A lgemeeD Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeowsch-Vlaanderen. No. 3502. Zaterdag 28 Augustus 1897. Aankondiging1. II EST KBW&S6BW0BL. 37e Jaar^ang. Gemeentebegrooting. wijziging van den ligger der wegen en voetpaden Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postYoor Nederland 1.10. Yoor Belgie 1,40. Yoor Amenka 1,324. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs sleclits tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Bij deze courant belioort een bijvoegsel. Burgemeester en Wethouders der gemeente ZAAMSLAG, brengen ter kennis van belanghebbenden, dat overeenkomstig 1 van art. 28 juncto art. 14 van het Reglement op de wegen en voetpaden in Zeeland, Provinciaal blad n°. 2 van 1887, gedurende een maand, en wel van 28 Augustus tot en met 28 September e. k., dagelijks op de werk- uren ten gemeentehuize voor ieder kosteloos ter inzage ligt een door hen, naar aanleiding van 's Raads besluit van 30 April j.l. n°. 8, opgemaakt ontwerp van in de voornoemde gemeente, alsmede dat gedurende dien termijn schriftelijk bezwaren kunnen worden ingebracht bij den Raad. Zaamslag, 25 Augustus 1897. Burgemeester en Wethouders van Zaamslag, A. RIEMENS, fd Burgemeester. P. J. WORTMAN, Secretaris. POLITIEK OVERZICHT. Hoe ook de mogendheden over de vredesvoor- waarden van meening mogen verschillen, de onver- biddelijke eisch van het vredestractaat blijftgeld. Geld, vroeger of later, met of zonder dwang. Eu het arme Griekenlaud zal, ondanks zijn nationalen hoogmoed, gedwongen zijn met klinkende munt het ,/verloren erf terug te koopen. De gezanteu hebben nu weer besloten, te Athene stappen te doen in dien zin, dat de Grieksche regeering opgave doe van die staatsinkomsten, welke kunnen bestemd worden voor de dekking van een leening, waaruit de oorlogsschatting aan Turkije zou betaald worden. Daarbij zegt een ander bericht, dat de gezanten van Frankrijk, Rusland en Engeland te Athene aan hunne regeeringen een nota hebben gezonden, waarin wordt uiteengezet, dat Griekenland onmo- gelijk meer kan betalen, dan twee millioen Turksche ponden. Reeds zou een der drie mogendheden zich met deze zienswijze hebben vereenigd. intusschen heeft de regeering te Konstantinopel het al even druk met de Armeniers als met de Grieken. Het houdt maar uiet op. De wegens den laatsten bomaanslag gevangen genomen Arme niers zijn ter dood veroordeeld. Te Galata is weder een Armenier gevat, die een politiebeambte trachtte dood te schieten. Bij een Eransche kamerverhuurster te Pera, waar drie Armeniers woonden, is huiszoekiug gedaan. Een Armenische onderwijzer schoot zich bij aan- komst der politie doodde beide anderen werden gevat. President Faure woonde eergisteren te Krasnoe- Selo eene groote revue over de Russische troepen bij, die ongelukkigerwijze niet door goed weder werd begunstigd. Grootvorst Wladimir comman deerde haar. Om elf uur verschenen de Keizer en de Keizerin met liunnen gast op het terrein, met geestdrift door de verzamelde menigte toegejuicht. Aan de wapenschouwing namen deel 50,000 man, zijnde 57 bataljons infanterie, 43 eskadrons cavalerie, 14 Sotnias kozakken en 14 halve batterijen artillerie met 200 stukken. Alles verliep in de beste orde. Prins Louis Napoleon deed mede zijn regiment lanciers voorbij-defileeren. Aan het dejeuner, dat volgde, dronk President Faure op het Keizerlijke paar. Hij verklaarde, dat het Eransche leger oprechte en diepe vriend- schap voor het Russische leger gevoelde, dat ook inderdaad bewondering verdiende. Uit de verte, zeide hij, betuigde het Eransche leger aan het Russische zijne ingenomenheid, en op dezen feeste lijken dag legde het getuigenis af van de gevoelens van wederzijdsch vertrouwen en wapenbroederschap. De Keizer antwoordde Ik hef mijn glas op ter eere onzer kameraden van het dappere Fransche leger, 't welk ik bij Chalons gelegenheid heb gehad te bewonderen en welks waardige vertegenwoordiger ik gelukkig ben hier te begroeten. Op Peterhof was des middags gala-diner ter eere der Fransche marine-officieren, dat ook de Keizerin met hare tegenwoordigheid vereerde. Daar dronk de Czaar op den voorspoed der schoone Fransche vloot. Het schitterend schouwspel daarvan was niet de minste van de reeks onvergetelijke indrukken, door hem uit Frankrijk medegenomen. President Faure beantwoordde dit met eenen dronk op de Russische marine. Het verheugde hem, zeide hij, de vertegenwoordigers der Russische en Fransche marine andermaal broederlijk bijeen te zien, en die beide zich in gelijke toegenegenheid te zien aaneensluiten. Na dit diner had eene tooverachtige verlichting der Peterhofsche tuineu plaats en werd op de rede een schitterend vnurwerk afgestoken, het teeken van afscheid. De Czaar heeft besloten, dat er een tentoon- stelling zal worden gehouden van de vele geschenken, welke President Faure worden aangeboden door deputation, die hem komen begroeten. Men is te Parijs zoo opgetogen over de ontvangst, welke President Faure in Rusland ten deel valt, dat er sprake is van een erkentelijkheidsfeestbetoon, een dag, waarop men algemeen zou vlaggen en illumineeren ter eere van de Russen. Uit Transvaal wordt gemeldIn antwoord op de interpellate in den Volksraad over de quaestie der suzereiniteit van Engeland, zeide president Kriiger, dat de desbetreffende bewering (van Chamberlain) nog niet officieel bevestigd was, doch alleen bekend was uit de dagbladenhet was dus noodig de officieele medeneelingen af te wachten. Op het door Transvaal gedane voorstel tot arbitrage was nog geen eukel antwoord ontvangen. In de van 1881 werd de suzereiniteit nog genoemd, maar niet meer in de conventie van 1884. Bij- gevolg heeft de suzereiniteit opgehouden te bestaan, en nog Groot-Brittannie noch Transvaal kunnen wijziging brengen in de conventie zonder weder- zijdsche toestemming. Transvaal handhaaft de conventie en zou de suzereiniteit niet kunnen erkennen als Engeland daarop aanspraak maakte; maar, voegde Kriiger er bij, ik erken dat Engeland het recht heeft binnen tien maanden op te komen tegen traktaten van Transvaal met een buitenlandsche mogendheid. De zitting van den Volksraad is gesloten. De Regeering ontving gister het volgende tele gram Colonne van Kota Radja uitgerukt tot het verdrijven van benden uit het terrein tnsschen Tjot Mantjang Kroeng Raja Lam Toba en Selimoen. Zij wordt gesteund door een colonne van Tjot Mantjang die over het oostelijk gebergte naar Lam Toba en door eene colonne van Gleieng die benoorden Selimoen gaat. In een gevecht met eene bende in het bergterrein zuidelijk van Indrapoeri werden de aanvoerder en 4 man der bende doodgeschoten. De officieele uitslag Dinsdag gehouden in het district Amsterdam VI voor een lid van de Tweede Kamer is als volgt Geldige stemmen 2450. Geertsema en Heems- kerk beiden 1225 stemmen. In het tweede stembureau was Dinsdag een stem op Geertsema geldig verklaard, doch door het hoofdstembureau Woensdag de ongeldigheid uit- gesproken. Als oudste in jaren werd de heer Geertsema gekozen verklaard. Door de verkiezingen in Amsterdam VI en in Enschede is nu de nieuwe Tweede Kamer voltallig. Het heeft van 1 Juni af toen de eerste candidaatstelling plaats had tot 24 Augustus geduurd, eer het definitief lionderdtal bijeen was De nieuwe Kamer van 100 telt 47 liberalen van verschillende nuances, 22 katholieken, 21 antirevolutionnairen, 5 radicalen, 2 chr.-historischen. 3 socialisten. Het getal liberalen daalt tot 45 en dat der chr.-historischen stijgt tot 4, als men tot de chr.-historischen ook rekent de heeren Van Kar- nebeek en Bastert vroeger te Utrecht onder liberale vlag gekozen en bij de herstemming ook door de liberalen gesteund, onder wie bij de eerste stemming (15 Juni) verdeeldheid bestond. De linkerzijde vormt in de Kamer een meer- derheid van 57 leden, of als men de 3 socialisten buiten rekening laat van 54 leden tegenover 43 katholieken en anti-revolntionairen. FBUILLETON EEN ROMAN uit den Fransch-Duitschen oorlog, van O. E L S T E R. 10) Om het gevecht beter te kunnen zien, waren de kapitein, zijn vrouw en Josephine op den toren van het kasteel geklommenJeanne was blijven staan aan het venster in de huiskamerzij weigerde om mee naar boven te gaan. Zij leunde met het voorhoofd tegen de koude vensterrulten en zag met soinbere blikken in het landschap, dat van kruitdamp, krijgsrumoer en geschrei vervuld was. O, hoe haatte zij nu dit krijgsrumoer, dezen heldenmoed op het slagveld, die haar anders met zulk een trotsch gevoel had vervuld. Hoe had zij totnogtoe haar broeder benijd, die ten strijde kon optrekken tegen den werfvijand," den Duitscher Hoezeer had zij het betreurd, dat zij maar een zwakke vrouw was, die niets mocht doen dan toe- kijken in den strijd, werkeloos toekijken En nu Nu had zij een afschuw van den oorlog Van den strijd Van den heldenmoed der soldaten Zij wist zelf niet, vanwaar die verandering in haar denken was gekomen. Of wiide zij zich misschien de reden niet bekennen, wijl zij zich daarover schaamde Zij meende den oorlog te haten, wijl zij de verschrikkingen er van van nabij had ge- zien, omdat hij zoo heel anders was dan haar dapper hart zich dien had voorgesteld, wijl zij niet kon inzien, welk zedelijk doel al de wonden, al dat bloed, al de jammer, al het lijden had in de wereld. Voorheen vond zij, dat het recht aan de zijde van Frankrijk was, nu wankelde zij in deze overtuiging want de Fransche soldaten, het door een neerlaag ontmoedigde Fransche leger, konden niet voor een hoog zedelijk doel strijden, zij waren dan niet zoo spoedig verpletterd geworden, zij zouden zich niet zoo klein, zoo min getoond hebben in hun nederlaag. En de Dnitschers? Zij vochten voor de eer van hun vorst, hun vaderland, voor dennverzettelijkheid hunnergrenzen, zeiden zij Dat was een hoog doelHet was een doel, de wonden, de inspanning, de moeite waard Maar deze strijd gold ook haar vaderland, haar broeder haar eigen volk Was het geen misdaad voor de vijanden sympatbie te koesteren, hun grootheid te erkennen Door deze tegenstrijdige gevoelens heen en weer geslingerd, wist het meisje niet, wat zij denken, wat zij gevoelen moest. Dat het de liefde was voor den Pruischen officier, die al deze gedacliten en gevoelens in haar had opgewekt, wilde zij zich niet bekennenzij beproefde zelfs zich diets te maken, dat zij Axel von Simmern haatte, haatte als den vijand van haar vaderland, als den iu- dringer in haar familie, in haar eigen hart. On- willekeurig zuchtte zij diep, legde weer het hoofd tegen het vensterglas en begon zacht te weeneu. Na een poos schrikte zij op. Zij hoorde hoe iemand in de kamer trad en haar met vlugge sclireden naderde. Het was haar neef Victor. In de laatste dagen had Victor zich veel met Jeanne bezig gehouden, die echter uit een onbe- paald gevoel van vrees hem zooveel mogelijk ontweek. Thans kon zij een samenzijn met hem niet vermijden. Vlug droogde zij hare tranen af en keek weer naar het bombardement. tfJe hebt geweend, Jeanne?" vroeg Victor zacht. „Moet al die ellende ons niet de tranen uit de oogen persen Zie maar, de mooie oude kerk van Pfalzburg staat in brand „Aan de vestingwerken kunnen zij geen schade doen daarom richten deze barbaren hun kanonnen tegen de gebouwen en de huizen der vreedzame burgers zei Victor. „Zou ons leger anders hebben gehandeld, als het in Duitschland was doorgedrongen Hebben onze legers ook geen vredige steden in de ascli gelegd, onder Lodewijk XIV, onder Napoleon I „Ik heb reeds vaker bemerkt, Jeanne, dat je de Pruisen in bescherming neeint," antwoordde Victor met een donker gelaat. ,/Ik neem ze niet in bescherming. Ik heb een afschuw van de verwoesting, die hun kanonnen aan richten, evenals ik een afschuw zou hebben van de vernieling der Fransche kanonnen, evenals ik een afschuw heb van en een liaat tegen elken oorlog „Ik dacht in jou de dochter van een Franschen officier te leeren kennen. Ja, den eersten avond, toen ik je zag, scheent ge mij toe een heel andere taal te voeren." „Ik heb sedert den oorlog in zijn ware ge- daante leeren kennen." „De Pruisen hadden den oorlog kunnen ver mijden, als zij den rechtvaardigen eisch van onzen keizer hadden ingewilligd." „Laten wij niet spreken over deze nietige reden voor den oorlogIk weet niet, wie de verantwoordelijkheid draagt voor al dezen jammer, moge de hemel hem vergeven „Dan heb je dus ook een afschuw voor den militairen stand, voor den krijgsman ,/De soldaat gehoorzaamt het bevel van zijn officier, van zijn vorsthem treft geen verant woordelijkheid. Maar vaak heb ik mij in deze dagen afgevraagd is het dan noodig, dat er soldaten, militairen in de wereld zijn Kunnen de natien hun twisten niet op minnelijke wijze scliikken, zooals ook de menschen op zichzelf doen „Er zijn twisten ook onder individuen, waarin alleen het wapen kan beslissen. Er zijn beleedi- gingen, die alleen door bloed kunnen worden uitgewischt. Kun jij je niet voorstellen, Jeanne, dat twee menschen elkander zoo zeer kunnen haten, dat er op de wereld geen ruimte is voor hen beiden /,Neen O, dan heb je nooit in werkelijkheid lief gehad en nooit in werkelijkheid gehaat. Dan heeft het leven nog niet je dierbaarste hoop ver- nietigd. Dan heeft een ander mensch je nog niet 't schoonste en liefste geluk ontnomen Jeanne keek den opgewonden man verschrikt aan. In het eerste oogenblik wist zij niet, hoe zij zijn hartstochtelijke woorden moest opvatten. Toen zij echter in zijn schitterende oogen, in zijn gloeiend gelaat zag, kwam er, snel als de bliksem, NEIUSCHE COIIRAN 1 Kv7.<.ii.Ti-n l.il ><•-■■ nilmrr P. J- VtW UK IASDE te Ter Neuzen »it MadV'erucliij nt Woenzd.it- en Vrijdasavond, uitgezonderd op Feestdagen, b.J den uitgever De Burgemeester van TER NEUZEN brengt bij deze ter kennis van de daarbij belanghcbbenden, dat het door den Directeur der Directe Be- las tin gen enz. te Middelburg, den 24 Augustus 1897 invorderbaar verklaard kohier n°. 2 van de belasting op bedrijfs- en andere inkomsten dezer gemeente, over den jare 1897/8, op heden aan den Ontvanger der Directe Belastingen, ter invordering, is ter hand gesteld en dat ieder verplieht is zijnen aanslag, op den bij de wet bepaalden voet, te voldoen. Ter Neuzen, den 25 Augustus 1897. De Burgemeester voornoemd, J. A. VAN BOVEN. Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN, gelet op artikel 203 der gemeentewet; brengen bij deze ter kennis van de ingezetenen, dat de Begrooting van de plaatselijke inkomsten en uitgaven dezer Gemeente, voor het jaar 1898 op heden aan den Raad is aangeboden, en, voor een tijdvak van veertien dagenvoor een ieder ter lezing is nedergelegd op de secretarie der gemeente, alwaar tegen betaling der kosten, afschriften van dezelve kunnen worden verkregen. Ter NeuzeD, den 28 Augustus 1897. J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. WISKERKE, f» Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 1