Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. No. 3487. Zaterdag 24 Juli 1897. 37e Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlSlN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Bij deze courant behoort een bijvoegsel. POLITIEK OVERZICHT. Het schijnt te Konstantinopel nu eindelijk met de vredesonderhandelingen te zullen vlottener is een irade afgekondigd, waarbij de regeling van de grens-kwestie wordt goedgekeurd. Het werd tijd, de laatste draai van de Turksche regeering, die Zaterdags weer op het losse schroeven zette, wat ze Honderdags goedkeurde, had een zeer slechten indruk gemaakt. Het leek er veel op, of de Porte de mogendheden voor het lapje hield en de gezanten met molentjes liet loopen. Het heet nu, dat de strategische grenslijn binnen de posities van Nezero en Analipsis valt. De nieuwe grens zou dan langs het Nezero-meer loopen en ook het dorp Gritzovali zou aan Turkije komen. Het is nu maar te hopen, dat het bericht juist is en dat de Turksche diplomatic niet andermaal een middel uitdenkt om de zaken sleepende te houden. Ook de Kretenzische kwestie moet nog geregeld worden, en hiermee schiet men niet beter op. Volgens een telegram aan het Wiener Fremdenblatt uit Berlijn heet het, dat Duitsch- land de candidatunr van Droz niet gewild heeft met het oog op de //lichtgeraaktheden" van den Sultan. Men kan dus als uitgemaakt beschouwen dat de onderhandelingen omtrent deze candidatuur tot geen resultaat zullen leiden. Twee landen van Europa, industrieele staten bij uitnemendheid, zijn op 't oogenblik het tooneel van een werkstaking op groote sehaal. In Engeland zijn het de machinebouwers, die gedeeltelijk vrij- willig, gedeeltelijk gedwongen, de fabriek in den steek gelaten hebbenin de Belgische Borinage zijn het de mijnwerkers, die sedert ruim drie weken weigeren af te dalen in de kolengroeven. De oorzaken, die aan de beide bewegingen het aanzijn hebben gegeven, zijn als de doeleinden, die in de twee landen worden nagestreefd ver- schillend hier verlangen de arbeiders de afschaffing van een reglement, dat als willekeurig en tyranniek wordt beschouwd daar heeft men zijn zinnen gezet op de invoering van den achturigen werkdag. In beide landen wordt de strijd met dezelfde hardnekkigheid gestreden en bieden de werkgevers weerstand aan den aandrang der arbeidersin Belgie achten de mijndirecties het vastgestelde reglement wettig, goed en noodig en wenschen zij zich buitendien niet door een als gewelddadig beschouwde actie de wet te laten voorschrijven in Engeland verklaren de fabriekseigenaren, dat uit de invoering van den werktijd van acht uren FEUILLETON ROMAN naar het Engelsch van A. CONAN DOYLE. Andermaal zag de wreker zich teleurgesteld en opnieuw spoorde zijn opeengestapelde wrok er hem toe aan zijne vervolging voort te zetten. Het ontbrak hem echter aan geld en hij moest weer eenigen tijd aan den arbeid gaan, elken dollar voor de aanstaande reis opsparende. Toen hij ten laatste genoeg bijeen had om in zijn onderhoud te voorzien, vertrok hij naar Europa en volgde zijne vijanden van stad tot stad, elke gelegenheid te baat nemende om verder te komen, maar er nooit in slagende de vluchtelingen te achterhalen. Bij zijne aankomst te St. Petersburg, wareu zij naar Parijs vertrokken en toen hij daar op zijne beurt afstapte, vernam hij dat zij juist naar Kopenhagen waren gegaan. Ook in de Deensche hoofdstad kwam hij eenige dagen te laat aan, want zij waren naar Londen afgereisd, alwaar het hem eindelijk gelukte hen weer te vinden. Wat hetgeen daar voorviel betreft, kunneu wij niet beter doen dan het verhaal te laten volgen van den bergjager zelf, gelijk wij dat opgeteekend vinden in het Dagboek van dokter Watson, aan wien wij zooveel verschuldigd zijn. het verval zoo niet de ondergang van hun industrie moet voortvloeien. Hoe uiteenloopend de redenen ook wezen mogen, om welke deze bewegingen begonnen zijn, in den grond van de zaak vormen zij slechts weder twee episoden uit den langdurigen en harden strijd, die door de arbeidersklasse in onze dagen gevoerd wordt. Overal waar men op't oogenblik in Europa en daarbuiten de oogen wendt woedt die strijd in verschillenden vorm en onder schijnbaar andere omstandigheden in de nijverheidscentra van Catalonie, zoowel als in de rijstvelden van Italie, op de graanvelden van Hongarije en in de mijn- staten van Noord-Amerika. Allerwegen openbaart zich bij de werklieden een min of meer gerecht- vaardigd en begrijpelijk streven naar lotsverbetering, dat het kenmerk is van de maatschappelijke ont- wikkeling van dezen tijd. De Fransche Kamers zijn Dinsdag uiteengegaan, nadat de Kamer van afgevaardigden met 516 tegen 7 stemmen het ontwerp betreffende de vier directe- belastingen en eenige andere fiuancieele ontwerpen had goedgekeurd. Nog dienzelfden dag heeft ook de Senaat het belasting-ontwerp goedgekeurd, en wel met alge- meene stemmen op twee na. De Panama-commissie gaat dus nu toch weer uit naar Wight, om Dr. Her'z ontboezemingen in zake Panama te hooren. Zij verdenkt blijkbaar zijn ernst, misschien met reden, en acht zijn voorwaarden overdreven Cornelius Herz blijkt nu den afgevaardigden Plichon en Rouanet, toen dezen te Bournemouth bij hem waren, gezegd te hebben, dat President Faure zijn handschrift wel moest kennen. Dat was ook letterlijk waar. Maar die bekendheid met het schrift van Cornelius is echter niet zoo compromitant voor het hoofd van den Staat als men misschien zou denken. Herz heeft namelijk, als Amerikaansch burger 12,000,000 schadevergoeding geeischt van de Regeering, wegens het nadeel, dat deze hem be- rokkende door hare processen en het hem ontrooven van zijn eer en zijn grondeigendommen te Parijs, en hij deed dat in een brief, aan President Faure geadresseerd. Dien brief onderteekende hij /Cornelius Herz, Grootofficier van het Legioen van Eer," ten teeken, dat hij het schrappen van zijn naam van de lijsten dier Orde (onder de regeering van Carnot) als nul en van geener waarde beschouwt. ZESDE HOOFDSTUK. Vervolg der gedenkschriften van John Watson, M. D. De hevige tegenstand, door onzen gevangene geboden, bleek weldra geen kwade bedoelingen tegen ons tot grondslag te hebben, want zoodra hij zich tot machteloosheid gedoemd zag, glim- lachte hij op vriendelijke wijze, en gaf de hoop te kennen, dat hij geen onzer onder de worsteling had gekwetst. ,/lk veronderstel dat gij mij naar het bureau van politie zult overbrengen," sprak hij tot Sherlock Holmes //mijn cab staat voor de deur. Wilt gij mijne beenen losmaken, dan zal ik er heen loopen. Men tilt mij niet zoo gemakkelijk meer op als vroeger." Gregson en Lestrade wisselden blikken alsof zij het voorstel erg gewaagd vondenmaar Holmes vertrouwde aanstonds op het woord van den ge vangene en knoopte den doek los, dien wij hem om de enkels hadden gebonden. Hij stoud op en strekte de beenen uit, als wilde hij zich ver- gewissen dat zij inderdaad weder vrij waren. Ik herinner mij hoe ik, toen ik hem daar zoo voor mij zag, bij mijzelven dacht zelden een flinker gebouwd man te hebben aanschouwd. Zijn donker, door de zon geblakerd gelaat droeg daarbij eeue uitdrukking van vastberadenheid en geestkracht, even groot als zijne lichaamssterkte. //Zoo ooit de post van hoofd der politie open komt, zijt gij daarvoor de aangewezen persoon,' zeide hij, met onverholen bewondering mijn liuis genoot aanziende//De manier waarop gij mijn spoor hebt gevolgd was een meesterstuk." Uit Vlissingen wordt geschreven »Het bericht in de Middelb. Crt., dat als opvolger van den heer Tutein Nolthenius, die tot burgemeester van Apeldoorn is benoemd, algemeen genoemd wordt de oud-burgemeester Arie Smit, moet geheel uit de lucht gegrepen zijn, daar van beslist betrouwbare zijde kan worden verzekerd dat de heer Arie Smit er niet aan denkt andermaal burgemeester van Vlissingen te worden." Naar uit 's Gravenhage aan Midd. Ct. wordt gemeld, is het besluit gevallen, om het rijksland- bouwproefstation, thans te Goes gevestigd, naar Middelburg te verplaatsen. Het meest werd en wordt nog de meekrap geteeld in Zeeland en op Flakkee. Diepe weemoed vervult de Zeeuwsche en Flakkeesche boeren, als zij aan den gelukkigen tijd terugdenken, waarin schier overal meekrap verbouwd werd, in afwisse- ling met erwten, boonen en granen, den tijd waarin ook de vlasbouw algemeen was. En vooral voor de arbeiders was 't een gelukkige tijd. Vooropgesteld dat een veelbelovende poging wordt gedaan om een gewas, waaruit een even deugdzame als fraaie en onschadelijke verfstof, weer ingang te doen vinden door een behoorlijk gedeponeerd en gecontroleerd merk op alle dus geverfde stoffen in te drukken, waarop de naam van den fabrikant, de controle van het proefstation en de woorden //met meekrap geverfd,", als b. v. nu met de //jaeger" stoffen. In zoodanige ververij mag geen vergiftigde verf stof komen, en geplaatst in een streek, waar men nog meekrap verbouwt, nog meestoven heeft, bestaat er veel kans, dat en die ververij en die meekrap- teelt nog weer een behoorlijk bestaan opleveren, zoodra werkelijk strenge wetten afdoende waarborgen geven vervalschingen, die elken dag onze gezondheid, ons leven in gevaar brengen, Moed verloren, al verloren, en er is althans plaats voor de meekrap, die nog verbouwd wordt. zegt //Ericus" in het Nieuws. TER NEUZEN, 23 Juli 1897. Zeeland is thans weder een polder rijker ge- wordengisteren is namelijk de dijk afgesloten waardoor 580 hektaren der Saeftinger-schorren zijn drooggelegd en met welke oppervlakte de ge- meenten Clinge en Graauw aan a. s. bouwlandeu zijn grooter geworden. z/Gij deedt beter met ons te vergezellen," sprak Holmes tot de twee dectectives. z/Ik kan u rijden," antwoordde Lestrade. z/Goed en Gregson zal binnen in komen zitten bij ons. Gij ook, dokter. Gij hebt zooveel belang in de zaak gesteld, dat gij er wel het eind van behoort te vernemen." Ik stemde daarin vol blijdschap toe en wij gingen te zamen de trappen af. De gevangene wendde geen enkele poging aan tot ontsnappen, maar steeg rustig in de cab, die hem had toebehoord, en wij volgden hem. Lestrade klom op den bok legde de zweep over het paard, en voerde ons binnen zeer korten tijd naar het oord onzer bestemming. Men liet ons eene kleine kamer binnen, waar een inspecteur van politie den naam van onzen ge vangene en dien van hen, die hij heette vermoord te hebben, vroeg. De inspecteur was een bleeke, onverstaanbare man, die zijne plichten op onver- schillige, werktuigelijke wijze nakwam. //In den loop der week zal de gevangene voor de over- heidspersonen worden gebracht," zeide hij, //in dien tusschentijd, hebt gij misschien nog iets te verklaren, mijnheer Jefferson Hope maar ik moet u waarschuwen, dat uwe woorden opgeteekend zullen worden, en dus tegen u kunnen getuigen." z/Ik heb heel veel te zeggen," antwoordde de bergjager langzaam. //Ik zou alles aan deze heeren willen mededeelen." z/Zoudt gij niet beter doen daarmede te wachten tot uw verhoor vroeg de politie-beambte. z/Het is zeer goed mogelijk dat men mij nooit in verhoor zal nemen," gaf hij ten antwoord z/Neen, gij behoeft mij niet verschrikt aan te kijken. Ik denk aan geen zelfmoord. Gij zijt Stoommachines, paardensporen en een duizend- tal arbeiders zullen nog gedurende een twee- of drietal maanden werkzaam zijn, om het geheele werk naar de bestekshoeveelheden en afmetingen geheel te voltooien. Op 2 Augustus a. s. wordt te Graauw, in verbinding met Hulst een Rijkstelegraafkantoor, ingericht met telephoondienst, voor het algemeen verkeer geopend. Het kantoor zal geopend zijn op werkdagen van 7,30 uur, voor- tot 1 uur namiddag en van 4 tot 6,30 uur namiddags; op Zon- en feestdagen van 7,30 tot 8,30 uur voor- en van 12,30 tot 1,30 uur, namiddags (spoortijd). Op de voordracht voor onderwijzer aan de openbare school te Nieuw-Beierland is geplaatst de heer F. H. Odink, onderwijzer te Zaamslag, (de eenige sollicitant). Te Oostburg is overleden de heer C. van Genk, sedert 1877 pastoor aldaar. De overledene was zeer bemind en heeft verschillende goede in- richtingen tot stand gebracht, o. a. meisjes- en jongensscholen, zieken- en weeshuisook liet hij er eene nieuwe kerk bouwen. i Naar aanleiding van het bericht betreffende de door den heer Mr. P. van Alphen te Hulst bij request aan den gemeenteraad aldaar verzochte ver- nietiging der op 13 Juli 11. gehouden stemming voor leden van den raad, schrijft men ons van andere zijde dat een zoodanig request tot heden nog niet bij het gemeentebestuur is ingekomen. En voorts 1°. Dat door twee rijksveldwachters, op last van genoemden heer Mr. P. H. W. van Alphen, kantonrechter te Hulst, een onderzoek is ingesteld of een der leden van het stembureau zich ge durende eenigen tijd, toen er gestemd werd, buiten het stemlokaal heeft bevonden waarvan de uitslag nog niet bekend is en deze derhalve moet worden afgewacht. 2°. Dat het proces-verbaal, bedoeld in art. 91 der kieswet, aanstonds na verzegeling der geldige en van onwaarde verklaarde biljetten, nog den zelfden dag, op de bij art. 92 dier wet voorschreven wijze, door alle leden van het stembureau is ge- teekend, mitsdien ook door den voorzitter en door het vierde lid, bedoeld in art. liter eerste lid, van de gemeentewet. 3°. Dat niet blijkt of de schrijver hier bedoeft het proces-verbaal, genoemd in art. 92 dan wel in art. 94 der kieswet. Een feit is het evenwel, dat de stemming op immers een dokter en bij deze laatste vraag wendde hij de donkere, heerschzuchtige oogen naar mij. Ja," gaf ik ten antwoord. z/Breng uwe hand dan eens hier," sprak hij glimlachend, terwijl hij zijne geboeide vuisten tegen de borst aandrukte. Ik gehoorzaamde, en gaf mij aanstonds reken- schap van het ongewone, zonderlinge kloppen van zijn hart. Zijn borstkas scheen te trillen en te sidderen, gelijk een broos gebouw, waarbinnen eene groote machine aan het werk zou zijn. In de stilte der kamer kon ik duidelijk een onbestemd gegons en gehamer vernemen, die uit dezelfde bron voortsprong. z/Wel riep ik uit, //gij hebt een chronische hartkwaal." z/Ja, zoo noemt men dat," sprak hij rustig. z/Ik ben daarom verleden week naar een dokter gegaan, en hij vertelde mij ronduit dat ik er binnen enkele dagen aan zou moeten sterven. Gedurende de laatste jaren is de kwaal steeds toegenomen. Ik kreeg het dank zij overmaat van arbeid en ontberingen in de Salt Lake bergen. Mijne taak is volbracht, zoodat het mij onverschillig is wanneer ik heen zal gaanmaar ik zou gaarne nog eerst de heele zaak willen ophelderen. Het zou mij onaangenaam zijn na mijn dood voor een gewonen sluipmoordeuaar door te gaan." De inspecteur en de beide detectives begonnen onder elkander te redetwisten over de vraag of het wel gewenscht was, dat hij thans zijne be- kentenis af zou leggen. z/Gelooft gij, dokter, dat er oogenblikkelijk gevaar bestaat vroeg de eerste. TER NEIIZEISEHE CO IRA Dit blad verscliijnt jvlaandag-, Woeosdag- en Vrijdagavond) uitgezonderd op Feestdagen» bij ilen uitgever I*. J. AM SAl'Dii te Ter 1'enzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 1