Algemeen Nienws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. No. 3501. Donderdag 26 Augustus 1897. AFSL.UITI.MG WEG. IN HIT EEIJSS5EW0EL. 37e Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1 Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amenka 1,32*. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 u.ren op den dag der llitga. Ve in t blail verse hijnt a«mlJ*.tV o(, KeestAagen, bij den nit^ever I*. J. VAI OK 8AMOK te Ter Weazen. de commissaris der koningin in ZEELAND maakt bekend, dat de brug over den benedenmond der linker waterleiding te Sas van Gent, in den Rijksgrindweg Sas van Gent—Sluiskil, van 6 uiterlijk tot en met 11 September a. s. voor het verkeer met nj- en voertuigen en vee zal zijn afgesloten. Middelburg, 21 Augustus 1897. De Fd. Commissaris der Koningin voornoemd, P. J. SIEGERS. POLITIEK OVERZICHT. De Russen schijnen onuitputtelijk in groote en algemeene geestdrift. Kon de ontvangst, kort geleden nog aan Keizer Wilhelm te St. Petersburg bereid, meende men, bijna niet hartelijker en warmer zijn, bet enthousiasme, waarmede Faure, al is bij dan ook ,/republikein", nu in bet land der absolute monarchic begroet wordt, overtreft nog de hoogst gespannen verwachting, denkelijk ook wel van Keizer Wilhelm. Faure is eergisterochtend met zijn eskader te Kroonstad aangekomen. Hij stond op het dek van het admiraalschip, met het breede lint der Andreasorde over de borst. M Grootvorst Alexis begaf zich van de Alexandria welke den keizerlijken wimpel geheschen had, naar het Fransche schip, om den president af te halen. Na de hartelijke begroeting liep de grootvorst, onder geestdriftige hoeras, langs de eerewacht. Op een boot met toeschouwers werd de Marseil laise gespeeld en de Fransche kapel speelde het Russische volkslied. Faure bedankte het publiek herhaaldelijk door den hoed af te nemen en te buigen. De geestdrift bereikte het toppunt. Czaar Nikolaas wachtte Faure aan de valreep van de /Alexandria" op. De alleenheerscher en de vertegenwoordiger der republiek kusten elkaar tweemaal. De Keizer geleidde lauredaarop naar het dek en stelde het gevolg en de marine-autori- teiten aan hem voor. De /Alexandria" heesch den Keizerlijken stan- FEUILLETON EEN ROMAN uit den Fransch-Duitschen oorlog, van O. ELSTER. Mevrouw Hoffer verwijderde zich langzaam, terwijl Victor in stille woede in zijn hoek bleef zitten. Hij kon niet meer zien uaar het mooie gelaat van Jeannehet was alsof het hem in het hart stak, als hij haar aankeek en in haar oogen, op haar trekken las, dat zij dacht aan den vreemden officier, aan zijn vijand en den hare. Het begon reeds te schemeren en met een kaars in de hand begaf hij zich naar de tuinschuur. Daar werd een zware hand op zijn schouder gelegd. Hij keek op. Naast hem stond de houtvester Pierre Michel, die dicht bij La Bonne Fontaine woonde en dien 't bombardement naar Chateau Pernette had gevoerd. Pierre Michel's stijve, magere gestalte geleek op dien van een wilden wolf en zijn geelbleek gelaat, met den grooten scherpen neus, de fonke lende groen-grijze oogen gaven hem iets roofvogel achtigs. De houtvester was vroeger soldaat geweest, had in Algiers gediend, aan den Senegal en het laatst onder Bazaine in Mexicohij was een fanatieke patriot. ,/Kent u mij niet meer, luitenant vroeg hij glimlachend, waarbij duizend plooitjes in zijn mager gezicht kwamen. ,/Zeker, Pierre Michel," antwoordd Victor, ,/het vorige jaar zijn we nog samen op de wolvenjacht geweest." daard en de Fransche vlag. Alle oorlogsschepen en forten gaveu een kanousaluut. Om halftwaalf eergist.ermorgen liep de //Alexan dria" met den Keizer, Faure, grootvorst Alexis Alexandrowitch, den Russischen Minister van "Buitenlandsche zaken Moeravief en den Franschen Minister Hanotaux aan boord en den wimpel des Keizers in top, te Peterhof binnen, waar de hooge personen door de grootvorsten werden ontvangen. Bij de nadering van het schip werd een saluut van een en dertig schoten gelost. Faure gaf de grootvorsten Wladimir Alexandrowitch en Kon- stantijn Konstantinowitch een hand en bracht den militairen groet bij het voorhijgaan aan de eerewacht van de garde-marine. Daarop volgde een defile onder de tonen van de Marseillaise. Bij het afrijden naar het groote paleis weerklonk hoera-geroep, onderweg al krachtiger wordende, terwijl de dames met bloemen wierpen. Evenzoo ging het op den tocht naar het Alexandrin-paleis, om de Keizerin te bezoeken. Na den terugkeer van Faure van het bezoek aan de Keizerin werd, in de kostbaar versierde Witte zaal van het groote paleis te Peterhof, een ontbijt van 34 couverts gegeven, en daarna bracht Faure een bezoek aan leden van het Keizer- lijk huis. Aan het gala-diner, eergisteravond, hield de Czaar in het Fransch een toespraak die door den heer Faure werd beantwoord. Te Konstantinopel blijft het nog al maar slepen met de vredesonderhandelingen. Zaterdag zou men vergaderd hebben, maar toen bleken sommige gezanten weer zonder instructies. Lord Salisbury blijft er bij, dat de aangelegen- heid der ontruiming van Thessalie en die van de betaling der oorlogsschatting niet aan elkander mogen verbonden worden. Duitschland daarentegen eischt zulks bepaaldelijk en dreigt uit het //Concert" terug te treden, wanneer een andere weg wordt ingeslagen. Te Asch, in Boheme, heeft eene bloedige botsing plaats gehad tusschen eene menigte Duitschers, die eene vergadering hadden gehouden en niet wilden uiteengaan, en de troepen. Slechts aan de bezadigdheid der officiereu was het te danken, dat geen dooden vielen en slechts enkelen gekwetst werden. z/Waarop u, luitenant, den wolf gewond neer- schoot." z/En u het woedende dier met uw handen worgdet 1" z/Bah het beest was geen schot kruid meer waard. Bovendien zouden wij door een tweede schot de huid nog meer beschadigd hebben. Maar wat wiide ik zeggen, luitenant gaat u weer naar het leger z/Zeker. Zoodra zich de gelegenheid aanbiedt, om onbemerkt door de gelederen des vijands te sluipen." //Jammer z/Waarom jammer, Pierre Michel ,/Omdat u ons hier van veel meer nut zoudt kunuen zijn luitenant." z/Hier Ik u van nut Ik zou werkelijk niet weten, op welke wijze z/Luister u eens luitenant, U weet, dat ons leger zich teruggetrokken heeft tot aan de Moezel Zooals ik vernomen heb, moet echter ook de Moezellinie reeds zijn opgegeveneerst bij Metz wellicht eerst bij Chalons, zal er een groote samen trekking van het leger plaats hebben. De keizer heeft dus Elzas-Lotharingen opgegeven en wij staan onbeschermd tegenover den vijand. Wij echter zullen ons zelf beschermen en tegelijkertijc den keizer en Frankrijk van nut zijn, doordat wij het volk oproepen tot den strijd." z/Het volk oproepen z/Ja, luitenant, evenals vroeger de Spanjaarden toen onze groote Napoleon zijn leger naar het Pyreneesch schiereiland zond. Of zooals de land lieden in de Vendee, toen zij opstonden tegen de legers der revolutie-mannen." z/Het denkbeeld is niet zoo kwaad." z/Niet waar Reeds komt er overal leven In elk stadje, in elk dorpje hebben eenige vast- beraden mannen de zaak ter band genomen. Aan oude soldaten en onderofficieren ontbreekt het niet Pilsen gelijkt een stad in staat van heleg. Daar zijn het de Czechen, die de onrust gaande louden. Ook uit andere plaatsen komen berichten van botsingen tusschen Duitschers en Czechen, zoodat de verzoenings-besprekingen der Vertrauens-Manner, te Praag, die deze week beginnen, niet onder al gunstige voorteekenen aanvangen. Koning Umberto van ltalie gaat met Koningin Margarita, en met de Ministers van buitenlandsche zaken en van Oorlog in zijn gevolg naar Hamburg, om de groote legermanoeuvres daar in den omtrek bij te wonen. Men schijnt aan deze samenkomst groot gewicht te hechten. Op Cuba is een 20jarig meisje, mej. Cisueros, nicht van den door de opstandelingen gekozen President Cisueros, door den krijgsraad veroordeeld tot 20 jaren dwangarbeid. Dat strenge vonnis heeft algemeene veront- waardiging gewekt, vooral in de Vereenigde Staten. De weduwe van President Jefferson Davis vroeg in een telegram aan de Koningin Regentes van Spanje verzachting van straf voor de jonge opstandelinge. De Amerikaansche consul op Cuba wendde zich met een dergelijk verzoek tot Generaal Weyler en de schrijfster Julia Ward heeft de tusschenkomst van den Paus ingeroepen. De heer Borgesius, Minister van binnenl. zaken, is naar men meldt aan het verzamelen van gegevens voor eene reorganisatie der schutterij. Hem zal bij dien arbeid waarschijnlijk veel onder de oogen komen, waaruit blijkt dat er heel wat pogingen zijn aangewend om onze schutterij op te knappen, maar deze steeds zonder gevolg bleven. Moge de heer Borgesius gelukkiger zijn met zijne pogingen om ons eene wezenlijk weerbare schutterij te geven. Mejuffrouw Van Dijk, directrice van de Nijmeegsche kookschool, zal bij wijze van proef aan eenige manschappen der koloniale reserve les geven in de bereiding van Nederlandsche en Indische spijzen. De Minister van Oorlog heeft ter bestrijding der kosten eene som van f 900 toegezegd. dezen kunnen de boerenknapen oefenen en ze drillen zoover dat noodig is. Vooral de tolbeambten en de houtvesters en de jagers zijn er voor geschikt om zulke benden van frauctireurs te vormen. Maar het ontbreekt ons aan officieren, die onze manoeuvres leiden, die plannen voor ons ontwerpen Oude officieren zijn er zeker genoeg in den Elzas, maar die zijn invaliede en af, die kunnen we niet gebruiken." z/En toen hebt u aan mij gedacht z/Ja, luitenant. Jonge, moedige officieren moeten we hebben, die den oorlog kennen, die onderne- mingsgeest bezitten, die de Pruisen evenzeer haten als wij en die vast besloten zijn niet eerder weer te rusten voor de Pruisen over den Rijn terug- geworpen zijn." Victor staarde eenige oogenblikken nadenkenc voor zich. Hij verheelde zich de moeilijkheic. van zulk een onderneming niet, schoon hij ook voor de stoutheid en vastberadenheid van de mannen, die hun leven in de waagschaal stelden voor de bevrijding van hun vaderland, groote sympathie koesterde. z/Hoe liadt u zich dan dezen oorlog voorgesteld vroeg hij. z/Er zullen onder geschikte aanvoerders kleinere of grootere troepen worden gevormd, die, met geweren voorzien, vijandelijke afdeelingen over- vallen, den marsch der Duitsche legercorpsen verontrusten, schildwachten neerschieten, proviand wagens vernielen, belegeringscorpsen in den rug aanvallen, kortom den zoogenaamden kleinen guerilla-oorlog voeren tegen de Duitschers. De franc-tireurs behoeven daarbij volstrekt niet altijc samen te zijn. Integendeel, het is heel vaak beter, dat men eerst bepaalde ondernemingen ten einde brengt en zich dan weer verstrooit, en terugkeert naar de dorpen, in het gebergte en weer verder leeft, alsof er geen oorlog in de wereld is." De uitslag der gisteren gehouden herstem- mingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal laddeu den volgenden uitslag Amsterdam, district VI. Uitgebracht 2451 geldige stemmen. W. J. Geertsema (lib.) 1226, Mr. Th. Heeinskerk (a.-r.) 1225 stemmen. Gekozen de heer W. J. Geertsema. Enschedd. H. van Kol (s.-d.) 4333, J. H. ter Veer (r.-k.) 3876 stemmen. Gekozen de heer H. van Kol. De gemeenteraad van Almeloo heeft met op 2 na algemeene stemmen het voorstel van het dagelijksch bestuur aangenomen om den heer D. Meibergen niet toe te laten als lid van den raad, op grond dat een stembriefje met paars, in plaats van met zwart potlood was donker gemaakt. Baron Osy van Zegwaart, gouverneur der provincie, die Zaterdag, vergezeld van zijn secretaris een officieel bezoek bracht aan het te Antwerpen iggende oorlogschip //Kortenaer", en daar werd rondgeleid door den commandant Tydeman en zijn staf, had de Nederlandsche officieren tegen Maandag namiddag uitgenoodigd op zijn kasteel te Hoogboom. Tevens waren uitgenoodigd de Nederlandsche con- sul-generaal en mevrouw De Kuijper, de vice-consul en mevrouw Van der Hoop. Nadat de officieren van de //Kortenaer" tehalf drie op het kasteel waren aangekomen, werden eerst onder geleide van Baron en Barones Osy het park en het kasteel bezichtigd. Om 6 uur had het banket plaats, waarbij ook de familie van den gouverneur aanzat. Het Hbl. van Antw. deelt den volgenden heil- dronk mede, door Baron Osy bij die gelegenheid uitgesproken z/Het is voor mij een plicht en tevens geen gering genoegen, de gelegenheid waar te nemen der tegenwoordigheid van den achtbaren consul-generaal, de heer De Kuiper, en van den verdienstelijken commandant Tydeman, met zijne onderscheidene officiers, om eene warme en diepgevoelde hulde van achting en dankbaarheid aan de Nederlandsche regeering te brengen, voor de groote eer en de kiesche beleefdheid door haar betuigd, het oorlog schip //Kortenaer" hier ter Schelde te zenden, teneinde onze //Belgica" en haren wakkeren com mandant De Gerlache te begroeten, bij het begin z/Weet u wel, Pierre Michel," antwoordde Victor op ernstigen toon, //dat deze wijze van oorlogvoeren veel gelijkt op het roovershandwerk z/Bah, luitenant, als het geldt het vaderland van den vijand te bevrijden, behoeft men nergens om te geven," ,/Als de Pruisen de leden dezer vrijscharen in handen krijgen, schieten zij ze dood of hangen ze op. Zij staan niet onder de krijgswetten." z/Als de Pruisen ons in handen krijgen," lachte de houtvester, //in de Vogezen zijn er zoovele sluipwegen, dat wij den Pruisen uit de oogen zijn, voordat zij ons nog nauwelijks hebben gezien. Denk aan het bedreigde vaderland, luitenant 1 Denk aan den overmoedigen vijand. Wij willen hier een vrijschaar vormen voor de Noordelijke Vogezen. Er ontbreekt ons een aanvoerder, u, luitenant, zijt onze man Binnen weinige dagen zijn we klaar met onze voorbereidselen Dan gaan wij er op los en tegen het belegeringscorps van Pfalzburg zal onze eerste slag gericht worden. De bezetting van Chateau Pernette zouden wij in zulk een stormachtigen nacht als thans ge- makkelijk kunnen verjagen of dooden. De voor elken vreemdeling onbegaanbare klove van La Bonne Fontaine loopt tot dicht aan het kasteel. Ik ken een weg door die klove, die ons, zonder dat we gezien kunnen worden door de schild wachten, tot aan het bivak der Pruisen brengt. In vijf minuten hebben we die dan omsingeld, en voor de dichtstbijzijnde post kan komen, zijn we al verdwenen in het bosch. Men zou den officier ook hier in het slot kunnen lokken, hij heeft toch reeds de vriendschap der dames gezocht, die brutale Pruis. Hebben wij hem hier eenmaal, dan is een dolksteek voldoende hij is weg „Zwijg, Michel, dat zou een moord zijn z/Het is eerlijke tegenweer, luitenant. De Pruisen moeten over den Rijn terugtrekken, of wij dooden ze, zooals men dolle honden en woeste TER lEBZERSCHE C01IRMT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 1