Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Paarden- en Veemarkt Kermis ofJaarmarkt GELDLEENINGr No. 3476. Dinsdag 29 Jurii 1897. 37e Jaar<r, BEKENDMAR1NG. gang. Ill iOHBilllOlT. 9 groot 3600, Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postYoor Nederland f 1,10. Yoor Belgie 1,40. Yoor Amerika 1,32|. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- busliouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. Bargemeester en Wethouders der gemeente ZAAMSLAG maken bekend 1°. dat de gewone jaarlijksche alhier zai worden gehouden op Dinsdag 6 Juli 1897, aanvangende des voormiddags 9 en eindigende des namiddags 3 uren. Van wege de gemeente worden uitgeloofd elf premien, naar welke geene mededinging wordt toegelaten aan eigenaren van het grootste getal paarden en vee, die daarvoor in bet vorige jaar zijn bekroond, alsmede voor paarden en vee wegens welke alhier reeds vroeger eene premie is toegekeud en paarden en vee, na 11 uren aangebracht. Geen liedjeszangers, orgeldraaiers en dergelijken worden tijdens de markt toegelaten. 2°. dat de in deze gemeente zal plaats hebben op Dinsdag den 6den Juli e. k. tot en met Donderdag den gsta <jier maand en dat geene nadagen zullen worden toegelaten. Aanvragen om plaatsing in te dienen bij den burgemeester. Zaamslag, 22 Juni 1897. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. BARENDREGT Az., Voorzitter. P. J. WORTMAN, Secretaris. ten laste van de gemeente Axel, rentende ten hoogste vier ten honderd per jaar, verdeeld in aandeelen van 200, te stellen op naam of aan toonder en af te lossen te beginnen in 1898 met ten minste den aandeel. Storting der aandeelen 1 Augustus 1897. De inschrijvingsbiljetten, vermeldende naam, beroep en woonplaats van den inschrijver, het aantal aandeelen waarvoor wordt ingeschreven, de bedongen jaarlijksche rente ten honderd en opgaaf of de obligatie op naam of aan toonder wordt verlangd, onderteekend en in gesloten couvert waarop //Inschrijving Geldleening" in te leveren bij den Burgemeester voor 10 Juli e. k. Axel, den 21 Juni 1897. Burgemeester en Wethouders van Axel, D. J. OGGEL, Burgemeester. J. A. VAN VESSEM, Secretaris. FEUILLETON ROMAN naar het Engelsch van A. CONAN DOYLE. 18) /*Hoe gaat het er nu mede?" vroeg hij bezorgd, want zij wreef nog altijd aan de weelderige goud- blonde krullen, die haar achterhoofd bedekten. z/Kus het en neem de pijn weg," sprak zij heel ernstig, hem toonende waar zij gekneusd was. ,/Zoo deed moeder ook altijd. Waar is moeder /Moeder is heengegaan. Ik geloof dat gij haar spoedig zult weerzien." //Heengegaan he sprak het kleine meisje „Hoe vreemd dat zij geen goeden dag zeidedat deed zij tocli altijd, wanneer zij thee ging drinken bij tante, en nu is zij al drie dagen weg geweest. Wat is het vreeselijk droog, vindt gij niet Is er hier geen water of iets om te eten ,/Neen, er is niets, lieveling. Gij zult nog maar een beetje geduld moeten hebben, en dan zal alles heel goed zijn. Leg uw hoofdje zoo tegen mij aan en dan zult gij u prettiger gevoelen. Het valt niet gemakkelijk te praten, als de lippen droog als leder zijn, maar ik geloof dat het beter POUTIEK OVERZICHT. Koningin Victoria deed Donderdagavond een rijtoer door Windsor om de illuminatie en een historischen optocht te zien. 'tKasteel was prachtig verlicht. De prins en prinses van Wales gingen te Louden kijken naar een der gratis-maaltijden, waar elk der gasten een gedachtenisbeker kreeg en hielden in Buckingham-palace een schitterendegala-receptie, waar 1600 hooggeplaatste personen kwamen. Vrijdag had in Mansion-house een lunch plaats, door der lord-mayor aangeboden aan de vorstelijke personen. Reuter vindt het al weer noodig, te seinen, dat dezen in gala waren. Ook de prins en prinses van Wales waren er. De toast op de koningin verwekte veel geestdrift. De lord-mayor dronk vervolgens een toast op het welzijn van de vreemde vorstelijke personen, ge- zanten en bijzondere vertegenwoordigers. De prins van Napels en de hertog van Auerstad antwoordden. Zaterdag was de vlootrevue te Spithead, waaraan 179 schepen deelnamen. Duizenden menschen stroomden naar Portsmouth om het maritieme schouwspel bij te wonen. Het Pruisische Huis van afgevaardigden nam de wet op het recht van vergadering en vereeniging aan, bij tweede lezing. Door de schuld der natio- naal-liberalen werd de gelegenheid verzuimd om de wet te verwerpen. Het Heerenhuis, dat't ontwerp terugkreeg, heeft dit naar een commissie gezonden. De minister Von der Recke verklaarde, dat de regeering de grootste waarde hecht aan het tot stand komen van de wet in een vorm, die met hare bedoeling overeenstemt. Wordt het wetsontwerp dus, hoe ook gewijzigd, door het Heerenhuis aangenomen, dan zal de regeering het nog in deze zitting naar het Huis van afgevaardigden terugzenden, om spoedige afdoening mogelijk te maken. Reeds is in de commissie uit het Heerenhuis door graaf Stolberg het voorstel gedaan, de arti- kelen 1, 3 en 5 van het wetsontwerp weder in de redactie der onafhankelijke conservatieven in het ontwerp op te nemen. Na het aannemen van de verbodsbepalingen op den termijnhandel hebben de groothandelareh de productenbeurs te Berlijn verlaten en vergaderden sedert in een lokaal //der Feeenpalast." Inmiddels werd er over de zaak onderhandelddezer dagen nu werden de bijeenkomsten in het Feeenpaleis verboden. In de Pruisische Kamer deelde de Handelsminister mede, dat dit verbod de bedoeling had, een beslissing van de administratieve recht- bank uit te lokken. De minister erkent, dat de heropening van de productenbeurs zeer gewenscht en een organisatie van den productenhandel in elk geval noodzakelijk is. Hij hoopt op spoedig herstel van den wettelijken toestand. is u te zeggen hoe de zaken staan. Wat hebt gij daar vAardige dingenmooie dingen riep het kind vol geestdrift uit, terwijl zij twee glinsterende stukjes mika omhoog hield. ,/Als wij naar huis terugkeeren, zal ik hen aan broertje Bob geven." //Gij zult gauw nog mooier zaken zien," sprak de man vertrouwend. //Wacht slechts een weinig. Ik wilde u echter vertellen gij weet iinmers wel, toen wij de rivier verlieten Ja" z/Welnu, wij rekenden er op, ziet gij, dat wij spoedig eene tweede rivier zouden ontmoeten. Maar er haperde het een of ander aan de kompassen, de kaart, of iets anders, en de rivier vertoonde zich niet. Het water hield op. Behalve een druppeltje voor zoo iemand als gij, en en vEn gij hebt u niet meer kunnen wasschen," viel de kleine hem ernstig in de rede, opblikkende naar zijn somber gelaat. z/Neen, en niet drinken ook. Mijnheer Bender was de eerste die heenging, en toen de Indiaan Pete, daarop juffrouw Mac-Gregor, toen Johnny Hones, en eindelijk, liefste, uwe moeder." //Is moeder dan ook dood p" riep het kleine meisje, het gelaat in haar voorschootje verbergende en bitter beginnende te weenen. z/Ja, zij zijn alien heengegaan, behalve gij en De //Vossische Zt." verneemt, dat de als com missie van deskundigen benoemde delegatie van beursmannen, die verslag had uit te brengen over de bij den Bondsraad aanhangige kwestie betreffende de termijnzaken, tegen 2 Juli op het departement van Binnenlandsche zaken genoodigd is, tot het plegen van nader overleg. In de Fransche kamer heeft Vrijdag de heer Trouillot geprotesteerd tegen het toestaan van staatsgelden voor den lijkdienst in de Notre Dame gevierd voor de slachtoffers van den grooten brand. Door dien dienst te organiseeren, zeide hij, had de regeering het beginsel der onzijdigheid van den staat geschonden. De minister Barthou verwees hem in zijn antwoord naar de verklaringen, indertijd door den eersten minister afgelegd en ten slotte werd het voorstel tot intrekking van de credieten voor de plechtigheid met 332 tegen 187 stemmen verworpen. De Fransche reiziger Bonvalot moet in Abessynie een verdrag met den Negus hebben gesloten, waarbij allerlei handelsvoordeelen aan Frankrijk worden verzekerd. De Grieken zullen nu eindelijk moeten begrijpen, dat tegenspartelen niet langer baat. Hit Athene wordt door Reuter geseind Een verklaring van Salisbury, dat geen betere vredesvoorwaarden te verkrijgen zijn dan de laatste- lijk voorgestelde, heeft hier een smartelijken in- drok gemaakt. Het ministerie verklaarde, dat een zoodanige vrede het bestaan zelf van Griekenland in gevaar brengt. Men gelooft dat Europa zal voorstellen een controle over de Grieksche schuld in te stellen. De //Asti" vernam, dat Edhem-pacha reeds orders kreeg voor de wijze, waarop Thessalie zal ontruimd worden. De Turken zouden, tot de oorlogsschatting afbetaald is, slechts een klein getal troepen daar laten. Door den heer M. S. de Zeeuw te Middel- burg is een bezwaarschrift tegen de Vrijdag aldaar gehouden verkiezing ingebracht, omdat in het le kiesdistrict (Groenmarkt) twee kiezers te gelijk in het daarvoor bestemde hokje zich bevonden. Van deze informaliteit was getuige de heer Van Karsseu. Van dit bezwaarschrift is melding ge maakt in het proces-verbaal, zoodat de Tweede Kamer zal hebben te beslissen of de verkiezing in het district Middelburg geldig is of niet. In //de Fabrieksbode" deelt de heer Van Marken mede, wat er eigenlijk gebeurd is met de Nederlandsche gist in Engeland. Door de agenten der Harwick-booten, die een groot gedeelte van de gist der fabriek naar Engeland vervoeren, werd bericht, dat de Engelsche ik. Daarop meende ik, dat er eenige kans bestond in deze richting water te vinden, zoodat ik u op mijn schouder nam en verder met u zwierf. Het schijnt niet dat wij er een stap mede gevorderd zijn, en er blijft nog maar heel weinig hoop op behoud voor ons over." z/Wilt gij zeggen dat wij ook dood zullen gaan vroeg het kind, haar snikken bedwingende en het met tranen overdekt gezichtje opheffende. z/Ik geloof het heel waarschijnlijk." z/Waarom hebt gij dat niet eerder gezegd vroeg zij, opgeruimd lachende. //Gij hebt mij zoo verschrikt. //Wel, natuurlijk, zoodra wij sterven zullen wij weer bij moeder zijn." Ja, dat zult gij ook, liefste." En gij ook. Ik zal haar vertellen hoe vreeselijk goed gij geweest zijt. Ik durf wedden, dat zij ons aan de poorten des hemels opwaeht, met een groote kan water en eene menigte warme boek- weiten koeken, aan weerszijden gebakken, waar Bob en ik zooveel van hielden. Hoelang moeten wij nog daarop wachten z/Dat weet ik niet, maar heel lang zal'het niet zijn." De oogen van den man waren op den noordelijken horizon gevestigd. Aan het blauwe luchtgewelf waren drie kleine vlekken verschenen, die ieder oogenblik in omvang toenamen, zoo snel kwamen zij naderbij. Zij bleken al spoedig drie groote bruine vogels te zijn, die boven de hoofden douane bevonden zou hebben, dat de Hollandsche gist alkohol bevat, en wel in die mate dat bij den invoer voortaan een recht zou worden gevorderd van f 5,30 per 100 kilo. De ambtenaren zouden dagelijks bij aankomst het gewicht van elke zending control eeren en een monster nemen, waarvan het alkohol-gehalte zou worden bepaaldmaar reeds dadelijk bij den invoer zou alvast een zeker bedrag moeten worden gestort tot zekerheidstelling voor de betaling van het recht, dat zou blijken ver- schuldigd te zijn. Slechts met moeite hadden de agenten, de heeren Hudig Pieters, verkregen, dat de maatregel niet onmiddellijk wes ingevoerd, maar uitgesteld werd tot 17 Juni. De directie der fabriek wendde zich toen on middellijk met een adres tot den Minister van Buitenlandsche zaken, waarbij zich de Schiedamsche Vereeniging van Gisthandelaren aansloot, met de meedeeling, dat het alkohol-gehalte der handelsgist zelfs niet 1 pCt. bedraagt, terwijl dit, om boven- vermeld invoerrecht te wettigen, 2 pCt. absolute alkohol (van 100°) zou moeten zijn. De Minister deed dadelijk aan den gezant te Londen, den heer Van Goltstein seinen, en ten- gevolge van diens optreden is de invoering van den maatregel, in afwachting van de uitkomsten van nadere onderzoekingen, voor onbepaalden tijd uitgesteld. De redactie van De Ned.-Jager heeft het initiatief genomen tot de verzending van een adres aan Gedep. Staten der verschillende provincien, houdende verzoek de hazenjacht in het vervolg niet voor 1 October te openen. In Noordwestelijk Noord-Brabant, voorname- lijk in den Biesbosch, is de groote drukte van den hooibouw weder begonnen. Van heinde en verre uit de provincie, zelfs van bij de Belgische grenzen, komen de boeren, twintig a dertig in getal, opzetten, om in genoemden Biesbosch, waar duizenden bunders met malsch hooigras op de zeis wachten, enkele weken te ver- toeven. Natuurlijk wordt door die landlieden voor die verre reis en het verblijf daarginds van huis al het noodige medegenomen waarbij een vat of vaatje echt Brabantsch bier maar zelden ontbreekt. Een hooge Noord-Brabantsche kar wordt beladen met datgene, wat noodig is voor den bouw van eene woning, en met een schaap of geit, welke de dorstige hooiers van melk moet voorzien. Een hartelijk afscheid van vrouw en kinderen volgt, en vergezeld van een paar zoons of arbei- ders, gaat men den langen tocht, stapvoets de provincie door, soms ook wel in een kleine kara- vaan, totdat eindelijk bovengenoemde grasvelden, het doel van den tocht, bereikt zijn. Allereerst wordt daar begonnen met het op- richten van een tijdelijk verblijf. Eenige palen worden in den grond gestoken en van boven met der beide zwervelingen fladderden, en zich toen nederzetten op twee over hen heen hellende rotsen. Het waren haviken, de roofgieren van het westen wier komst den dood voorafgaat. z/Hanen en kippen riep het kleine meisje vroolijk, op de onheilspellende dieren wijzende, en in de handen klappende, om hen te doen op- vliegen. „Zeg mij, heeft God dit land geschapen?" z/Zeer zeker heeft hij dat," sprak haar tocht- genoot, eenigszins verhaasd over die onver- wachte vraag. z/Hij maakte het land daar ginds in Illinois en Hij maakte den Messouri," vervolgde de kleine. //Ik zou zeggen dat iemand anders deze streek hier schiep. Zij is volstrekt niet zoo goed gemaakt. Men heeft er de boomen en het water vergeten." ffWat zoudt gij er van zeggen als gij eens badt vroeg de man eerbiedig. z/Het is nog geen avond," antwoordde zij. z/Dat komt er niet op aan. Het is het gewone uur niet, maar daar zal Hij niet op letten, daar kunt gij zeker van zijn. Zeg de gebeden eens op, die gij gewoon waart elken avond in den wagen te doen, toen wij op de vlakte waren." z/Waarom bidt gij zelf niet vroeg het kind, met verwonderden blik. z/Ik heb mijne gebeden vergeten," gaf hij ten antwoord. //Ik heb ze nooit meer opgezegd, TER NEIIZEISCHE KM H UT Hit lilad verscliijiit ifiaandag?-, MM 'Woensitaff- en VriJ dag avond* nitsyezonderd op Feestdagen9 bij den ultgever J« VAI I>E 8AIDE te TTer Menzen*

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 1