AlgemeeD Nienws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. No. 3496. Zaterdag 14 Augustus 1897. 37e Jaargang. BEMEEHTSBAAB. abonnement Binnenland. Yoor Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven bushouders. ADVERTENTlfiN: Yan 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs sleclits tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. VEK/KIBZUsT <3- A HIE H. DONZE; POLITIEK OVERZICHT. Als uit Konstantinopel gemeld wordt dat morgen nu toch heusch de vredespreliminaren zullen onder teekend worden, doet men wel er op te rekenen dat het morgen van nu ook zal gehandhaafd blijven morgen en overmorgen en nog vele, vele dagen. 't Schijnt geweest te zijn op 'lurkijes officieele mededeeling, dat aan ontruiming van Thessaliti niet kan worden gedacht omdat er te Konstantinopel geen geld is, dat Griekenlands Regeering heeft geantwoord met een verklaring van onvermogen. Turkije zou 't met e'en inillioen Turksche ponden willen probeeren en Griekenland heeft geen duit, zou alleen zijn goeden wil kunnen toonen F EUILLBTON EEN ROMAN uit den Fransch-Duitschen oorlog, van O. ELSTER. 4) Na een poos vervolgde Victor, diep zuchtende en zich de bloedige haren van het voorhoofd strij- kende//Wat nu volgde, kan ik u niet beschrijveu Aanvankelijk scheen de terugtocht nog in goede orde te zullen plaats hebben, maar spoedig ont- aardde hij in een wilde vlucht, die alle orde verbrak, infanterie, cavalerie, artillerie, alles rende wild dooreen, de wegen op naar de Vogezen, als wilde men in de dalen en kloven van dit ge- bergte bescherming vinden voor de verderfelijke Pruisische granaten. Wapens en ransels werden weggeworpen en vond men op alle wegen en paden. Artilleristen spanden hun paarden uit en reden weg, het geschut en de munitiewagens aan den vervolgenden vijand overlatende. Een paniek had zich meester gemaakt van het geheele leger, dat des morgens met zulk een trotsche hoop in den strijd was getrokken." ,/Die ellendige lafaards," mompelde de oude kapitein boos, terwijl hij op de tanden knarste. »Ik kon den aanblik van deze vlucht niet langer verdragen," vertelde Victor verder. ,/Met nog eenige makkers ijlde ik het gebergte inwij bereikten des avonds Zabern en dachten ons naar Pfalzburg te begeven om daar het reserveleger te wanneer de mogendheden directe onderliandeling met de schuldeischers toestaan. Dinsdag zijn de gezanten drie uur achtereen met Tewfik-pacha aan 't redekavelen geweest over de ontruiming van Thessalie door de Turken. Opnieuw kwam Tewfik met voorstellen voor den dag en opnieuw verklaarden de gezanten hun regeeringen er over te zullen hooren. Gisteren zou er opnieuw geconfereerd worden, als er tern minste weer geen uitstel tot Zaterdag op volgd is. De staatssecretaris Sherman van de Yereenigde Staten heeft zich heel leelijk in de vingers gesueden met zijn ondoordachte uitlatingen over Spanje. Wel heeft hij de hem toegedichte uitlatingen tegengesproken, doch dergelijke loocheningen hebben weinig waarde voor een oud, vergeetachtig man dus meenen verschillende leidende bladen van de Vereenigde Staten. De New-York Herald is er op uitgetogen, om te vernemen of de Minister werkelijk de gewraakte uitdrukkingen gebezigd had. En de vetegenwoor- diger van de Herald is teruggekomen met het volgende bericht„Hij (//hij" is Mr. Sherman), Hij zei, dat dat, wat als interview was medege- deeld, onwaar was, maar niettegenstaande zijue ontkenning, zei de heer Sherman toch, wat hem in de Herald was toegeschreven." De Post zegtHet kan niet meer ontkend worden, dat de heer Sherman zoo ernstig lijdt aan de gebreken van den ouderdom, dat hij in het geheel niet meer geschikt is, om zulk een positie langer te bekleeden. De pogingen, welke door zijn familie en vrienden worden gedaan om de feiten te verbergen, helpen niet, omdat de secretaris zelf voortdurend nieuwe bewijzen levert voor zijn instorting. En iemand, die zich noemt „een van zijn vrienden, verzekert, dat de heer Sherman blijkens zijn jongste uitingen, ,/niet meer de intellectueele kracht toont van vroeger." Is dat de voorbereidiug tot Sherman's terug' treding Aan het feestmaal, dat Dinsdag in het paleis te Peterhof werd gegeven, verschenen de Duitsche Keizer in Russische en de Czaar in Duitsche admiraalsuniform. Er waren ongeveer 60 Duitsche en 30 Rus sische zeeofficieren genoodigd, Prins Heinrich was ook aanwezig. Yerder zaten aan Vorst Hohenlohe, de Minister Yon Biilow en verscheidene Russische Ministers. De Czaar bracht ditmaal in het Duitsch, den ontmoeten. Mijn kameraden zijn naar Pfalzburg getrokken ik kwam hierheen een arme vluchteling een overwonnene een gewoude ,/Mijn jongen, mijn beste jongen klaagde mevrouw Hoffer, haar kind omarmend, alsof zij hem nooit weer wilde loslaten. „En zal men hier bij Pfalzburg een nieuwen slag leveren „Ik weet het niet, vader. De maarschalk zal daartoe nauwelijks in staat zijn, nadat hij zulke groote verliezen heeft geleden." „Men kan hulp laten komen van de Saar. „Tot die hulptroepen gekomen zijn, kan de maarschalk zich niet staande houden." Victor?" ,/U zult het leger van den maarschalk zien, vader, en oordeeleu. Morgen, hoogstens over morgen, zal het geslagen leger hier aankomen dan zal het u duidelijk worden, dat men met zulke troepen niet voor den tweeden keer kan vechten." In een somber zwijgen, dat nochthans zijn hevige opgewondenheid niet verborg, liep de oude kapitein been en weer in het vertrek. „Ik ben doodmoe, moeder," fluisterde Yictor, ,/wijs mij een bed aan, dat ik eenige oogenblikken kan uitrusten." ,/Je moet goed uitrusten bij ons, mijn jongen z/Ik zal daartoe nauwelijks tijd hebben," ant- woordde Victor met een treurigen glimlach. /Morgen ochtend moet ik weer naar het leger." z/Maar je bent gewond //Die kleine wond zal me niet verhinderen mijn Keizer en mijn vaderland verder mijn arm te wijden. Kom, moeder, breng me naar mijn kamer. volgenden toast uit//Het verheugt mij zeer de officieren der Duitsche vloot, waartoe ik zelf de eer heb te behooren, als mijne gasten bij mij te zien. Ik ledig mijn glas op hun welzijn en op den bloei der schoone Duitsche vloot." Keizer Wilhelm antwoordde daarop //In naam van mijn vloot betuig ik Uwe Majesteit mijn diepgevoelden dank. Ik drink op het heil en den bloei der schoone en roemrijke vloot van Uwe Majesteit, waarvan ik nu de eer heb admiraal te zijn." Na afloop van dit feestmaal is met de Alexan dra de terugreis naar Kronstadt aanvaard, waarbij de Czaar en de Czarina hunne gasten vergezelden en uitgeleide deden. Nadat aan boord van het Duitsche admiraalschip Kdnig Wilhelm bij Prins Heinrich nog een afscheids-bete was genuttigd, defileerden de tot vertrek gereede Duitsche schepen onder kanongebulder voorbij de Wilhelm, waarna de beide keizerlijke paren zich aan boord van de Hohonzollern begaven, waar een hartelijk afscheid werd genomen, dat aan de valreep nog eens her- haald werd. Toen stoomde de Alexandra weer naar Peterhof terug en de Hohenzollern West- waarts, terwijl luide toejuichingen weerklonken uit duizenden kelen aan het strand en op de schepen. Het vertrek van het Duitsch eskader dus eindigt de mededeeling uit Kronstadt betreffende het bezoek heeft op zeer indrukwekkende wijze de rij der Peterhofer Keizersdagen besloten. De Nowaje Wremlja verneemt uit Berlijn, dat het bezoek, de ontvangst en de gewisselde toasten in Duitschland grooten indruk hebben gemaakt en groote vreugde gewekt wegens het vaste voor- nemen, dat er uit spreekt, om, op grond der bestaande bondgenootschappen en verdragen, den wereldvrede te handhaven. Men verneemt, dat de staatscommissie voor de werklieden-pensioneering in het najaar hare vergaderingen zal hervatten. De werkzaamheden zijn thans zoover gevorderd, dat alsdan tot de vaststelling van het rapport harer overwegingen zal kunnen worden overgegaan. Bij het departement van Kolonien werd ontvangen het volgende van gisteren gedagteekende telegram van den Gouverneur Generaal ffBij tocht eergisteren door Gigieng kwamen drommen vijanden uit het gebied van Sama-ludra. Het is zeker nog dezelfde, die ik altijd betrok als ik bij u was z/Ja, Victor, we hadden haar reeds voor je in orde gemaakt, daar je immers dezen zomer met verlof zoudt komen. Toen brak de ontzettende oorlog uit. Maar in al deze opgewondenheid heb ik vergeten je bekend te maken aan onze lieve Jeanne de Parmentier." De oogen van den jongen officier bleven met bewondering rusten op het mooie gelaat van Jeanne, op wier wangen een bios kwam. Toen trad zij op haar neef toe en reikte hem de hand. ,/Wij zien elkaar in een droevig, smartelijk uur voor den eersten keer, neef," zeide zij met een zachte, maar diepe stem, alsof zij opkomende tranen onderdrukte. ,/Maar eeuwig onvergetelijk zal mij dit uur zijn, waarop u bloedend uit den strijd voor het vaderland terugkeert in het ouderlijk huis." ,/Ik dank u, nicht, voor uw vriendelijke woorden, zooals ik nooit dezen dag, dit uur kan vergeten, zal ik het ook nooit uw woordeu doen." //Kom nu, mijn jongen, je hebt rust noodig," smeekte mevrouw Iloffer en trok haar zoon naar de deur. Voordat Victor het vertrek verliet, keerde hij zich nog eenmaal om. Zijn oogen boorden diep, met een schitterenden blik in de donkere oogen van Jeanne; een glimlach zweefde als droomend over zijn bleeke trekken, toen boog hij het hoofd en volgde zijn moeder en Josephine, die met het brandende licht vooruitging. Jeanne stond een poos nadenkend en keek naar den vloer. Plotseling keerde zij zich om en zag Hun werden belangrijke verliezen toegebracht 64 dooden werden door hen achtergelaten. Onzerzijds gesneuveld £en Amboineesch fuselier gewond twaalf militairen beneden den rang van officier. De Staats-courant bevat een verslag uitge- bracht door de gedelegeerden van de Nederlandsche regeering, die, het congres voor Zoudagsrust, dat van 79 Juli te Brussel is gehouden, hebben bijgewoond. Daarin komt deze zinsnede voor Onze alge- meene indruk is, dat, ofschoon hier te lande op velerlei gebied verbetering mogelijk is, de toestand zich gunstig onderscheidt van dien in Belgie en Frankrijk, maar dat in Amerika, Engeland, Zwit- serland het beginsel,/Zondagrust is noodig en mogelijk", veel meer is doorgedrongen bij regeering en bevolking. Evenals het mond- en klauwzeer, begiut ook de vlekziekte zich in onze provincie meer en meer uit te breiden. Gedep. Staten van Gelderland hebben aan den heer R. Smeets, hoofd der school te Gen- dringen, geen ontheffing verleend van het verbod, bedoeld bij art. 35 der wet op het lager onderwijs. Genoemd hoofd der school heeft nl. de redactie op zich genomen van de Boerenstand, orgaan van den Nederlandschen Boerenbond. Gedeputeerden waren van meening dat het redacteurschap geens- zins als bijzaak te beschouwen is, maar een beroep uitmaakt, //zoodat in gezouden zin niet kan ge- zegd worden dat een onderwijzer-redacteur uitsiui- tend voor zijn onderwijzersambt leeft". Onlangs heeft de regeering beslist dat er voor vernietiging van het besluit van den Raad der gemeente Wijchen in zake de overplaatsing van den heer Mes, hoofd der school aldaar, naar een andere school in die gemeente geen termen bestonden. Omtrent deze aangelegenlieid schrijft de school- opziener in het district Tiel in zijn verslag over 1896 het volgende: ,/Door den Raad der gemeente Wijchen werd een besluit genomen van zeer ingrijpenden aard. Met een beroep op art. 28, al. 7 der wet op het 1. o. besloot hij den 25 Dec. j.l., het hoofd der school in de dorpskom, G. E. Mes, die 19 jaren aan het hoofd der inrichting heeft gestaan, tegen diens wil, over te plaatsen naar eene nieuw ge- bouwde school op de heide, in de buurt Hoogbroek. Reeds den 24 Oct. was een dergelijk besluit gevallen, dat echter moest worden ingetrokken baar oom met het voorhoofd op de tafel liggen en heftig schreien. Niemand had acht gegeven op den ouden man, die op zijn stoel ineengezakt was, met de armen op de tafel en met de handen krampachtig de kaart van het oorlogstooneel ver- frommelend, waarop hij zoo vaak had gekeken, droomend van roem voor het leger en van eere voor Frankrijk. Jeanne trad op hem toe en legde teeder de armen om zijn hals. „Mijn lieve beste oom," fluisterde zij, //wees bedaard, neemt het niet zoo ter harte Een ver- loren slag kan weer worden hersteld. Het is toch maar een klein deel van ons leger, dat over- wonnen werd, de kans kan keeren, de zege kan ons worden Toornig keek de oude soldaat op. z/Neen, neen, Jeanne, mijn kind," zeide hij met heesche stem, alsof het spreken hem moeilijk viel. ,/Het is alles voorbij Ik ken datAls een leger in den eersten slag zich zoo gedraagt, als de ge- neraals in den eersten slag het hoofd verliezen en zich door den vijand laten overrompelen dan is er iets verkeerds in dit leger, in het korps der officieren, en al vechten de troepen ook nog zoo dapper, de zegepraal blijft aan de eerste over- winnaars het oogenblik der overwinning heeft men voorbij laten gaan O, mijn arm Frankrijk Mijn arm Frankrijk En weer zonk de oude soldaat, die grijs was geworden in den roemtijd van het Frausche leger, terug in zijn zetel en verborg zijn gelaat in de handen, als wilde hij zijn oogen sluiten voor de vreeselijke tafreelen der toekomst, die als sombere schrikbeelden voor hem opdoemden. NEUMSCHE C01IMNT. VOOR De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN brengt hiermede ter openbare kennis, dat or »insii»»,denSl Augustus aanstaanile, zal plaats hebben de verkiezing van EEN LID van den GEMEENTERAAD, ter vervulliog eener in dien Raad opengevallen plaats door het overlijden van den heer dat op dien dag, van des voormiddags negea tot des namiddags vier uren, bij hem kunnen worden ingeleverd. OI'GAVIA VAS CAAIHBATES, als bedoeld in artikel 51 der Kieswet en artikel 10 der gemeentewet. Deze opgaven moeten inhouden den naam, de voorletters en de woonplaats van den candidaat en onderteekend zijn door ten minste 1IRIE EW T WISTIG kiezerg, bevoegd tot deelneming aan deze verkiezing. De inievering dezer opgaven inoet geschieden persoonlijk door een of meer der personen, die de opgave hebben onder teekend. De candidaat kan daarbij tegenwoordig zijn. Van de inievering wordt een bewijs van ontvangst afgegeven. Formulieren voor de opgaven bovenvermeld zijn ter secretarie dezer gemeente kosteloos verkrijgbaar van den 16 Augustus 1897 tot en met den dag der verkiezing De Burgemeester brengt hierbij in herinnering artikel 151 der kieswet, luidende als volgt Hij, die eene opgave, als bedoeld in artikel 51 mlevert, wetende dat zij is voorzien van handteekeningen van personen, die niet bevoegd zijn tot deelneming aan de verkiezing, waar- voor de inievering geschiedt, terwijl zonder die handteeke ningen geen voldoend aantal voor eene wettige opgave zou overblijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of eene geldboete van ten hoogste honderd 'tmntig gulden. Met gelijke straf wordt gestraft hij, die wetenoe dat by niet bevoegd is tot deelneming aan de verkiezing, eene voor die verkiezing ter inievering bestemde opgave, bedoeld bij artikel 51, heeft onderteekend. Ter Neuzen, den 13 Augustus 1897. De Burgemeester voornoemd, J. A. VAN BOVEN. i

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 1