de wangen biggelden. //Maxime kan bij de Duitschers in gevangenschap zijngeraakt; zoolang wij geen zeker bericht hebben omtrent zijn dood, moeten wij hopen." z/Als Maxime nog leefde, zou hij op de een of andere wijae van zich hebben laten hoorenhij zou gezorgd hebben, dat zijn moeder tijding kreeg. Neen, neen, Jeanne, je broeder is dood. Maar ik wil niet langer weenen," vervolgde zij trotsch en zich hoog oprichtend, //bij het vreeselijk ongeiuk, dat Frankrijk getroffen heeft, past het ons niet, aan onze persoonlijke kleine smarten te denken. Als Maxime gestorven is, is hij gevallen voor het vaderland, zijn naam, den naam zijns vaders waard. Hij heeft den val van zijn vaderland, van zijn keizer niet overleefd hij is gelukkig z/Moeder, beste moeder Vast drukte mevrouw De Parmentier haar dochter aan het hart. »Je bent nu mijn eenig kind, mijn Jeanne, en ik zal mij nooit van je scheiden." z/Evenmin als ik u ooit zal verlaten, moeder." De beide vrouwen hielden elkaar nog omvat, toen haastig mevrouw Iloffer en Josephine binnen- traden. De Correo verzekert verder, dat 200 gevangenen te Pampanga in opstand zijn gekomen tegen den gouverneur, die wist te outkomenzijn secretaris werd gewond. Eerst toen verscheidene gevangenen gedood waren, werd de opstand onderdrukt. Eergisteren was het op den dag af vijf en twintig jaar geleden, dat Koning Oscar het opper- bestuur over Zweden en Noorwegen aanvaardde. Rustige dagen zijn het niet alle geweest, welke deze vijf en twintig jaar vormenffienige dag is den vorst vergald door oppositie tegen zijn regee- ringsbesluiten, waarvoor bij toch, goed beschouwd, de minst verantwoordelijke persoon was. Doch wie den storm niet kent, leert een zacht koel windje niet waardeeren, en het zal Koning Oscar zeker nooit berouwen, dat die storm hem niet is gespaard gebleven. Manmoedig heeft hij steeds alien tegenwind getrotseerd, en men zal niet ver van de waarheid zijn, wanneer men beweert, dat hij juist daardoor het hart heeft ingenomen van zijne stoere onder- danen. Vooral van de Noren. Want, het moge vreemd klinken in de ooren van hem die alle berichten heeft gelezen over het verzet der Noren tegen een te nauw verbond met Zweden, dat verzet heeft nimmer den Koning gegolden het Noorsche volk weet te goed, dat de Koning zijn hoedanig- heden weet te waardeerendat hij slechts handelt z/uit de edelste motieven", zooals een Duitsch blad opmerkt. //Hij houdt van die ruwe naturen en van hun ongebreidelde behoefte naar vrijheid, en gelaten laat hij zich veel welgevallen, wat een heerscher van minder innerlijke waarde aanleiding zou geven om naar het geweer te grijpen en kanonnen in beweging te zetten." Daar is het volk hem dankbaar voor. //Zoo dikwijls het Shorting of enkele leden van dit. lichaam de achting voor het hoofd van den Staat uit het oog verloren, is de Koning daarvoor schadeloos gesteld door warme huldebetuigingen, zoowel van het Noorsche als van het Zweedsche volk. Daar was niets gemaaks in, doch men voelde daarin de behoefte der menigte, om het onrecht goed te maken en den monarch liefde te betoonen voor de bewezen toegevendheid." Men kan dus overtuigd zijn, dat Zweden en Noorwegen eergisteren feest hebben gevierd ter eere van hun vorst, die met zulke groote fijnge- voeligheid twee volken zdo weet te beheerschen, dat van beide zijden hoogachting zijn deel is. »Een groot nieuws, lieve nichtriep mevrouw Hoffer uit. z/Weer een slag geleverd vroeg mevrouw De Parmentier met een droef lachje. //Weer een overwinning van de Duitschers Men wordt daar allengs aan gewoon." z/Ditmaal geen veldslag, mijn besle, maar het is weer een succes voor de Duitschers. Ditmaal heeft het echter niemanl het leven gekost. Pfalzburg heeft gecapituleerd." "Ah!" z/Ja, ja, hedenmiddag is de capitulatie onder- teekend. Het garnizoen is krijgsgevangen, de officieren zijn op hun woord van eer in dezen oorlog niet weer tegen Duitschland te strijden, op vrije voeten gelaten, maar zij mogen Elzas-Lotha- ringen niet verlaten." De kapitein bevestigde dit bericht. Dienzelfden middag zouden de Duitsche troepen de stad bin- nentrekken, en morgen zouden de poorten geopend worden voor de bewoners en het landvolk. Daarmee was het vrije verkeer met Pfalzburg weer hersteld. //Wij kunnen nu ook ons huis in de stad be- trekken, beste nicht," voegde de heer Hoffer er bij, zich tot mevrouw de Parmentier wendende. //Chateau Pernette is op zoo'n strengen winter als nu voor de deur schijnt te staan, niet inge- richt. Ons huis in de stad is gemakkelijker." z/Ik ben bier heel tevreden, neef, antwoordde de moeder van Jeanne. //U weet echter, mijn vriend, dat we zelf ook een huis hebben in Pfalzburg. Misschien kunnen Jeanne en ik daar wonen als het door het bombardement niet te veel ge leden heeft." De Minister van Binnenlandsche zaken begaf zich Zaterdag-middag 3 uur met het gebruikelijke ceremonieel naar het gebouw der Tweede Kamer, waar hij de volgende rede uitsprak tot sluiting van de zifting der Staten-Generaal Mijneheeren z/Een belangrijk zittingjaar ligt achter ons. Met uwe medewerking kwamen velerlei maatregelen van wetgeving tot stand. De nieuwe regeling van het kiesrecht werd ingevoerd. De belangen van den arbeid werden behartigd door de oprichting van kamers van arbeiddie van handel en verkeer door de goedkeuring van met vreemde regeeringen gesloten tractaten en door bevordering van den aanleg van stoomtram- wege n. De financieele verhouding tusschen Rijk en gemeenten werd vastgesteld de algemeene regelen ten aaanzien der plaatselijke belastingen werden gewijzigd. De nieuwe wet op de personeele belasting werd ingevoerd. De suikeraccijns werd opnieuw geregeld. Nieuwe wettelijke voorschriften met betrekking tot de heffing van de rechten van successie en van overgang bij overliji!en kwamen tot stand. De herziening van de belastbare opbrengst der gebouwde eigendommen werd bij de wet voor- geschreven. De wet regelde de jaarlijksche uitkeering uit de opbrengst der Nederlandsche bedrijfsbelasting aan de Nederlandsch-Indische geldmiddelen. Op menig ander gebied van wetgeving werden de in het aigemeen belang noodige voorzieningen getroffen. De Koningin-Weduwe-Regentes heeft mij opge- dragen, aan u, mijneheeren, haren dank te betuigen voor uwen ijver en toewijding aan's lands belang. Door de Koningin-Weduwe-Regentes daartoe gemachtigd, verklaar ik deze zitting der Staten- Generaal in naam der Koningin te zijn gesloten." Van beide Kamers waren meer leden dan anders bjj de sluiting tegenwoordig. Zooals gewoonlijk had de kleine stoet op straat veel bekijks. De Eerste Kamer der Sfaten-Generaal zal hare eerste vergadering in het nieuwe zittingjaar houden op morgen (Dinsdag), des namiddags te half vier uur. z/Ik vrees voor dit laatste, nicht. Uw huis ligt aan de Westzijde van de Place des Armes dicht bij de kerk. Juist deze wijk is door het bombardement erg geteisterd." z/We zullen eens zien. Ondertusschen zullen we ons klaarmaken voor de verhuizing." Jeanne bleef alleen in de kamer achter. Peinzend zag zij voor zich neer. Het maakte haar gelukkig, dat er aan het lijden der stad een einde was gekomen, een gevoel van bevrediging kwam tevens in haar binnenste, als zij er aan dacht, dat zij nu binunen weinige dagen het huis van den kapitein zou kunnen verlaten, zonder hem en zijn familie te bedroeven. Zij was erkentelijk voor de innige liefde, de trouwe zorg harer verwanten, zij zelf hield veel van den braven kapitein en de goedhar- tige altijd opmerkzame en gedienstige Josephine en schoon zij ook geen hartelijke liefde kou ge- voelen voor tante Juliette, die haar eerzuchtige plannen met betrekking tot een huwelijk van haar zoon met Jeanne nooit goed kon verbergen, moest zij toch bekennen, dat mevrouw Hoffer voor haar de oplettendste en zorgvuldigste ver- pleegster was geweest in haar ziekte. Toch was het voor Jeanne dikwijls een drukkend gevoel, te moeten leven in het huis van de Hoffers, want zij verborg een geheim voor haar verwanten, dat deze in de diepste wanhoop zou hebben gedom- peld. Tegen niemand, zelfs niet tegen haar moeder, had Jeanne er een woord over gesproken, dat zij hem, die in dien vreeselijken nacht op haar had geschoten, kende. Dan had zij immers tevens het geheim haars harten moeten openbaren, en daartoe gevoelde zij zich niet in staat. Als Alle nog aanhangige wetsontwerpen zijn door de betreffende Ministers ingetrokken. Vrijdag overleed.het lid der Tweede Kamer voor Enkhuizen, de heer J. Zijp Kz., burgemeester van Abbekerk en afgevaardigde ter Prov. Staten van Noord-Holland. Naar men verneemt, wil de Minister van Binnenlandsche zaken (waarschijnlijk te beginnen met 1 Januari 1898), aan alle normaallessen onderricht laten geven over den invloed van alcoholische dranken op het lichaam, en over de gevolgen ten opzichte der maatschappelijke toe- standen. Naar men verneemt heeft de heer Behrens, ingenieur en secretaris der ontbonden staats- commissie voor de droogmaking der Zuiderzee, van den Minister van waterstaat in opdracht ge- kregen het opmaken eener memorie van toelichting voor een eventueel voorstel tot het maken van den dam tot afsluiting der Zuiderzee. Door het hoofdbestuur der vereeninging z/Vergunning" te Amsterdam, is een adres gezonden aan den Minister van financien, waarin wordt te kennen gegeven, dat de koffiehuishouders, tappers enz. tengevolge van de wet op de personeele belasting zoo hoog zijn aangeslagen, dat zij, zullen niet velen hunner ten laatste bijna hun geheele inkomen aan belasting betalen, genoodzaakt zijn de hulp van den Minister in te roepen. In het adres worden naast elkaar vermeld de aanslagcijfers van 1896/97 en van 1897 van koffiehuishouders, tappers enz. uit Amsterdam, Breda, Den Helder, Rotterdam en Schiedam, om te doen zien, welke aanzienlijke verhoogingen de aanslagen hebben ondergaan. Adressanten merken op, dat bij de beoordeeling dezer hooge aanslagen in aanmerking moet worden genomen, dat de koffiehuishouders, tappers enz. reeds zoo schromelijk veel aan andere belastingen betalen. Zij verklaren, dat de onbillijkheid van den aanslag der koffie huishouders, tappers enz. in de personeele belasting in verhouding tot andere ingezetenen gelegen is in den aanslag naar de huurwaarde, die abnormaal hoog is. Ten slotte verzoeken zij den Minister datgene te doen, wat hij oorbaar zal achten, zoowel tot leniging van den onmiddellijken nood, als om te voorzien in de toekomst. Bij een dezer dagen te Amsterdam ge- houden controle op de handhaving der drank- wet werden niet minder dan 69 overtredingen geconstateerd. een heilig kleinood bewaarde zij de herinnering van haar liefde tot den Duitschen officier in het diepst van haar hart. Toen zij dien nacht door het schot van haar neef neerzonk in de armen van Axel, had zij de bekentenis zijner liefde in zijn angstige blikken, van zijn bevende lippen gelezen, had zij hem haar eigen liefde bekend. Het oogenblik, waarin al haar voelen, haar geheele leven zich samentrok als 't ware tot een gewaarwording, had haar die bekentenis afgedwongen. Zij wilde niet sterven zonder eens in zijn oogen te hebben geblikt, zonder eens het woord der liefde van zijn lippen te hebben gehoord. Langzaam genas Jeanne. De herinnering aan al de gebeurtenissen in den vreeselijken nacht keerde terug en met haar het besluit aan haar verwanten niet het geheim te openbaren dat het hun eigen zoon en broeder was geweest, die het wapen tegen haar had gekeerd. Zij moesten in het geloof blijven, dat een ongelukkig toeval het schot de richting had gegeven, waardoor het Jeanne trof. Kapitein Hotfer dacht, dat Victor zich gevoegd had bij het Fransche leger, en dat hij nu wellicht bij Parijs of bij Orleans tegen de Duitschers vocht. In elk geval was hij sedert dien avond verdwenen. Met den kapitein had er overigens een wonder- lijke gebeurtenis plaats gehad. Zoolang keizer Napoleon nog aan het hoofd der regeering stond, toonde kapitein Hoffer zich de vurigste patriot. Nadat echter de republiek was uitgeroepen, waren zijn vaderlandsliefde en zijn geestdrift voor den strijd tegen het Duitsche leger aanmerkelijk verminderd. Hjj sprak nu heel vaak de meening uit, dat men COIIMNT. Hit blad verscbijnt liannilag-, Woeusdag- en Vrijilagaynntl, uitgezoiidcr d op Keestdayen, bij <len nityever 1". J. I'AS OK 8AKDE te Ter IVenzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 1