A lgemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch- Vlaanderen. No. 3511. Zaterdag 18 September 1897. 37e Jaargang. Hoogwatergetij te Ter Neuzen. Gemengde berichten. Advertentien. Binnenland. ABONNEMENT: Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Eranco per post Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Yoor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave ADVERTENTIE N Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. bind veracbijnt rt Woenstlag- e» Vrii«|ag»vo».lt »»sez.....Ier.r »p Keestd»gen, bij «len nitgeve, P. J. VAX HE 1AXDE te Ter Weozen. Bij deze courant belioort een bijvoegsel. Ingevolge de bevelen van H. M. de Koningin- Regentes, heeft de Minister van Binnenlandsche zaken de leden van de Tweede Kamer der Staten- Generaal uitgenoodigd Dinsdag 21 dezer, 's morgens 10 ure, ten paleize te verschijnen, waar H. M. hen zal ontvangen voor het afleggen der vereischte eeden (beloften en verklaringen). De Minister van financien heeft aan de Tweede Kamer medegedeeld, dat, ingevolge machtiging van de Koningin-Weduwe, Regentes, eenige wetsont- werpen door hem worden ingetrokken. Daaronder behooren dat tot heffing eener rijwiel- belastingdat tot wijziging van art. 41 der wet van 26 Mei 1870 (Stbl. n°. 82) betrekkelijk de grondbelastingdat tot wijziging en aanvulling van de begrooting der uitgaven van het pensioenfonds voor weduwen en weezen van burgerlijke ambtenaren over 1897 dat tot nadere regeling nopens de vergelding van tijdelijke diensten met pensioen en dat tot heffing van opcenten op het recht van overgang van onroerende goederen, nagelaten door niet-ingezetenen. De Minister van marine bezocht Woensdag, vergezeld van zijn adjudant en den directeur van scheepsbouw, de Koninklijke maatsehappij »de Schelde" te Vlissiugen en inspecteerde verschillende aldaar in aanbouw zijnde oorlogschepen. Bij kon. besluit is aan C. van den Berge te Bergen op Zoom, op zijn verzoek eervol ontslag verleend, als opziener eerste klasse der visscherijen op de Schelde en Zeeuwsche stroomen. Is Het Vad. goed ingelicht, dan zal de oud-minister Seyffardt spoedig zijn wenscben bevredigd zien. Aan het ministerie van oorlog zou nl. reeds een wetsontwerp tot invoering van persoonlijken dienstplicht in bewerking zijn, van eenvoudigen aard en niet omvattend een reorgani- satie der levende strijdkrachten, inaar alleen datgene wat met de invoering van persoonlijken dienst plicht in onmidellijk verband staat. Onder voorzitterschap van den heer Collot d'Escury werd heden (Vrijdag) te Goes eene ver- gadering gehouden van de vereenigiug van land- bouwers die suikerbieten verbouwen. De besprekiDgen zouden vooral handelen over de wijze van levering der bieten in het najaar en over de voorwaarden van de contracten over 1898. Tevens zou eene beslissing worden genomen over de toetreding der vereenigiug tot het Nederl landbouw-comite en over hare bouding tegenover het nieuwe syndicaat der Nederl. suikerfabrikanten. Naar uit St. Annaland wordt gemeld, heeft de Minister van financien afwijzend beschikt op FEUILLETON EEN ROMAN uit den Fransch-Duitschen oorlog, van O. ELSTER. 19) - TWAALEDE HOOEDSTUK. Aan het venster van haar stille, eenzame zieken- kamer zat Jeanne en keek, het hoofd geleund op de smalle, witte hand, uit naar het landschap, dat in winterkleed voor haar lag. De sneeuw bedekte rondom akker en weide en wond. Het bosch van La bonne Eontaine was gehuld in een witten nevelsluier, waar de koude winterzon nauwelijks doorheen vermocht te dringen. Uit den nevel kwamen in de verte de witte muren van Pfalzburg, de daken en torentjes der huizen van de belegerde stad opstekeu. Maar de hooge toren der kerk, die anders als een waarschuwende vinger naar boven wees, was er niet meerde Pruisische kanonkogels hadden hem neergeveld, evenals menig huis in de zwaar geteisterde stad. Jeanne zuchtte zacht. Nog hieiden de batal- jons der Pruisische landweer het stadje nauw in- gesloten. Hoe het er binnen in de vesting uitzag, vernam nieinand. Een vaag gerucht meldde alleen dat er hongersnood in de stad heerschte en dat er een pokken-epidemie was uitgebarsten. het verzoek van den Raad dier gemeente, orn over te gaan tot bedijking der schorren gelegen voor den Joanna Mariapolder enz., of om die schorren ten dien einde aan een of meer ingezetenen te verkoopen, omdat volgens een van wege den Siaat ingesteld onderzoek die schorren nog niet rijp zijn voor bedijking. Door een vanwege de gemeente ingesteld onderzoek is beweerd dat dit wel het geval is. Het is voor die gemeente jammer dat zoodanige jeschikking genomen is, daar deze bedijking on- tegenzeggelijk voor haar van groot belang zoude zijn. Velen, die thans elders moeten gaan werken, zouden dan in de gemeente hun brood kunnen verdienen. De troepen, die aan de manoeuvres in Noord- Brabant hadden deelgenomen en te Middelburg thuis behoorden, keerden Woensdagmiddag met een extra-trein om 2,49 in hun garnizoensplaats terug. Aan het station werden zij opgewacht door den majoor, de officieren en het muziekkorps der schutterij, die de ongewoon gebruinde man- schappen naar de kazerne geleidden. Een en ander bracht een overgroote menigte nieuwsgierigen op de been. Ook te 's Hertogenbosch is Woensdag jl. het garnizoen teruggekeerd. De troepen zagen er flink uit en de manschappen roemden als om strijd de welwillende behandeling en goede zorgen, door hen van hunne superieuren en niet minder van de Noord-Brabantsche bevolking ondervonden. TER NEUZEN, 17 September 1897. De door de voorloopige commissie uitgeschreven vergadering van belangstellenden, in een feestviering bij gelegenheid van de kroning van H. M. de Koningin, op gisteravond, was niet druk bezocht. Besloten is een feest te organiseeren op 31 Augustus 1898. Daartoe aangezocht, zal de voor loopige commissie aanblijven, en zich wenden tot de hoofden van scholen en voorzitters van ver schillende vereenigingen, om een plan voor de feestviering samen te stellen. Later zal dan opnieuw eene vergadering worden uitgeschreven. Ook bij den landbouwer E. Dekker, aan het kanaal, is gisteren onder het vee mond- en klauwzeer uitgebroken. Naar wij van heden alhier gearriveerde kermisreizigers vernamen heeft zich gisterenavond bij de laatste rit van den stoommolen van de wed. Schildmeijer, op de nu afgeloopen kermis te Zierikzee een ernstig ongeval voorgedaan. lemand van het personeel, een Rotterdam mer, belast met het innen van geld, is met een zijner beeuen tusschen het rad geraakt waarmede de voldaan. Nu Welk een waanzin van den commandant het kleine rotsnest nog altijd te willen verdedigen Aan de militaire eer was genoeg had de menschelijkheid ook haar rechten De deur der kamer werd zachtkens geopend en een voornaam uitziende dame trad binnen, met liclxtgrijs haar, geheel in hetzwartgekleed. Bij den eersten blik herkende men in haar terstond de moeder van Jeanne, Deze laatste stak met haar zacht lachje haar moeder de hand toe. „Is u van de wandeling terug, moeder zeide zij op zachten weeken toon, veel inniger, dan zij vroeger ooit had in haar stem. ffJa, mijn kind," antwoordde mevrouw De Parmentier, zich naast Jeanne neerzettend en haar smalle hand tusschen haar vingers nemende. ,/Ik wou dat je mij hadt kunnen vergezellen. Het is een heerlijke winterdag." /./Binnen niet te laugen tijd hoop ik dat te doen moedertje." „Ik heb er reeds aan gedacht, mijn kind," vervolgde de oude dame, terwijl zij zacht de hand harer dochter streelde, //of het niet mogelijk zou wezen, nu reeds naar het Zuiden te gaan." z/Naar het Zuiden, mama Denkt u er niet aan, dat de oorlog zich steeds meer naar het Zuiden voortplant z/lk meen niet het Zuiden van Erankrijk, maar de Riviera in Italie of Napels of Sicilie. De Duitsche autoriteiten zullen ons zeker wel een pas geven. Vandaar kunnen wij gemakkelijk molen wordt voortbewogen, waardoor dit lichaams- deel is vermorseld, en amputatie zoo niet erger het gevolg zal zijn. Axel. Het jongetje van J. C. de C., oud 6 jaren, dat Woensdag j.l. bij de Axelsche Sassing onder de wielen van een meelwagen geraakte en daardoor ernstig aan het hoofd werd verwond, zoodat er gevaar voor zijn leven bestond, neemt in beterschap toe. Borssele, 15 Sept. Door den heer Poulier Ketels en zijne gasten werden hier dezer dagen 169 hazen en ongeveer 70 patrijzen geschoten. J.l. Dinsdagnamiddag begaf zich een persoon van hier naar Goes, teneinde voor de heeren jagers honderd gevulde patronen te halen. Na zich in Goes van zijne opdraclit gekweten te hebben, nam onze boodschapper den terugtocht aan. Onder 's Heer Arendskerke echter werd hij in gezelschap van zijne patronen aan den weg slapende gevonden door den rijksveldwachter. Deze geleidde lem naar het naburige Heinkenszand. De daar aanwezige brigade-commandant oordeelde het noo- dig hem per rijtuig naar zijne woonplaats te transporteeren, waar hij, vergezeld door beide politiebeambten, in den laten avond aankwam. Een proces-verbaal wegens het zich bevinden in kennelijken staat, zal hem later nog wel eens zijn avontuur doen herinneren. zijn zintuigen, die verdoofd waren, weer tot zijn beschikking en daarna is hij weer in orde. Hoewel Michael pas twintig jaar oud is, berekent men, dat hij reeds 100,000 mijl in zijn leventje heeft afgelegd. Aan het eind van zijn brief komt hij er rond voor uit, dat hij zichzelf eenmaal zal doodrijden. Een aangenaam vooruitzicht De bekende wielrijder eenigen tijd met veel succes in DAGEN. Voorm. Nam. Zaterdag 18 Sept. 5.35 5.57 Zondag 19 n 6.21 6.53 Maandag 20 7.30 8.21 Dinsdag 21 n 9.15 10.8 Woensdag 22 10.49 11.24 Donderdag 23 11.51 Vrijdag 24 0.12 12.32 Michael, die sedert Amerika rijdt, heeft een brief aan de New-Yorksche bladen ge- schreven, waarin hij zijn ge waarwordingen weergeeft gedurende zijn rijden op de baan. Dit schrijven zal bij velen de sympathie voor het rijden over lange afstanden niet doen toenemen. De eerste mijlen hoort hij de aanmoedigingen van zijn trainer en is hij in staat volgens diens raadgevingen harder of zachter te rijden. Maar na alles gereden te hebben, wordt alles om hem heen een droom gelijk, en hoort hij al die kreten als heel uit de verte tot hem komen. Het daglicht veranderd voor zijn oogen in schemering en het gesuis van den wind door de spaken van zijn wielen wordt hoe langer hoe zwakker en na 20 mijl is het eenig geluid, dat tot hem doordringt, het snorren van zijn harde banden over de houten baan. Bij de vijf en twintigste mijl houdt ook het gehoor op, de hersens werken niet meer, even- min het gevoel. 't Is hem dan alsof hij stilstaat, hoewel hij in werkelijklieid op datzelfde oogenblik als door de lucht voortvliegt. De eene gang- maker maakt plaats voor de andere en hij merkt 't niet. Instinctmatig volgt hij alles wat hij voor zich ziet. Zoodra de race voorbij is, krijgt hij al Marseille bereiken, en, zonder het door de Duitschers bezette gebied door te trekken, Chatillon bereiken. Papa schreef nog in zijn laatsten brief, dat hij zeer naar je verlangde." z/Ik weet, dat zich in Marseille en Lyon een groot leger verzameld heeft, dat het Zuiden van Frankrijk zal beschermen. De Duitschers kunnen toch niet heel Erankrijk bezetten Jeanne zag peinzend voor zich neer. Tn den laatsten tijd had zij de oorlogsvoering der Duit schers oplettend gevolgd en zij had de overtuiging gekregen, dat deze wel degelijk een bezetting van het geheele land konden bewerkstelligen. Haar groote achting voor de krijgskunst der Duitschers was nog grooter geworden door oom Hoffer, die wel een vijand was van Molktke en de zijnen, maar hun zijn oprechte bewoudering niet onthield. Jeanne decide daarom niet het vertrouwen harer moeder, maar gaf geen uiting aan haar meeniug om den nationalen trots harer moeder en van andere verwanten niet te krenken. Maar zij had er op tegen zoo plotseling te vertrekken. z/Als wij vertrekken konden, moeder," zeide zij daarom na een poos, /zonder oom, die zooveel van mij houdt, te krenken, dan zou ik u gelijk geven. Maar ik kan immers ook hier gezoud worden. De wonde in den schouder is toch al lang genezende zwakte, die mij nu en dan nog kwelt, zal ik ook spoedig te boven zijn gekomen. Als de leute maar eerst komt. Ik heb zulk een verlangen naar de leute. Papa schreef in zijn Zoo de Heere wil, hoopt a. s. Zondag 19 September, onze geliefde vader iT-A-JST DB "V"OS, zijn 70,te" geboortedag te herdenken. Zijn dankbare kinderen, behuwd- en kleinkinderen. Zaamslag, 17 September 1897. Getrouwd ALEXANDER FRANCOIS VOERMAN HIPOL1TA MARIA DE PAUW die, ook namens wederzijdsche familie, hun harte- lijkeu dank betuigen, voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Ter Neuzen, 16 September 1897. Ondergeteekende betuigt, ook namens hare kinderen, dank aan alien voor de belangstelling, ondervonden gedurende de ziekte en bij 't overlijden van haren echtgenoot. Wed. KEUKELAAR—Wielakd. Hoek, 16 Sept. 1897. van Ondergeteekende betuigt zijn harte- telijken dank voor de vele blijken van belangstelling gedurende de ziekte en overlijden zijn vrouw ondervonden. J. TOLLENAAR. Ter Neuzen, 17 September 1897. laatsten brief, dat hij in het voorjaar hier zou komen, dan zou de oorlog wel geeindigd wezen. Hij moest hier nog eens zijn bezittingen zien. Misschien schrijft u hem dat hij eerder moet komen, dan keeren wij met hem naar Chatillon terug.' ,/Ga'arne, mijn kind, als je dat verlangt. Van papa's bezittingen hier zal wel niet veel meer over zijn. Ons huis in Pfalzburg zal wel een puinhoop zijn geworden, en de wouden en wijn- bergen zijn vernield door de Duitsche troepen. z/Dat is de oorlog, mama, zeide Jeanne met een diepen zucht. ,/Ja ja, de oorlog," sprak mevrouw De Par mentier en keek droevig naar het winterachtige landschap, terwijl haar oogen zich allengs vulden met tranen en een trek van diepe smart om haar fijne lippen kwam. Jeanne legde den arm om den hals harer moeder drukte de oude vrouw tegen zich aan. z/U denkt weer aan Maxime, moeder?" z/Ja, mijn kind. Aan mijn zoon, die op veld van eer is gevallen." z/Hebt u Teeds bericht mama z/Neen, Jeanne. Je weet dat ik den laatsten brief van hem kort na den ongeluksdag van Sedan ontving. De brief was den 31 Augustus te Mezieres op de post gedaan. Sedert heb ik niets van hem gehoord. Hij zal in den strijd voor Sedan den dood hebben gevonden. Zij bedekte haar gelaat met de handen en weende in stilte. (Wordt vervolgd.) en het NEllMSCBE C0IIR4NT. Dit H H U H 4—i^— EN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 1