A lgemeen Nienws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. AANIimillNli. No. 3494. Dinsdag 10 Augustus 1897. 37e Jaargang. iBIWOlL. Tijdsbepaling Yoor Huwelijks-voltrekkingen. aanbesteden: Binnenland. ABOKNEMENT: Yoor Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Yoor Amerika 1,32i- Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIE N: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs sleclits tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. Burgemeester en Wetliouders van TER NEUZEN zullen op Dinsdag 17 (lezer, 's namiddags 4 uren, in het gemeente-raadhuis, in het openbaar, bij enkele inschrijving het leggen van een open goot voor de woningen aan de Kerkhoflaan, met bijlevering van zand en steenen. Het bestek ligt ter lezing op de gemeente- secretarie. Inlichtingen zijn te bekomen bij den gemeente- bouwmeester. Aanwijzing zal gescbieden op Donderdag 12 Augustas 1897, 's morgens te 10 uren. Ter Neuzen, 6 Aug. 1897. Burg, en Weth. voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. Oproeping van groot verlofgangers ter opkomst in werkelijken dienst. FEUILLBTOJS EEN ROMAN uit den Fratisch-Duitschen oorlog, van O. ELSTER. 2) Uur op uur en de geheele dag ging voorbij, zonder dat er eenig nader bericht bij den commandant kwam. Eerst tegen den volgenden namiddag ver- spreidde zich een onduidelijk bericht van de neerlaag van het Fransche leger. Niemand wist, van waar het gerucbt was gekomen, wie het had verspreidmaar het werd steeds bepaaldereerst fluisterde men het elkaar zacht toe, toen sprak men het aarzelend uit, en ten laatste werd het luide gezegd het leger van Mac Mahon was geslagen Men keek elkaar met bezorgde oogen in de ontdane gezichten. De officieren snelden naar de kazernen, de inwoners van Pfalzburg liepen met angstige gezichten langs de in de schemering van den avond gehulde straten op en neer. Een dof gevoel van onzekerheid, een drukkend besef van een naderend onheil lag als een sombere wolk zwoel en zwaar op het stadje. Voor het bureau van den commandant drong de menigte bijeen vooral oude gepensioneerde officieren en invaliede soldaten, maar ook officieren die in dienst waren, soldaten, mannen, vrouwen en kinderen uit de stad. Ook kapitein lloffer was onder de menigte. Bijna toornig beproefde hij den lieden duidelijk te maken, dat het gerucht van een neerlaag der POLITIEK OVERZICHT. De oorlogsschepen der mogendheden blijven de Kretenzer kusteu goed bewaken. De Turksche schepen waren nog niet verschenen. Koning George heeft een bezoek gebracht aan den Russischen gezant te Athene, met wien hij een lang onderhoud had. De correspondent van de ,/Times" heeft van de Grieksche regeering nog eens de verzekering ge- kregen, dat zij het internationale toezicht op de financien bezwaarlijk kan goedkeuren, uit vrees voor binnenlandsche woelingen. De //Pol. Corr." te Weenen geeft den inhoud van het vredesverdrag. In het eerste artikel wordt gehandeld over het vaststellen der grensscheiding. Artikel 2 bepaalt de oorlogsschatting op 4 millioen Turksche ponden en verlangt het instellen van een internationale commissie van toezicht over de nieuwe en oude Grieksche schulden. Artikel 3 bevestigt de onschendbaarheid der capitulatie en voorziet in de wijzigingen der con- sulaire rechtspraak. In artikel 6 worden de voorwaarden vastgesteld van de ontruiming van Thessalie en van de be- zetting van sommige deelen van die landstreek, zoolang de oorlogsschatting nog niet voldaan is. Het volgende artikel voorziet in het hervatten der diplomatieke en andere betrekkingen tusschen beide staten, terwijl in artikel 8 maatregelen worden voorgesteld, welke genomen moeten worden ter bescherming van de Grieksche onderdanen, zoolang de geregelde consulaire dienst nog niet hervat is. Het volgende artikel bevat bepalingen omtrent het scheidsgerecht (bestaande uit de vertegenwoor- digers der groote mogendheden) dat in werking treedt bij de speciale onderhaudelingen, in geval er verschillen tusschen de wederzijdsche partijen mochten ontstaan. Dan komt artikel 10 met een voorbehoud der Porte omtrent de voorstellen tot Fransche wapenen onzinnig was. Men luisterde niet meer naar hem men staarde naar de ver- lichte vensters van het commandantsgebouwmen zag daar majoor Tailland met zijn adjudant en den officier der artillerie en dien van de genie aan 't werk. Men werd ongeduldig en riep steeds luider den naam van den majoor. Men drong naar de deur, zoodat de dubbele post, die hier was opgesteld, de bajonetten kruiste, en dreigend de meqigte waarschuwde. De voorsten weken nu terug, de achteraanstaanden drongen naar voren, een wild gewoel ontstond, dat dreigde te eindigen met een vechtpartij. Daar werd de deur van het bureau van majoor Tailland geopend en deze, vergezeld van zijn ad judant, trad naar buiten. Op het trotsche mili- taire gelaat van den majoor lag een uitdrukking van diepen ernst. Hij hief de hand op en een diepe stilte heerschte onmiddellijk onder de menigte. z/Ik moet u meedeelen, mijn medeburgers," sprak de majoor met een stem, die men overal kon verstaan, //dat maarschalk Mac Mahon, hertog van Magenta, den veldslag heeft verloren. Over de uitgebreidheid van de neerlaag heb ik zelf nog geen bericht. Ik verzoek u kalm te blijven. Morgeu ochtend zult u alles vernemen." Hij ging weer naar binnen. Een paar seconden bleef het doodstil in de menigte. z/Leve Frankrijk riep een stem, en daverend, dat het over het plein weerklonk, stemde de menigte daarmee in. Maar kapitein Hoffer kon er niet mee instemmen. Een oogenblik stond hij stil, voor zich heen kijkendeeen vreeselijke angst voor de toekomst legde zich zwaar op zijn dapper regeling der conventie van 1881, en eindelijk artikel 11, het laatste, waarin een datum wordt vastgesteld, waarop het verdrag door Turkije moet zijn goedgekeurd. Ook de //Frkf. Ztg." kreeg mededeelingen over het voorloopig verdrag, die in hoofdzaak hiermee overeenkomen. Uiterlijk 14 dagen na onderteeke- ning wordt de definitieve vrede te Konstantinopel geteekend, en dadelijk na het aanvaarden van het voorloopig verdrag houdt de oorlogsschatting op en trekken de Turksche troepen terug. De bepalingen zijn onderteekend door de ge- zanten en Tewfik-pacha. 'tis te hopen, dat Grie- kenland nu geen verdere chicanes maakt. De zittingen van het Britsch Parlement werden eergisteren verdaagd. In de sluitings-troonrede wordt gezegd, dat de hartelijke verhouding tot de buitenlandsche mogend heden onveranderd blijft gehandhaafd. De vereenigde invloed der zes mogendheden heet het dan verder die het verdrag van Parijs hebben onderteekend, is ernstiglijk aangewend in den aanvang des jaars om den Koning van Griekenland den oorlog af te raden, welken hij te kwader ure wilde aanvangen. Hoewel de mogend heden hicrin niet mochten slagen, gelukte het haar betrekkelijk spoedig eene schorsing der vijan- delijkheden te bewerkstelligen en vredes-onderhan- delingen te doen openen. Deze hebben langer aangehouden dan men gedacht en gewenscht had, en een formeel vredesverdrag is nog steeds niet geteekend. Maar er bestaat goede reden om te gelooven, dat men het over de belangrijkste geschilpunten is eens geworden en dat, tegen eene behoorlijke schadeloosstelling, het door Turkije veroverd gebied met eene kleine grens- wijziging aan Griekenland zal worden ternggegeven. Ik heb dus vervolgde de Koningin aan den Koning der Belgen en aan den Duitschen Keizer te kennen gegeven, dat de handelsverdragen van 1862 en 1865 zijn opgezegd, wijl ik daardoor er in weid belemmerd met mijne kolonien zulke financieele schikkingen te maken als dienstig schijnen. Daarentegen is een nieuw handels- en vriend- schapsverdrag gesloten met Negus Menelek van Abessynie. De tegenwoordigheid der gedelegeerden uit de kolonien en van het Indische Rijk, ter gelegenheid der feesten van H. M.'s jubilee luidt het dan ten slotte heeft er toe bijgedragen den vereeni- gingsband tusschen de verschillende deelen des Rijks te versterken. hart, en met gebogen hoofd ging hij langzaam de stad uit, den weg op naar zijn landelijk tehuis. TWEEDE HOOFDSTUK. Op Chateau Pernette verwaehtte men den kapitein met groot ongeduld, daar het gerucht van de neerlaag van het Fransche leger reeds was door- gedrongen tot het stille landgoed. Tegen den avond begaven de drie dames zich naar de schaduwrijke laan van platanen, de //damesallee" genoemd, die het landgoed verbond met den grooten straatweg. Opgewonden, maar toch zwij- gend, liepen de dames op en neer, steeds opnieuw uitkijkend in den schemerenden avond, of zij den kapitein niet zagen aankomen. Eindelijk de maan was reeds achter de donkere bosschen der Vogezen opgeklommen en overstroomde met haar zacht tooverachtig licht het landschap kwam de zoo vurig verwachte. .Moede, uitgeput sloop de hooge gestalte voort in de schaduw der boomen, het hoofd gebogen en zwaar leunend op den stevigen stok. //Henri, is het waar heeft maarschalk Mac Mahon den veldslag verloren vroeg mevrouw Hoffer opgewonden, terwijl de beide meisjes zich angstig vastklemden aan den ouden man. z/Het zal wel zoo zijn," mompelde kapitein Hoffer. //Majoor Tailland heeft het gezegd en vluchtende lands!ieden hebben het bevestigd." z/Mijn God, hoe is dat mogelijk Onze dappere troepen, onze moedige officieren //Tegen een vijfvoudige overmacht baat de grootste dapperheid weinig. Maar laat ons naar huis gaan. Ik heb honger. Ik heb sedert heden- Zonderlingerwij-s -gewaagt de troonrede met geen enkel woord over de toestanden in Indie. President Faure woont op het oogenblik in Savoye de manoeuvres der Alpenjagers bij. Yoor dit tamelijk warme werkje liet hij ditmaal den zwarten rok thuis dien verwisselend met een manoeuvres-kostuum, dat hem volgens de bladen zeer goed kleedt en 't welk bestaat in een kort zwart jasje met wijde grijs fluweelen broek, eindigend in hooge, lichtgrijze slobkousen, het geheel bekroond door een slappe vilten hoed. De president rijdt daarbij te paard. Men waar- deert het onder de officieren blijkbaar zeer, dat hij gekomen is en medemaakt, wat voor hem moeilijk louter genoegen kan zijn. Bij het departement van kolonien werd ont- vangen het volgende van gisteren gedagteekende telegram van den gouverneur-generaal z/Moekims Pakan-Baroe Pakan-Sot gezuiverd. Gesneuveld een Amboineesch fuselier en gewond 21 militairen beneden den rang van officier. Yijand liet 110 dooden achter. Twee punten in deze Moekims tijdelijk bezet." Door den heer Mr. J. G. van Deinse is een bedrag van 50 en een zilveren medaille beschik- baar gesteld voor den op 12 Augustas a. s. te Ierseke te houden zeilwedstrijd. De wethouder Van Maanen te Hoevelaken, tegen wien door de justitie te Utrecht proces- verbaal is opgemaakt wegens het beletten van het stellen van candidaten bij de laatste raadsverkiezing, heeft als zoodanig ontslag aangevraagd. In de laatst gehouden vergadering van den gemeenteraad van Neede, deelde de voorzitter mede, dat kon worden afgeleid uit eene reclame, tegen den aanslag in den hoofdelijken omslag, dat het geheim eener vroegere beslotene vergadering zou geschonden zijn. Er werd besloten om die reclame te stellen in handen van den officier van van justitie te Zutphen, teneinde vervolging in te stellen tegen hem die dat geheim heeft ge- openbaard. In 1896 kwam binnen 's Rijks munt een belangrijk gedeelte van den buit op Lombok behaald. In overleg met het muntcoilege werd besloten het goud, al of niet na versmelting, voor rekening van het Departement van Kolonien te verkoopen en het zilver te bewaren voor de eerst- volgende aanmunting van pasmunt voor Indie. morgen niets gegeten." Het avondmaal ging zwijgend voorbij. Ondanks zijn honger roerde de kapitein de spijzen nauwelijks aan. Hij kon bijna den lijd niet afwachten, dat Anna de tafel had afgenomen. Toen legde hij de groote kaart van Elzas-Lotharingen voor zich op tafel, leunde met het grijze hoofd op de hand en staarde met een somber zwijgen op de kaart. De dames waagden niet het zwijgen te ver- breken. Zij hielden zich bezig met hun hand- werkjes, nu en dan heimelijke blikken op den kapitein slaande. Na een poos haalde deze diep adem. z/Morgen of overmorgen," zeide hij met doffe stem, ,/Zullen wij de troepen van den maarschalk hier hebben. Een der hoofdlijnen voor een terug- tocht in de grooten heirweg Straatsburg-Zabern- Pfalzburg naar Saarburg en Metz loopt hierover. Maar ik denk, dat de maarschalk de linie der Vogezen niet zal opgeven. Hij zal bij Pfalzburg, dezen gewichtigen pas in de Vogezen, stand houden en den aanval des vijands opnieuw afwachten. Doet hij dat, dan kan alles nog gered worden, want onze strijdkrachten aan de Saar zullen de Pruisen in de rechterflank kunnen aanvallen." Je denkt dus, dat het hier tot een nieuwen slag zal komen, Henri z/Ik ben er zeker van. De maarschalk zal toch niet na een verloren gevecht den heeleu Elzas willen overleveren aan den vijand z/Dat zou vreeselijk zijn?" z/Vreeselijk Als wij ooggetuigen zijn van de zegepraal van onze soldaten z/Maar de Pruischen zullen in steden en dorpeu huishouden als vandalen TER NEIIZEHISCBE COURANT. Dit blad verscfiijnt ^faanday-, Woensdag- en VriJdajjavond* uitqreaonderd op Feestdagen, bij den uitpever I". J. Al' DE IAIDE te Ter A euzen. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN geeft kennis aan milicien-verlofgangers dezer gemeente, behoorende tot het derde regemcnt infanterie JOZ1AS JACOBUS MEIJER, JAN DANIEL VAN DE WEGE, GERARDUS JOHANNES MINNIK, DAVID VER- SLUIJS, KRIJN VAN PIENBROEK, EGGE BARKER, JAN VAN DOEZELAAR, CHRISTIAAN BARKER, HENRICUS ALPHONSUS HARDUS, alle van de lichting 1893 en ALBERTUS ALPHONSIUS VAN GOETHEM, WILLEM I1AMELINKANDRIES NAGTEGAAL, LOUIS JOSEPH VAN DER VELDEN, JOHANNES JACOBUS KOLIJN, ADRIAAN DE PUTTER, PIETER ABRAHAM JANSEN, alle van dc lichting 1894, zieh op den 24 Augustus 1891, des namiddags voor vier nre, bevinden moeten bij hun korps, voorzien van hun verlofpas en van al de voonverpen van Weeding en uitrusting, door hen, bij vertrek met groot veriof mede genomen, teneinde in werkelijken dienst te worden gesteldwordende hen onder het oog gebracht dat de verlofganger, die in gebreke blijft op den bepaaiden dag onder de wapenen te komen, bij zijne latere opkomst zooveel langer in dienst za] worden gchouden en dat, volgens art. 145 der militiewet, hij, die niet aan de oproeping voldoet, als deserteur zal worden behandeld. Alvorens naar hun korps te vertrekken, zullen zij zich behooren aan te melden bij den ondergeteekende. Ter Nenzen, den 7 Augustus 1897. De Burgemeester voornoemd, J. A. VAN BOVEN. Gelet op de 2" zinsnedc van artikel 4 van de Wet van 23 April 1879 (Staatsblad no. 72) zijn de dagen en de uren bestemd voor de daarbij bedoelde Huwelijks-voltrekkingen door de ondergeteekenden voor het vervolg bepaald op lfoensilag en Uomlerdag van iedere week, des voormiddags van 9 tot 10 en des namiddags van 2 tot .'H uren, waarvan bij deze aan het publiek wordt kennis gegeven. Ter Neuzen, 9 Augustus 1897. De ambtenaren van den burgerlijken stand aldaar, J. A. VAN BOVEN. J. A. TAZELAAR. A. C. N. GRENU.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 1