Algemees Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, No. 3486. Donderdag 22 Juli 1897. 37e Jaargang. Openbare Vergadering Binnenland. 5= ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—Franco per postYoor Nederland 1,10- Aoor Bel§i6 1'40, Voor Amerika i>32i- Men abonneert zich bij alle Boekbandelaars, Postdirecteuren en Bneven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van. advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Kamer van Koopliandel en Fabrieken te Ter Neuzen. Donderdag 22 Juli 1897, namiddag 7 uur. H. C. E. VAN IJSSELSTEIJN, Yoorzitter. H. J. VOOREN, Secretaris. POLITIEK OVERZICHT. Zaterdag zouden de gezanten met Tewfikpacha confereeren over de vredesvoorwaarden. Ze wachtten echter te vergeefs op den Minister, waarna de ge zanten naar de Oostenrijksche ambassade gingen, waar later Tewfik verscheen en zicb verontschuldigde met de bewering, dat de sultan hem zoo lang had opgehouden. Yoorts werd meegedeeld, dat de sultan twee maarschalken had benoemd, om als gedele- geerden de onderhaudelingen over den vrede bij te wonen. De gezanten weigerden echter, die heeren te erkennen, en eischten, met Tewfik zelf te onder- handelen. De militaire attaches hebben ook nog eens onderhandeld over de mogelijkheid van consessies aan de Portemaar Tewfik schijnt, als men een Reuter-telegram gelooven mag, zelf een ontwerp- vredesverdrag te hebben aangeboden. Het stelt de grenslijn langs de rivier Salamvria (de Peneios) en haar bijvloed de Xeraghis, waardoor een deel van Thessalie, met Nezeros en Tyrnavos, aan Turkije zou worden afgestaan. Voorts bepaalt hij de oorlogsschatting op 4£ millioen Turksche ponden, dus een half millioen meer dan door de ambassadeurs was voorgesteld, en komt terug op het prijsgeven der capitulaties. 't Is of de Turken de mogendheden willen dwingen tot andere maatregelen. Er kwam een gerucht, dat de Russische Zwartezee-vloot zeilklaar ligt. Op Kreta wordt inmiddels door Turken en Christenen weer aanhoudend gevochten. De Engelsche regeering schijnt, blijkens de mededeelingen in het Lagerhuis, de zaken nog niet zoo donker in te zien. De hoofden der opstandelingen op Kreta hebben, aldus verklaarde Curzon nl., bij voorbaat verklaard, geheele autonomie op prijs te stellen. De toestand te Kandia is een weinig gevaarlijker geworden, maar de mogendheden zijn niet terug- geweken van hare verklaringen en verplichtingen aangaande Kreta. Omtrent de vredesonderhandelingen deelde de Minister mede, dat de mogendheden het van den FEUILLETO JNJ ROMAN naar het Engelsch van A. CONAN DOYLE. Jefferson Hope staarde met een woeste uit- drukking om zich heen, om zich te overtuigen of er geen tweede graf te ontdekken was, maar hij zag daarvan geen spoor. Lucy was door hare schande- lijke vervolgers mede teruggevoerd, om haar somber lot te ondergaau, en deel uit te maken van den harem der ouderlingen. Toen de jonge man zich eindelijk rekenschap van deze waarheid gaf, zoowe als van zijn eigen onmacht om er iets aan te verhelpen, wenschte hij slechts, dat ook hij naast den ouden pachter in diens zwijgend graf mocht Jigg™- Maar toch gelukte het zijn krachtigen geest zich te ontworstelen aan de kluisters der wanhoop Indien hem niets anders overbleef, kon hij ten minste zijn leven wijden aan het eenige doe zijne vrienden te wreken. Behalve een oumetelijk geduld en de grootste volharding, bezat Jefferson Hope eene onuitputtelijke macht van wraakgierig- heid, waarschijnlijk door hem overgenomen van de Indianen, onder wie hij had geleefd. Terwijl hij daar stond bij het uitgedoofde vuur, gevoelde hij dat het eenige wat zijn leed nog kon verlichten eene volledige en vreeselijke vergelding zou zijn welke hij met eigen hand over zijne vijanden zou brengen. Zijn onwrikbare wil en onvermoeide beginne af eens zijn geweestde Porte neemt in seginsel de strategische lijn aan, welke voorgesteld is door de militaire attachesook zijn in beginsel de voorstellen omtrent de schadevergoeding aange- nomen, maar nog niet de details. De Fransche Kamer van afgevaardigden heeft eergisteren de eerste 12 artikelen van hetRegeerings- ontwerp betreffende de vier rechtstreeksche be- astingen goedgekeurd. De Minister van Kolonien, de heer Lebon, heeft in den Ministerraad medegedeeld, dat volgens een telegram van den gouverneur van West-Afrika, een detachement cavalerie, uit Toumbouctou ver- trokken, om een rezzou, of opstand, te Iloggar, in de richting van Racho, te onderdrukken, een nederlaag geleden heeft. Twee ofhcieren, twee onderofficieren en negen en twintig spahis zijn gedood of worden vermist. A1 de 82 leden der Fransche Panama-commissie zullen nu gezamenlijk naar Bournemouth gaan, om daar de belangrijke mededeelingen te hooren, welke Cornelius Herz hun heeft te doen. Herz had gevraagd, dat althans de grootste helft der commissie (17 leden) zou overkomenmaar na een langdurig debat werd met 27 stemmen een lid was er tegen en 4 onthielden zich) be- sloten, dat alien zullen gaan. Dit zal de eerste maal zijn, dat een commissie der Fransche Kamer, welke een soort van rechterlijk lichaam is, daar zij het recht heeft, eeden af te nemen, zitting zal houden in een vreemd land, bij een ziekbed. Keizer Wilhelm blijkt te Bergen aan de snel- varende stoomboot Augusta Victoria (van de Harn- burg-Amerikaansche linie, maar thans een uitstap- reisje doende langs de Noorweegsche kusten) de eer van een langdurig bezoek te hebben geschonken. De kapitein ontving Z. M's. photografisch portret met onderschrift en gaf aan de passagiers verlof de Hohenzollern te komen bezichtigen. De proeven met het nieuwe geweer zijn in Duitschland glansrijk uitgevallen. Militaire bladen melden, dat de kogels nog op 800 meter afstand in staat zijn om 7 achter elkaar staande man- schappen te doorboren. Het huis van vertegenwoordigers der Noord- Amerikaansche unie heeft eergisteren te midder- nacht het commissie-rapport, betreffende de tarief- voordracht met 185 tegen 118 stemmen goed gekeurd. In de Vereenigde Staten blijken op den nationalen feestdag weer een aantal ongelukken te zijn ge- beurd. Alleen te New-York ontstond op 50 plaatsen geestkracht zouden, zoo zwoer hij bij zichzelven, voortaan besteed worden aan dat eene oogmerk. Met verwrongen en doodsbleek gelaat, keerde hij terug naar de plaats, waar hij het voedsel had laten vallen en nadat hij het smeulende vuur weer aangewakkerd had, braadde hij genoeg om hem gedurende eenige dagen te dienen. Hij maakte daarvan een bundel en hoe vermoeid hij ook was, begaf hij zich te voet door de bergen op het spoor der wrekende Engelen. Vijf dagen lang zwierf hij, met behloede voeten en uitgeputte ledematen, door de bergpassen, welke hij reeds te paard doorgereden was. Des nachts wierp hij zich neer tusschen de rotsen en genoot hij eenige uren van slaap maar voor het aanbreken van den dageraad bevond hij zich steeds weer op weg. Den zesden dag bereikte hij het Adelaars- Ravijn, vanwaar zij hunne noodlottige vluchthadden ondernomen. Hier reeds kon hij de stad der heiligen zien liggen. Afgemat en ziek van harte, leunde hij op zijn geweer en balde zijn forsche hand in de richting van het door hem gevloekte oord. Terwijl hij er op nederblikte, merkte hi op, dat er in de voornaamste straten gevlagd was en dat er nog andere teekenen van feestelijkheden ten toon werden gespreid. Nog vroeg hij zich af wat dit te beduiden mocht hebben, toen hij het gedruisch van hoefslagen vernam en een man te paard op hem af zag komen. Zoodra hij naderbij kwam, herkende hij een Mormoon, die Cowper genaamd was, en wien hij, bij verschillende ge legenheden, kleine diensten bewezen had. Hi wendde zich dus tot hem en sprak hem toe, in de hoop te vernemen wat er van Lucy Ferrier geworden was. brand door onvoorzichtig afsteken van vuurwerk en vele mannen, vrouwen en kinderen werden meer of minder zwaar gewond door ongelukken met vuurwapenen of vuurwerk. Een man werd door een rreugdeschot terstond gedood. Zooals wij reeds gisteravond per bulletin aan onze abonne's te dezer stede mededeelden, zou, naar men verneemt, het nieuwe Ministerie als volgt aan H. M. de Koningin-Regentes ter benoeming zijn voorgedragen De heeren Pierson, kabinet-formeerder, finan cien; Roell, binnenl. zakenLely, waterstaatVan Goltsteiu, buitenl. zaken; Van Dam van Isselt, oorlog; Cremer, kolonien Mac Leod, marine, en Drucker, j ustitie. Vrijdag a. s. zouden de portefeuilles worden overgedrageu. De Minister van financien heeft in antwoord op het adres der Kamer van Koophandel voor de gemeenten Schoterland c. a. ook ondersteund door de Asser Kamer betreffende de inferieure kwaliteit van het papier der in omloop zijnde muntbiljetten geantwoord, dat deze thans gedrukt worden op papier over welker duurzaamheid het publiek stellig niet klagen zal en voorts, dat zeer waarschijnlijk binnenkort de biljetten van 10 zullen gedrukt worden op eene papiersoort die aan alle redelijke eischen zal voldoen. Bij Kon. besluit is de heer H. P. J. Tutein Nolthenius benoemd tot burgemeester der gemeente Apeldoorn, met toekenning van eervol ontslag als burgemeester van Vlissingen. Stbl. n°. 172 bevat een Kon. besluit van 6 Juli, tot wijziging van de bepalingen van het besluit van 17 Juli 1875 (Stbl. n°. 134) betreffende den werkkring en de samenstelling van het bestuur der visscherijen op de Schelde en de Zeeuwsche stroomen, De artt. 1, 2 en 4 van dat vroegere besluit worden ingetrokken, en in dit nieuwe besluit wordt bepaald Art. 1. Onder den Minister van Financien is het bestuur der visscherijen op de Schelde en Zeeuwsche stroomen belast a. met de handhaving van de op het stuk dezer visscherijen geldende wetten en verordeningen en met de zorg voor de veiligheid van hare belangen »Ik ben Jefferson Hope," zeide hij." ,/Herkent gij mij nog?" De Mormoon staarde hem met onverholen ver bazing aan. Het was inderdaad bijna onmogelijk in dezen gebogen, verwaarloosden zwerveling, met het spookachtig bleek gelaat en de verwilderde, koortsachtige oogen, den sierlijken jongen spoor- zoeker van voorheen weer te vinden. Nadat hij zich echter overtuigd had, dat het waarlijk de jager was, ging de verwondering van den man in ontSteltenis over. z/Gij zijt krankzinnig dat ge hier komt," riep hij uit. ffMijn eigen leven zou niet meer veilig zijn, als men mij met u zag spreken. De heilige vier hebben u vogelvrij verklaard, omdat gij de Ferriers hielpt ontvluchten." ,/Ik vrees hen niet en hun vonnis evenmin, antwoordde Hope ernstig. „Maar gij moet iets van deze zaak afweten, Cowper en ik bezweer u, bij alles wat u lief is, mij eenige vragen op te helderen. Wij zijn altijd goede vrienden ge weest. In Gods naam, weiger mij dit verzoek niet." „Wat wilt gij weten vroeg de Mormoon ver- ontrust. ,/Zeg het gauw. De rotsen hebben hier ooren en de boomen oogen." ffWat is er van Lucy Ferrier geworden?" z/Zij is gisteren getrouwd met den jongen Drebbermaar houd u goed manhoud u goed gij ziet er uit alsof gij gaat sterven." nLet niet op mij," sprak Hope op zwakken toon. Tot zelfs zijne lippen waren verbleekt en hij was neergezonken op den steen, waar tegen hij geleund had gestaan /.getrouwd zegt gij b. met het heheer der tot het domein van den staat behoorende visscherijen in die wateren c. met de bevordering van de belangen der visscherij in die wateren in het algemeen, ook door let opsporen, bekend maken en helpen invoeren van elders tot stand gebrachte verbeteringen. Art. 2. De samenstelling en de inrichting van let bestuur der visscherijen op de Schelde en Zeeuw sche stroomen worden bij Kon. besluit geregeld. Aan 's Rijks Munt zijn voor rekening van den Staat gedurende 1896 vervaardigd voor Ne derland 100,000 guldens, 600,000 kwartjes, 2,000,000 dubbeltjes en 3,000,000 centenen voor deOverzeeschebezittingen: 1,230,000kwartjes, 3,075,000 dubbeltjes, 1,120,000 2^centstukken en 60,400,000 centen, te zamen uitmakende een nominale waarde van f 1,727,000. Gisterenmorgen arriveerde te Middelburg Dr. Joh. Mezger met familie uit Parijs, en begaf zich naar zijn villa te Domburg. De kleermakers in het rijks-centraaalmaga- zijn voor militaire kleeding en uitrusting te Delft lebben aan den Minister van Oorlog het verzoek gericht verbetering in hun toestand te bewerken, zoodat zij evenals andere werklieden van 's rijks militaire inrichtingen, deeleu in het vooruitzicht op pensioen en geneeskundige hulp voor hen en hun gezin. De Ned. Jager meldt Uit bijna alle provincien werden ons van vele agershandtcekeningen voorziene adressen toege- zonden over de opening der hazenjacht op 1 October. Alleen de provincien Limburg en Friesland lieten niets van zich hooren. In het geheel zijn de requesten door circa 250 houders van de groote jachtacte geteekend, terwijl ook enkele jachtvereenigingen zich rechtstreeks tot de bevoegde macht gewend hebben. Bovendien ontvingen wij uit Zeeland, Noord-Holland, Gro- ningen en Drenthe berichten, dat men reeds adressen verzonden had, terwijl wij uit Enschede de mede- deeling ontvingen, dat reeds enkele jaren achtereen in denzelfden geest aan Ged. Staten van Overijsel een verzoekschrift werd gericht. Wij zullen onmiddellijk al deze requesten aan de betrokken Ged. Staten inzenden en er een verzoekschrift van ons bijvoegen, waarin er vooral op gewezen wordt hoe in alle provincien hetzelfde gevraagd wordt door tal van jagers en daarom ook overal de gevraagde wijziging wenschelijk wordt geacht, omdat men wil komen tot een zelfde regeling voor het geheele land. z/Ja, de plechtigheid werd gisteren voltrokken ziedaar waarom de vlaggen op het raadhuis wap- peren. De jonge Drebber en de jonge Stangerson kregen twist over de vraag wie van beiden haar zou hebben. Zij hadden beiden deel uitgemaakt van de bende, die hen achterna zat en Stangerson had haar vader doodgeschoten, wat hem de meeste rechten scheen te geven maar toen de oneenigheid voor den raad werd gebracht, bleek Drebber's paitij de sterkste te zijn en gaf de profeet haar aan hem over. Hij zal haar echter niet lang be- zitten, want de dood stond gisteren op haar gelaat te lezen. Zij gelijkt meer op een schim dan op eene vrouw. Vertrekt gij thans weer?" z/Ja, ik ga heen," mompelde Jefferson Hope, die weder overeind gerezen was. Zijue trekken schenen uit marmer gehouwen te zijn, zoo hard en strak was hunne uitdrukking; maar in zijne oogen gloeide een onheilspellend vuur. z/En waarheen begeeft gij u z/Dat komt er niet op aan," antwoordde hij, en zijn wapen over de schouders slingerende, zwierf hij het ravijn weder in en trok hij zich terug in het hartje der bergen, te midden van de holen der wilde dieren. Ooder hen alien was er geen zoo bloeddorstig of gevaarlijk als hij. De voorspelling van den Mormoon werd maar al te spoedig bewaarheid. Hetzij het te danken viel aan den ontzettenden dood haars vaders, of wel aan de gevolgen van het gehate huwelijk, waartoe men haar gedwongen had, de arme Lucy bleek eene geknakte bloem te zijnzij kwijnde weg en stierf binnen eene maaud tijds. Haar dwaze echtgenoot, die haar voornamelijk gehuwd had ter wille van John Ferrier's rijkdom, legde geen groot Hit hl».l verHCliiJnt s,l„K- >-.» „itC> ,on,l. r,1 op I.ij .1. Ui<Keve, 1'. J. VAV »»K «e Te,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 1