Algemeen Nienws- en Advertentieblad Zeenwsch-Vlaanderen. No. 3472. Zaterdag 19 Juni 1897. voor EEI GOESCrERICHT. 37e Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Eranco per postYoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Yoor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushonders. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. POLITIEK OVERZICHT. De Grieksche minister van buitenlandsche zaken heeft zich eergister nog eens bij de gezanten der mogendheden beklaagd, dat de vertraging in de vredesonderhandelingen lioogst nadeelig is voor Griekenland, dat zich uitput door de verplichting, een talrijk leger te onderhouden, terwijl aan den anderen kant alle zaken volkomen stilstaan. Tengevolge van deze mededeeling hadden de gezanten een bijeenkomst bij den Franschen gezaut, den heer Bourde, die wegens ziekte zijn kamer houdt. Men besloot, instruction van de verschillende regeeringen aan te vragen. Volgens de .Temps" hebben de mogendheden de voorstellen van Frankrijk over de inrichting van het bestuur op Kreta in beginsel goedge- keurd. De Turken gaan voort, hun leger strijdvaardig te maken. Bij Elassona worden verscheidene cava- lerie-regimenten geformeerd. De gouverneur van Volo heeft van den Porte bevel gekregen, de ordonnantie, waarbij de ge- vluchte Thessaliers met verbeurdverklaring hunner bezittingen werden bedreigd, in te trekken. Hij had die op eigen gelegenheid uitgevaardigd. Uit de Belgische berichten blijkt, dat het ministerie-De Smet zich er leelijk heeft ingewerkt. De afgetreden minister van oorlog, generaal Bras- sine, deelt in den Etoile Beige mede, dat de regeering eenstemmig besloten had, dadelijk na het bijeenkomen der Kamers een wetsontwerp tot invoering van den persoonlijken dienstplicht in te dienen, waarvoor men meende op een meerderheid te kunnen rekenen. Doch ten gevolge van parlementaire knoeierij werd dit plan veranderd, en de indiening van het wetsontwerp voorloopig uitgesteld. Generaal Brassine wilde daaraan niet mededoen en trad af. Van verschillende zijden worden thans inter pellates over den toestand aangekondigd, zoodat heftige kamerdebatten te wachten zijn. Het tractaat met Hawai, waarbij bepaald wordt dat dit eiland zal geannexeerd worden door de Vereenigde Staten is eergistermorgeu door de ver- tegenwoordigers van President Dole en van President Ms. Kinley ouderteekend en eergisteravond, met een boodschap van den laatste, aan den Senaat toegezonden. Dit wordt door sommige bladen zeer zonderling genoemd. De buitengewone zitting van het Congres tocli, onmiddellijk na het optreden van Mc. Kinley FEUILLETON ROMAN naar het Engelsch van A. CONAN DOYLE. 15) Het was inderdaad Lestrade, die terwijl wij voortpraatten, de trappen had beklommen en nu het vertrek binnentrad. Het zelfbewustsijn en de eigendunk, die gewoonlijk uit zijne houding en kleeding spraken, ontbraken ditmaal echter geheel en al, zijn gelaat was bewolkt en droeg eene be- zorgde uitdrukking, terwijl zijne kleederen slordig en vuil waren. Hij was klaarblijkelijk gekomen om Sherlock Holmes te raadplegen, want toen hij zijn collega bespeurde, scheen hij verlegen en uit het veld geslagen. Hij bleef in het midden der kamer staan, krampachtig zijn hoed omdraaiende en niet goed wetende wat te doen. „Het is een allerzonderlingst geval," sprak hij ten laatste, //eene geheel onbegrijpelijke zaak ,/Zoo mijnheer Lestrade, oOrdeelt gij eraldus over riep Gregson zegevierend uit. Ik -dacht wel dat gij tot die slotsom zoudt gerakenA En is het u gelukt den secretaris, mijnheer Joseph Stangerson, te viuden z/De secretaris, mijnheer Joseph Stangersion," sprak Lestrade plechtig, //werd van mo)rgen omstreeks zes ure in Holiday's fainilie-hote vermoord." rijeengeroepen, zou alleen dienen voor de behan- deling van het tarief en de verklaring, dat let tractaat met Hawai feitelijk een tariefquaestie is, snijdt geen hout, zegt de Times-correspondent. Maar er is meer. Toen president Mc Kinley ret bewind aanvaardde, verklaarde hij zich tegen uitbreiding van gebied. Een zijner eerste regee- ringsdaden is het sluiten van dit annexatielractaat. Nu poogt men een verklaring te vinden in het feit, dat Hawai om de annexatie gevraagd heeft, en dat er dus van agressie geen sprake kan zijn. Maar dat is een slag om den arm. De Times wijst er op, dat Mc Kinley in deze zaak niet kan rekenen op den volkomen steun van zijn partij. Verschillende republikeinsche bladen protesteeren tegen het beginsel, waarvan dit tractaat het uitvloeisel iszij kenden toen den tekst van het tractaat nog niet, maar zij verklaarden zich tegen elk tractaat, omdat zij annexatie in strijd achten met de tradities van de Vereenigde Staten, en wijl zij Hawai met zijn inlandsche bevolking ongeschikt achten deel uit te maken van de Unie, als staat, noch als territoir. Wat de vertegenwoordiging tot deze zaken zeggen zal, zal nu spoedig blijken, daar de Senaat thans kennis nemen kan van den tekst van het tractaat. De commissie voor buitenlandsche aan- gelegenheden uit den Senaat heeft het ontwerp goedgekeurd maar het is bekeud dat die com missie steeds een meerderheid van Jingos had. En voor hen, wier geheele staatkunde op Jingoisme gebaseerd is, komt dit tractaat juist van pas, zegt de Times-correspondent, omdat het een precedent worden kan voor de annexatie van Cuba al wordt dit thans ook door de Jingo-pers ontkend. Het tractaat, dat gisteravond aan den Senaat is overlegd, bepaalt, dat de regeeringsvorm van Hawai zal geregeld worden door een speciale commissie van drie Amerikanen en twee inboor- lingen van Hawai, te benoemen door den presi dent. In zijn Boodscbap heeft president Mc Kinley de zaak onmiddelljjk op Jingo-gebied gebracht. Geen mogendheid heeft het recht, zegt hij, zich met de annexatie te bemoeien. Japan, dat een handelsverdrag met Hawai ge- sloten heeft, wil graag weten, wat er van dit verdrag zal terecht komen. Een vraag in dien geest, werd door de regeering te Washington on- middelijk afgewezen, als bemoeiing met de annexatie. De Japansche gezant koos de verstandigste partij en maakte bekend, dat hij niet protesteerde tegen de annexatie, doch uitsluitend inlichtingen ver- zocht. ZEVENDE HOOEDSTUK Licht in de Duisternis. De tijding, welke Lestrade ons overbracht, was zoo aangnjpend en onverwacht, dat wij er alle drie als versuft door waren. Gregson sprong van zijn stoel op en wierp hetgeen er nog van zijn whiskey-grog overbleef omver. Ik keek zwijgend naar Sherlock Holmes, wiens lippen saam- genepen waren en wiens wenkbrauwen zich over zijne oogen hadden gefronsd. //Stangerson ookmompelde hij, //de zaak wordt duisterder." Zij was waarlijk al duister genoeg," bromde Lestrade, zich neerzettende. //Ik schijn hier een soort krijgsraad gestoord te hebben." //Zijt gij zijt gij zeker van dit bericht stotterde Gregson. .Ik kom juist van zijne kamer af," sprak Lestrade. //Ik ben de eerste geweest die het gebeurde ontdekte." .Wij hebben Gregson's oordeel over het geval aangehoord," verklaarde Holmes, .Wilt gij ons thans mededeelen wat gij gezien en verricht hebt." .Daar heb ik niets op tegen," antwoordde Les trade, op zenuwachtigen toon. .Ik geef ruiterlijk toe, dat ik van meening was dat Stangerson niet vreemd was aan Drebber's dood. Deze nieuwe wending der gebeurtenissen heeft mij bewezen dat ik ongelijk had. Vervuld van dat denkbeeld, begaf ik mij op weg, om te ontdekken wat er van den secretaris gewoiden was. Men had hen samen aan Euston-station gezien, omstreeks halfnegen op den avond van den derde. Om twee uur in den morgen voud men Drebber in Brixton Road. Omtrent den stand der partijen na de stem ming van Dinsdag kan het volgende worden gem eld Gekozen verklaard werden op 1 Juni (omdat geen tegencandidaten waren gesteld) 7 katholieken. Gekozen zijnvrijzinnigen 14, anti-revolutio- nairen 12, katholieken 15, radicalen 1, ehrist.- historischen 1, sociaal-democraten 0, totaal 50 leden. Herstemmingen zijn noodig in 50 districten, en wel tusschen vrijzinnigen en anti-revolutio- nairen 22, vrijzinnige en katholieken 10, vrij zinnigen onderling 1, anli-revolutionairen en katholieken 3, liberalen en radicalen 3, liberaal en sociaal-democraat 1, radicalen en sociaal-democraat 2, anti-revolutianair en sociaal-democraat 1, radicaal en anti-revolutionair 2, liberaal en christ.-historisch 1, radicaal en christ.-historisch 1, anti-revolutionair en christ.-historisch 1, anti-revolutionair en con- servatief 1, katholiek en conservatief 1. Te Winschoten viel de als radicaal en protec tionist bekende heer Tijdens. Hij zal waarschijn- lijk vervangen worden door den radicaal, maar anti-protectionist, Mr. P. J. Troelstra, die in Leeuwarden met den heer Gerritsen, in Tietjerkste- radeel met den heer J. D. de Vries, antir., en in Winschoten met Dr. Bos, radicaal, in herstemming komt. Er is veel kans dat hij het niet halen zal. De heer Pyttersen loopt gevaar aan den socialist Van der Zwaag zijn zetel te moeten inruimen. Van de anti-revolutionairen zijn er 12 dadelijk gekozen, en wel 5 in plaats van liberalen. Zij wonnen Hilversum op de Chr.-historischen. Behalve de 7 katholieken, die op 1 Juni zonder strijd overwonnen, zijn er van die partij nog 15 gekozen, samen dus al 22. Vrijzinnigen zijn er nu 14 gekozen, benevens 1 radicaal en 1 christ.-historische. Er moeten echter 50 herstemmingen plaats hebben, o. a. voor al de 9 zetels voor Amsterdam, de 5 voor Rotterdam, 2 voor den Haag, 2 voor Utrecht en 1 te Groningen. Daarbij zijn betrok- ken39 liberalen, 30 antirevolutionairen, 14 katholieken, 8 radicalen, 3 Chr.-historischen en 4 sociaal-democraten (waarvan I driemaal). Door Mr. Walter, candidaat voor de Tweede Kamer in het district Hontenisse, die aldaar in herstemming komt met Mr. Van Deinse, heeft, s vdbr de stemming, een adres gezonden De vraag, die mij bezighield was te weten te komen wat Stangerson uitgevoerd had tusschen halfnegen en het oogenblik van den moord, en wat er verder van hem geworden was. Ik seinde naar Liverpool, eene beschrijving van den man gevende, met verzoek een oog in het zeil te houden op de Amerikaansche booten. Daarna ging ik al de loeementen en herbergen in de nabijheid van Euston bezoeken. Ziet gij, ik redeneerde aldus indien Drebber en zijn reisgenoot van elkander waren gegaan, zou de laatste als vanzelf ergens in den omtrek den nacht hebben doorgebracht, om den volgenden morgen weer vroeg aan het station te zijn." z/Zij hadden waarschijnlijk vooraf de eene of atidere plaats bepaald, om elkander te ontmoeten, zeide Holmes. vDat kwam ook uit. Ik bracht gisteren den geheelen avond met vruchtelooze nasporingen door. Van morgen begou ik al vroeg, en om acht uur kwam ik aan Holliday's familie-hotel, in Little George-Street. Op mijne vraag of daar een mijnheer Stangerson verblijf hield, antwoordde men mij aanstonds toestemmend." z/Gij zijt zonder twijfel de heer dien hij ver- wachtte," zeide men. .Hij wacht hier al twee dagen op iemand," .Waar bevindt hij zich nu vroeg ik. z/Boven, hij ligt te bed, en wilde om negen uur geroepen worden." .Dan zal ik hem maar dadelijk opzoeken," zeide ik. Ik verbeeldde mij dat mijne plotselinge ver- schijning hem van zijn stuk zou Srengen, en dat hij zich daardoor het een of ander woord zou laten aan de Ministers. Hij wijst daarin op het feit dat een strooibiljet werd verspreid ten gunste van Mr. Van Deinse, geteekend .A. Tukker, ont- vanger der registratie en domeinen." Adressant, die de laatste zal zijn om aan een zijner medeburgers het recht te betwisten om te ijveren voor een candidaat, komt tegen de bijvoeging van 's heeren Tukker's ambtstitel in het strooi biljet in verzet. .Waar zou het heen vraagt Mr. Walter als de geheele ambtenaarswereld zijn ambtelijken invloed bij verkiezingen ging gebruiken of liever misbruiken Adressant verzoekt mitsdien den raad van Mi nisters .dusdanige algemeene voorschriften voor alle takken van Staatsdienst te geven, die zullen voorkomen dat in het vervolg, bij aanbeveliugen van candidaten, door ambtenaren gebruik worde gemaakt van hun ambtstitel." Het Centraal-comite der antirevolutionaire kiesvereenigingen heeft eergister in een vergadering de vraag overwogen, welk advies te geven voor de herstemmingen. In dat advies, in de .Standaard" bekend gemaakt, stelt het op den voorgrond, dat de regelen voor eene eerste stemming niet bij een herstemming kunnen gelden, en dat bij herstemming tusschen niet van antirevolutionaire zijde gestelde candidaten alleen gezegd kan worden, wie van beiden het .Program van actie" het meest in het gevlei komt of ook, waar zelfs dit niet is uit te maken, welke houding in het algemeen belang voor de antirev. partij het meest gewenscht schijnt. In dien zin nu raadt het Centraal-comitie aan: 1°. In alle districten, waar een candidaat in herstemming komt, die door de Centrale A.-R. kiesvereeniging gecandideerd was, dezen natuurlijk ook bij de herstemming te steunen; 2°. te steunen te Groningen, Prof. Drucker Enschede, Mr. Vos de Wael; Doetinchem, den heer Pauwen; Utrecht II, generaal Bergansius Amsterdam I, Dr. Schaepman Amsterdam V, den heer Ketelaar (tegen den heer Hartogh) Amsterdam VI, Dr. Cuypers; Amsterdam VII, den heer Pastoors Beverwijk, Mr. Borret Rotterdam I, Mr. de Visser; Rotterdam III, Dr. Schaepman Rotterdam V, Mr. Mascheck 's Gravenhage II, den heer le Bron de Vexela; Hontenisse, Mr. Walter; ontvallen. De groom bood zich aan om mij zijne kamer te wijzen; zij lag op de tweede verdieping en een smal portaal leidde er heen. De groom duidde mij de deur aan, en stond op het punt weer naar beneden te gaan, toen ik iets zag, dat mij, in weerwil van mijne twintigjarige ondervin- ding, eene benauwde gewaarwording schonk. Van onder de deur kwam een smal stroompje bloed te voorschijn, dat zich een weg over den drempel had gebaand en een kleine plas op het portaal vormde. Ik slaakte een kreet, die den groom terug deed Snellen. Hij viel bijna flauw toen hij mijne ont- dekking zag. De deur was van binnen afgesloten, maar met behulp van onze schouders braken wij haar open. Het venster der kamer was geopend, en naast dat raam, lag het ineengeknmd lijk van een man in zijn nachthemd. Hij was al dood, en moet dat reeds eenigen tijd geweest zijn, want zijne ledematen waren geheel stijf en koud. Toen wij hem omkeerden, herkende de groom hem onmid dellijk, als denzelfden heer, die, onder den naam van Joseph Stangerson, de kamer gehuurd had. En nu komt nog het wonderbaarste gedeelte der zaak. Wat denkt gij dat men boven het lijk van den vermoorde zag Ik voelde eene rilling door mijne leden gaan en had het voorgevoel van iets afschuwelijks, nog voordat Sherlock Holmes antwoordde.Het woord Rache, in bloedige letters geschreven." .Zoo is het," sprak Lestrade op een toon vol ontzetting, en wij bewaarden alien eenigen tijd het stilzwijgen. Er lag iets zoo samenhangends en zoo onver- klaarbaars in de daden van dezen onbekenden moordenaar, dat zijne misdaden er nog spookachtiger iir.iirxnii i.Mii-i.irniitamiMlwiMOTgBaSggiW'IM'lllMW TER MElIZENfSCHE (OIRAVT. Hit lilad verschilnt Dnunilas-. %Voeus«i»s> en Vrijdni^nvond, uitneionderd op Feeatdageo, bij den nitgever 1". J. AM? MIK. gAKPli te Teir Xeuieu. ...I,.., .I...,..,.. I..-1 n -n-mti»..Tv-\~TTTyi«y_^>^ML^«*OTFiyi^-TTgar.fgara.ivi»»Hra«gBaaOTl 1 'W 'I' II 1'^I'l'i1 SCVKCAJ.-Sa

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 1