Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch- Vlaanderen. No. 3504. Donderdag 2 September 1897. 0EMIEHTBBAAD. KERMIS 37e Jaargang. Binnenland. ABOKNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postYoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs sleclits tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 u.ren op den dag der uitgave. STIEIMIZMIIlSr <3- DEES D. J., D E F E IJ T E R J., Jacobuszoon, STAND AERT G. A. te TER NEUZEN op de gewone wijze van Maandag 20 tot Zaterdag 25 September 185)7. Ter Neuzen, 31 Augustus 1897. Burgemeester en Wethouders aldaar, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. W1SKERKE, fd Secretaris. POLIT1EK OVERZICHT. De terugkomst van den president der Fransche republiek van zijne Russische reis en het gaan naar de hoofdstad belooft een ware zegetocbt te zullen worden. De minister-president Meline reist den heer Faure met eenige collega's reeds tot Duinkerken tegemoet, om hem daar welkom te heeten. Parijs steekt zicb geheel in feestkleed en zal voor een groot deel verlicht zijn. Een aardigen indruk maakt het, dat, op uit- drukkelijk verzoek van den czaar, president Faure heeft verordend, dat de vijftig Jantjes, die te FEUILLBTON. EEN ROMAN uit den Fransch-Duitschen oorlog, van O. ELSTER. De jonge oflicier haalde diep adem. Zijn ge- dacliten zweefden terug naar het vaderland, naar het kleine garnizoen in het gebergte, waar hij de eerste jaren als luitenant had doorgebrachte, naar het ouderlijk landgoed, naar den vergrijsden vader, de liefhebbende moeder, die hun zoon met zorgvolle gedacht.en nagingen op den gevaarlijken weg van den oorlog. De ligging van bet ouderlijk huis herinnerde aan die van Chateau Pernette In zijn gepeinzen en zijn droomen golfde alles om liem heen als een douker meer, waarboven een zachte vriendelijke ster straalde. En deze ster werd allengs voor hem de scliittering uit het oog van het lieflijke meisje, dat hij hier in het land van den vijand had leeren kennen en leeren liefhebben. /Jeanne," fluisterde hij. //Als je wist, hoe lief ik je heb Wat was dat? Wat roerde zich daar aan den donkeren rand van het bosch van Labonne Fon taine Bewogen zich daar geen donkere gestalten heen en weer? Nu verborgen zij zich weer in het boschje. Nieuwe gedaanten kwamen te voor- schijn, snelden over de weide, vereenigden zicli met de anderen. Schitterde daar niet het maan- licht op de blanke wapenen Klonk het niet in de stilte van den nacht, alsof men wapenge- kletter hoorde Nu verhieven zij zich weer achter de heggen, Kroonstadt niet op het slot-appel waren omdat zij te druk hadden gepassagierd, bij hun terugkeer geen straf zullen krijgen. Wederom is Zondag in Frankrijk een standbeeld voor wijlen president Carnot onthuld en wel te Chabanais. De oudste zoon was tegenwoordig en bedankte. De Fransche pers blijft allerlei zonderlinge be- weringen verkondigen over de gevolgen der alliantie. De Figaro vraagt met voldoening welk gezicht prius Bismarck wel getrokken heeft, toe if'hij het bericht van het sluiten der alliantie ontving. Het bondgenootschap heeft zijn werk vernietigd. Frankrijk, dat hij zwak en machteloos wilde maken, is verjongd, versterkt, krachtig en geeerd uit de beproeving te voorschijn getreden. Het blad ge- looft te kunnen zeggen, dat Bismarck te lang geleefd heefthij ziet thans zijn werk verbrokkelen. Ook tegen de Duitsche pers trekt de Figaro te velde. Het Fransche blad meent, dat de Duitsche bladen de beteekenis van de gebeurtenissen te Petersburg trachten te verkleinen. De Gaulois bevat een interview met een Fransch diplomaat, die zegt, dat het gelukkigste gevolg der alliantie de isoleering van Engeland is. Engeland zal zich daardoor genoodzaakt zien bij de Russisch- Fransche alliantie aansluiting te zoeken. L)och de diplomaat hoopt, dat de Fransche regeering dit zal beletten. Alle bladen brengen hulde aan Felix Faure, die het groote werk definitief heeft tot stand gebraclit. ,/Zijn blijde inkomste," zegt de Figaro, //lnoet een feest der alliantie, een vredesfeest zijn, dat de gemoederen tot kalmte brengt, en den arbeiders een tijdperk van vruchtbaren en verzekerden arbeid voorspelt." En de Ligue des Patriotes heeft een manifest uitgevaardigd aan de leden met het verzoek alien aan het station te zijn, om den president voor zijn vaderlandslievend en tactvol optreden in het belang van Frankrijk te kunnen dank zeggen. Tewfik-pacha heeft ook nog zijn secretaris bij de ambassadeurs rondgezonden, met de aan- sporing om zich te haasten met de vredesonder- handelingen. Het aantwoord was, dat de regee- ringen de zaak overwogen en de Porte dus ver- standiger zou doen, haar vertegenwoordigers in het buitenland met de boodschap te belasten. snelden over de door de maan beschenen weide Dat was een gewapende hoop Was het een patrouille van de belegerings- troepen Neen Axel herkende geen uniform. Dat waren geen soldaten, dat waren gewapende land- lieden, franc-tireurs, vrijscharen In den tuin kwamen ze weer te voorschijn. Een tweede bende kwam uit het bosch en snelde op het slot toe. Geen twijfel, dit laatste had men op het oog, men wilde een aanval doen op Chateau Pernette. Vlug de sabel Daar lag de revolver krampachtig omspande de hand van den officier het wapen, nog een blik wierp hij uit het venster. De laatsten der aanvallers slopen langs den rand van het bosch. Hij stak den revolver uit het venster en schoot snel achtereen twee- of driemaal. Toen snelde hij naar de deur. De schoten hadden de jagers gewekt. Allen snelden te wapen. Vlug beproefde Axel zijn manschappen op het slotplein te verzamelen, daar knalden reeds de eerste schoten uit den donkeren tuin en onder de woedende kreten z/Weg met de Pruisen wierpen de franc-tireurs zich op de kleine bende jagers. Een wilde worsteling ontstond er toen. De vijand had verreweg de overhand en drong de Duitsche jagers allengs in het slot terug. In de gang, op de trappen, in de kamers werd de strijd voortgezeter werd gevochten met een verbittering, die alleen kan voortspruiten uit den innigsten haat. Vergeefs hoopten de jagers op ondersteuning, Toen nauwelijks de eerste schoten der franc-tireurs knalden, vielen ook de kanonnen van Pfalzburg in en een knetterend geweervuur over de heele linie der Duitsche voorposten bewees, dat de bezetting der vesting onder den dapperen com mandant een nieuwen uitval ondernam. De gelijktijdigheid van dezen uitval en den De correspondent van //Daily News" te Kon- stantinopel vernam, dat Italie een nieuw voorstel heeft gedaan, dat het midden lioudt tusschen de Duitsche en Engelsche eischen. Het beoogt een onderzoek der mogendheden naar Griekenlands hulpbronnen, met aanwijzing, welke daarvan zouden kunnen strekken tot betaling der oorlogsschatting. Ook zou een onderzoek in Thessalie worden gedaan, om te bewijzen, dat de bevolking aldaar Grieksch wenscht te blijven. Dit voorstel zou veel kans hebben, door de mogendheden te worden aangenomen. In de Grieksche Kamer verklaarde de Minister Ralli eergister, dat de zitting was bijeengeroepen voor het verleenen van twee voorloopige twaalfden op de begrooting en voor behandeling van de wet over de onteigening van een gedeelte van het overschot van den krentenoogst. Hij verklaarde, dat het ministerie behoefte heeft aan het vertrouwen der KamBr om aan het bewind te blijven. Wat de vredesonderhandelingen aangaat daarover kon de Minister geen mededeelingen doen doch het land moet weten, dat de voorwaarden druk- kend zullen zijn. De heer Delyannis, leider der oppositie, ver klaarde dat zijn partij niet vergeet, dat het vader land door den vijand met voeten is getreden. Alle scheuring van partijen zou nu noodlottig ziju, en daarom zou zijne partij de door de regeering voor- gestelde maatregelen steunen. De ,/Morning Post", een kalm conservatief orgaan, zegt, dat sedert 1857 in Britseh-Indie nog nooit zulk een ernstige opstand is voorgekomen als de tegenwoordige. Uit nadere berichten over den aanval op het fort Landi-Kotal in den Khyberpas hlijkt, dat het gerucht alsof de inlaudsche soldaten eerst na een wanhopig gevecht van twee uren het fort.ontruimd zouden hebben, ongegrond was. Hoogst waar- schijnlijk hebben de Afridis, die het grootste deel van de bezetting vormden, zeer spoedig de poorten van het fort voor hun stamgenooten geopend. De Mullagori en Shilmani sepoys zijn echter met hunne geweren ontsnapt. De opstandelingen worden door priesters aangevoerd. Den 26sten zijn de inlandsche soldaten van het garnizoen te Jamnud ontwapend en weggezonden. Dit geschiedde zonder ongeregeldheden. Dien j aanval op het slot Pernette bewees, dat er ver- standhouding moest heerschen tusschen de franc- tireurs en de bezetting. Axel had zich met verscheidene jagers in de eetzaal van het slot teruggetrokken, terwijl het grootste deel van zijn manschappen door de franc- tireurs werden vastgehouden in den donkeren tuin. De jonge officier had zich helaas laten verleiden om een aanval met de gevelde bajonet te wagen op de benden der vrijscharen, die voor hen op de vlucht waren gegaan, om terstond daarop in verdubbeld aantal terug te keeren en de kleine schaar der Duitschers bijna geheel in te sluiten. Axel had zich daarop met moeite door de franc- tireurs heengeslagen en een vast punt ingenomen in het slot. Maar hij zag zeer wel in, dat hij en zijn manschappen verloren waren als er niet spoedig hulp kwam. De franc-tireurs drongen reeds in het slot en een hoop hunner sprong onder woest gejuich op de kleine schaar der Duitsche jagers aan, die zich in de eetzaal versterkt hadden. Man tegen man vochten hier de Franschen tegen de Duitschers maar de een na den ander van de dappere jagers zonk op den grond, en reeds stond Axel alleen met twee man tegenover de woedende Fran schen. Hij zag in, dat hun niets anders overbleef dan te sterven. Had hij te doen gehad met geregelde troepen, dan zou een eerlijke capitulatie voor hem geen schande zijn geweest. Nu echter stond men tegenover gewapende boeren, aan wie men zich niet kon overgeven, die zelfs geen genade schonken De laatste makkers van Axel vielen getroffen ter aarde. De jonge officier zag zich alleen tegenover de wilde bende, die huilde van woest genot. Vast omklemde Axel's hand den sabel. Nu ging het er om, een eervollen dood te sterven Hij wilde zich midden in den hoop der vijandeu storten om strijdend neer te vallen, toen hij zich nacht werd er dikwijls op het kamp geschoten de opstandelingen naderden soms tot op tien meter, en drie sehildwachten werden doodgeschoten. Zaterdagmiddag brachten Hare Majesteiten de Koninginnen een bezoek aan Arnhem. De ontvangst kenmerkte zich door bijzondere hartelijk- heid van de zijde der bevolking. Overal, waar de Koninginnen langs kwamen, klonk blij gejuich en werden Hare Majesteiten ondubbelzinnige blijken van verknochtheid en hulde gebracht; telkens weer moest het rijtuig stilhouden, omdat weer een bouquet werd aangeboden. De voorbank van het staatsierijtuig geleek een groote bloemtuil. De Koningin was gekleed in een licht blauw satijnen gewaad, gebrocheerd met kleine roode bloempjes en droeg een capothoed met witte veeren. De Regentes was in het zwart. Bezocht werden het St. Elisabethsgasthuis, de Groote Kerk, het Burgerweeshuis, de Schilderijen- tentoonstelling in //Musis" het gemeentehuis en de tentoonstelling op Sonsbeek. Een indrukwekkende hulde werd HH. MM. gebracht bij de tweede fontein aan den Japsbuiten- singen, waar een 60tal invaliden van Bronbeek met hun muziek opgesteld waren. De muziek speelde het //Wilhelmus", terwijl het dochtertje van majoor Schwing HH. MM. bouquetten aanbood. In het Burgerweeshuis werd door een kinder- koor bij de komst van Hare Majesteiten het z/Koninginnelied", gecomponeerd door den heer J. Worp, gezongen. 's Avonds werd op verselullende stadsgedeelten ge'illumineerd, terwijl een schitterend vuurwerk den feestdag besloot. Bij het aansteken der illuminatie raakte de schoone boog hoek Roggestraat en Land van de Markt in brand. In een oogenblik verslond het vuur het droge bouwsel van dennelatten en sparregroen, zoodat weldra de fraaie boog afge- brand was. De termijn, binnen welken reclames tegen aanslagen in de personeele belasting kunnen worden ingebracht, is bepaald op zes weken na de afkondiging van het kohier. Onder de oude plotseling bij de schouders teruggetrokken voelde en een donkere gestalte hem voorbijsnelde. Hij tuimelde terug. //Jeanneriep hij en wilde weer naar voren Snellen. Maar reeds stond het moedige meisje tus schen hem en zijn vijanden, die, in de war gebracht door de verschijning van een vrouw, terug weken. ,/Ik weet, wie u tot dezen laffen aanval heeft geleid," riep Jeanne. //Waar is hij, dat ik hem mijn verachting in het verraderlijk gelaat kan slingeren Een kreet van woede ging op uit de schare der vijanden bij deze woorden. z/Zij is de geliefde van den Pruis Slaat ze beiden dood, hem en haarDood aan alle Pruisen Zoo huilde men wild dooreen en opnieuw drongen de franc-tireurs voorwaarts. Op dit oogenblik knalde buiten een salvo. Een donderend hoera weerklonk, waarop een luid geschreeuw volgde. Axel hoorde Duitsche commando's. De vrienden waren nabij Ook de Franschen hadden de Duitschers bemerkt zochten hun door een rassche vlucht uit de ramen van de zaal te ontloopen. z/Nu vlucht ge, lafaardsriep Jeanne, die haar plaats in het midden der zaal niet had verlaten. Axel snelde op haar toe. //Jeanne als ik je verzoeken mag, ga nu heen, keer terug in huis Met schitterende oogen zag zij hem aan z/Door u geredJeanne, Jeanne, dan liebt ge mij ook lief z/Meer dan mijn leven Er knalde weer een schot; aan Jeanne's mond ontsnapte een gil verschrikt sloeg Axel de armen om haar heen zwaar zonk zij aan zijn borst. //Jeanne, Jeanne, om 's Hemels wil, je bent gewond NEIIZEI C011RANT. plt b|ad ver.cHIJPt Woeu»d.»g- en VriJ,la^avou«l. ..itgez.m.ler ,1 op Feest.li.gen. bij .len »i«8ever P. J. AM Ter Mewzen. VOOR DEN De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN brengt ter openbare kennis, dat op iiinsilasr den 14 September aanstaanile, van des morgens aclit tot des namiddags vijf uren, de stemming zal geschieden ter vervulling van een plaats in den Oemeenteraad, ter voorziening in de vacature ontstaan door het overlijden van den heer ARIE H. DONZE. De candidaten, in alphabetische volgorde, zijn: Tevens wordt de aandacht gevestigd op artikel 128 van het Wetboek van Strafrecht luidende »Hij die opzettelijk zich voor een ander uitgevende aan eene krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing deelneemt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar." Ter Neuzen, den 31 Augustus 1897. De Burgemeester voornoemd, J. A. VAN BOVEN. I

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 1