BURGERL1JKE STAND. 355ste ST AATSLOTERIJ. Gelukkig, dat hij kort na zijn ontslag in het diaconessenhuis te Utrecht is overleden, anders was hem niets anders overgebleven, dan het bedelpad op te gaan. De verkiezingen in het district Enschede werken te Oldenzaal nog altijd op droeve wijze na. In den nacht van Yrijdag op Zaterdag wer- den hij een Israeliet andermaal ruiten ingeworpen. De vermoedelijke dader is gelukkig gearresteerd. De marechaussees stelden thans een uitgebreid onderzoek in. Onderscheidene personen zijn in verhoor genomen. Op het landgoed //Boerskotte", eigendom van den heer Mr. J. H. A. M. Essink, zijn gister- nacht een groot aantal dennen vernield. De politie zal voorloopig tot Dinsdag met 4 mare chaussees versterkt blijven. Het was Zondagavond weder vrij druk in de straten. De politie was genoodzaakt een paar maal van de sabal gebruik te maken, om samen- scholingen uiteen te drijven. Tegen een uur of tien werden ruiten ingeworpen bij een Israeliet, zonder dat er een arrestatie volgde. Het is te hopen dat aan dezen toestand spoedig een einde kome De steenbakker Jos. Bloem te Berg a/d. Maas, die de vorige week te Sittard zes bankbiljetten h f 25, welke hij als werkloon te Neel bij Keulen in ontvangst had gekregen, wilde laten wisselen en wien beduid werd dat ze valsch waren, is Yrijdag daarmede naar Duitschland vertrokken en heden teruggekeerd met een attest van den hoofd- commissaris van politie te Keulen, welk stuk Bloem thans bij de brigade marechaussee te Sittard heeft gedeponeerd. Daarin constateerd bedoelde ambtenaar dat Bloem hem 6 valsche Holl. biljetten heeft over- handigd met de bewering deze van den steenfabri- kant Otto von Pluskau ontvangen te hebben en dat de zaak nu te Keulen gerechterlijk zal wor- den vervolgd. Bloem heeft inmiddels van den heer Von Pluskau echte, klinkende specie ontvangen. Te Utrecht is weder eens een juffrouw het slachtoffer van haar te goed vertrouwen. Omstreeks den middag kwamen namelijk twee zoogenaamde linnenkoopers bij haar aan huis, diverse tafel- en linnengoederen te koop aanbiedende, alles afkomstig nit een faillieten boedel en daardoor voor een prikje te bekomen. Geen wonder dan ook, dat zij bijna waren uitverkocht en enkele artikelen, zooals theedoekjes en dergelijke, nog slechts op staal konden verkoopen, hetgeen echter niet hin- derde, omdat de levering toch altijd den volgenden dag kon plaats hebben. Nog slechts een stuk linnen, keurig netjes ingepakt, doch geheel overeen- komende met een lapje dat zij lieten zien, was nog in hun bezit en voor J 25, bijna de helft van den prijs, te koop. De rest laat zich denken. De juffrouw, die werkelijk een koopje meende te doen, werd voor 23 eigenares van het stuk linnen en bemerkte eerst toen de kooplieden reeds lang verdwenen waren, dat zij niet alleen in de qualiteit van het goed, doch ook in de grootte ervan er was namelijk niet minder dan 20 el te kortwas bedrogen. Natuurlijk werd terstond de politie in den arm genomen, doch van de heeren was toen reeds geen spoor meer te vinden. De steenkolen op de beetwortelfabriek aan de Klingelbeek bij Arnhem branden nog altijd voort. Uit een uitgestrekt met aarde bedekt terrein stijgen op tal van plaatsen vlammen uit den bodem op, die bij avond een schilderachtig effect maken. Voortdurend worden pogingen in het werk gesteld, om het vuur te doovenmaar de geheele massa brandt blijkbaar, en slechts met groote omzichtigheid kunnen de maatregelen tot blussching worden aangewend. Dit geschiedt nu onder toezicht van vertegenwoordigers der maat- schappij, bij welke de steenkolen zijn verzekerd. Evenals vorige jaren, maar in veel erger mate wordt Harlingen thans bezocht door zwermen spreeuwen die alleen overnachten. Iederen avond komen ze niet bij honaerden, maar bij tienduizenden aan en worden alle boomen met spreeuwen bezet. Bij regenachtig weer worden de straten verpest door den geur van de uitwerpselen dezer anders zoo nuttige dieren en wordt daardoor dit bezoek, hoe gezellig ook, minder aantrekkelijk. Eigenaardig is het, dat de geheele zwerm op 6en gegeven oogenblik, circa half zes in den morgen vertrekt, hetgeen een oorverdoovend leven maakt. Maandagavond wilde, na afloop der werk- zaamheden, een 56jarig bootwerker in een te Rotterdam liggende Harwichboot van het tusschen- dek naar boven klimmen. Hij stapte mis, viel van een hoogte van drie meter, bekwam herschen- schudding en werd dood opgenomen. Bij het doen van reparation aan de nieuwe kerk te Delft viel een zwaar stuk steen op den steiger, waardoor deze brak en een 5tal werk- lieden van een hoogte van ongeveer 25 meter vielen. Alle werden vrij erg gekwetsteen van hen zoodanig, dat hij per brancard naar het gasthuis moest worden vervoerd en men voor zijn leven vreest. Te Groningen zijn gehuwd een 17jarig meisje, leerling der 3e klasse kweekschool voor onder- wijzeressen, met een 19jarigen jongeling, die het jongst gehouden eindexamen van het gymnasium heeft afgelegd. De belangstelling was zoo groot, dat er toestemming gegeven is om het huwelijk in huis te voltrekken. Dezer dagen werd naar aanleiding van eene opmerking van de Kamper Courant over //vroege huwelijken" de opmerking gemaakt, dat deze juist in de laatste jaren veel zeldzamer zijn dan vroeger. Het bovenvermelde geval doet de statis- tiek weer een weinigje keeren ten gunste van de Kamper Courant. Maar wat moet de statistiek doen met hetgeen dezer dagen te Scheemda is gebeurd, waar twee paren werden aangeteekend, waarbij de bruiden 23 en 30 en de bruidegoms 79 en 84 jaar oud zijn? Het grootste zeilschip dat ooit den Rijn bevaren heeft, heeft zijn eersten tocht van Ant- werpen naar Keulen ondernomen, beladen met 193,150 Belgische steenen. Het is een driemaster met een lengte van 90 M. een een breedte van 10,3 M. Het gaat 2,77 M. diep en heeft 13 waterdichte schotten en 50 pompen. Het is te Rotterdam op de werf van Van der Giesen en Stromgolder gebouwd. Na de hanengekraai-wedstrijd en den rook- wedstrijd, werd Zondag op de reclame tentoon- stelling te Amsterdam een draaiorgel wedstrijd gehouden en konden Maandagavond de stand- werkers blijken afleggen wie 't bekwaamst was in het aanprijzen van zijn koop waar. Men heeft daarbij te denken aan den beroemden meester Kakadorus van Oud-Hollandt. De standwerkers zijn de kleine kooplieden, die op de marktpleinen door redeneering hun waar aan den man trachten te brengen. Zij werken voor hun //standje" onverschillig of zij sigaren, horloges of kwak- zalversmiddelen verkoopen. Laat in den avond is zoo'n redenaar in zijn voile kracht. Kaars- of fakkellicht inspireert hem. De deelnemers mochteu hun gewone standje mee- brengen en kregen van het comite voor de reclame-tentoonstelling ieder een fakkel om er bij te werken, zoo noodig een hellebardier ter assis- tentie. Zij mochten hun gewone artikel verkoopen en kregen vergoeding voor transportkosten. Er werden drie geldprijzen uitgeloofd voor de rede- voeringen waarmede deze standwerkers hunne artikelen aanprezen. De jury voor den wedstrijd heeft aan boven- genoemden meester Kakadorus voor zijne wijze van optreden den eersten prijs toegekend. Te Renkum werd Yrijdag door L. J. v. V. aangifte gedaan, dat in den vorigen nacht uit een lessenaar, staande in zijn winkel, door diefstal een bedrag van 115 was ontvreemd. Aan de politie mocht het echter spoedig gelukken hem tot de bekentenis te brengen, dat hij een valsche aangifte gedaan had. Zondag is te Eecloo het standbeeld onthuld van een man, die zich een grooten naam in Ylaan- deren verworven heeft door zijn werkzaamheden voor de Vlaamsche beweging, door zijn arbeid voor de Vlaamsche taal- en letterkunde, van den dichter Ledeganck, die in de eerste jaren na het ontstaan van het Belgische koninkrijk door zijn zangen en verhalen in het gemoed van het volk de herin- neringen aan eigeu verleden en het gevoel van eigen waarde poogde te wekken en er in slaagde, dank zij de medewerking van Conscience, Theodoor en Jan van Rijswijck, Van Duyse, Van Kerkhove, de gebroeders Snieders, Zetterman en zoovele anderen. Te Moncada, bij Valencia, is een treurig ongeluk gebeurd. Er heerscht daar in de provincie watergebrek. Een groote menschenmenigte, voor- namelijk vrouwen, verdrong zich rondom een put, waaruit door een hydraulisch werktuig water werd opgehaald, toen opeens de lief boom, welken men niet behoorlijk had vastgemaakt, met ontzettende snelheid in het rond sloeg en de menschen weg- maaide. Twintig vrouwen werden gedood en twee mannen en een kind bekwamen ernstige wonden. Het heeft in de Spaansche provincie Valencia in drie maanden niet geregend. Door die aanhoudende droogte is van den oogst niets terecht gekomende bronnen zijn opgedroogd, en op vele plaatsen is water een weeldeartikel, dat met 10 cents per liter wordt betaald. Onder den naam //Euchinine" wordt door de vereenigde Chinine-fabrieken van Zimmer Co. te Frankfort a/M. een uit chinine bereid preparaat in den handel gebracht, dat, evenals chinine zelve, met zuren goed kristalliseerende zouten vormt, maar waarvan het zich gunstig onderscheidt door bijna geheele smakeloosheid. Wat zijne uitwerking betreft, deze is ongeveer dezelfde als die van chinine, maar het werkt minder nadeelig op den eetlust en geeft minder oorsuizen. De hooge prijs (die in't klein meer dan honderd gulden per kilogram bedraagt) zal echter aan een algemeen gebruik in den weg staan. Een herbergier te Colmar had een bierpomp met vloeibaar koolzuur gekocht, doch reeds den volgenden dag bemerkte hij dat de toestel slecht werkte. Toen hij probeerde hem te regelen sprong hij met een vreeselijken knal uit elkaar. Men vond den man met verbrijzelden schedel op den grond liggen. De slavernij is in Engeland afgeschaft, reeds eeuwen en eeuwen. Maar thans heerscht toch in de Engelsche groote wereld de mode om er minstens 6en //slaaf" op na te houden, Zoo heet een der bedienden. Meestal is het een krachtige neger in schilderachtige Oostersche dracht die de aristocratische dames overal heen volgt en aan den wil van deze onderdanig is. Consuela van der Bilt, de jonge hertogin van Marlberough heeft deze mode uit Amerika naar Londen gebracht. En daar leek het den hoogen dames zoo mooi toe, een //slaaf" te hebben, dat men onlangs op een aristocratisch bal in de antichambre een heele schaar van reusachtige zwarte //slaven" kon be- wonderen. De heer Coupez te Santes-lez-Hal (Belgie), die Zondag met zijn schoonzoon aan het jagen was, heeft dezen laatste bij ongeluk doodgeschoten. Te Brussel is men gelukkiger met het vangen der vlugvingerigen dan in de Hollandsche residentie. Terwijl daar nog steeds portefeuilles enz. worden gekaapt, zonder dat men den dader of daders kan betrappen, heeft men aan de gare du Nord te Brussel weer drie zakkenrollers achter slot gebracht. Eenige dagen te voren had men reeds eenige hunner collega's, met hen vermoedelijk tot eene bende behoorende, gevangen genomen. In Engeland trekt de volgende, zeer geheirn- zinnige spoorweggeschiedenis zeer de aandacht. In een doorloopeuden waggon zaten een heer en een dame, oogenschijnlijk niet bij elkander be hoorende. Aan een der stations werd ontdekt, dat de dame verdwenen washaar hoed lag op een bank en het portier stond open. De heer wist niets anders mede te deelen, dan dat de dame uit den trein was gesprongen en werkelijk vond men haar een paar mijlen terug bewusteloos langs den weg. De heer werd gevangen genomen, maar verklaarde de dame geen aanleiding tot haar vreemden dood te hebben gegeven. Eerst na eenige dagen bewusteloos te zijn geweest, kwam zij bij. Haar verklaringen van het voorgevallene zijn zeer verward en luiden telkens anders. Maar het schijnt dat de angst voor haar medereiziger werkelijk geel ongegrond is geweest. Te Petri hebben twee meisjes, 17 en 18 jaren oud, zich op het kerkhof, bij 't graf harer moeder, door ophanging aan een boom van 't leven beroofd, omdat haar vader hertrouwd was en zij het met hun stiefmoeder niet vinden konden. Een van de honden der jachtclub te Cork is gebleken dol te zijn. De overheid gelastte daarop alle honden, welke met het dolle dier in aanraking waren geweest, af te maken. De leden hebben al het mogelijke gedaan om hun kostbare dieren aan dit vonnis te doen ontkomen, maar te vergeefs, 180 beesten, ter waarde van omstreeks 40,000 gulden werden afgemaakt. De stad Smorgoni, in Rusland, is geheel afgebrand. De schade bedraagt meer dan een millioenenorme voorraden graan en vlas zijn door de vlammen vernield. Er heerscht groote nood onder de arme bevolking. Er zijn 350 woonhuizen en 10 fabrieken afgebrand. Zes per sonen moeten in de vlammen zijn omgekomen. Het katoenpakhuis van de firma Greig te Leith is door het vuur vernieldde schade bedraagt 300,000. Men vermoedt, dat deze brand opzettelijk is gesticht. Er is in de berichten van de terechtstelling van Angiolillo, den moordenaar van den Spaanschen Minister-president Canovas, gesproken over een brief van diens moeder, welke even voor de executie hem werd ter hand gesteld en dien hij verlangde, dat hem zou worden meegegeven in zijn graf. Italiaansche bladen weten nu mee te deelen, wat de inhoud was van dien brief. Hij zou hebben geluid als volgt,/Mijn zoon Wat moet, wat kan ik je nog zeggen Als je nog iets van mij mocht verlangen, zeg het mij dan, want met de woorden //Ik wensch kun je de smart van je moeder verlichten. Ik wensch echter, dat je mij een laatsten brief schrijft, en mij tevens meedeelt, wat ik voor je kan doen. Lilino, mijn Lilino, schrijf me toch Je zult mij zeker niet berooven van het genoegen bericht van je te ontvangen wat je mij meedeelt zal ik steeds onthouden en wat je wenscht vervullen. Je moeder zal je woorden bewaren in haar hart en dan gelooven, dat je nog bij haar thuis bent in Foggia waar zij je elken dag vroeg, wat je verlangdet. Vaarwel, Lilino, en schrijf mij, of je nog iets uit je vader- land verlangt. Je moeder zegent je en zendt je haar laatste kussen, de laatste groeten van je vader, van Adolph, van Sendvino, van Concettina, van Amalia, van je tante, en van al je verwanten. Vaarwel Lilino Schrijf me toch Je moeder De Italiaansche bladen melden niet, hoe zij aan dezen inhoud gekomen zijn. Ook schrijven zij niet, wat Angiolillo er op geantwoord heeft. In het vorige jaar zijn door de politie te New-York niet minder dan 2500 vondelingen ingeschreyen. In de meeste gevallen is niet de armoede de reden van het te vondeJing leggen. De gevonden kinderen zijn maar zelden slecht ge- voed en gekleed, vele worden zelfs gevonden, gekleed in zijde en kant, op de drempels der rijken, maar ook in morsige stegen, op de banken van de plantsoenen, in de rijtuigen, die des nachts op de straat blijven staan, enz. Zeer zelden worden later de ouders der vondelingen bekend. Het gebruik, hun voorwerpen mee te geven, op grond waarvan de moeder later haar kind kan opeischen, schijnt geheel uit de mode te raken. Totdat de baby gedoopt is in het vondelingen- gesticht, krijgt het een nummer. Alle omstandig- heden van de vondst worden nauwkeurig opgeteekend in een groot register. De namen, aan de vonde lingen gegeven, hangen meestal van toevalligheden afeen beginsel wordt daarbij niet gevolgd. Slechts met weerzin moeten wij hier het bericht meedeelen, dat 90 pet. der gevonden kinderen in het stedelijk gesticht op //Randals Island" in het eerste half jaar sterven en wel in den regel uit gebrek aan voldoend voedsel, door slechte ver- pleging enz. Als de vondelingen drie jaren oud zijn, worden zij aangeboden aan wie hen wil aannemen als kinderen. De meesten gaan dan mee met de farmers naar het verre Westen; zij worden daar gewoonlijk flinke werklieden. Stoppeldijk* Geboorten. 22 Aug Josephus, z. van Pieter Jacobus Jansen en van Melanie Vermeulen. 23 Aug. Celesta Marie, d. van Jozef Lafarre en van Maria Elisabeth van den Eeckhout. Trekking van Maandag 30 Augustus. 4de klasse. lste lijst. Prijzen van f 100 en daarboven. No. 7957 f 5000. No. 9675 f 1500. No. 12323 19118 1000. No. 421 5155 400. No. 10409 15458 18754 20677 100. Prijzen van f 65. 92 2161 4574 6777 8656 10848 12774 14618 16616 186.81 152 2162 4688 6803 8679 10899 12794 14626 16748 18678 169 2262 4697 6828 8826 11009 12886 14733 16759 18690 240 2425 4776 6874 8863 11026 12916 14825 16843 18737 348 2429 4897 6944 8867 11032 12937 14871 16919 18807 368 2439 5023 6972 8953 11040 13006 14908 16944 18923 374 2615 5283 6975 8990 11069 13036 14955 16960 18964 404 2616 5320 6989 9030 11110 13038 14967 16965 18996 481 2687 5334 7024 9052 11253 13071 15021 16968 19090 492 2725 5339 7040 9173 11259 13157 15087 17006 19117 494 2763 5369 7097 9208 1 1369 13158 15132 17026 19119 525 2772 5438 7112 9260 11407 13164 15191 17082 19294 527 2805 5440 7135 9264 11465 13244 15227 17324 19334 529 2840 5448 7177 9284 11480 13248 15233 17334 19357 561 2874 5454 7181 9334 11490 13277 15236 17335 19415 670 2883 5503 7188 9413 11541 13287 15350 17355 19550 692 2956 5546 7240 9425 11565 13312 15380 17383 19618 721 2965 5651 7251 9461 11624 13359 15413 17539 19627 839 2976 5678 7264 9534 11676 13379 15442 17547 19667 873 2998 5687 7419 9575 11769 13384 15475 17623 19681 931 3010 5732 7472 9601 11804 13406 15480 17641 19683 932 3078 5799 7496 9720 11891 13551 15523 17645 196S5 992 3087 5823 7542 9752 11908 13556 15538 17659 19688 1050 3323 5951 7546 9765 11914 13630 15597 17674 19689 1076 3325 5977 7548 9767 11955 13639 15679 17710 19700 1088 3334 6011 7575 9780 11989 13720 15681 17776 19709 1124 3416 6049 7628 9810 12056 13754 15688 17874 19734 1269 3432 6130 7640 9904 12075 13757 1571 1 17884 19926 1319 3547 6132 7675 9968 12079 13766 15742 17894 19938 1343 3596 6136 7731 9990 12084 13777 15743 17913 19946 1414 3688 6166 7796 10092 12118 13810 15793 17915 20008 15-37 3S20 6168 7932 10099 12141 13824 15811 17936 20172 1587 3843 6199 7992 10117 12221 13991 15828 18044 20207 161 1 3896 6214 S029 10203 12275 13962 15838 18080 20248 1616 3985 6256 8030 10258 12279 14025 15843 18150 20283 1643 4020 6274 8052 10262 12304 14033 15873 18179 20310 1691 4056 6275 8093 10277 12322 14083 15917 18180 20355 1704 4070 6370 8120 10291 12331 14106 15956 18201 20356 1759 4089 6406 8142 10298 12420 14125 16016 18220 20509 1808 4328 6403 8203 10306 12445 14181 16096 18259 20661 1928 4333 6409 8302 10357 12463 14188 16109 18271 20669 1985 4359 6417 8312 10419 12489 14205 16142 18292 20714 2057 4389 6438 8399 10518 12499 14278 16255 18365 20733 2064 4445 6548 8401 10552 12592 14303 16291 18369 20747 2088 4454 6594 8422 10567 12594 14307 16372 18396 20755 2115 4463 6637 8460 10584 12645 14320 17377 18490 20333 2117 4507 6727 8581 10661 12661 14409 16441 18494 20844 2138 4540 6757 8614 10779 12676 14420 16475 18513 20972 2158 4537 6771 8638 10800 12694 14450 16548 18597 Trekking van binsdag 31 Augustus. 4de klasse. 2de lijst. Prijzen van f 100 en daarboven. No. 20859 25000. No. 11523 2000. No. 9620 1500. No. 6825 1000. No. 10625 12373 f 400. No. 9258 17641 19094 200. No. 2154 5192 7288 11362 12970 15461 20256 100. Prijzen van f 65. 84 1975 4560 6746 8810 10766 12702 14489 16431 18632 107 1984 4581 6821 8818 10771 12728 14500 16485 18673 126 1996 4586 6998 8858 10798 12748 14501 16489 18723 128 2089 4739 7033 8S64 10840 12779 14539 16532 18751 222 2145 4745 714.1 8870 10873 12803 14597 16541 19040 238 2175 4863 7212 8889 10894 12827 14611 16573 19142 267 2185 4872 7226 8950 10919 12926 14735 16602 19180 285 2224 4889 7227 9062 10925 12960 14760 16607 19238 328 2312 4916 7289 9097 10999 12978 14782 16696 19265 352 2403 4934 7304 9117 11020 13116 14970 16745 19298 401 1426 4956 7322 9148 11033 i3249 15078 16776 19301 429 2436 5089 7355 9150 11053 13275 15143 16789 19305 449 2438 5090 7453 9192 11153 13340 15155 16814 19307 500 2461 5097 7464 9206 11175 13371 15167 16833 19310 555 2487 5134 7504 9218 11181 13408 15207 16908 19436 577 2614 5146 7564 9362 11254 13436 15237 17070 19450 618 2626 5159 7573 9377 11300 13446 15317 17137 19464 647 2685 5191 7580 9383 11333 13457 15326 17168 19489 693 2690 f234 7590 9387 11336 13491 15332 17239 19492 720 2704 5243 7631 9463 11344 13521 15340 17266 19498 788 2717 5366 7710 9504 11375 13579 15342 17276 19499 828 2730 5400 7764 9522 11630 13593 15379 17398 19655 830 2815 5580 7804 9568 11646 13660 15407 17406 19686 833 3125 5607 7878 9579 11734 13675 15449 17468 19719 909 3129 5646 7895 9600 11780 13677 15452 17489 19791 920 3254 5770 7941 9633 11781 13689 15553 17543 19828 952 3259 5772 7960 9715 11797 13730 15623 17562 19865 988 3265 5773 7963 9751 11840 13830 15707 17581 19895 1097 3292 5849 8009 9754 11852 13910 15739 17652 20015 1112 3331 5879 8031 9797 11936 13916 15748 17666 20068 1166 3340 5907 8040 9879 11994 13949 15759 17737 20074 1234 3352 5926 8112 9915 12038 13975 15807 17756 20164 1238 3466 6006 8123 9974 12100 14043 15931 17793 20229 1276 3491 6038 8210 10674 12167 14055 15961 17838 20306 1349 3538 6128 8216 10136 12176 14099 15993 17839 20443 1406 3602 6191 8220 10138 12185 14145 16007 17862 20507 1480 3604 6241 8244 10147 12266 14177 16033 17890 20536 1524 3915 6254 8265 10151 12290 14207 16037 18022 20540 1536 3958 6278 8283 10198 12321 14226 16047 18926 20580 1575 3997 6336 8336 10206 12354 14268 16084 18142 20756 1756 4073 6380 8381 10270 12381 14286 16195 18194 20765 1794 4084 6384 8415 10328 12426 14377 16208 18244 20796 1817 4148 6454 8491 10426 12442 14381 16234 18357 20836 1826 4246 6526 8565 10526 12486 14382 16281 18489 20841 1885 4257 6561 8569 10531 12495 14407 16315 18512 20871 1902 4345 6592 8S31 10560 12498 14440 16320 18534 20876 19.31 4396 6615 8649 10726 12536 14453 16393 18567 20877 1938 4399 6645 8660 10730 12626 14477 16415 18598 20907 1958 4440 6704 8717

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 3