A lgemeen Nienws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. No. 3480. Donderdag 8 Juli 1897. 37e Jaargang. EEN S0DSBEB1CHT. acinbesteden: Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN zullen op Dinsdae, SO Juli a. s. 's middags 4 uren, op het gemeentehuis, in het openbaar, bij enkele inschrijving, de levering van Petroleum voor de straatverlichting gedurende 1897/98, (ongeveer 6000 liters.) De betrekkelijke voorwaarden liggen ter inzage op de gemeente-secretarie, alwaar ook eene verzegelde bus tot het ontvangen der inschrijvingsbiljetten is geplaatst. Ter Neuzen, 6 Juli 1897. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. POLITIEK OVERZICHT. De pogingen om tusschen Engeland en Amerika een arbritrage-verdrag tot stand te brengen zullen vernieuwd worden, en het initiatief daartoe zal, gelijk niet meer dan behoorlijk is, ditmaal genomen worden van Amerikaansche zijde, waar de Senaat immers het plan deed mislukken. President Mc. Kinley heeft door zijn Minister Sherman een nieuw verdrag doen opstellen, waarin aan de bezwaren des Senaats is tegemoetgekomen op eene wijze, die uit den aard der zaak minder hinderlijk is dan toen men het oorspronkelijk verdrag door aanhanging van allerlei ameudementen trachtte te veranderen. Aan den Britschen gezant, den heer Pauncefote, die op het oogenblik in Engeland vertoeft en die, evenals de President, een groot voorstander is van de beoogde vriendschappelijke overeenkomst, zal zoo spoedig mogelijk een afschrift worden gezonden, opdat hij den inhoud mondeling met zijne regeering zal kunnen behandelen. Moge wde aardigheid" er dan ook af wezen, als het uitstel, maar niet tot afstel van dit werk van vooruitgang en beschaving blijkt te hebben geleid, mag men al tevreden wezen. De hartelijke gedachtenwisseling tusschen de regeeringen van beide landen bij het Koninginne-feest geeft allicht weer een stootje mede, en als het een weinig wil FEUILLETON ROMAN naar het Engelsch van A. CONAN DOYLE. 22) - - Nog dienzelfden avond begaf hij zich tot John Ferrier, en keerde er daarna zoo dikwijls terug, dat hij spoedig een welkome gast op de hoeve werd. Steeds opgesloten in het dal, en geheel door zijn arbeid in beslag genomen, had John weinig gelegenheid gehad de gebeurtenissen te vernemen, welke er gedurende de laatste twaalf jaren in de wereld daarbuiten hadden plaats gevonden. Jefferson Hope was in staat hem dat alles te ver- tellen, en hij deed dat op eene manier, die zoowel de aandacht van Lucy als die haars vaders boeide. Hij was pionier geweest in California en wist menig zonderling avontuur mede te deelen van verworven en verloren fortuinen, in die wilde, koortsachtige dagen verdiend en verspeeld. Hij was eveueens spoorzoeker geweest, paardentemmer, zilvergraver en pachter. Waar slechts aangrijpende avonturen te beleven waren, had Jefferson Hope die opgespoord. Hij werd dan ook weldra de gunsteling van den boer, die op welsprekende wijze zijne deugden verkondigde. Bij dergelijke gelegenheden bewaarde Lucy het stilzwijgen, maar hare warmgekleurde wangen en hare schitterende, blijde oogen toonden slechts al te duidelijk aan dat haar jeugdig hart haar niet langer toebehoorde. kau het jubileum-jaar nog sluiten met de schoone bladzijde, die het verdrag bevat, op zijne credit-zijde. De socialistische Oostenrijksche volksvertegen- woordiger Szajer ondervindt nu, naar Vondel's woord, //hoe hij zich kwetst, die Majesteiten schendt." Hij had als candidaat in een redevoering gezegd, dat de Keizer geen oorlog kon maken zonder de Rothschilds dat de Keizer zonder geld machteloos was. Toen hij tot lid van den Rijksdag werd gekozen, was hij in hechteuis. Hij werd toen echter op dringend verzoek van zijn collega's vrij gelaten. Maar na het sluiten van den Rijksdag toen - hij niet meer //onschendbaar" was werd zijn gerechtelijke vervolging hervat, en nu is hij veroordeeld tot de strengste straf, welke de wet toelaat, name'ijk acht maanden tuchthuisstraf en een vastendag om de veertien dagen. Nu kan Szajer niet herkozen worden voordat er vijf jaren na het ondergaan van dat vonnis zijn verloopen. Men verwacht, dat in het najaar, als de Rijksdag weder bijeenkomt, opnieuw zijn invrijheidstelling zal worden geeischt. De berichten uit het oosten luiden nog niet bijster bemoedigend. Een Turksche kabinetsraad heeft zich Zondag, op bevel van den sultan, opnieuw met de vredes- voorwaarden bezig gehouden. Hoewel Tewfic-pacha den vorigen dag nog aan de ambassadeurs verklaard had, dat de bijeenkomsten van de gezanten met de Turksche ministers maar onbepaald uitgesteld moesten worden, daar de sultan toch niet wijken kon voor de openbare meening, die inlijving van Thessalie, tenminste tot de Peneus, eischt, schijnen sommigen nog iets te verwachtten van de beraad- slagingen van dezen kabinetsraad. Cambon, de Fransche gezant, is voor zijn vertrek naar Parijs door den sultan in gehoor ontvangen. De gouverneur van Volo is teruggeroepen, waarom wordt niet gemeld. Op Kanea hebben de internationale troepen allerlei onaangenaamheden met de Turksche auto- riteiten zoo ontstond o. a. geschil over goederen, te Estella aangevoerd door de landlieden, ten be- hoeve van de troepen, waarvoor de Turksche douanen rechten eischten, wat de Fransche kom- mandant weigerde. De admiraal steunde hem. Er zijn 500 man Turksche troepen te Kanea ingescheept naar Tripoli. Of dit een begin van de ontruiming is, wordt er niet bij gemeld. Nu wordt weer gezegd, dat de definitieve be- noeming van Droz tot gouverneur-generaal van Haar goede vader mocht zich geen rekenschap van deze verschijnselen geven, zij gingen geenszins verloren voor den man, die hare liefde gewonnen had. Op een zomeravond kwam hij den weg over rennen en hield aan de poort zijn paard in. Zij stond aan de voordeur, en trad op hem toe om hem te begroetteu. Na den teugel om het hek bevestigd te hebben, liep hij haar tegemoet. z/Ik moet vertrekken, Lucy," zeide hij, hare beide handen in de zijne grijpende, en haar vol teederheid in het gelaat ziende//Voor ditmaal zal ik u niet vragen mij te vergezellen, maar zult gij daartoe bereid zijn als ik hier wederkom z/En wanneer zal dat wezen vroeg zij blozend en lachend. z/Ik zal een paar maanden afwezig moeten zijn maar daarna kom ik terug en zal u opeischen, mijne Reveling. Er is niemand die ons scheiden kan." z/En hoe staat het met vader?" vroeg zij. z/Hij heeft mij zijne toestemming gegeven, op voorwaarde dat de mijnen goed aan den gang zijn. Op dat punt ben ik volkomen gerust." i/O als gij en vader de zaak geschikt hebt, dan heb ik niets meer te zeggen," fluisterde zij, het hoofd tegeu zijne breede borst aan latende rusten. z/Goddank sprak hij op schorren toon, zich tot haar overbuigende om haar te kussen. //Dan is het beslist, en hoe langer ik nu bij u blijf, hoe harder het mij zal vallen heen te gaan. Zij wachten mij aan den grenspaal op. Vaarwel, mijne eenige Reveling, waarwel. Binnen twee maanden ziet gij mij weer." Hij wikkelde zich, onder het spreken, uit hare armen los, en zich weder in den zadel werpende, Kreta afstuifte op bezwaren, door Duitschland ge- opperd. Uit Athene wordt berichtBij een hevige vechtpartij, Zaterdag in den Piraeus, tusschen dronken Russische matrozen en inwoners, kwam de Russische officier Nelidoff, zoon van den ambassadeur te Konstantuiopel, tusschenbeiden en kreeg daarbij eenige vrij ernstige kwetsuren, De Turken hebben Kalambaka in het noorden van Thessalie bezet, na met de bevolking hand- gemeen te zijn geraakt. Men kan de berichten uit Athene over de handelingen der Turken niet te best vertrouwen. Maar de geruchten over schending van den wapen- stilstand volgen elkaar zoo snel, dat er toch wel iets van waar zijn zal. Bij de Fransche Kamer van afgevaardigden is nu gisteren door den Minister van Buitenlandsche zaken Hanotaux het ontwerp ingediend, waarbij een crediet van een half millioen francs wordt aangevraagd voor de reis van President Faure naar Rusland half Augustus te oudernemen. Er is eene memorie van toelichting aan het ontwerp toegevoegd, bevattende de bekende Keizerlijke noodiging. Uit het ontwerp, dat in handen der begrootings- commissie gesteld'is, blijkt niet wie den President zullen vergezellen. Maar het is zoo goed als zeker, dat de Voorzitters der beide Kamers mede- gaan. Keizer Wilhelm vertrok eergistermorgen met de //Hohenzollern" naar het Noorden. Een advies- jacht ging vooraf, een devisie torpedobooten volgde. Men zegt, dat de Keizer op zijn tocht naar St. Petersburg begeleid zal worden door een heele vloot, van negen pantserschepen. //Figaro" wist te vertellen, dat de Czaar Keizer Wilhelm bewogen heeft, over land van St. Peters burg naar huis te gaan, zoodat de kans vermeden wordt, dat hij en president Faure elkaar ergens op zee ontmoeten. Aan de colleges en autoriteiten in Zeeland is de volgende circulaire verzonden Bij het nederleggen van het ambt van Commissaris der Koningin in de provincie Zeeland wensch ik u mijn innigen dank te betuigen voor de groote welwillendheid en de trouwe medewerking, welke ik gedurende de vele jaren, in uw midden door- gebracht, van u mocht ondervinden. rende hij in woesten galop van daar, zonder eene enkele maal om te zien, als vreesde hij dat de moed hem te kort zou schieten, indien hij ook maar een enkelen blik wierp op wat hij achterliet. Zij bleef aan de poort staan, hem nablikkende totdat hij in de verte verdween. Daarop Rep zij naar hare woning terug, als het gelukkigste meisje in heel Utah. DERDE HOOFDSTUK. John Ferrier heeft een gesprek met den Pro feet. Er waren drie weken verloopen, sedert Jeffer son Hope en zijne makkers Salt-Lake City ver- laten hadden. John Ferrier voelde eene hevige droefheid aan zijn hart knagen zoo vaak hij aan den terugkeer van den jongeling dacht en zich afvroeg hoe hijzelf het gemis van zijn dierbaar pleegkind zou dragen. Alleen haar stralend en gelukkig gelaat kon hem met hare verloving ver- zoenen, daar waar alle redeneering daartoe te kort schoot. Hij was sinds jaren met zichzelf over- eengekomen, dat niets ter wereld hem ooit zou kunnen overhalen zijne toestemming te geven tot het huwelijk zijner dochter met een Mormoon. Hij beschouwde eene dergelijke echtvereeniging als volstrekt geen huwelijk, maar als eene schande en oneer. Wat hij overigens ook denken mocht van de Mormoonsche leerstellingen, op dat eene punt bleef hij onverbiddelijk. Hij was echter wel verplicht daarover het stilzwijgen te bewaren, want het was in die dagen eene gevaarvolle zaak eene on-orthodoxsche meening uit te spreken in het land der heiligen. Ja, wel was het eene gevaarlijke zaak, zo6 ge- Het verblijf in Zeeland vormt een der aange- naamste bladzijden in mijn leven en de herinnering aan dit schoone gewest en zijne trouwhartige be volking zal mij steeds onvergetelijk blijven. Het is met zeer groot leedwezen, dat ik van hier scheid, nu mijn gezondheidstoestand mij daartoe noopt. Ik ben verhir.derd, om van u alien persoonlijk afscheid te nemen, doch voldoe aan een diepgevoelde behoefte des harten door u van mijne gevoelens te doen blijken en mij wederkeerig bij u aan te bevelen. De Oud-Commissaris der Koningin in de provincie Zeeland, DE BRAUW. Het heeft Hare Majesteit de Koningin-Weduwe- Regentes behaagd mij te benoemen tot Commis saris der Koningin in dit gewest. Ik ben, ook als opvolger van een man, in Zeeland hoog gewaardeerd, mij ten voile bewust van het gewicht der zware, doch schoone betrekking, mij door Hare Majesteit toevertrouwd. Ik vlei mij echter, dat, waar het mijn streven zal zijn om met mijn beste krachten werkzaam te zijn in het belang der provincie, ik daarbij zal mogen rekenen op uwe welwillendheid en steun. De Commissaris der Koningin, R O E S T. De oude schilder David Bles is op het Loo druk bezig, Koningin Wilhelmina in baltoilet te schildereu. Naar men weet, is Bles zeer doof, zoodat het onmogelijk is, een gesprek met hem te voeren, tenzij men door een hoorn met zijn o°r in gemeenschap komt. Onder het poseeren wordt dus voor de jonge Koningin de tijd verkort door voorlezen. Hr. Ms. Fransche lectrice leest haar voor, terwijl de kunstenaar druk schildert, en de Koningin-Regentes door adjudant of kamer- heer op een vel papier laat schrijven hetgeen H. M. aan den hardhoorenden schilder te zeggen heeft. Blijkens een ingezonden stuk in de Midd. Ct. van den heer Hennequin, burgemeester der gemeente Sluis, zijn aldaar niet, zooals is vermeld, gekozen verklaard de twee aftredende leden wier namen op alle ingediende. lijsten voorkwamen, doch is eene verkiezing uitgeschreven voor drie leden uit vier candidaten. Dit klink beter want algemeen werd dan ook de handeling zooals die eerst is vermeld, geacht in strijd te zijn met de wet. waagd zelfs, dat ook de vroomsten hunne gods- dienstige begrippen enkel met ingehouden adem durfden fluisteien, uit vrees dat het een ofander woord, dat aan hunne lippen ontviel, verkeerd uitgelegd mocht worden en maar al te spoedig op hen zou worden gewroken. De slachtoffers van vervolging waren thans op hunne beurt vervolgers geworden en nog wel vervolgers van de vreeselijkste soort. Noch de inquisitie van Sevilla, noch het Germaansche veemgericht, noch de geheime ge- nootschappen van Italie, waren ooit in staat een schrikwekkender rechtspleging in beweging te brengen dan die welke een wolk over den staat van Utah wierp. Hare onzichtbaarheid en het geheimzinnige, dat daaraan was verbonden, maakten hare regeling des te vreeselijker. Zij bewees telkeus alwetend en almachtig te zijn, en toch hoorde of zag men niets van haar. De man, die tegen de kerk durfde opstaan, verdween spoorloos, en niemand wist te zeggen waar hij gebleven, of wat er met hem ge- beurd was. Zijne vrouw en kinderen wachtten hem te huis op, maar de vader keerde nooit terug, om hen mede te deelen wat hem overkomen was in handen zijner geheime rechters. Een ondoordacht woord of eene onverhaaste daad werd gevolgd door vernietiging, en toch wist geen sterveling welke de aard kon zijn dier ontzagwekkende macht, die boven hun hoofd zweefde. Geen wonder dan ook dat de lieden van schrik en angsten vervuld waren, en dat zij zelfs in het hartje der wilderuis geen lucht durfden geven aan den twijfel, die hen terneer drukte. (Wordt vervolgd.) Slit blatl verscliijnt 'l itmnt Hi;Woenailag- en VriJitairnvon«l, nitsezonilerd op Feestda^en, bij den oitgever P. J. VAX DE 8AXDE te Ter Wenzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 1