Algemeen Hieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. No. 3499. Zaterdag 21 Augustus 1897. 37e Jaargaog. II H3T KBIJ&SG2W0SL. mm Oefening in den Wapenliandel. Een stap in de goede richting. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. "Voor Belgie 1,40. Yoor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. ADVERTENTlfiN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Over den stoombootdienst op de Wester-Schelde is, zooals sinds jaren gebruikelijk is, ook weer in de zomerzitting der Provinciale Staten, geklaagd. Afdoende verbetering zal er niet komen, zoolang men zich tevreden stelt, bet college van Gedeputeerde Staten uit andere personen samen te stellen, doch steeds het oude stelsel blijft volgen, om alles van uit de Abdijkamer te willen regelen. Die telkens herhaalde klachten, lioe vervelend ook, geschieden echter niet te vergeefs; nu en dan tocb, gebeurt er thans iets en anders gebeurde er niets. Het heugelijke nieuws, dat mij zoo aangenaam trof, was het bericht dat te Borssele een speciale stoomboot, voor het vervoer van rundvee arriveerde, welke maatregel algemeene toejuiching vond, terwijl tevens de wensch werd uitgesproken dat het vee voortdurend afzonderlijk worde vervoerd. Na hulde te hebben gebracht aan den heer Snijders, die deze zaak ter sprake bracht, past een woord van dank aan Gedeputeerde Staten, echter onder de bijvoeging //tevreden maar op lange na niet voldaan." Het lid van Gedeputeerde Staten de heer Van Rompu, zeide in de laatste zitting //Men moet z/er rekening mede houden, dat de stoombootdienst z/op de Wester-Schelde niet alleen dient, om een z/zeker aantal reisgelegenheden te hebben tusschen z/Walcheren en -bet IVe district en omgekeerd, *maar men ook moet trachten den bewoners van z/Z.-Beveland en het Ve district de gelegenheid te F.EL JILLETON EEN ROMAN uit den Fransch-Duitschen oorlog, van O. ELSTE R. 7) wZult u nog lang hier blijven, luitenant wendde hij zich tot den officier, uit welwillend- heid gebruik makende van de Duitsche taal. De officier zag den oude verrast aan. Hij had niet gedacht, dat deze Duitsch zou spreken. Te meer verheugde hij zich er over, dat de oude man zoozeer veranderd was, dat hij zich bediende van de taal zijner voorvaderen. Want dat de kapitein van Duitsche ouders afstauide had de officier terecht reeds opgemaakt uit zijn echt Duitschen naam. z/Wie kan het zeggen, meneer Hoffer," ant- woorde hij vriendelijk. //De soldaat in den oorlog weet imtners nooit, waar hij morgen zijn hoofd zal neerleggen, Misschien op het groene gras van het slagveld ter eeuwige rust." //Luitenant wilt u ons het genoegen doen van middag bij ons te komen eten vroeg de kapitein na een poos. z/Ik dank u ten zeerste, meneer Hoffer," ant- woordde de officier, aangenaam verrast door de ■oprechte, eerlijke wijze van handelen van den z/geven, zich gemakkelijk en zonder veel tijdverlres z/iiaar het IV® district te kunnen bcgeveu. Mocht z/echter blijken, dat te veel reisgelegenheid wordt z/gegeven tusschen Vlissingen en Breskens, welnu, //Mijnheer de Voorzitter, retroussons chemin. Niets //gemakkelijker, dan bij de aanstaande winterdienst z/regeling den dienst weder in te krimpen." Het begin is goed, maar het slot deugt niet. De dienst moet zoodanig worden uitgebreid tusschen Zuid-Beveland en het Ve district eenerzijds en Walcheren met het IV" district anderzijds, dat de reis welke op het oogenblik nog gemist zou kunnen worden, spoedig onontbeerlijk blijke te zijn. Niet naar inkrimping zooals te Hoofdplaat en Hoedekens- kerke, maar naar uitbreiding tot Vlake en Walz- oorden moet worden gestreefd. Eerst dan zal aan de behoefte worden voldaan, welke de heer Van Rompu gevoelde en blijkbaar als rechtmatig erkende. Maar het geld hoor ik roepen. Jaweldien dooddoener van menschen die juist geld hebben, ken ik reeds lang. Als men ergens geen zin in heeft, draait het tegenwoordig altijd uit op het dubbeltjes-argument. Gelukkig inoet men, om dat rijkelui's-argument ditmaal te ontzenuwen, zijn toevlucht niet nemen tot algemeene bespiegelingen oververmeerderde welvaart, ontwikkeling van liandel en nijverheid, bevordering van den land- bouw, algemeen belang enz., maar kan men zich thans op feiten en cijfers beroepen. Het is een onomstootbaar feit, dat het geld thans zeer goedkoop is en voor de provincie ge makkelijk te krijgen is. Door middel van een leening krijgt de provincie al het geld, hetwelk er noodig is om den dienst zoodanig uit te breiden dat de beide oevers van de Wester-Schelde, naar behooren zullen kunnen worden bediend door de provinciale booten. En nu cijfers, waaruit blijken zal dat het geld goed zal zijn besteed. Volgens de laatste officieele opgaven bedroeg het vervoer gedurende 1896 van en naar Vlissingen 90759 personen n n Breskens 52255 n u u Ter Neuzen 47000 u Borssele 7313 Hoedekenskerke 674 198001 doch vermits men hier afzonderlijk opgeefl het aantal reizigers van en naar elke haven moet het getal met de helft worden verminderd. Gaat men toch van Ter Neuzen naar Vlissingen dan wordt het eerst geboekt als reis van Ter Neuzen en daarna nogmaals als reis naar Vlissingen. Men kan dus om met ronde cijfers te spreken, zeggen datdoor de provinciale booten op de Wester- Schelde, jaarlijks honderdduizend passagiers worden eigenaar van het landgoed, waarop hij zijn kwartier had opgeslagen. //Ik weet echter inderdaad niet, of ik uw vrieude- lijke uitnoodiging kan aannemen, daar ik miju manschappen eigenlijk niet mag verlaten. In- tusschen kan ik me misschien een uurtje door mijn sergeant-majoor laten vervangen. Ik zal zien in elk geval mijn besten dank en mijn groet aan mevrouw. Mag ik u verzoeken, meneer, mijn kaartje aan mevrouw Hoffer te geven, daar ik nog niet het genoegen heb gehad persoonlijk met mevrouw kennis te maken Met deze woorden reikte hij den oud-militair een visitekaart over. De heer Hoffer wierp er een blik op en las //Axel, jonkheer Von Simuiern, luitenant van het bataljon jagers." Hij boog beleefd en zeide //Ik zal mevrouw Hoffer uw kaartje overhandigen, luitenant Ambtsplichten riepen den officier weg en de heer Hoffer begaf zich met Jeanne naar het slot terug. //Wat een soldatenWat een soldaten I" hoorde Jeanne haar oom verscheidene malen in zich zelf mompelen. Mevrouw Hoffer en Josephine hadden zich tot nog toe niet veel bekommerd om de oorlogs- gebeurtenissen. Nadat zij den eersteu schrik over de Pruisische inkwartiering te boven waren ge- komen, en zagen, dat vijanden niet zoo erg waren als zij den naam hadden, wijdden ze zich geheel aan de verpleging van Victor, die zich reeds op den weg van van beterschap bevond. overgezet, en op mijn eigen houtje voeg ik er bij, dat die groofe omzet nooit zou zijn bereikt, wanneer Gedeputeerde Staten niet telkens tot uit breiding van den dienst waren gedwongen geworden, door de luide klachten van het publiek en dat het aantal passagiers van en naar Ter Neuzen, dat van en naar Breskens nog zal overtreffen, wanneer het aantal reizen even groot zullen zijn van Ter Neuzen als thans van Breskens. Hoe belangrijk het vervoer is toegenomen, blijkt uit de uavolgende cijfers, welke het gemiddeld aantal passagiers vermelden, welke per jaar zijn vervoerd gedurende tijdvakken van tien jaar van 1866 tot 1875 38270 personen 1876 1885 42111 1886 1895 72238 terwijl men het vorige jaar bijna tot 100000 is geklommen. En dat enorme vervoer, hoeveel kost dat nu aan de provincie P De officieele cijfers zeggen het alweer20485 gulden, terwijl men voor de 24615 personen welke gebruik maken van de boot varende tusschen Middelburg en Zierikzee jaarlijks 24000 gulden over heeft of ongeveer een gulden per passagier. Voor Vlake Walzoorden met 13495 personen betaalt men uit de provinciale kas (met inbegrip van de diligence op Hulst) 11650 guldens. Bij de uitgave van 20485 gulden moet nog gevoegd worden de rente der sommen besteed voor de aanschaffing der nieuwe booten, doch in elk geval, blijktdat de particuliere ondernemingen voor de provinciale kas veel duurder komen te staan dan de eigen exploitatie en bet kornt mij voor, niet al te bout te spreken, met te beweren dat bij een goede exploitatie er reeds nu geen verlies behoeft te worden geleden. In plaats echter van zoo belaehelijk kleinzielig te handelen als tegenover Hoofdplaat, moet men alsdan, evenals thans te Borssele zich richten naar de behoeften van het publiek. Moge daarom, hetgeen thans te Borssele is ge- schied, niet een unicum blijven, maar overeen- komstig den wensch van het volk, wiens belangen men op zich heeft genomen te behartigen, een maatregel zijn van blijvenden aard, welke weldra zal worden uitgebreid tot de andere havens. Waar het vervoer zoo aanzienlijk toeneemt, moet men steeds de vloot uitbreiden en de oude booten laten dienst doen, niet alleen in tijd van nood en voor extra reizen met plezierreizigers (waar veel meer van geprofiteerd kon worden) maar vooral voor het bedieuen der kleine havens en het vee en goederen vervoer, te meer omdat weer uit de officieele cijfers blijkt: dat van de ontvangsten ad f 46766, f 14953 of ongeveer een derde afkomstig zijn van het vee- en goederenvervoer, waarvoor tot heden Toen zijn vader hem vertelde van de beleefd- heid van den Pruisischen officier sprong hij op. Hij kon den lof van zijn tegenstander niet verdragen. Ernstig en vastberaden zag de oude kapiteiu zijn zoon in de oogen. z/Ik denk," zeide hij met zijn diepe, zware stem, //dat ik verheven ben boven de verdenking mijn vaderland niet boven alles lief te hebben, waarvoor ik in twintig veldslagen gestreden heb, waarvoor mijn bloed heeft gevloeid. Maar ik denk ook, dat men den tegenstander gerechtig- heid moet laten wedervaren, dat was ten minste de vroegere goede zede, zooals de Eransehe be- leefdheid ze sinds eeuwen heeft gekend. En dan moet men van de vijanden leeren, en helaas, het legcr van Erankrijk kan zeer zeer veel van de Duitsche vijanden leeren." z/Vader z/Genoeg. Laat ons over dit onderwerp niet verder spreken. Ik weet wat ik te doen heb. Ik heb luitenant Von Simmern van daag aan tafel genoodigd, ik wil, dat de Duitsche officier in miju liuis behandeld wordt met al de achting, die be- tamelijk is ten opzichte van zijn stand en zijn waardig gedrag tegenover ons. Je moogt je ge lukkig achten, dat zulk een vijand ons huis heeft bezet.. Een ander zou ons huis hebben doorzocht tot in de uiterste hoekjes, daarop zou hij u hebben gevonden en uw verder lot ware beslist geweest." Victor liet het hoofd zinken. In zijn hart kwam een bittere toorn op. Hij haatte dezen nog zoo slecht is gezorgd. De landbouwer klaagt omdat hij er reden vuor heeft en ook uit gewoonte, veel wordt er reeds voor hem gedaan, niet het minst op den bloei van den landbouw gedronken, thans bestaat er echter gelegenheid den landbouw te helpen met een maatregel welke tevens den handel en der nijverheid ten goede zal komen, vermits elke verbetering in de verkeersmiddelen alien ten goede komt. Elders, heeft men reeds meer- malen getracht, kunstmatig een veemarkt in het leven te roepen, het wilde echter niet vlotten, wat men ook deed het schijnt daarmede te gaan, preeies zooals met de liefde, dat moet zoo van zelf komen. Welnu in Sas van Gent ontstaat plotseling een bloeiende veemarkt, zonder dat men er iets voor gedaan heeft. Doch wees voorzichtig dat zij niet ontglipt, evenals een vogel welke gevangen is bij toeval, en door uwe onhandigheid ontsnapt. Die veemarkt is niet alleen in het belang van Sas van Gent maar in het belang van den landbouw in het algemeen, omdat de prijzen gedrukt zijn en door een goede markt verbeteren. Begrepen de boeren hun eigen belang niet, dan zoudeu zij niet van heinde en ver met hun beesten naar Sas van Gent gaan. Er is echter een groote maarde lands- en gewestelijke Regeering is steeds in gebreke gebleven, rekening te houden met den geest des tijds. Gedeputeerde Staten hebben het meest op hun kerfstok. De Staten van Zeeland hebben, reeds jaren ge leden, aan hun dagelijksch bestuur, de opdracht gegeven te zorgen voor een verbindingsweg tus schen het 4e en 5e district over land en uitsluitend over Nederlandsch grondgebied maar de heeren hebben gesproken over de welvaart van de bevolking en den bloei van de nijverheid en er menig glas op gedronken maar verder hun plicht niet gedaan. Wat gedurende jaren is verzuimd, kan niet in een paar dagen worden goed gemaaktmaar nu kan men wel zorgen, dat het vee in de verschillende havens van Zeeland door de provincie met hare eigen of gehuurde booten worde afgehaald en ge bracht worde naar de markt van Sas van Gent. Niet alleen zijn dan de boeren voorloopig geholpen eu wordt aan den landbouw een grooter dienst bewezen dan door er een toast op te slaan doch waar de stroom zich eenmaal heeft gezet, wil hij in den regel langen tijd blijven en wie weetof als de Belgische kooplieden gewoou zijn er eenmaal been te. gaan zij er ook niet zullen blijven komen evengoed als zij sinds jaren naar Gorcurn, Utrecht en Friesland gaan en er alzoo een groote Zeeuw- sclie veemarkt zal ontstaan welke nog zal blijven bestaan, als de belemmeringen aan de grenzen reeds lang zullen zijn verdwenen en dat, men zal het erkennen, zou zeer zeker zijn een Zeeuwsch belang. Pruisischen officier niet meer als den vijand van zijn vaderland, maar als een persoonlijken tegen stander. Ilij voelde wel dat zijn vader in stilte een vergelijking maakte tusschen het Eransehe en het Duitsche leger, tusschen hem, zijn zoon, en dien Pruisischen officier, en dat deze vergelijking was uitgevalleu ten guuste van het Duitsche legcr en van den Pruisischen officier. z/Als u een Pruisischen officier in huis neemt," zeide hij na een poos, //dan zal hij mijn aanwezigheid spoedig ontdekken." z/Je zult hem, als hij je mocht zien, niet als soldaat ontmoeten, je bent mijn zoon, de rent- meester van mijn landgoed. Wij zullen je niet verraden, als jij maar je zelf niet verraadt." z/En ik zou niet meer deelnemen aan den strijd tegen de Pruisen z/Als jij je heimelijk kunt verwijc(eren en het leger weer kunt bereiken, zal ik je daarin niet verkinderen, integendeel, ik zal je in je voornemen steunen. Zoolang je echter niets kunt uitvoeren, dien je voorzichtig te wezen." Victor begreep, dat zijn vader gelijk had en voegde zich, sclioon met de woede in het hart, naar zijn schikkingen. Toen men tegen den avond in de eetzaal bijeen was, meldde het dienstmeisje in de grootste opge- wondenheid, dat zooeven de Pruisische officier was gekomen. De kapitein ging hem tegemoet en leidde hem de kamer binnen, waar hij hem aan de dames voorstelde. (Wordt vervolgd.) YEUZEYSCIE COIIRAYT. Hit bind versclaijnt rijinnil n«- esse® Woensdag- en VrijdagHvoait, uit^exoniierit op Fee§tdag:en9 bij den uitgever I*. J. VAI OK IA11BE te Ter leuzen. Jongelieden van 1620 jaar, die zich gedurende den aan- staanden winter tot I Maart 1898 vrijwillig in de gemeente willen oefenen in den wapenhandel, uitsluitend voor den dienst der infanterie, alsmede zij, tot den leeftijd van 24 jaar, die voornemena zijn zich als vrijwilligers voor het reservekader te verbinden, worden verzocht zich voor deelfcame aan de hierboven bedoelde oefeningen voor 1 September 1897 te melden bij den detachenients-commandant alhier. Het onderwija gesghiedt kosteloos voor de belanghebbenden. De oefeningen zullen gedurende 2£ uur tweemaal per week worden gehouden. De voor de licbting 1898 ingeschreven jongelieden worden opmerkzaam geinaakt, dat de vrijwillige oefeningen in den wapenhandel ten doel hebben, hen, die hnnnen militieplicht persoonlijk willen vervullen, daartoe voor te bereiden en hun het erlangen van eenen graad of van andere voordeelen, welke worden toegekend aan miliciens die uitmunten in geoefendheid, gemakkelijker te maken terwijl deze oefeningen ook kunnen dienen om hen, die de verbindtenis wenschen aan te gaan als vrywilliger voor het reservekader, in de ge legenheid te stellen zich de voor die verbindtenis gevorderde bedrevenheid in de behandeling van het geweer eigen te maken. Verdere inlichtingen kunnen worden verkregen ter geraeente- secretarie. Ter Neuzen, 18 Aug. 1897. De Burgemeester aldaar, J. A. VAN BOVEN.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 1