Algemeen Nieaws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. No. 3497. Dinsdag 17 Augustus 1897. 37e Jaargang. IH BET I1IJISSEW0EL. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Yoor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. POLITIEK OVERZICHT. De Hohenzollern, aan boord waarvan de Duitscbe keizer uit Rusland terugkeerde, is Vrijdagavond te Kiel binnengeloopen. De in de haven liggende kanonneerbooten en de opleidingsschepen Gneisenau en Mars salueerden het keizerlijk jacht. De be- manning paradeerde in het want. Toen de Hohen zollern voor de marine-academie het anker had laten vallen, begaven zich de kroonprins en prins Eitel Fritz aan boord om hunne ouders te begroeten. Ook de haven-commandant, de admiraal Koster, meldde zich aan boord van de Hohenzollern. Uit Berlijn wordt gemeld, dat de Reigsanzeiger een bericht bevat, volgens welk de Canadeesche regeering bepaald heeft, dat ook de in Canada direct ingevoerde Duitsche artikelen tot den l8teD Augustus 1898 de voordeelen zullen genieten van het wederkeerigheidstarief, welke voordeelen tot nu toe alleen maar aan de Engelsche artikelen werden verleend. Wat sedert 22 April van dit jaar van direct ingevoerde Duitsche artikelen te veel aan inkomende rechten is betaald, zal door de Canadeesche regeering worden geres- titueerd. Uit Konstantinopel word gemeld, dat in diplo- matieke kringen men het er voor houdt, dat in de bijeenkomst der gezanten van Woensdag de vredes-preliminairen zijn goedgekeurd en dat een daarop betrekking hebbende irade spoedig ver- schijnen zal. De Bulgaarsche Minister Sto'ilow heeft de Imtiar- orde gekregen, welke orde slechts verleend kan worden aan regeerende vorsten en Turksche onder- danen. Vorst Bismarck is de eenige, die daarop een uitzondering maakt. Dat Stoilow deze onder- scheiding ook heeft verkregen, karakteriseert de ver- houding van Bulgarije tot Turkije als een vazalstaat. De bladen te Konstantinopel hebben het verbod gekregen, te publiceeren, dat den Sultan de Bulgaarsche Alexander-orde is verleend. Over den inval van Armeniers op 1 urksch ge- bied wordt aan de Temps het volgende gesehreven 758 Armeniers moeten onder twee Russische officieren de Perzische grens overgetrokken zijn en in het dorp Metstrikki 296 personen, waaronder vrouwen en kinderen, ua de atschuwelijkste marte- lingen gedood hebben. Twee Turksche bataljons zijn tegen de Armeniers opgeiukt, hebben er 58 gedood en de overigen over de Persische grens gedreven. Er moeten nu ongeveer 12 Turksche bataljons op de grenzen bijeen zijn. FEUILLETON EEN ROMAN uit den Fransch-Duitschen oorlog, van O. ELSTEK. Hij trof na lang heen en weer loopen een burgergeueesheer, dien hij altijd placht te hulp te roepen, als er iemand in zijn huis ziek was, dokter Leiser, een klein mager mannetje, met een beeuig gelaat. Hij luislerde bedaard naar den kapitein en zeide toen ,/Ik zal u wat zeggen, kapitein, in weinige uren is het lawaai hier voorbij. Ik heb gehoord van den eersten officier van gezondheid bij den staf, dat de geslagen troepen verder naar Saarbriicke zullen marcheeren. Onze commandant si uit dan de poort, zoodat er niemand meer inkomt. De troepen die nog aankomen moeten de vesting voorbij marcheeren. Onze proviand zou anders spoedig op zijn, en wij zouden de Pruisen op leege magazijnen moeten onthalen. De majoor is echter vast besloten Pfalzburg te houden, zoolang hij dat maar even kan. Dat zal een booze tijd worden, kapitein. Maar dit wilde ik zeggen, als de troepen afgemarcheerd zijn, kom ik bij u. Daarop kunt u zich verlaten. Zoolang legt u den zieke maar koude compressen op het hoofd en hier dit recept laat u in de apotheek gereed maken, als u het kunt krijgen, het is een rniddel tegen de koorts. Verder kan ik niets doen. Tot ziens, kapitein I" Uit Konstantinopel zelf schrijft men over dien inval, dat onder de gesneuvelde Armeniers ver- scheidene mohammedaansche Perzen gevonden zijn. De Turken schatten het aantal Armeniers op 1500, en beweren, dat den Koerden bevel is gegeven zich niet met de militaire operatien in te laten, daar dit uitsluitend de taak was der Turksche troepen. Eeu bericht uit Kanea deelt mede, dat de militaire zone rond de stad zal worden uitgebreid. Wat Kandia betreft, daaromtrent heeft men nog geen beschikking genomen. Te Sitia hebben de opstandelingen een muzelman opgelicht en gedood. De commandant Hennique heeft de uitlevering van de daders geeischt en gedreigd strenge maatregelen te zullen nemen, als het verzet aanhoudt. Het Fransche oorlogsschip Faucon zal weldra Toulon verlaten met bestemming naar Kanea, om zich onder bevelen van den schout-bij-nacht Pottier te stellen. Een belangrijke kwestie is te berde gebracht naar aanleiding van de nieuwe Amerikaansche tarievenwet, belangrijk voor elke natie, die uitvoert naar de Vereenigde Staten, voor alle reeders, die den vrachtdienst op Amerika waarnemen. De wet bepaalt n.l., dat een afzonderlijk recht van 10 procent zal worden geheven van alle goederen, welke worden aangevoerd in schepen, die niet de vlag voeren van het land, waarin die goederen vervaardigd zijn, tenzij er een verdrag bestaat, waarbij verklaard wordt, dat zulk een recht niet verschuldigd is. De vraag is nu opgeworpen, of onder deze bepaling goederen ingevoerd in Britsche schepen en vervaardigd in Duitschland of eenige andere Europeesche natie of in eenige Britsche bezitting, uitgezonderd die in Europa onderworpen zijn aan zulk een additioneel recht. Er wordt beweerd, dat zulks onmogelijk kan, omdat een dergelijke heffing zou zijn in strijd met de bestaande over- eenkomsten. Dit punt, voor de zeevarende mogendheden van zooveel belang, wordt thaus in Washington nauw- keurig onderzocht en zal vervolgens worden onder worpen aan het oordeel van den Attorney-general. Het congres van Peru is Vrijdag geopend met een boodschap van president de Pierola, waarin geconstateerd werd, dat om de andere Zuid- Amerikaansche staten jaloersch te maken dat in alle deelen der republiek vrede heerscht. Het beheer der openbare gelden, wordt er verder ge- zegd, is met volkomen regelmatigheid geschiedt. Ook hij verdween vlug om den naastbijzijnden hoek der straat, en de oude kapitein zag in, dat het maar het beste was om naar huis terug te keeren. Hij liet het recept gereed maken in een apotheek, en nam den terugtocht aan naar huis. Bij de poort sprak de luitenant der wacht hem aan ,/Als u met uw familie nog een toevlucht in de stad wilt zoeken, kapitein, moet u zich haasten. Binnen zes uren worden de poorten gesloten en komt er niemand meer in." z/Ik dank u, kameraad, ik zal me haasten." Hij keerde zich naar huis, waaruit zijn dochter hem tegemoet kwam. z/Hoe is het met Victor z/Ilij is rustiger geworden, vader," antwoordde Josephine. //Moeder zit nu bij zijn bed. Zij wacht op u met smartelijk ongeduld." z/Wat doe jij hier?" z/Ik help Jeanne bij de verpleging der onge- lukkige soldaten, vader." z/Dat is goed. Geeft hun zooveel, als je maar in kelder en keuken liebt. Ik zal naar moeder gaan." Toen hij in de kamer van zijn zoon kwam, wenkte zijn vrouw hem, dat hij zachtjes zou binnentreden. Victor lag in een sluimering met hoogrood gelaat. z/Hij is wat kalmer geworden," lluisterde mevrouw Hoffer. //Ik geloof, dat de koorts hem verlaten heeft. Hij is ten minste aan het zweeten geraakt. z,Dan kunnen wij hem vandaag nog naar Pfalz burg brengen." vNaar Pfalzburg?.... Neen, Henri, in geen geval. Het vervoer zou hem nadeelig zijn, zou zijn dood Dat het met de financien evenwel nog niet geheel in orde is bewijst de clausule, waarin wordt gewezen op de noodzakelijkheid om de moeilijke omstandigheden, waarin de Peruvian Corporation te Louden verkeert, te regelen, daar anders het buitenlandsche crediet onmogelijk wordt. Verder wordt in de Boodschap de aandacht gevestigd op de schoolquaestie. Naar de Dordtsche Ct. mededeelt heeft een geacht ingezetene van Dordtrecht f 1000 aan den burgemeester ter hand gesteld ten behoeve der bedeelden van de verschillende armbesturen, bij gelegenheid van het bezoek der Konninginnen aldaar. Bij de commissie tot leniging der storm- schade te Scheveningen, is tot nu toe ontvangen f 4935. De Konninginnen schonken f 1000. De opbrengst der collecte in de Kurzaal was 589. Door Ged. Staten van Noord-Brabant is aan de Zuid-Nederlandsche stoomtramweg-maatschappij, gevestigd te Breda, concessie verleend voor den aanleg en de exploitatie van een stoomtram van den rijksweg Bergen op ZoomTholen over Halsteren naar Steenbergen. De tram zal aan beide einden aan bestaande tramwegen aansluiten. De burgemeester van Enschede heeft gepu- bliceerd, dat in het belang der openbare veilig- heid slechts een beperkt getal personen tot de kiezersmeetings zal worden toegelaten. Naar wij uit goede bron vernemen, zijn een 20tal landbouwers uit verschillende deelen des lands voornemens, om gezamenlijk naar Suriname te emigreeren, teneinde aldaar een landbouwkolonie te stichten. (Tel.) De stoomboot 7/Zeeland" der Zierikzeesche stoombootmaatschappij, gevaren hebbende tusschen Zierikzee en Rotterdam, is overgegaan aan Graaf Von Mannteufel en bestemd voor St. Petersburg, waar zij voor een geregelden dienst op een Rus sische badplaats zal worden gebruikt. Herhaaldelijk werd de aandacht gevestigd op de behoefte die voor den landbouwersstand in 't algemeen, doch bijzonder voor de kleinere land bouwers en veehouders bestaat aan plaatselijke credietinstellingen, ter voorziening in het gemis van voldoend omloopend bedrijfskapitaal en tot besparing. z/Wij gaan alien met hem. In ons huis in Pfalzburg is plaats genoeg en wij hebben daar dokters bij de hand." z/Neen, neen, Henri, laat ons hier blijven. Wij kunnen Victor hier beter verplegen." z/Morgen of overmorgen zullen de Pruisen hier zijn. Wil jij je blootstellen aan de plundering, de mishandeling door de Pruisische soldaten Wil jij, dat Victor als gevangene valt in de handen der Pruisen z/Je hebt zelf gezegd, dat de Pruisen niet zoo erg waren als zij den naam hebben. Wij kunnen Victor voor hen verbergen. Lang zullen zij zich hier niet ophouden." vZij zullen Pfalzburg belegeren." z/Dan zou Victor immers juist in hun handen vallen, want het kleine Pfalzburg kan aan het Duitsche geschut op den duur geen weerstand bieden." De kapitein liet het hoofd zinken. Hij zag in, dat zijn vrouw gelijk had. Hoe dikwijls had hij vroeger zelf niet de nutteloosheid van zulke kleine vestingen als Pfalzburg betoogd en door voor- beelden bewezen. z/Maar wat zullen wij dan doen?" vroeg hij na een poosje. z/Wij zullen Victor's uniform verbergen," ant woordde mevrouw Hoffer zacht. //Als dan de Pruisen kornen, vinden ze een zieken jongen man, dien ze niet voor een jongen militair zullen houden. Niemand hier in huis zal Victor verraden. Hij kan hier op het eenzame landgoed in alle stilte zijn genezing afwachfen en dan z/En dan Juliette?" Een hoog rood vlamde op de wangen van mevrouw Hoffer. De heilzame uitkomsten door dat soort van instellingen naar het stelsel van Raiffeisen in Duitschland en in Belgie verkregen, wijzen den weg aan, welke, ook hier te lande, moet worden ingeslagen, waarbij evenwel rekening dient te worden gehouden met de eigenaardige landbouw- toestanden en de wetgeving omtrent cooperatieve vereenigingen in Nederland. Deze overwegingen hebben het bestuur der Noord-Brabantsche maatschappij van landbouw er toe geleid concept-statuten samen te stellen voor cooperatieve crediet-vereenigingen en deze toe te zenden aan alle afdeelingen der maatschappij. Hoewel de algemeene aansprakelijkheid der leden zeer zeker de credietwaardigheid der op te richten vereenigingen zoude bevorderen, schijnt aan den anderen kant de gewenschte algemeene toetreding, ook van meer gegoede leden daardoor te kunnen worden belemmerd Bij het opmaken der statuten is daarom rekening gehouden met de omstandigheid, dat de Neder- landsche wetgeving beperking toelaat dezer hoofde- lijke aansprakelijkheid. Het hoofdbestuur der maatschappij meent aan de afdeelingen eenige tegemoetkoming in de oprich- tingskosten van dergelijke leenbanken in het vooruit- zicht te mogen stellen. Door handelaren in Zeeuwsche ajuin te Rot terdam zal een vergaderiug worden belegd, teneinde een bespreking te houden om verbetering te brengen in de kwaliteit van de Zeeuwsche ajuin, waaronder hoofdzakelijk verstaan wordt het leveren van zoo mogelijk schoone ajuin, n.l. ontdaan van alle vuil en aarde. Wauneer de gezamenlijke handelaren het ter vergadering eens worden, hoopt men ook tot overeenstemming te komen met de landbouw vereenigingen. Op het einde van de vorige maand vierde Teneriffe feestelijk den honderdsten verjaardag van den mislukten aanval van Nelson op het eiland, op 25 Juli 1797. Het Nederlandsche oorlogs schip Nautilus lag juist voor Santa Cruz, en daar het al meermalen die haven had bezocht en met de bevolking kennis had gemaakt, liet de comman dant zijn schip op den avond van den gedenkdag illumineeren en liet zich vertegenwoordigen op de plechtigheden aan wal. De inwoners van Santa Cruz waren daar verrukt over, en de Diario de Teneriffe gewaagde er herhaaldelijk van in vleiende bewoordingen, 0. a. in het nummer van 26 Juli het Nederlandsche oorlogsfregat Nautilus, dat schitterend verlicht was en dat bij tusschen- Zacht fluisterde zij daarna haar man toe z/Als dan het vaderland hem nog noodig heeft, mag hij langs sluipwegen weer bij zijn leger zien te komen. Ik houd hem niet terug van zijn plicht als man en soldaat." Bewogen omhelsde de kapitein zijn vrouw. O jij edele vrouw, jij echte moeder van een soldaatzeide hij, terwijl tranen zijn stem haast verstikten. //Het zal gebeuren, zooals jij wenscht. Victor mag bij ons blijven ook al komen de Pruisen." Zij gingen bij het bed van hun zoon zitten en keken naar zijn hoogrood gelaat en naar zijn hijgeude borst. VIERDE HOOFDSTUK. Jeanne de Parmentier bevond zich in een zeer eigenaardige stemming. Zij had Frankrijk lief met een innig gevoel van vaderlandsliefde, zij was trots op den roem van Frankrijk en van het Fransche leger, van hetwelk haar broeder, haar neven en andere bloedverwanten deel uitmaakten, zij had geen oogenblik getwijfeld, of de overwinning zou ten slotte verblijven aan Frankrijk zij lachte zelfs spottend, als anderen eenigen twijfel durfden koesteren aan de volkomenheid van het Fransche leger. Zij zag voor haar geest het heldhaftig tafereel van den Franscheii roem, de Fransche dapperheid vol trots en vol vertrouwen had zij de regimenten in den oorlog zien trekken een oorlog, die voor haar even als voor velen harer landslieden slechts bestaan kon uit een voortgezette reeks van overwinningen der Fransche wapenen. En nu deze vreeselijke nederlaag z/Neem u in acht, juffrouw," hadden de aftrek* NEIZEI COIIRAW Dit fol»»l verschijnt VI mnulat;-, Woenndag- en Vrijdagavoad, ui(g;eionderd op Feestdagen, bij den uitgever 1". «I. AW OK lAU'DE te Ter Weuzen. 1 11 iiBi'MwiHririTiMniiTiiiiwiwmMMgMMmnaMMMMMMmmCTW'MniMMMnMnMTBmMWiiMir™™"™ ■bhbbbb

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 1