Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeowsch-Vlaandere No. 3493. Zaterdag 7 Augustus 1897. 37e Jaargang. n aanbesteden: Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlUN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer _/"0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 u.ren op den dag der uitgave. Burgemeester en Wethouders van TERNEUZEN zullen op Dinsdag 17 dezer, 's namiddags 4 uren, in het gemeente-raadhuis, in het openbaar, bij enkele inschrijving het leggen van een open goot voor de woningen aan de Kerkhoflaan, met bijlevering van zand en steenen. Het bestek ligt ter lezing op de gemeente- secretarie. Inlichtingen zijn te bekomen bij den gemeente- bouwmeester. Aanwijzing zal geschieden op Donderdag 12 Augustus 1897, 's morgens te 10 uren. Ter Neuzen, 6 Aug. 1897. Burg, en Weth. voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. POLITIEK OVERZICHT. De Belgische Kamer heeft in tweede lezing 't wetsontwerp op de ,/burgerwacht" met 7 8 tegen 37 stemmen aangenomen. Acht leden stemden bianco. De regeering had de kabinetskwestie gesteld, en dit hielp. De regeering werd gemachtigd, het geschil met Engeland, over de uitzetting van den werkmans- leider Ben Tilett, lid van 't Lagerhuis, aan een scheidsgerecht te onderwerpen. Vervolgens werd een nieuw snbsidie toegestaan voor de Zuidpoolexpeditie van De Gerlache, welke niet vertrekken kon bij gebrek aan geldondanks de groote reclame bleef de offervaardigheid van 't publiek beneden de verwachting. De opzegging van het sedert 1862 bestaande handelstractaat met Belgie door Engeland wordt door de Belgische bladen druk besproken. Het „Hbl. van Antwerpen" merkt op, dat ver- leden jaar de invoer uit Engeland 205,628,000 frs. heeft bedragen en de uitvoer derwaarts 201,202,000 frs., uit welke cijfers men kan nagaan, zegt het blad, welk een ontzaglijke schade Engelsche tarieven aan Belgie's handel en nijverheid kunnen toebrengen. FEUILLETON EEN ROMAN uit den Fransch-Duitschen oorlog, van O. ELSTER. 1) EERSTE HOOFDSTUK. Kapitein Hoffer, die zich reeds sinds den vrede van Villafranca uit den werkelijken dienst had terruggetrokken op zijn klein landgoed Chateau Pernette bij Pfalzburg in Lotharingen, schudde afkeurend het grijze hoofd en voer met de vingers door den witten knevel, toen hij op den morgen van den zesden Augustus van het merkwaardige jaar 1870 de Straatsburger en Parijsche bladen las. ,/Wat is er, Henri vroeg de waardige mevrouw Hoffer en zette den kop thee neer op de tafel, terwijl mejuffrouw Josephine Hoffer en de nicht van den kapitein, mej. Jeanne de Parmentier, met angstige blikken naar het vertoornde hoofd der familie opkeken. Met een krachtig woord wierp de oude soldaat de krant op den grond en stond met moeite op uit den lenningstoel, daar de Oostenrijksche kogel bij Magenta ontvangen, hem nog altijd smart en ongemak veroorzaakte. //Men kan het haast niet gelooven," zeide hij op grimmigen toon, //hoe langzaam de keizer voor- waarts ruktDat is toch anders zijn aard niet 1 Tenminste in den Italiaanschen veldtocht deed hij zijn best te gelijken op zijn grooten oom 1" Het gemeentebestuur van Gent heeft besloten een commissie te benoemen om een onderzoek in te stellen naar den economischen toestand der kleine burgers. De op aandrang der socialisten opgerichte cooperatieve vereenigingen, die zich de laatste jaren zeer uitgebreid hebben, en de steeds sterker wordende concurrentie van de groote, op bazars gelijkende magazijnen, hebben den kleinen handel langzamerhand in een moeielijke positie gebracht. Daarover wenscht het gemeentebestuur nauwkeurig ingelicht te worden, voor er maat- regelen genomen kunnen worden om te helpen. Aan alle kleinhandelaars en industrieelen is een aantal vragen gericht, welke zoowel op de con currentie der magazijnen en cooperatieve vereeni gingen in Belgie zelve, als op de buitenlandsche concurrentie betrekking hebben. Verder zal den kooplieden worden gevraagd op welke wijze naar hun meening inkomende rechten, patentbelasting en dergelijke hunne positie zouden kunnen ver- beteren. Als de kooplieden deze vragen eerlijk en naar waarheid beantwoorden, kan het resultaat van dit onderzoek ook voor andere landen van belang zijn. Het program, dat de Sultan en Djevad-Pacha in elkaar gezet hebben, schijnt uitstekend in orde te zijn en word zeer nauwkeurig uitgevoerd het oogenblik is nu gekomen om de troepen op Kreta te versterken en reeds zijn Turksche oorlogschepen vertrokken natuurlijk met troepen aan boord en alles doet denken dat Kreta de bestemming is der Turksche gepanserde vloot. De Times levert de volgeude hatelijke boutade aan het adres der Turksche oorlogsvloot z/Het zou ons zeer bedroeven wanneer er iets waar was van de geruchten over het vertrek van de Turksche oorlogschepen naar Kreta, niet zoo- zeer om den invloed dien de Turksche vloot kan uitoefenen op het schikken of niet schikken van de Kretensische quaestie, als wel omdat voor ons gevoel de Turksche pantserschepen een te schilder- achtig aanhangsel zijn van het Turksche sultanaat em ze lichtvaardig aan onnoodige gevaren bloot te stellen. Zij zijn niet meer in hun eerstejeugd en men weet. dat hun bouw nauwelijks sterk genoeg is om plotselinge schokken te weerstaan. Ze van hun ligplaatsen, waar zij zoo rustig vast- gemeerd lagen, weghalen en blootstellen aan de ongelukken, die slechts de uiterste behoedzaam- heid in de Kretensische wateren voorkomen kan, zou kunnen leideu tot een schade, die iedereen diep zou betreuren. Deze wateren zijn reeds zoo vol oorlogschepen, dat de Sultan beter zou doen z/Maar wat is er dan gebeurd, Henri z/Niets is er gebeurd Dat is het juistDaar staan me die Fransche legerkorpsen nog altijd aan de Saar en in Zuid-Elzas en laten het eene Prui- sische korps na het andere over den Rijn Sacre bleu 1 Als de groote oom nog het bevel had, stonden wij reeds lang voor Mainz." #Zijn er nieuwe veldslagen geleverd z/Veldslagen P Voorpostengevechten Meer niets De Pruisen hebben ons met groote over- macht aangevallen en onze troepen teruggeslagen bij Saarbriicken en Weissenburg. Dat is een slecht begin z/Zouden we niet goed doen, Henri, naar Pfalz burg te trekken men kan toch niet weten, of de Pruisen z/Duizend donders, Juliette, je verbaast mij Meen je misschien, dat de Pruisen hier komen en zoo vlug, dat wij ons niet voor hen kunnen redden Neen, zoover zijn we toch nog niet Dan moet men toch eerst het Fransche legerkorps in den Elzas onder den voet jagen en maarschalk Mac Mahon, de hertog van Magenta, onder wien ik de eer had in Italie te strijden, zal den Pruisen daarbij wel den weg wijzen. Wij kunnen rustig op Chateau-Pernette blijven en jij, Jeanne," wendde hij zich tot zijn bruinoogige nicht, die glimlachend naar hem opkeek, //jij behoeft niet aan je vertrek naar je ouders te Chantillon te denken. Hier ben je even veilig, mijn kind, als in Chantillon." z/Ik hoop het, beste oom," antwoordde het jonge meisje, terwijl het de bruine oogen neersloeg en licht bloosde. z/Mogen er ook fouten worden gemaakt in de opperste leiding van ons leger," vervolgde de wanneer hij een andere plaats uitzocht om ze een luchtje te laten scheppen. De Europeesche mogendheden zijn reeds zoo goed bekend met hun goede eigenscliappen, dat er niet de minste aan- leiding toe is ze op een in het oog loopende plaats nog eens te laten paradeeren enz." Dit mag alles waar zijn, de Times zou zich toch wel eens kunnen vergissen. Dat de admi- raals het gevaar van een aankomst der Turksche schepen in de Kretensische wateren niet zoo licht inzien, blijkt uit een bericht van gisterenmorgen de admiraals hebben hun schepen om het heele eiland verdeeld om een nadering van troepen, waarschijnlijk een landing op Kreta te verhinderen. De Engelsche Minister Chamberlain is zekerlijk van oordeel, dat de Transvalers alweer lang genoeg door hem met vrede zijn gelaten en wederom eens moeten worden opgesard. 't Is mogelijk ook zijn slecht geweten, dat hem verwijt, dat het gepleegde onrecht niet werd geboet en dat hem er nu toe drijft het te bestendigen. In antwoord op eene vraag of het waar was, dat de dubieuse punten der Engelsch-Transvaalsche Conventie niet aan een scheidsgerecht zouden worden onderworpen, verklaarde Chamberlain dat z/buitengewoon, ja zonder voorbeeld een vreemde rechtbank te betrekken in geschillen tusschen den Suzereinen en den ondergeschikten Staat" Onze Koninginnen zullen te Dordrecht, waar zij den 18 dezer verwacht worden, het raadhuis, het weeshuis, de groote kerk en de tentoonstelling bezoeken. H.H. M.M. zullen het hoofdterrein (dien dag slechts tegen een hoog tarief toegankelijk) rondrijden en te voet een bezoek brengen aan het niet voor het publiek toegankelijke Oud-Dordrecht. Van hier rijden de Koninginnen langs de Toulonsche laan door het, tot zoolang voor het publiek ge- §loten park Merwestein, en van daar naar de Merwe-kade, waar de salonstoomboot van de reederij Fop Smit Co. gereed ligt voor H.H. M.M. om daarmode een tochtje te maken langs de stad tot de spoorwegbrug over de Oude Maas en terug, zoover de beschikbare tijd zulks toelaat. Op het raadhuis wordt bij den aanvang van den toclit door Dordrecht eene korte receptie ge- houden en later een lunch van 40 couverten aan de doorluchtige bezoeksters aangeboden. De aankomst in Dordrecht is bepaald op om- streeks half elf en het vertrek op circa 6 uur. Door den gemeenteraad van Dordrecht is eene oude soldaat, fier op den wapenroem van Frankrijk, z/het oorlogsplan is toch goed en onze soldaten zijn de dappersten ter wereld Kijk maar eens op deze kaart." Sedert de oorlogsverklaring kwam de groote kaart der Fransch-Duitsche grenslanden niet van de tafel van den kapitein, die de stellingen der verschillende korpsen van het Fransche Rijnleger met gekleurde spelden had aangegeven en die dagelijks nieuwe oorlogsplannen ontwierp. De dames wierpen elkaar half vroolijke, half verdrietige blikken toe. Ze wisten, dat de kapitein niet zoo gauw ophield, als hij eenmaal bezig was met de ontwikkeling zijner strategische plannen. Maar men durfde hem niet tegenspreken en hoorde geduldig de uiteenzettiugen van den ouden militair aan. z/Hier in Metz, waar ik de groote speld, met den dikken knop heb gestoken," leeraarde de kapitein, //is het groote hoofdkwartier van den keizer. Hier bij Diedenhofen, Saarlouis, Bonlay, St. Avoid, Saarbriicken, Saargemiind, Bitsch, Oberbronn, Worth, Hagenau, tot beneden Straats- burg staan de verschillende legerkorpsen. Men trekt zich samen op Straatsburg, gaat bij Maxau over den Rijn, slaat de Zuid-Duitsche troepen bij Rastatt of Karlsruhe, wendt zich dan naar het Noorden en valt dePruisische stellingen aan den Rijn in de linkerflank aan. Hebt u dat begrepen n Ja, wij meenen het te begrij pen, beste Henri," antwoordde mevrouw Hoffer met een lichten zucht. z/Maar wil je nu niet je morgenwandeling doen Je bent al wat laat." De kapitein zag op de klok. z/Juist," riep hij, //een half uur te laat. Dan som van 15000 gulden toegestaan voor de feeste- lijke ontvangst der Koninginnen. A. s. Maandag, des namiddags te ongeveer 3 uur, zullen de Koninginnen Zutphen bezoeken om des avonds te 7 uur de terugreis naar den Haag te aanvaarden. De voornaamste merkwaardigheden van Deven- ter zullen in oogenschouw worden genomen. De besturen der waterkeeringen van de calamiteuze polders of waterschappen in Zeeland zijn door Gedeputeerde Staten dezer provincie uitgenoodigd voortaan in de bestekken van uit te voeren werken de bepaling op te nemen, dat het op verbeurte van 5 verboden is de arbeidsloonen uit te betalen in localiteiten, waar sterke drank in het klein wordt verkocht. Naar de N. R. Ct. uit goede bron verneemt zal de heer J. T. Cremer, nieuw benoemd Minister van kolonien, zijn betrekkingen van commissaris- generaal der Nederlandsche afdeeling der Parijsche tentoonstelling en van commissaris der Koninklijke Pakketvaart-maatschappij en der Deli-spoorweg- maatschappij neerleggen. De centrale liberale kiesvereeniging in het district Lochem stelde tot eandidaat voor de op 18 dezer te houden verkiezingen voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer den Minister C. Lely, daartoe in alle 14 plaatselijke vereeni gingen met algemeene stemmen verkozen. Door verschillende liberale kiesvereenigingen in het district Enschede is de heer Mr. N. G. Pierson, Minister van financien, eandidaat gesteld voor lid der Tweede Kamer. De christelijk-historischen in dat district hebben besloten geen eandidaat te stellen en de candidatuur Pierson aan te bevelen. Uit Den Haag wordt geschreven Het verluidt nu, wat het kamerlid Mr. Drucker in Den Haag heeft gedaan tijdens de Ministerieele crisis en de voorbereiding van het nieuwe Kabinet. Voor den heer Drucker was een portefeuille bestemd. Hij wilde die aanvaarden onder beding, dat als slofnummer op het vierjarig ministerieel programma zou prijken herziening der Kieswet. Deze voorwaarde werd niet ingewilligd en de heer Drucker keerde naar Zwitserland terug, dankbaar, maar niet voldaan. De koninklijke goedkeuring is ingekomen voor de eerstdaags te houden loterij ten bate van de Scheveningsche gezinnen, noodlijdende ten- gevolge van de verwoestingen aangericht door den jongsten storm. ga ik dadelijk. Adieu, kinderenTegen den middag ben ik terug. Ik ga naar Pfalzburg om te vragen, of majoor Tailland, de commandant, nieuwe berichten van het leger ontvangen heeft. Vaarwel, vaarwel Hij bood zijn vrouw de gerimpelde wang tot een kus, streelde de jonge meisjes het hoofd en strompelde heen. De dames haalden verlicht adem. Mevrouw Hoffer belde, dat de ontbijttafel kon worden afge- nomen. Een mooi, krachtig meisje, in de fraaie landelijke dracht van den Elzas, verscheen. z/Weet madame het nieuws al vroeg het meisje in het dialect der streek. z/Neen, Anna," antwoordde mevrouw Hoffer vriendelijk en bediende zich nu ook, in tegenstelling met zoo straks, van de Duitsche of liever Elzassche taal. //Is er iets in de buurt voorgevallen z/Neen, madame, in den Elzas beneden is wat leelijks gebeurd. De Pruisen hebben vreeselijk gevoehten met de Franschen." z/Dat weten wij al, kind." z/Ja, maar de Franschen hebben klap gekregen van de Pruisen." z/Het zal zoo erg niet geweest zijn." z/Jawel, heel erg, madame," antwoordde het meisje op ijverigen toon. //Bij de duizend dooden en gewonden moeten er gevallen zijn," z/Wij zullen er wel spoedig wat naders van hooren. Ga nu maar aan je werk." z/Goed, madam, maar ik kan niet gelooven, dat de Pruisen overwonnen hebben. Mijn broeder en mijn neef staan bij de kurassiers, die zullen den Pruisen wel leeren, waar Abraham de mosterd haalt. Niet waar, madame TER VEIZEIVSIJHE (Ollll VI. UIt blad verschljnt »tr-, Woe«.scl»R- en VriJ.lagavon.l, uitgeson.ler .1 np FeeSt.laBen, bij den oHgeve* F. J. VAM 1>K »*SDE «e Tee Me««en.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 1