I J STEEBOLLING KERMIS mm BLADRIET stroopapierT 100 Aainiijzmgen om te Advcrteeren TER NEUZENSCHE C0URANT II VILTPAPIER. Bericht van Instel. HTJISR A AD, Ter Neuzen. L. SCHALK. Verzekeringen tegeiT brandschade IMAN J. VAN DER HAVE, Hulpmeststoffen, Ter Kernel. Gebr. TAZELAAR. GRAANZAKKEN (4 en 5 maats), en 3 r llandeisbericbten. Hoogwatergetij te Ter Neuzen. Adverlentien. Stoomzuivelfabriek en Maalderij op Woensdag 8 September 1897, bij J. VAN ARENTHALS te Sluiskil. fraaie en nuttige Handwerken, BOSCHKAPELLE op 8, 9 en 10 September 1897. P. J. van de Sande te Ter Neuzen. Openbare V erkooping TE TER NEUZEN. aan bet kolenmagazijn bij de Axelsclie brug bet scliip HffGIltor met een lading TE KOOP. ZIEKIKZIiE, Liebig's Vleeschvoedermeel, TEXAS ***KA TOEXZAADMEEL ONTVANGEN: Hanglampen, Ganglantaarns, Spiegels, Eng. Kinderwagens, Sportkarren, Petroleum-Kookstellen. Z A AIZLEEDB ZDsT. I M. i 1 2L L ll Kunstmatige TANDEN en GEBITTEN nevens de Grande Maison de Blanc, G-DBIsrT. Beliandeling der Mondziekten. met PR1JSOPGAVEN en MODELLEN. MJG6I VAN lUniAit. I zjU oil ZEE T 1J 1 INGE iN. Van 30 tot en met 31 Aug. 1, VLAG. Q 1 Vail 30 Oostsluizen afgeschut tot en met 31 Aug. werden langs de alhier 17 binnenvaartuigen op-en 16 door de Westsl. 2 opgeschut. DA GEN. Voorm. Nam. Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag ALGEMEENE VERGADERING van de landbouwers, die zich voorloopig verbonden hebben tot het oprichten eener stoom- zuivelfabriek in de kom der gemeente Axel op 4 Sept., om 1 ure, bij P. Koole te Axel. DE COMMISSIE. P.S. Zij die zich nog willen aanmelden hebben daartoe nog de gelegenheid tot 4 Sept. De ondergeteekenden hebben de eer te berichten aan heeren landbouwers in de omstreken van Sas van Gent, dat hun den 9 September een aanvang zal nemen en die genegen zijn hieraan deel te nemen worden ver- zocht hiervan zoo spoedigdoenlijk aan onder- nemers kennis te geven, alwaar de transport-kannen te bekomen zijn. Sas van Gent. A" E. GEIRNAERDT. des namiddags 2VS ure, f 5,op den l!ten prijs *2,50 h n 2den u 2,50 n u 3den n Hulst, 30 Aug. De ondergeteekende wenscht begin October een CURSUS te openen voor te houden Woensdagsavonds en Zaterdags. Ter Neuzen. Meb A* E' VAN DEit HEIJDEN, Grenulaan. TE gelegd onder zeilen en lil I" II'III II ^no^eums verlengt de ■4 ill IIJII duurzaamheid van het zeil, daar alsdan het barsten van het zeil door ongelijke vloeren verhinderd wordt. Door viltpapier te gebruiken voorkomt men het harde gedruisch in het loopen. VII rr A Slim gelegd onder tapijten is ll IJ I l l II III VCel zindelijker dan illil E SI llJdtl de ouderwetsche matten, daar bij oppemen der tapijten veel gemakkelijker de stof in het viltpapier dan bij matten kan worden opgenomen, daarbij trekken de natte en koude kelderdampen in het viltpapier, terwijl matten alles doorlaat. Gebruik daarom onder uwe zeilen, lino leums en tapijten steeds Verkrijgbaar per vierkaute M. a 20 en 25 cent, bij Bij de dd. 30 Augustus j.l. gehouden provi sioneele veiling der onroerende goederen, teu verzoeke van Mej. de Weduwe P. F. SER- RARENSLemsen te Ossenisse, zijn dezelve ingesteld Koop 1 op VERBLIJF op Maandag 13 September a. s., 's namiddags 2 uur, ten herberge van Ed. Janssen, aan de Groote Markt te Hulst. Notaris DUMOLEYN. v 4000,-. 1200,-. 2250,-. 2550,-. Notaris Van der Moer, te Ter Neuzen, zal op Woensdag 8 September 1897, des namiddags te 1 ure, ten verzoeke der erven HENDR. DE BRUIJNE en LEVINA BU1JZE, aan het sterfhuis van deze aan de Zandstraat te Ter Neuzen, in het openbaar verkoopen E E N E P A R T IJ hoofdzakelijk bestaande in 2 pluimen REDDEN met toebehooren, 1 Kapokbed met idem, 2 houten Ledikanten, 4 groote en 2 kleine Tafels, 2 Waschtafeltjes, Stoelen in soorten, Spiegels, verscheidene Kachels, koperen Ketels, Lam pen, Vloer- en Deurkleeden, een massief mahoniehouten Chiffonifcre met marmereu blad, een geschilderd Buffetkastje, Glas-, Geleierd- en Aardewerk, Plaat- en Boekwerken, waaronder: Jacob Cats, Flavius Josephus, Van Brakel, Smitegeldt compleet, en andere, en zoo voorts en verderhet recht van hunr op een Vrouwenzitplaats in de Nederd. Herv. kerk te Ter Neuzen n°. 5 letter E-j. Koopen tot en met /5,— contant. Het overige met 6 weken crediet. worden aangenomen ten kantore der H.H. a. e. HOMI3A.OH de Assurantie Co.npugnie te Amsterdam, te Hulst, voor opgericht 1771. M'"-Ige premie, eenvoudige oppame en spoedige uitbetaling der schade. Te bevragen bij de Wed" PLADDET, Nieuwe- diepstraat, Ter Neuzen. Te bevragen bij A. VISSER, Nieuwe Neuzen- polder. offreert aan de billijkste prijzen, onder openb. Control e der Rijksproefstations en andere Krachtvoederaitikelen. de nieuwste modellen Staande Lumpen, J. JURRIJ-HOEBE, Ter Neuzen. o O - PL Heelkundige Tandmeester, 8 Lange Boomgaardstraat 8, dicht bij de Zuid-Statie. Rechtmaking en Herstelling der Tanden. Alio werken zijn gewaarborgd. H S5 o van het DITMAR te In bovenbedoelde aanwijzingeu voorkomende in den Catalog us Algemeen Advertentie-Pureau van NIJGH VAN Rotterdam, komt de voor in de Combinatien No. 40 en 52. Alle gewenschte inlichtingen zijn te bekomen aan het Advertentie-Bureau bovengenoemd. Pachters van de Nederlandsche Financier, Dagelijksche Beurscourant te Amsterdam en van de Trampubliciteit in Rotterdam. J JURUIJ-HOEBE, Ter Neuzen. in verschillende grootten. Middelen van vervoer, Grreenwich-tijd. Spoorwcg Ter iYeuzen—Gent. Klein formtiat 50 cent per riem. Groot idem f 1,per riem. Bij partijen van minstens 6 kleine of 3 groote aau 47£ en 0,95 cent per riem. Voor kleine winkeliers is bet Stroo- papier te verkrijgen tegen 3 cent per boek klein formaat en 0 cent per boek groot formaat. Ter Neuzen. P. J. van de Sande. Van Ter Veuzen over St. Nicolaas naar Gent. Spoorweg Ter XeuzenMechelen Ter Xeuzen—Brussel over Lokeren. Vlissingen—Roosendaal. Spoorweg Stoomtram Vlissingen—Middellmrg. Stadstijd. Spoorbootdienst YValzoordenVlake. Wagendienst IlulstWalsoorden. NAAM. Van en naar. Lading. 30 31 30 31 30 31 Eng. s.s. Eng. s.s. Eng. s.s. BeJg. s.s. Noor. s.s. idem Noor. sch. Eng. s.s. Zweed. s.s. Eng. s.s. Vimr Ter leuzen River Derwent I 2272 I Londen Van Ter Meuien i Abrota I 3234 1 Antwerpen Voor C«eu( 3007 Liverpool 1551 Amble 1484 Arendal 2723 i Kragero Van (liciK i Fulmar Stad Nieuport Bjarne Victoria Martha Spindrift Gevalia Calder stukg. ledig stukg. kolen hout hout 743 Frederikstad ballast 2003 Londen stukg. 1438 New-Castle ledig 1992 Goole 1 stukg. Middenprijs per 100 kilo: Tarwe f 9,25 a Roggc 6,— i Wintergersl /6.50 a Zomergerst k Haver 6,50 a f Erwteu f a f Paardenboonen f a f Duivenboonen f a Witteboonen i f- >*-; Bruineboonen a Boekweit Lijnzaad a Aardappels f Koolzaad per zak van 106 liters f Boter per kilo 1,15 Eieren per 26 stnks 0,90 a Er waren ter markt te koop gesteld47 stuks hoornvee en 35 varkens, Verkocht 19 stuks hoornvee en 20 varkens. 9 3 4 In Lossing grove RUHR-KOLL CO -a oi a cS o 3 ro CT> Ter Neuzen n. Gent 5,30 Sluiskil 5 Sluiskil (brug) 5)43 Philippine 5,49 Sas van Gent 6,00 Selzaete (aanko™at 9,05 (vertrek 6,20 9,10 Aank. te Gent (kl. st. 6,56 9,46 te Gent (gr. st.) 7,10 9,58 8,37 1)12,03 8,46 12,12 8,48 12,15 8,52 12,20 9,01 12,29 12,34 12,49 5,13 5,21 5,24 5,28 5,37 5,42 5,52 1,30 6, (1 Deze trein vertrekt des Woensdags' om 12,15. v. Gent (gr.st.)n. TerNeuzen 5,24 n Gent (kl. st.) 5,37 (aankomst 6,13 (vertrek 6,17 v. Sas van Gent 6,29 Philippine 6,37 Sluiskil (brug) 6,41 Sluiskil 6,44 Aank. te Ter Neuzen 6,50 8.20 8,31 9,05 9,09 9.21 9,30 9,34 9,36 9,43 *12,06 12,17 12,48 12,51 1,03 1,11 1,14 1,17 1,25 5,02 5,11 5,46 6,00 6,15 6,28 6,34 6,40 6,50 8,05 8,12 8,15 8.20 8,81 8,36 8,50 9.21 9,34 7,66 8,0? 8,42 8,55 9,15 9,28 9,85 9,40 9,50 's Yrijdags vertrekt deze trein uit Gent om 12 uun CORRESPONDENTIE (f). Selzaete n. Eecloo 6,18 9,08 12,53 5,51 8,53 Eecloo n. Selzaete 5,15 8,08 11,50 4,43 7,46 Selzaete n. Moerbeke en Lokeren 6,18 9,09' 12,52 5,47 8,52 Lokeren n. Moerbeke en Selzaete 5,31 7 14 12 05 3*44 8 08 Gent n. Brussel 7,19 9,21 10,53 1,37 6,53 9,41 Brussel n. Gent 7,01 9,16 2,38 5,05 6,08 Gent n. Ostende 8,22 8,24 10,49 1,02 3,55 4 05 7 05 Ostende n. Gent 5.03 6,05 8,53 10,50 1,40 2,29 5,40 v. Ter Neuzen 6,25 9.47 St. Nicolaas 7,33 10,55 Aank. te Gent (Waes) 8,40 12,21 1,28 2,35 3,16 Ter Neuzen 6,25 Sluiskil 6,33 Azel 6,42 v. Kijkuit 6,50 Hulst 6,59 - Clinge 7,15 Aank. te St. Nicolaas 7,33 vertr. 8,28 Aank. te Mechelen 9,26 9,47 9,55 10,04 10,12 10,21 10,37 10,55 10,57 11,53 1,28 1,36 1,45 1,53 2,02 2,18 2,35 3 05 4,04 5,52 7,00 8,13 5,52 6,02 6,09 6,17 6,26 6,42 7,00 7,17 8,16 10,28 11,40 12,00 12,22 12,30 12,38 12,47 12,55 1,25 3,10 3,30 3,50 4,00 4,13 4,22 4, t0 6,07 7,25 7,48 8,16 8,18 8,25 8,33 8.24 3.25 v. Mech. n. St. Nic. en T. Neuz.6,38 St. Nicol. n. Ter Neuzen 7,50 Clinge 8,10 Hulst 8,32 Kijkuit 8.40 Axel 8,48 Sluiskil 8,57 Aank. te Ter Neuzen 9,05 CORRESPONDENTIE (t). v. St. Nicolaas n. Antwerpen 7,42 11,35 2,55 7,10 Antwerpen n. St. Nicolaas 6,58 9,05 10,38 12,30 St. Gilles n. Moerbeke 8,01 11,51 3,26 7,41 II Moerbeke n. St. Gilles 6,43 9,48 1,15 6J4 Mechelen n. Brussel 9,29 11,55 4,15 8,21 n Brussel n Mechelen 6,10 9,42 12,43 5.36 11 Mechelen n. Leuven 9,26 1,23 1,26 4,14 10,16 Leuven n. Mechelen 5.45 9,36 12,10 5,32 (t) Deze uren geven de directe correspondentie van en naar Ter Neuzen aan. 10,18 12,54 1,25 5,22 6,53 9,15 1,07 3,50 5,25 6,58 9,10 1,10 4,10 7,40 v.Ter Neuzen 12,03 5.13 Selzaete 12,52 5,47 Brussel 3,15 9,36 v. Brussel Selzaete a. Ter Neuzen 5,37 9,00 9,43 6,35 8,55 9,50 v. Vlissingen n. Roosendaal 5,83 6,40 Roosendaal naar Vlissingen 9,10 Vlissingen, Remisevm. 4,50 (alleen op werkd.) 5,55. Van de Zeilmarkt: 8,00 9,30 11,00 11,45 nm. 12 30 1 15 2,00 2,45 3,30 4.15 5,10 5,55 6,55 7,45 8 30 9,15 10,15, Middelhurg: Naar de Zeilmarkt, Vlissingenvm. 5,20 (alleer op w^rkd.) 6,23 8,45 10,15 11,50 nm. 12,35 1,20 2,05 2,50 3,35 4,20 5,15 6,00 7,00 7,50 8,35 9 20 10,20 11,00. Walsoorden n. Vlake: vm. 4,50 8,50 nm. 12,45 3,35 Vlak' n. Walsoorden: vm, 8,01 10,80 nm. 2,15 5,15 Hulst n. Walsoorden: vm. 7,00 11,00 nm. 2,05 8,05 Walsoorden a. Hulst ongereer 8,45 11,30 nm. 3,15 6,15

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 4