A1 g e m e e n Ifieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 3506. Dinsdag 7 September 1897, 37e Jaargang. II 1ST nilBSQIWOlL Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32*. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Bneven- bushouders. ADVERTENT!®^ Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slecbts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. POLITIEK OVERZICHT. Na te Wiirzberg en te Niimberg gast te zijn geweest, trad Keizer Wilhelm \rijdag te Ilorn- burg weer als gastheer op. Koning Umberto van Italie en de lieftallige Konningin Margarita, door hem uitgenoodigd tot het bijwonen der groote manoeuvres, kwamen daar rijdagmiddag aan. De Keizer, de Keizerin, Prins Albrecht en de Hertog van Cambridge, alien met gevolg, waren aan den trein, om hen te begroeten. De Keizer snelde, zoodra de trein stilhield, naar het salon-rijtuig, waarin het ltaliaansche Konningspaar gezeten was, en begroette het hartelijk. Hierop reed men, door de feestelijk versierde, met infanterie afgezette straten, naar het slot, door het publiek met stormachtige toejuichingen begroet. Voor het paviljoen van het Kurhaus werd stilgehouden, en daar begroette de bur- gemeester de vreemde gasten, die vrieudelijk dankten. De ltaliaansche Minister van buitenlandsche zaken, de heer Visconti Venosta, is met Koning Umberto medegekomen. Het overschot van luitenant Von Hahnke, Keizer Wilhelin's adjudant, die in Noorwegen op een rijwieltocht verongelukte, is nu eindelijk gevonden. De Keizer heeft een adviesjacht gezonden om het af te halen. Opzien maakt te Berlijn een artikel in het bekende weebblad Die Zukunft van Max Harden, waarin eene reeks van politieke uitingen van on Bismarck worden medegedeeld. Een daarvan is kersversch en betreft het be- roemde woord nations alliees, onlangs te Kroonstadt op de valreep gesproken. Die uitdrukking heeft Von Bismarck verklaard behoort tot de woorden, welke geen verplichtingen opleggen, en hij heeft er bijgevoegd//als er werkelijk een verdrag bestaat, zal de inhoud den Franschen niet medevalien, want de Russische staatkunde is voorzichtig en wars van avontuurlijkheden." Over het algemeen waarschuwde Von Bismarck tegen het hechten van te veel gewicht aan reizen, be- zoeken en feesten en wat in de daarbij gehouden toasten gezegd wordt. Dat is zeide hij geestig slechts het decoratief element in de staatkunde. Ook mij, voegde hij er ondeugend bij, zinspelende op de jongste uitnoodiging des Keizers om een pantserschip naar hem te vernoemen en het van FEUILLETON EEN ROMAN uit den Fransch-Duitschen oorlog, van O. ELSTE R. stapel loopen daarvan te komen bijwonen, ook mij tracht men vaak als decoratie aan te brengenmaar ik ben te oud geworden en voor tooneel-effecten niet meer bruikbaar. De Frausche bladen, vooral de anti-republikein- sche, bevatten nu allerlei spotternij over Faure's reis. Het berichtje over de welkomst-manchet- knoopen schijnt ook al tot die categorie te be- hooren. De //Gaulois" weet verder te vertellen, dat Faure al zijne rokken en hoeden heeft verbruikt op reis. Een leeren koffer zat vol rokken, een mand bevatte wel tien hooge hoeden maar de regen was niet te voldoen, en bij het historische ontbijt op de ,/Pothuau", toen voor het eerst het groote woord werd gesproken, had Faure zijn laatsten rok aan. De kleermaker die meevoer, heeft onder- weg een paar rokken en drie hoeden moeten opknappen, opdat de president nog wat had om aan te trekken en op te zetten te Duinkerken en te Parijs en de oude-kleerkoopers kunnen nu in het Elysee zaken doen De /Matin" deelt mede, op gezag van een oog- getuige, dat de Petersburger politie de menschen dwong, vlaggen en decoraties in te halen, zoodra Faure St. Petersburg verlaten had en terwijl de Fransche schepen nog te Kroonstad waren. Iemand, die de stoutheid had, te vragen, waarom zoo'n haast werd gemaakt, kreeg ten antwoord, dat er behalve Franschen ook andere vreemdelingen in Rusland waren, die men niet moest hinderen De Duitsche Minister te Athene had Dindag met den heer Ralli een onderhoud, waarna de premier en eenige zijner collegas een audentie hadden bij den Koning. Men meent, dat Duitsch- land heeft aangedrongen op een nader onderzoek der schuldquaestie, in 't belang van de houders van oude Grieksche schuld. De heer Bonree, Fransch zaakgelastigde te Athene, die met verlof te Parijs kwam, gaf als zijne meening te kennen, dat de vredes-onder- handelingen een bevredigend einde zullen nemen, al betreurt hij den tragen loop van zaken. Inmiddels wordt gemeld, dat de Grieksche regeering zich in een nota aan de mogendheden heeft beklaagd over het besluit om een voornaam riviervak van de Salamvria (Peneos) aan Turkije af te staan, aangezien Griekenland daardoor de gelieele rivier verliest. Zaterdag werd op de heide tusschen Elspeet en Nunspeet door H.H. M.M. de Koningin en de Koningin-Regentes eene wapenschouwing ge houden over de voor de groote cavalerie-manoeuvres verzamelde troepen. Te halftien in rijtuigen van het paleis vertrok- trokken, steeg H. M. de Koningin, gekleed in wit amazone costuum, op het terrein te paard en inspecteerde met H. M. de Koningin-Regentes, die in het rijtuig bleef zitten, de zware regenbuien trotseerende, de troepen. Daarna had een algemeen defild voor H.H. M.M. plaats. Het effect daarvan op de heuvelachtige heide, toen de escadrons cavalerie en de batterijen der rijdende artillerie eerst in stap, toen in draf en daarna in galop voor H.H. M.M. voorbijtrokken, was hoogst schilderachtig. Niettegenstaande het ongunstige, buii'ge weder, waren vele toeschouwers van alle kanten samen- gestroomd, om het zeldzame schouwspel te genieten. Men verzekert dat de Regeering ernstig voor- nemens moet zijn, de zaak van de d igmaking der Zuiderzee ter hand te nemen en daaromtrent voorstellen voor te bereiden. Het weekblad //De Ingenieur" spreekt thans ook van een bijzondere opdracht aan den ingenieur Behrens te 's Hertogenbosch, gewezen secretaris der Zuiderzee-commissie, door het ministerie van waterstaat in verband met een eventueel vjornemen tot afsluiting en droogmaking der Zuiderzee. Dezer dagen is te Rotterdam eene vergadering gehouden van groothandelaars in Zeeuwsche ajuin, met het doel verbetering te brengen in de kwaliteit en de conditie van dit artikel. De wenschelijkheid werd daarop betoogd, om de ajuin te doen afleveren in het land, van alle vuil ontdaan, zonder schot of rot of boutjuin en om daartoe te geraken invoer van keuring. Bij het hierop gevolgd debat, waaruit bleek dat de heeren het niet eens konden worden, legde de voorzitter zijne functie neer en hebben de meeste aanwezigen zich teruggetrokken. De zaak kan dus voorloopig geheel als afgeloopen beschouwd worden. 14) Bij Donchery werd even stilgehouden. De troepen mochten ontbijten. Haastig werd een stuk brood gegeten en een diepen teug uit de veldflesch genomen. Nu ging het weer verder, naar het Noorden, steeds langs de Maas, die hier een groote bocht maakt. De weg liep verder langs een helling, die aan de van de Maas afge- keerde zijde met bosch voorzien was, terwijl aan den kant der rivier een vlak weiland lag. Men had van hier het geheele Maasdal, in welks midden Sedan ligt, kunnen overzien, als er niet een dichte nevel geheerscht had. De bataljons-commandanten verzamelden de officieren op den marsch om zich been en deelden hun mee, dat sinds den vroegen morgen de Beieren en Saksers bij Bazeilles en La Moncelle, ten zuid-oosten van Sedan, in een heet gevecht stonden. De Pruisische garde zou ten noorden van La Moncelle het gevecht begiunen, op die wijze het leger van Mac Mahon in het front bezig houdend, tot de infanterie en wel het vijfde en zesde legerkorps om de Fransche stelling lieen- getrokken was en den vijand in den rug kon aanvallen. De officieren stelden de manschappen met den stand van zaken in kennis. Een jubelend hoerali was het antwoord. Een hooge geestdrift vlamde op in aller harten. Yoorwaarts Voorwaarts was het wachtwoord en verder trokken de troepen door den wit-grijzen, vochtigen nevel. De weg liep weer bergop. Torens en daken kwamen in onzekere omtrekken uit den nevel te voorschijn. Men had St. Meuges bereikt in den rug der Fransche stelling. ,/Halt Zet-af geweer Een korte rust. De borsten hijgden. De polsen bonsden, alsof zij zouden openspringen. De oogen boorden zich in den nevel. En nog altijd was er geen vijand te zien Daar schetterden trompetten Er weerklonken commando's, die langs de gelederen vlogen z/Plaats voor de artillerie Ratelend, snuivend, kletterend kwam ze nader. De infanterie week ter zijde. In gestrekten draf joeg de commandant der artillerie, gevolgd door een adjudant en een trompetter, voorbij, week van den weg af en snelde de hoogte op. Op het hoogste punt van den bergtop hield hij eensklaps zijn paard staande, zoodat het kaarsrecht in de hoogte voer. Toen zwaaide hij met de sabel de staftrompetter blies het teeken tot een galop, de trompetters bij de batterijen namen het signaal over en ratelend stormden de batterijen bij de helling neer. Weer een signaal, de batterijen hielden stil. De bedieningsmanschappen sprongen van hun zetels, plaatsten de stukken in de ver- eischte positie. //Met granaten geladen Drie duizend schredenOp het voor ons liggende dorp V uur Donderend kraakte het eerste schot een tweede, een derde volgde en spoedig daarna geleken de hoogten vuurspuwende bergen, die hun verderf-aanbrengenden inhoud uitbraakten in het dal. Als verschrikt door het gebrul der stukken geschut, scheen de muur van nevel te wijken, die voor het dal stond. Verder en steeds verder trok de wit-grijze massa terug, steeds helderder werd de lucht, reeds welfde de blauwe hemel zich over de zee van nevel, reeds schoot de zon schitterende stralen op den witten sluier nog weinige oogenblikken en ook de laatste nevel- strepen vloeiden weg en fonkelend prijkte de zon aan den hemel. Een jubelend hoerah der Duitsche troepen be groette het optrekken van den nevel en het opkomen van de zon de zon van Sedan TIENDE HOOFDSTUK. Nu ging ook de infanterie over tot den aanval. In lange gelederen opgesteld, dreef men de kleine vijandelijke afdeelingen der Fransche voorposten voor zich uiteerst bij de dorpen Floing en Illy kwam het tot heftige gevechten. Urenlang duurde de strijd om het bezit der beide plaatsen, eindelijk echter gelukte het den Pruisischen bataljons de Franschen uit de dorpen te verjagen en zich daarin te nestelen. Maar slechts een korte rust was den dapperen troepen beschoren. Weldra gaf weer de trompet het teeken tot den nieuwen opmarscheen zich in de verte uitstrekkende keten van heuvels lag voor de Pruisische bataljons, die als 't ware de grens aan wezen tusschen de Duitsche en Fransche posities, en scboon doodelijk uitgeput en zeer gedund door den urenlangen strijd in de dorpen, ging het toch in stormpas de hoogten op. Een laatste inspanning nog een laatste aanval de hoogte was ge nomen, langzaam trokken de Fransche gelederen zich terug tot in de voorsteden van Sedan, vervolgd door de granaten der Pruisische batterijen uit geput zonken de Pruisische bataljons neer in het gras der nieuw gewonnen posities. Het bataljon van Axel von Sim mem had aan dezen laatsten beslissenden aanval groot aandeel gehad. Nu lagen de jagers in een klein boschje en schoten op een tegenover hen liggende batterij van het Fransche leger. Uit het verschenen jaarboekje van de maatschappij tot //Nut van 't Algemeen" blijkt dat de maatschappij 313 departementen telt met 13435 leden en 276 eereleden. De rekening sloot op 31 December 1896 met een batig saldo van 2233,0972. Het jaarboekje bevat een uit- gebreide geschiedenss van het Nut over 1896, een lijst van departementen en een overzicht van let aantal instellingen der maatschappij In de vorige week is het internationaal congres tot bestrijding van het misbruik van sterken drank te Brussel gehouden. Een der Nederlandsche afgevaardigden was de Minister van Staat Mr. J. Heemskerk. Deze deelde aan het congres een en ander mee over de toepassing van onze drankwet, onder anderen dat nog menigeen bekeurd wordt wegens dronken- chap op den openbaren weg en dat het vergun- ningsrecht vaak ontdoken wordt, zoodat een nieuwe wet wenschelijk was. Met ingenomenheid maakte Mr. Heemskerk gewag van de omstandigheid dat een van de voorvechters van de matigheid, Mr. Goeman 3orgesius, in het nieuwe Ministerie de portefeuille van binnenland sche zaken heeft. Hij zeide dat de voorstanders van geheel-ontliouding in Holland sterk toenamen in aantal, dank zij ten deele den democra- tischen geest die over de bemiddelde klassen vaardig wordt, en ze er toe beweegt, geen wijn te drinken om de minvermogenden van de jenever af te houden. De bijenteelt heeft dezen zomer in Friesland over het algemeen zeer bevredigende resultaten opgeleverd. De bijen, die naar de klei gebracht werden, hebben het op de klaver en het koolzaad goed gemaakt. Vooral in den voorzomer was het weder zeer gunstig en het zwermen ging dan ook naar wensch. Later ging het op de heide minder naar wensch. De regen deed veel bijen veronge- lukken en de wind werkte ongunstig op het vormen van den honing. Alles te zamen genomen zijn de ijmkers zeer tevreden. Door de Belgische rijks-veeartsen zijn Vrijdag te Esschen 16 per spoor aangevoerde koeien voor den invoer in Belgie geweigerd en naar Nederland teruggezonden, daar zich bij vier koeien lichte verschijnselen van mond- en klauwzeer vertoonden. Zaterdag zijn de 16 beesten afgemaakt, doch het vleesch is voor de consumptie goedgekeurd. Koppen en pooten zijn begraven. Axel bloedde uit een lichte kwetsuur aan den schouder en leunde uitgeput tegen een boom, zijn oogen gleden over 't vreeselijke, grootsche, verheven schouwspel, dat zich voor hem uitstrekte. In het dal van de Maas, dat in het Zuiden breeder werd, lag de vesting Sedan, met haar bastions, muren en wallen, langs de rivier, hier en daar met haar voorsteden opklimmende tegen de hellingen der heuvels. Naar het Zuidoosten verhief het terrein zich tamelijk hoog, steil neer- dalend naar de Givonne-beek, die beneden Bazeilles zich vereenigde met de Maas. Een diepe vallei scheidde het Noordelijke slagveld bij Cazal en Illy van het Zuidelijke bij La Moncelle, Bazeilles en Balan. Door deze vallei liep de straatweg naar Sedan, en langs dezen straatweg, drong in wilde wanorde het gestagen Fransche leger naar de beschermende muren der vesting. Maar reeds verschenen de Duitsche batterijen op de hoogten in het Noorden, het Oosten en het Zuiden en slingerden hun verderf aanbreugende groeten naar de menigte der vluchtelingen. In de stad Sedan zelf heerschte een ontzettende wanorde. Axel zag, hoe de Duitsche granaten zonder verschooning op de huizen, in de straten, op de pleinen der stad neervielen, ontploften, hoe honderden van soldaten verpletterd neerzonken, hoe rook en vlammen opstegen uit de daken en hoe de huizen hier en daar krakend iueenstortten. Kreten van vertwijfeling, gehuil van angst en smart stegen ten hemel. Niemand dacht meer aan tegenstand. Alles vluchtte, alles snelde heen, stormde naar de stad, naar de beschermende muren, naar de onder den last der vluchtenden bijna instortende brug over de Maas, om aan den overkant der rivier weer terug te deinzen, daar ook hier Duitsche bataljons en batterijen den weg versperden. - MlimsrHE COllMiT. »it blad verscliijnt aiaaudag-. Woeusda«- en VriJ,laK^von»UjUtsegoM^e^ A,» Feeddagen, bij den nifgeier 1». J. VAMf PK 8AKPE te Ter Menzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 1