A lgemeen Nienws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. No. 3498. Donderdag 19 Augustus 1897. BEKENDMAKIHB. 37e Jaargang Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Eranco per postVoor Nederland f 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1;32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIfiN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. POLITIEK OVERZICHT. De Belgische socialistische partij heeft weer eens haar kracht willen toonen. Zondag zijn de socialisten uit alle deelen van het land in optocht door Brussel getrokken, een betooging houdende voor den persooplijken, en zelfs voor den algemeenen dienstplicht. Acht weken geleden hebben de liberalen te Brussel op dergelijke wijze voor de afschaffing der plaatsvervanging gemanifesteerd, maar de socialisten hadden geweigerd zich bij hen aan te sluiten, omdat zij niet hetzelfde willen als de liberalen zij wenschen een gewapend volk, ieder man zijn geweer maar vooral omdat zij wel weer eens wilden laten zien hoe sterk zij zijn. Zondag zijn zij met vaandels en borden met opschriften door Brussel getrokken. De Indepen dence meent, dat wel 50,000 man bijeen waren, de Koln. Ztg. spreekt van 20,000. De optocht duurde een kleine twee uur. Onder de opschriften waren er vele Vive la Nation armee maar ook andere waarin algemeene vrede werd aangeprezen en weer andere, die zeiden, dat er voor het leger 60 millioen, voor onderwijs niets werd uitgegeven. Een betooging, zuiver voor de invoering van algemeenen dienstplicht, kan men dat moeilijk noemen. Felix Faure, de president der Fransche Repu- bliek, gaat een heel vermoeieude campagne tege- moet en de regeering deelt in de zorgen van het hoofd van den staat zoo'n uitstapje naar Bus- land is waarlijk geen plezierreisje. Als Keizer Wilhelm met gemalin nu juist niet aan de oevers van den Newa geweest was, ging 't misschien nog wel, doch diens reis heeft de positie van Felix Faure heel wat moeielijker ge- F FUDLLETON EEN BOMAN uit denFransch-Duitschen oorlog, van O. ELSTER. 6) Nauwelijks waren zij echter eenige honderden schreden gegaan, toen bun uit het woud enkele geweerpchoten tegenkraakten met een scherpen, korten knal. //Ah, daar zijn de Pruisen zeide de oude kapitein, diep ademhalend. //Ziet u, daar aan den rand vam het woud rechts en links van Biichelberg; die terreinen hebben zij reeds bezet en nu trekken zij aan den overkant van Quatre Vents door het Bois des Chenes zie, het vuur wordt leveudiger De Fransche schutters hadden zich op den grond geworpen achter de heggen der tuinen en be- antwoordden het vuur der Pruisische soldaten, van welke nog niets te zien was, dan de flikkering en den rook hunner geweren. Het gevecht ont- wikkelde zich steeds meer. Weldra ontstond er een geregelde linie van vuur langs den rand van het bosch; dicht bij Chateau Pernette knetterde het geweer vuur ook en een gedeelte der Fransche soldaten kwam uit de kloof van Bonne Fontaine te voorschijn en stormde in vluggen loop op Chateau Pernette los en bezette de tuinen, muren en heggen daar, die het huis omgaven. z/Het is beter, dat we maar in huis gaan," zeide de kapitein. //Een verloren kogel kon licht hier- heen verdwalen." maakt. Nu worden er in de Fransche bladen allerlei heerlijkheden opgesomd, welke den president der Bepubliek in Busland zullen ten deel vallen wel geeft men hoog op van de enorme belangstel ling van alle volksklassenwel spreekt men van de stichting eener Fransche-Russische clubwel worden resumes gegeven van de den Franschen zeelieden te bereiden pleziertjes, doch dit alles en veel meer nog, doet niet af aan het feit, dat Rnsland la bella France aan 't lijntje houdt en dat het Duitsche Keizerpaar te Petersburg en elders in Rusland, den besten indruk heeft gemaakt. Getuige te dezen aanzien niet een Pruisisch hoforgaan, doch de bekende Grashdanin het be- kende hofblad van Petersburg. z/Naar de indrukken te oordeelen, welke Keizer Wilhelm hier te Petersburg door zijn persoon gemaakt heeft, moel men zeggen, dat zijn reis iets hoogers gold dat een bloot bezoek. Het was een gedachtenwisseling van politieke beschouwingen over den toestand van Europazij gaf den Keizer gelegenheid, zich de sympathie der Russische maatschappij te verwerven bet was een gebeurte- nis, welke dezen wensch met succes bekroonde. Deze indruk is van zeer ernstigen aardhij beves- tigd in elken Bus de overtuiging, dat, wanneer de czaar de hulp van Duitschland moet hebben, hij in zijn doorluehtigen buurman een trouwen vriend zal vinden. In de internationale politiek heeft zulk een indruk zijn waarde en welk een enthousiasme zich twee weken later ook mag ontwikkelen ter eere van de Fransch-Russische symphatien, de duurzaamheid van den sympa- thieken indruk, welken de Duitsche Keizer te voorschijn heeft geroepen, wordt daardoor niet vernietigd en niet verzwakt. Daar kan men in Parijs nota van nemen Er heerscht nu ook weer onder de gezanten der mogendheden onderling, bij het bemiddelen van den Turksch-Griekschen vrede, verschil van gevoelen, ten aanzien van de quaestie der ont- ruiming van Thessalie. Duitschland wil het doen geschieden geleidelijk, naarmate Griekenland de oorlogsschatting afbetaalt, en de andere gezanten verklaarden daar niet tegen te hebben. Maar nu blijft Engeland staan op de vroegere afspraak van onmiddellijke ontruiming na afbetaling van den eersten termijn. Gisteren was het weder bijeenkomst. Maar in- middels verslindt elke dag uitstel schatten aan geld. De eerste tgrmijn der oorlogsschatting bedraagt Josephine snelde reeds de trap af, Jeanne bleef bedaard op den toren staan en vroeg haar oom verlof het gevecht te mogen aanzien. z/lk zou mij graag met eigen oogen willen over- tuigen, oom, of deze Pruisen werkelijk zoo vree- selijk zijn, als men ze ons heeft afgeschilderd." //Je bent een dapper meisje," antwoordde de kapitein, „ik blijf bij je." Nauwelijks vijftig schreden van hen verwijderd bad een afdeeling Pruisische jagers een muur bezet en schoot met langzaain tirailleervuur op de Franschen, die de Allee des Dames trachten te veroveren. Een jonge, slanke officier stond midden in het vuur der Franschen. Duidelijk kon Jeanne den Duitschen officier zien zij kon zelfs de trekken van zijn gelaat, den blonden knevel, de groote, beldere oogen, die oplettend dan bier-, dan daar- heen blikten, de gebruinde wangen en het krullende blonde haar, dat te voorschijn kwam onder den zwarten shako, onderscheiden. De officier stond, op zijn degen leunend, schijnbaar rustig, terwijl bij de vijanden beschouwde en zijn soldaten nu en dan een kort bevel toeriep. Dan kraakten weer enkele schoten en het langzame vuur werd wat levendiger. De Franschen hadden zich neergelegd in de Allee des Dames en overstelpteu de stelling der Duitsche soldaten daar met een hevig vuur. Ver- schillende jagers zonken dan ook, getroffen, ineen. De jonge officier beval zijne soldaten zich beter te dekken tegen de vijandelijke kogels. Hij zelf bleef staan in opgerichte houding, onbekommerd om de kogels, die hem om de ooren floten. Jeanne bewonderde deze gelijkmalige kalmte. 25 millioen dracbmen en de regeering wendde zich tot bekende rijke Grieken in het buitenland om hulp, maar bracht tot nu toe slechts 15 millioen bijeen, en nog maar aan toezeggingen Te Athene is zoowaar op eene meeting van drie duizend personen een besluit genomen tot voortzetting van den oorlog. De Johannesburger //hervomers", die indertijd te Pretoria in de gevangenis werden gezet, hebben vergiffenis ontvangen en zijn daarna in vrijheid gesteld op twee na, die weigerden, van deze genade gebruikt te maken. Men wil, dat beide, Sampson en Davis, niet in de gevangenis gebleven zijn, omdat zij geen genade wilden aannemen van de regeering, die zij hadden willen omverwerpen, maar omdat zij om duizenden ponden sterling hadden gewed, dat zij geen genade zouden vragen. Door Gedep. Staten is de opening der jacht op klein wild, met uitzondering van die op fazanten, in deze provincie bepaald op Zaterdag 28 Aug. a. s. en die op fazanten op Vrijdag 1 Oct. a. s. 's Gravenhage heeft thans een adellijken burgemeester gekregen, n. 1. Jhr. B. Ph. de Beaufort, vroeger burgemeester van Baarn. De uitslag der gisteren gehouden stemmingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal is Amsterdam, district VI (nieuwe Kamer). Uitgebracht 2364 geldige stemmen. Mr. Th. Heemskerk (a.-r.) 844, W. J. Geertsema (lib.) 774, C. V. Gerritsen (rad.) 679, Van Hasselt 51 en Mr. S. van Houten (lib.), die verzocht had niet in aanmerking te komen, 16 stemmen. Herstemming tusschen de heeren Heemskerk en Geertsema. Ensched^ (nieuwe Kamer). Uitgebracht 7935 geldige stemmen. Mr. G. Jannink (lib.) 1653, H. van Kol (soc.-dem.) 2589, Jhr. J. D. Six (christ.-hist.) 199, J. H. ter Veer (r.-k.) 3238, P. van Vliet Jr. (a.-r.) 256 stemmen. Herstemming tusschen de heeren Ter Veer en Van Kol. Locliem (nieuwe Kamer). Uitgebracht 3826 geldige stemmen. C. Lely (lib.) 3478, Jhr. Quarles van Ufford (christ.-hist.) 348 stemmen. Gekozen de heer C. Lely. Zutplien (nieuwe Kamer). Uitgebracht 5439 geldige stemmen. Mr. H. Goeman Borgesius (lib.) Zij verwachtte met een gevoel van angst het oogenblik, waarin de officier door een schot ge troffen zou worden en zou neerzinken. Na een poos klonken aan den anderen kant van het kasteel hoorngeschal en tromgeroffel. De kapitein zag daarheen. „De Pruisen gaan over tot den aanval," fluisterde hij toi Jeanne. //Zie maar, zij komen al te voor schijn uit het bosch. Alle drommels, dat noem ik nog eerst een aanval In lange gelederen snelden de Pruisen over het veld, gevolgd door gesloten troepen. Zoodra zij iets zagen dat hen dekken kon, wierpen zij zich neer en overstelpten zij de positien der Franschen met een krachtig sue] vuur. Dan hoorde men weer de trompetten en de trommen, en opnieuw snelden de Duitschers voorwaarts. Jeanne wendde den blik weer naar de jagers en den jongen officier. Deze had den degen in de hoogte gestoken en riep zijn soldaten een bevel toe. Toen sprong hij van den muur af, waarop hij tot nu toe gestaan had. Als den man ver- hieven zich de Duitsche schutters, sprongen over den muur en volgden hun aanvoerder. De hoorn- blazer achter de soldaten blies, de officier zwaaide met zijn sabel. n Hoera", riep hij, voorwaarts, marsch hoera En met gevelde bajonet, onder eeD donderend hoera, wierpen de Duitsche jagers zich op den vijand. De Franschen schoten nog eens, toen sprongen zij op en namen de vlucht. Jeanne beefde van toorn en een bios van schaamte orertoog haar wangen. Zij waagde het niet haar oom aan te zien, die met een half verstikte stem 3365, Mr. Th. Heemskerk (a.-r.) 2074 stemmen. Gekozen de heer Mr. H. Goeman Borgesius. Delft (oude Kamer). Uitgebracht 1319 geldige stemmen. Cornelissen 124, Mr. H. A. van der Velde (a.-r.) 1195 stemmen. Gekozen de heer Mr. H. A. van der Velde. De correspondent van de N. R. Ct. te Batavia seint onder dagteekening van gister Er heerscht ontevredenheid onder de bevolking der Padangsche Bovenlanden over de nieuwe be- lasting. Dertig onruststokers zijngevangengenomen. De justitie verzoekt de aanhouding van Clemens Boon, die voortvluchtig is. Vijandige Atjehers hebben een inval in Singkel gedaan, op de kampong Kajoemenang gevuurd en veertig Jiuizen in brand gestoken. Dezelfde correspondent seint verder Op Lombok hebben Sasaks den controleur Van der Hout gedood en den controleur De Boo de la Faille licht gewond. De militaire macht onder den resident somraeerde de amokmakers in de dessa Sesela (West-Lombok) zich over te geven. Zij weigerden, waarop de dessa verbraud en 25 Sasaks gedood werden. Aan onze zijde werden kapitein Hartmann, een inlandsche sergeant en twee soldaten gewond en een gedood. Het is nu rustig. Bij het Departement van Kolonien is ontvangen het volgende, van 17 dezer gedagteekende tele gram van den Gouverneur-Generaal van Neder- landsch-Indie //Gisteren controleur R. O. van der Hout ver- moord en controleur P. de Roo de la Faille niet gevaarlijk gewond door amokmakers in de Sasaksche dessa Sesela in West-Lombok. Boosdoeners zich niet willende overgeven, werd de kampong ver- meesterd, waarbij ongeveer 25 Sasaks gedood werden. Kapitein J. H. Hartmann licht gewond een fuselier sneuvelde en drie licht gewond, alle inlanders. Juiste oorzaak nog onbekendschijnt van localen aard. Omliggende Sasaksche dessa's en Balische bevolking betoonden goede gezindheid." Het mond- en klauwzeer eischt in de omgeving van Goes steeds meer offers. Zaterdag vond een landbouwer in de Voorstad een zijner zieke dieren aan den opril van den waterput dood. Ook te Kloetinge stierven op het laatst der vorige week een tweetal koeien aan de ziekte. De erg aangetaste dieren moeten ondragelijke pijn lijden, vooral aan de pooten. Het loopen schijnt nog het smartelijkst. Wanneer de beesten naar mompelde //Arm Frankrijk Mijn arm Frank- rijk 1" Het vuur verstomde allengs. Nog enkele doffe kanonschoten, daarop een geheimzinnige, beang- stigende stilte. De zon scheeu weer even vriendelijk als voor een uur over het landschap, dat daar lag in de vo.le schoonheid van den zomerniets gaf te kennen, dat de dood hier een rijken oogst had gewonnen, even alsof de bloedige strijd maar een onbeteekenend spel van oorlog was geweest. Door de Allee des Dames trok een kleine troep naar Chateau Pernette. Jeanne herkende de jagers, die de Franschen verdreven hadden uit de Allee. Den jongen officier zag zij niet. Zou hij gevallen zijn in den strijd Smartelijk vertrok haar gelaat bij deze gedachte. Het beeld van den vreeinden officier stond haar duidelijk voor oogen, zij zou zijn gelaat nooit vergeten en de trekken herkennen, ook al zag zij hem eerst na jaren terug. Zij kon niet anders, zij moest den vijand bewonderen, die met een bedaardheid, een kalmte in den strijd ging als naar een bal. Als de Duitsche soldaten zulke voorbeelden voor oogen hadden, dan moesten ze overwinnen, waarheen zij ook gingen. Met gebogen hoofd volgde zij haar oom, die met een somber zwijgen de trap afdaalde. Be- neden, in de huiskamer zaten de knechts en meiden sidderend en bevend bijeen. z/De Pruisen komen hierheen, kapitein," riepen zij dc binnentredenden tegemoet. //Zij zullen je niet opeten," raasde de oude soldaat. //Gaat bedaard aan je werk z/Neen, neen, de Pruisen de Pruisen z/Domkoppen Ik zal de Pruisen ontvangen z/Daar zijn ze alDaar zijn ze al TER NEliZEWSC Dit blail verscliijnt ri a»nd««-, Woeaidag- en Vrijilagnvond, uitgezunilerd «p Feestda^en, bij den nitgever I". J. VAI BE HAS BE <e Ter Meuzen. Ing 'komen verzoekschrift om vergunning tot het verkoopen van sterken drank in het klein in deze gemeente N A A M VAN DEN VERZOEKER. LOCALIT EIT j V(jrdere waarvoor vergunning wordtl toelichting. Bolleman Jan Francois. Voor- en middenlokaal (2 kamers) van het pereeel wijk C no. 25, Noordstraat. Vroeger A. D. van de Velde, wed. C. L. Hamerlinek. Ter Neuzen, 17 Augustus 1897. Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 1