A Igemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. GELDLEENING 1 No. 3475. Zaterdag 26 Juni 1897. Ill 60DSBSBI SET. 37e Jaargang. groot 3600,—, Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postYoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Yoor Amerika 1,324. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADYERTENTlEN: Yan 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. DlTSiriSSiMiSnu»««tM-. W.e..a.g- en VuH^ouderd ot. frWt^g^n, bij den nitgeve* P. J. VAM ME SiMBE «e T, Meu.eB. ten laste van de gemeente Axel, rentende ten hoogste vier ten honderd per jaar, verdeeld in aandeelen van f 200, te stellen op naam of aan toonder en af te lossen te beginnen in 1898 met ten minste &n aandeel. Storting der aandeelen 1 Augustus 1S97. De inschrijvingsbiljetten, vermeldende naam, beroep en woonplaats van den inschrijver, bet aantal aandeelen waarvoor wordt ingeschreven de bedongen jaarlijksche rente ten honderd en opgaaf of de obligatie op naam of aan toonder wordt verlangd, onderteekend en in gesloten couvert waarop //Inschrijving Geldleening" in te leveren bij den Burgemeester voor 10 Juli e. k. Axel, den 21 Juni 1897. Burgemeester en Wetliouders van Axel, D. J. OGGEL, Burgemeester. J. A. YAN YESSEM, Secretaris. POLITIEK OVERZICHT. In de Belgische Kamer interpelleerde de Ant werpsche afgevaardigde Delbeke, een beslist anti- militarist, de regeering over bet feit, dat de Koning onlangs een deputatie van de betooging tegen den persoonlijken dienstplicht heeft ontvangen, en over bet antwoord, dat Z. M. toen gegeven heeft op het stuk, dat een van die heeren hem voor had gelezen. Delbeke gaf een uitvoerig overzicht van de vroegere geschiedenis van het legervraagstuk in Belgie, bestreed den persoonlijken dienstplicht, en betoogde, dat de Koning heeft geluisterd naar het voorlezen van een stuk, dat gericht was tegen de kamermeerderheid en het ministerie. Ilij gaf te kennen, dat Belgie niet anders dan een vrijwilligers- leger noodig had en dat een kleine partij, die ten hove invloed had, het land meesleepte in ,/militaire dwaasheden". Delbeke was van oordeel, dat de Koning had gesproken tegen den geest van de tegenwoordige regeering en vroeg, of de Ministers tot des Konings antwoord (waarbij de wenschelijkheid van afschaffing der plaatsvervanging werd erkend) had- den meegewerkt. De Minister-President, de Smet de Naeyer, gaf een verklarend overzicht van de woorden des Konings, en betoogde, dat in die rede geen wets- ontwerp tot invoering van den algemeenen dienst plicht werd beloofd, maar dat zij de uiting was van een wensch ten gunste van den persoonlijken dienstplicht. De regeering is voor het afschaffen van de plaatsvervanging j de onzijdigheid van Belgie legt aan het land verplichtingen op. De rede van den koning bevatte echter geen belofte tot het invoeren FEUILLBTON ROMAN naar lLet Engelsch van A. CONAN DOYLE. van den persoonlijken dienstplichtwant Z. M. zeide, dat de natie zelf over haar lot beschikte. Het is onvaderlandslievend, meende de minister, om uit de redevoering van den koning diugen te halen, die er niet in stonden. Een lange woordenwisseling volgde. Ten slotte besloot de Kamer, met de stemmen van de rechterzijde tegen die van de linkerzijde, om over te gaan tot de orde van den dag. Te Athene werd eergisteren uit Konstantinopel nu //uit goede bron" de volgende welkome vrede- boodschap ontvangen z/Zaterdag waarschijnlijk worden de vredes-preli minairen geteekend. De oorlogs-schadeloosstelling zal 70 millioen francs bedragen, te beta] en bij ge- deelten en over een tijdsverloop van 4 jaren." De illuminatie, die den grooten dag te Londen besloot, is, dank zij het mooie weer, Dinsdagavond goed geslaagd. Vooral de verlichting van den koepel der St. Paulskerk en de electrische ver lichting van St. Jamesstreet, van Marlboroug-house uit, ontstoken door de Prinses van Wales (door op een knopje te drukken), hadden veel succes. Eukele groote heeren hadden ook veel werk gemaakt van de verlichting voor hunne huizen. De illuminatie was zeer algemeen, tot in de buitenwijken toe. Natuurlijk was er een groote menigte op de been. Ook nu liep het zonder stoornis af. Nader worden natuurlijk kleine ongelukken tijdens den optocht bekendtwee mannen vielen uit een boom en bezeerden zich ernstigtwintig soldaten werden ongesteld en in de talrijke ambu lances werd wel aan 1000 menschen hulp verleend. Lord Derby viel van 't paard, maar bezeerde zich niet ernstig. Woensdagnamiddag gingen de leden der beide parlementshuizen in optocht naar het paleis om het felicitatie-adres aan te bieden, met alle dufFe, antieke plechtigheid, die in Engeland aan dergelijke zaken verbonden is. De //speaker" zat in een oude staatsiekoets. De groet aan haar volk, door de Koningin uit- gevaardigd, is naar alle deelen van het Britsche rijk geseind. Reeds werd uit verschillende oorden antwoord ontvangen. In het lagerhuis werd een telegram voorgelezen van den Italiaanschen Minister van buitenlandsche zaken, die een gelukwensch van de Italiaansche kamer seiudeook was er zulk een telegram van den senaat van Argentinie. Iu alle deelen van het Britsche rijk werd het feest herdachtin Britsch-Indie werd de blijdschap getemperd door de rampen, die pest en aardbevingen hebben veroorzaakt. Alleen in lerland werden op 22 Juni anth Engelsche betoogingen gehouden. Op verscheidene plaatsen stak men rouwvlaggen uit en bracht in optocht een bezoek aan de graven van Iersche patriotten. m Yan het stadhuis te Dublin heeft een half uur lang een zwarte vlag gewapperd, nadat de Engelsche was weggenomen. Er vormde zich een optocht van manifestanten, die met vaandels en borden, waarop//God bescherme lerlandde stad doortrokken. Zes mannen droegen een doodkist, met het opschrift ,/Hier rust het Britsche rijk Overal werd deze stoet toegejuicht. Met stokken gewapende mannen verdedigden den optocht tegen de politie, die tever- geefs trachtte tusschenbeide te komen. zullen gezamenlijk en afzonderlijk eenige liederen zingen in de groote kerk, sedert den Franschen tijd het hospitaal geheeten. Volgens ingekomen berichten zou een hoofd van Toekoe Oemar zich met 120 man aehterlaad- geweren gewapende volgelingen te Glieng bij Panglima Polim gevoegd hebben, terwijl Toekoe Oemar zelf, na afloop van den //oroti raja hadji" (een voornaam Atjehschfeest) naar de XXII Moe kirns zou komen, om op deze wijze het verzet tegen de Kompanie krachtiger te doen zijn. Daar Toekoe Oemar echter over meer wapens dan volk kan beschikken, zou hij met zijn wapenen de jonge, krachtige welgezinde mannen in die streken wapenen en hen voorgaan in den strijd tegen de gehate kafirs. Panglima Polim zou voor de voeding zorgen. Te Brussel heeft zich, volgens een der bladeu, een comite gevormd uit de talrijke in Belgie ge- vestigde deserteurs van het Nederlaudsche leger. Dit comity zal aan H. M. de Koningin der Ne- derlanden een verzoekschrift richten, om ter ge- legenheid der troonsbestijging van H. M. Wilhelmina amnestie te verleenen aan de deserteurs en dezen in de gelegenheid te stellen, terug te keereu in het vaderland. In de Woensdag gehouden vergadering van den gemeenteraad van Vlissingen werd medege- deeld dat van de Bad-commissie een schrijven was ontvangen, inhoudende opgaaf der door den storm aangerichte schade. Op voorstel van Burg, en Weth. werd besloten aan die commissie een crediet toe te staan van 1015 voor aan te brengen herstellingen. Onder begunstiging van zeer schoon weder had Woensdag onder 's Heer Arendskerke het 23e Zuider-Zendingsfeest plaats. Ongeveer 2600 personen bezochten het terrein, waaronder vertegenwoordigd waren Zeeland's ver schillende kleederdrachten en ook bezoekers uit Holland. De muziekgezelschappen der Christelijke jonge- lingsvereenigingen van Middelburg en Goes luister den het feest op. De Zangersbond van Zuid-Beveland en Wal cheren zal op den 2den Juli van dit jaar voor het eerst haar jaarfeest vieren door het houden van een festival te Yeere. De aangesloten vereenigingen 18) TWEED E GEDEELTE. Het land der heiligen. EERSTE HOOFDSTUK. Op de groote Alkali-vlakte In het midden-gedeelte van het groote Noord- Amerikaansche Yasteland, ligt een dorre en afzichte- lijke woestenij, die gedurende tal van jaren als een sclieidsmuur diende tot den voortgang der be- schaving. Yan de Sierra Nevada tot Nebraska, en van de Geelsteenrivier in het noorden tot de Colorado, in het zuiden, strekt zich eene streek uit, waar enkel troosteloosheid en stilzwijgen hee'rschen. De natuur vertoont zich nog niet eens altijd dezelfde in dit droeve oord. Zij bestaat daar uit hooge bergen met sneeuw- kruinen, en donkere, onheilspellende dalen. Men heeft daar snelvlietende rivieren, die langs hobbe- lige oevers stroomener zijn ook eindelooze vlakten, in den winter overdekt met sneeuw en in den zomer grijs met het van zout doortrokken alkali-stof. Alles evenwel behoudt er de alge- meene kenmerken van onvruchtbaarheid, onher- bergzaamheid en ellende. Dit land der wanhoop heeft geen bewoners. Eene bende Pawnees of Zwartvoeten mag het nu en dan eens doorkruisen om andere jachtgronden te bereiken, de vermetelsten dier dapperen zijn blijde deze schrikwekkende vlakten uit het oog te verliezen en zich wederom in hunne prairien te bevinden. De slang schuifelt tusschen de kruipplanten heende liavik fladdert zwaar door de lucht, en de logge grijze beer houdt zich schuil in donkere ravijnen en tracht, zoo goed en zoo kwaad als hij kan, zijn voedsel tusschen de rotsen te vinden. Zij zijn de eenige bewoners dier wildernis. In de geheele wereld kan er geen droeviger gezichtspunt gevonden worden, dan dat van de noordelijke helling af der Sierra Blanco. Zoover het oog kan reiken, strekt zich het breede, vlakke, onbebouwde land uit, overal bedekt met alkali en afgebroken door boschjes der dwergachtige chapparal struiken. Aan de uiterste grenzen van den horizon ligt een lange keten van bergpieken, wier ruwe toppen ge'nuld zijn in sneeuw. In deze eindelooze landstreek vertoont zich geen spoor van leven, of van iets dat aan leven denken doet. In de staal- blauwe lucht ziet men geen vogel, op de grauwe, donkere aarde geen beweging maar bovenal er heerscht volstrekte stilte. Men mag zoolang luisteren als men wil, geen zweem van geluid stijgt in die reusachtige wildernis opniets dan stilte, volstrekte, vernietigende stilte. Wij hebben gezegd dat er op die breede vlakte niets was dat aan leven herinnerde. Dit is slechts ten deele waar. Als men van den Sierra Blanco nederblikt, ziet men een pad afgebakend door de woestijn, een pad, dat zich voortkronkelt en verliest in de uiterste verte. Het is doorgroefd van wiel- sporen en betreden geworden door den voet van heel wat avouturiers. Hier en daar liggen witte voorwerpen verspreid, die in de zon schitteren en bij den donkeren achtergrond van alkali afsteken. Nader en bekijk hen Het zijn beenderen, enkelen groot en ruw, anderen kleiner en smaller. De eersten hebben aan ossen toebehoort, de laatsten aan menschen. Vijftienhonderd mijlen ver kan men dezen spookachtigen karavaansweg herkennen, aan de overblijfselen van hen, die op hun tocht zijn bezweken. Op den 4den Mei, achttienhonderd zeven en veertig, stond een eenzaam reiziger op dit schouw- spel neer te blikken. Aan zijn uiterlijk zou men hebben gezegd dat hij de berggeest of wel de kwelduivel dier streek was. Wie hem gadege- slagen had, zou moeilijk hebben kunnen bepalen of hij veertig of wel zestig jaren telde. Zijn ge- leet was ingevallen en verwilderd, en zijn bruine perkamentachtige huid zat strakh eengetrokken over de vooruitstekende beenderenzijn lange, bruine lokken en baard waren overal doorregen TER NEUZEN, 25 Juni 1897. Zoo spoedig mogelijk, nadat de uitslagen der heden gehouden herstemming voorde Tweede Kamer (die ons telegrafisch zullen worden toegezonden) zullen bekend zijn, zullen deze door ons in een extra-nommer worden medegedeeld. Tevens worden daariu opgenomen de reeds verkozen leden, zoodat onze lezers dan een totaal overzicht van de leden der Tweede Kamer ver- krijgen. Voor zoover nog heden avond uitslagen worden ontvangen, zullen deze door aanplakking aan ons bureau worden bekend gemaakt. Bij Kon. besluit zijn benoemd tot dijkgraaf van den Kleine Stellepolder de heer V. N. X oerman, in het bestuur van den polder Nieuw Westenrijk, tot dijkgraaf de heer V. Cortvriendt en tot plaats- vervangend dijkgraaf C. A. M. M. van Haelst tot plaatsvervangend dijkgraaf van den polder Rapenburg de heer G. Born. Bij beschikking van den Minister van binnen- landsche zaken zijn tot aanvulling van de plaatse- lijke commissie van toezicht op de Rijks-landbouw- winterschool te Goes, o. a. alsnog benoemd C. van Waes, te Westdorpe, en L. J. Roggeband, te Groede. Bij Kon. besluit is aan F. Rogiers, geboren te Clinge (Belgie), vergunning gegeven tot het geven van lager onder wij s, mits hij overigens aan de daartoe bij de wet gevorderde eischen voldoe. Voor het bouwen van 9 wconhuizen, met rioleering en bijlevering van alle materialen, jl. Woensdag door den heer Joz. de Feijter Pz. aan- besteed, en waarvan wij in ons vorig nommer den laagsten inschrijver mededeelden, waren ingekomen 7 biljetten, zijnde van de heeren W. P. Nieuwelink, voor f 6735 P. A. Mielen, voor f 6600 G. van der Peijl, voor f 6540,15 Jac. Deij, voor 6480J. A. Rijnberg, voor 6350 Joris Kolijn Jacz., voor 6260 en A. Ribbens, voor 6225, alle inschrijvers hier woonachtig. Het werk is niet gegund. J. 1. Woensdag werd in het //Hotel Centraal" alhier aanbesteed het bouwen van een woonhuis aan de Grenulaan. Hiervoor werd ingeschreven door de volgende, alien te Ter Neuzen wonende, heerenA. de Korte, voor 2322W. P. Nieuwelink, voor f 2305 F. Herrebout, voor f 2285 P. A. Mielen, voor f 2180 en C. L. de Smidt voor f 2146. Aan den laagsten inschrijver gegund. van witte draden zijne oogen lagen diep in hunne kassen gezonken en brandden van een onnatuurlijk vuur, terwijl de hand, die zijn geweer omklemde, weinig meer vleesch bezat dan die van een ge- raamte. Hij leunde, al staande, bij wijze van steun op zijn wapen, en toch wezen zijne hooge gestalte en zijne gespierde ledematen op een taai en krachtig gestel. Zijn ingezonken gelaat, echter, en zijn kleederen, die letterlijk om zijn mager lichaam heenfladderen, verrieden wat het was dat hem zoo oud en vervallen deed schijnen. De man was stervend, stervend van honger en dorst. Hij had zich met inspanning tot in het ravijn gesleept, en nu weder naar deze kleine hoogte, in de vruchtelooze hoop eenig spoor van water te ontdekken. Thans strekte de groote zoutvlakte zich voor zijne oogen uit, aanschouwde hij de verwijderde ketens van woeste bergen, zonder ergens een schaduw van plant of boom te zien, die op de aanwezigheid van water kon wijzen. Over heel dat breede landschap zweefde geen lichtstraal van hoop. Hij staarde met brandende, begeerige blikken naar noord en oost en west, en begreep ten slotte dat hij aan het eind van zijn pelgrimstoclit was geko'men en op het punt stond, op die naakte rots, den laatsten adem uit te blazen. ,/Waarom niet hier, even goed als op een veeren bed, twintig jaar geleden mompelde hij, zich neerzettend onder beschutting van een rotsblok. SEIZE! mmiiii ii mm—hi—

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 1