A Igemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen. No. 3508. Zaterdag 11 September 1897. 37e Jaargang. IN Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32J. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Bneven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dap der uitgave. BU deze courant behoort een bijvoegsel. ~POLITIEK OVERZICHT. De /Times" correspondent te Konstantinopel deelt nog mede, dat bet nieuwe voorstel van Lord Salisbury, met geringe wijzigingen door de overige groote mogendheden aangenomen, ook op Tewfik-pacha (die er niet-officieel kennis van ge- nomen heeftj ,/een goeden indruk heeft gemaakt". De onderhandelingen worden morgen hervat. De Grieksche regeering heeft, behalve de zegel- belasting, als waarborg voor een leening beschikbaar gesteld het uitvoerrecht op krenten en vijgen, de havenrechten van Laurium, de haveugelden en bakengelden. Bij elkaar leveren deze onbelaste bronnen van inkomsten gemiddeld 101/,, millioen drachmen op. Ten aanzien van de zegelbelasting maakt de Grieksche regeering de opmerking, dat ze slechts als bijkomen de waarborg van de leening van 1884 beschouwd kan worden. De 80,ten verjaardag der Koningin van Dene- marken vereenigde Maandag een grooten kring van bloedverwanten aan het hof. Door haar bloedverwantschap met verschillende vorstenhuizen van Europa en door de zorg welke zij koestert voor het welzijn harer aangetrouwde kinderen, heeft men haar den eerenaam gegeven van ,/Schoon- moeder van Europa". Eukele gasten bevonden zich reeds van 27 Augustus te Fredensborg, waar zij het huwelijk haddeu bijgewoond van prinses Ingeborg, tweede dochter van den Kroonprins, met Prins Karel van Zweden. De Keizer en de Keizerin van Rusland zullen eerst in de tweede helft dezer maand in Denemarken komen. De Koning van Griekeuland zou ook gaarne den 80"ten verjaardag zijner moeder hebben bijgewoond, doch de vrede is nog niet gesloten en voor een uur van onbedachtzaamheid, moet hij zich nu het genot ontzeggen, zijn moeder persoonlijk geluk te wenscheu. Koning Christiaau bereikt het vol- gende jaar den leeftijd van 80 jaar. Eene sociaal-democratische demonstratie, die men zich laat welgevallen, ja waarvoor men niet anders dan sympathie kan hebben, werd Zondag 1.1. te Praag gehouden. Het was eene //vrede-betooging" van Duitsche en Czechische sociaal-democraten, waaraan 80,000 personen deelnamen en waar, onder veel geestdrift, eene motie werd aangenomen ten gunste van den nationalen vrede, die door be- treurenswaardigen rassenhaat en taaltwist in de FEUILLBTON EEN ROMAN uit den Fransch-Duitschen oorlog, va?i O. ELSTER. 16) Axel had met een jongen officier der kurassiers den degen gekruist. Heldeumoed flikkerde in de oogen van den nauwelijks twintigjarigen officier. Hij bloedde reeds uit een wonde aan de linkerslaap, zijn paard was met bloed, vuil en stof bedekt. #Geef je over riep Axel, het paard van den Franschen officier bij den teugel grijpende. ,/Nooit Dat was het eenig antwoord. De Franschman sloeg woedend naar Axel, die alleen door een vluggen zijsprong den doodelijken houw ontging. De kurassier spoorde zijn paard aan, Axel hief den revolver op, daar knalde een schot naast hem, een zijner manschappen had op den Franschen officier geschoten, die de armen opstak, toen in elkaar zonk en langzaam uit den zadel viel. Kulm bleef het paard naast den ge- vallene staan, liet toen den kop zinken en be- snuffelde angstig hiunekend zijn dooden heer. Het aangrijpende gezicht deed Axel zeer. Hij boog zich over den gevallene been om te zien, of deze doodelijk gewond was. Maar hij had geen tijd lang bij hem te blijven, of voor hem te zorgen. Nieuwe ruiterbenden kwamen aan- gesneld. Achter de kurassiers kwamen eenige escadrons chasseurs, die met alle kracht inreden op de rechterflank der Duitsche jagers, welker voorste gelederen gedeeltelijk onder den voet aatste tijden soms jamraerlijk verstoord werd en bij voortduring bedreigd wordt. Een door de straten gehouden optocht liep in goede orde af en de voorzorgsmaatregelen van politie en militaire macht bleken overbodig. In dit opzicht is derhalve door de sociaal-democraten aan Czechen zoowel als aan Duitschers een tref- fend beschamend voorbeeld gegeven. Een opzienbarende inhechtenisneming heeft te Eger plaats gehad. De Duitsche journalist Hofer is onder verdenking van hoogverraad in hechtenis genomen. Aanleiding daartoe heeft gegeven een redevoering, die Hofer op den Sedan-dag te Leip zig heeft uitgesproken. De liefde voor Duitschland en het Drievoudig- verbond is aan gene zijde der Alpen nooit sterk geweest. Italie gaat, tengevolge van het bond- genootschap, gebukt onder een zwaren last van uitgaven voor leger en vloot. Meermalen is daarop gewezen door de oppositie-pers, en thans, nu te Homburg de triple-alliantie opnieuw verheerlijkt wordt, is de //Secolo," te Milaan, een heftige campagne tegen het verbond begonnen. Het blad beweert, dat Italie sedert het best aan van het verbond 149 millioen per jaar meer heeft uitgegeven dan vodr dien tijd. Het verbond belet den afgevaardigden, een vermindering van militaire uitgaven te vragenen daarbij wordt er aan herinnerd, dat de minister Prinetti zelf heeft ver- klaard, dat de druk van het Drievoudig-verbond gaat boven de krachten van Italie. De Koning van Siam is gisteren met de Prinsen en het gevolg uit Den Haag vertrokken per Hollandsche spoor van 12,30 naar Brussel. Hij werd aan het station uitgeleid met hetzelfde vorstelijk eerebetoon als bij de ontvangst. Aan- wezig waren graaf Dumonceau, generaal Verspijck, de Belgische gezant, de Minister van Binnen- landsche zaken en de waaruemeud burgemeester. Van alien nam de Vorst afscheid en bracht een militair afscheidsaluut voor het portierraam van den prachtige salonwagen, welke de Koning der Belgen heeft beschikbaar gesteld. Te Rotterdam stond eene eerewacht van mariniers met vaandel op het perron van het Centraal- station. Enkele autoriteiten waren aldaar aanwezig. Na 5 minuten oponthoud werd de reis voortgezet kwamen. Maar het snelvuur der infanterie dwong de ruiters rechtsaf te zwenken. Op dit oogeublik gebood de compagniechef van Axel: //Een salvo! Vuur!" Het salvo knalde, alsof de compagnie zich bevond op de exercitieplaats van de kazernede escadrons der chasseurs waren een woest, ver- ward, bloedig kluwen van neergezonken, op elkaar gedrongen paarden en stervende, bloedige ruiters, Een tweede salvo volgde en joeg de weinig over- levenden der Fransche ruiters geheel uiteen. Maar nog altijd nam de stroom der ruiters geen einde. Fransche huzaren braken heen door de flank van een Duitsch infanterie-regiment, weken terug voor het snelvuur-salvo, dat hen daar ontving en kwamen zoo links uitwijkend, in den rug der jagers. Dezen moesten daarop rechtsomkeert maken. Een verwoestend geweer- vuur ontving de huzaren, die nu in vollen galop wegjoegen van het terrein. De ruiteraanval was ten slotte voorbij, zonder de Duitsche infanterie tot wijken te hebben ge- bracht, al waren ook hier en daar eenige gelederen doorgebroken, al gelukte het ook aan enkele escadrons zich een doortocht te banen door de Duitsche troepen heen en zich te bergen in de bosschen aan de Belgischen grens. De aanval der Fransche ruiters was geschied met groote ontstuimigheid, onwankelbaren moed en dappere zelfverloochening. Nergens aarzelden, nergens weken de Fransche cavaleristen. ,/Voor- waarts, voor de eer van het leger, voor onze eigen eer dat scheen de leus te wezen van de moedige ruiters, van welke drie generaals en de helft der officieren en manschappen de aarde dekten met hun lichamen. Het opofferend gedrag der Fransche cavalerie had geen resultaat, het redde het Fransche leger niet meerhet lot daarvan was reeds lang onder medegeleide van de inspecteur Ruffelse van de Hollandsche IJzeren Spoorweg-maatschappij. Bij het bezoek van Dinsdag j.l. op Het Loo ontvingen de Koninginnen uit handen van den Koning de Grootkruizen der hoogste Siameesche Orde, uitsluitend voor Vorsten bestemd. De Siameesche Prinsen en leden van het gevolg ontvingen de Nederlandsche Ordeteekenen. Het Dagblad kan mededeelen dat de heer J. J. van Kerkwijk, lid van de Tweede Kamer, thans in zooverre hersteld is, dat hij zijn gewone handelingen heeft hervat. Een colonne is van Ampenan (aan de kust) via Narmada naar Soeraija (een dessadorp) in de onderafdeeling van Midden-Lombok) opgerukt om een groote rooverbende uit de Prajasche bos schen te verdrijven en onschadelijk te maken. De rooverbende is verdreven uit hare ver- schansing aan den noorderrand van het bosch van Praja, met achterlating van 20 dooden. De ver- volging wordt voortgezet. Gesneuveld zijn een officier en een fuselier, gewond een fuselier. Uit Atjeh zijn eenige officieele telegrammen openbaar gemaakt. Het eerste, betreffende de bestuursregeling die ter noordkust van Atjeh getroffen is als gevolg van de krijgsverrichtingen aldaar in de vorige maand, luidt //Toekoe Bintara Pinang aanvaardt het bestuur over de moekims Pakan Baroe en Pekan Soth, en bezet aldaar drie punten. Een compagnie gaat terug naar Kota Radjade drie overigen blijven voorloopig te Segli." Het tweede telegram luidt//Gisteren had in het dal van Lamteh in Lepong een gevecht plaats met sterke benden van Toekoe Oemar, wier klewangaanval driemaal werd afgeslagen. Ge sneuveld drie fuseliers en gewond een officier en twee militairen beneden dien rang." De gewonde officier zou (volgens de N. R. Ct.) luitenant Van Mourik zijn. De Raad der gemeeute St. Maartensdijk wees met algemeene stemmen van de hand, een verzoek om subsidie voor een op te richten omnibusdienst tusschen Scherpenisse en Stavenisse. De Raad was algemeen van gevoelen dat die dienst wel geen levensvatbaarheid zou hebben. Te Zaandam heeft Dinsdag in den gemeente- raad de waaraemend voorzitter medegedeeld de beslist, maar de eer was gered, en met recht- vaardige fierheid mag Frankrijk wijzen op de velden van Floing en Cazal, waarop zijn laatste, beste ruiters een roemvolle neerlaag leden tegen- over den zegepralenden vijand. Met even rechtmatigen trots kan echter ook de Duitscher naar de slagvelden den blik richten want indien de Fransche ruiters zelfverloochenden heldenmoed, en onvergelijkelijke dapperheid toon- den, de Duitsche infanterie bewees op haar beurt, dat zij als een rots niet week of wankelde voor de aanspringende Fransche ruiters; zij toonde een kalmte, een vastberadenheid bij den onstuimigen aanval, die wel tot de overwinning aan haar zijde moest voeren. Het plateau van Floing en Cazal leverde een vreeselijken aanblik op van verwoesting en ver- nieling. Het was een groot lijkenveld, een kerk- hof vol onbegraven lichamen, bedekt met gevallen paarden, sommige nog trillend in den laatsten doodstrijd, met ruiters en voetknechten. Paarden zonder berijders, joegen met losgescheurden teugel en afhangenden zadel over het veld, schuw terug- deinzend voor een zich oprichtenden verwonde, of een stervende met zijn hoef den laatsten doodelijken slag gevende. Ruiters zonder paarden hinkten over het slagveld, naar de dichtst bijzijnde plek, waar zij bescherming zochten tegen de geweerkogels der infanterie, tegen de granaten der kanonnen. Aan de voorwaarts dringende gelederen van hetDuit sche voetvolk viel tal van vijanden in de handen. In doffe wanhoop gaven de Fransche ruiters zich over aan de Duitschers. Met tranen zagen zij neer op de velden, die het graf waren geworden van de meest trotsche eavalerie-regimenten van Frank rijk. Daarna lieten ze zich wegvoeren, dof en onverschillig, of droevig en vol wanhoop om zic^ ontvangst van de toegezegde gouden medaille, welke, als blijvende herinnering aan de gehouden Tsaar Peterfeesten, op het gemeentehuis zal be- waard worden. Het opschrift in het Russisch luidt, vertaald ,/Genadiglijk vereerd door Z. M. den Keizer aller Ruslanden, Nicolaas II, aan de stad Zaandam, ter herinnering aan de viering van het 200jarig jubileum van het verblijf van Tsaar Peter den Groote te Zaandam." Deze mededeeling werd door den raad, op verzoek van den voorzitter, ter wille van de etiquette, staande aangehoord en toegejuicht. De voorzitter voegde er aan toe, dat het dage- lijksch bestuur reeds eenige waardeerende woorden van dank aan den Keizer had gericht. Voor eenigen tijd werd het plan gevormd alle hier te lande bestaande suikerfabrieken in een syndicaat te hervormen. Thans kreeg deze zaak haar beslag. In een te Rotterdam gehouden vergadering van beetwortel- suiker-fabrikanten werden de statuten definitief goedgekeurd en het bestuur gekozen. Benoemd werden tot hoofddirecteuren de heeren N. de Caritat, S. C. J. Heerma van Yoss, J. Verhoeff, S. J. de Vries en H. Vrins; tot com- missarissen de heeren E. Laane, J. Maas, Aug. Meeus, L. Meeus, A. C. Grampre Moliere, Aug. Peeters, L. de Ram, J. van Rossuin, J. C. Veenhuizen en Paul Wittouck. De nieuwe maatschappij zal den naam dragen van /Nederlandsche Maatschappij van Beetwortelsuiker- Industrie" en gevestigd zijn te Breda. De voor- loopige acte van oprichting is door 19 fabrieken geteekend. Van verschillende zijden ontvangen wij mededeelingen omtrent de steenindustrie nu de nieuwe steen overal beschikbaar is, welke berichten wij aldus kunnen samen vattende campagne, wat betreft het steenmaken, loopt in deze of de volgende week op het meerendeel der fabrieken afer is geen overproductie, doch evenmin kan er geklaagd worden over te geringe productie de vraag naar klinkers en hardgrauw is buiten- gewoon groot, de overige soorten worden geregeld opgeruimdover het algemeen is de toestand voor de steenindustrie bevredigend, en is in geen geval daling der steenprijzen te verwachten. (T. en St.-Ind.) ziende. Het leger was verloren, en daarmee Frankrijk Alles was voorbij wat kon hun de gevangenschap in Duitschland schelen Over het dal, waarin Sedan ligt, golfde een groote, dichte, zwartgrijze wolk van damp en nevel, weer, als in den morgen, het afschuwelijk beeld van jammer en ellende verbergende voor de reeds dalende zon. Onbarmhartig echter sloegen nog altijd de Duitsche granaten in het meer van rook en mist daar beneden, strooiden er steeds opnieuw weer een regen van vonken in, en deden telkens weer vlammende tongen er uit opsteken. Het grootsche moorddadige drama van Sedan is afgespeeld. ELFDE HOOFDSTUK. Axel Von Simmern rustte met zijn jagers aan den rand van het bosch der Garrenne. Het bataljon had in de gevechten in het bezit der hoogten van Floing en Cazal groote verliezen geleden. Ook Axel's kapitein was zwaar gewond, en Axel moest, schoon zelf licht gekwetst, het bevel over de compagnie overnemen. Hij zorgde, zoo goed hij kon, voor de gewondendaarna stond hij toe, dat de soldaten, die sedert den vroegen morgen niets hadden gegeten, vuur aanmaakten en wat eten kookten. Overal op de hoogten vlamden de vuren der bivakkeerende troepen, en thans eerst, nu het rumoer en het gewoel van den strijd uit was, nu de kruitdamp en de rook der brandende hoeven en huizen was opgetrokken, zag men hoe nauw het Fransche leger van alle kanten was ingesloten. Een ernstige, maar verheven stemming heerschte onder de Duitsche troepen. Een schitterende zegepraal was bevochtenschoon ook duizenden kameraden met hun lichamen het groene gras be* NEBZEISCBE COB mt a»»nd«s., Woen^Bg. e,» .Utgezo»derd op j^estTlasen, bij den -Hgever P. J. VAU P« HAMfWE te Ter Xeusen. "3f "A"

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 1