Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeowsch-Vlaanderen. eadasteb. No. 3471. Donderdag 17 Juni 1897 37e Jaargang. Dinnenland. "stieiir/kiiieiziin" g- gUMEESTIBAIiB. ABONNEMENT: Per drie m.»Dde» bin.en T«, N««. /!,-• Franco perVoor at i i a f l 10 "Voor Belsie f 1,40. Voor Amcnka f Menanabo{neert' zich bij alle Boekhandelaars, Fostdirecteuren en Bneven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prqs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren^op^en^^rmtgav^ Bij doze courant behoort een bijvoegsol. JOZ. BE FEIJTER Pz., A. C. N. URENU, C. VAN BER HOOFT, L. BE KOEI.TER, en G. WIELANB, FEU1LLETO N POLITIEK OVERzIcHT. Het groote nieuws van 't moment is dat de samenkomst van Zaterdag te Konstantinopel tusschen de gezanten van de groote m'ogendheden en 1 e\i fik- pacha, welke vier uur achtereen heeft geduurd, naar de meening der gezanten de kansen op een bevredigend verloop der onderhandelingen aanzien- lfjk heeft doen stijgen. En er schijnt zoo waar wel reden voor deze optimistisclie zienswijze te zijn sultan Abdul Hamid beeft alles beproefd om te houdeu wat hij heeft, doch 't is hem niet mogen gelukken, dank zij der eensgezindheid van de mogendheden, voornamelijk van Rusland en Duitsch- land. Zooals de sultan bij Keizer Wilhelm geen steun heeft gevonden voor zijn annexatie-begeeren (de Keizer raadde hem doodleuk in zijn eigen en m het algemeen belang zich neer te leggen bij de beschikkingen van het concert der mogendheden) zoo heeft hij ook van Czaar Nicolaas geen hoop- volle toezegging gekregen voor wat de naastiug van Thessalie aangaat. Eigeiilijk heeft Abdul Hamid door zijn intnges meer verloren dan gewonnen zoodra bekend was, dat hij zich gewend had en tot Duitschlands Keizer en tot Ruslands Czaar ter verwerving van beider steun in zake de bezetting van Thessalie voor goed, was de verontwaardiging of wel de naijver der vier overigen groot en dadelijk werd in over- weging genomen het voorstel voor alles garantie te verlangen iu z»ke de ontruiming. Dit gevoegd bij de onverwijlde en ondubbelzinnige weigering en van Berlijn hn van Petersburg uit, schijnt den sultan wat tot kalmte te hebben doen komen nog voor de nieuwe zitting der conferentie heeft hij zijn gewijzigde intentien kond gedaan en betere, gemakkelijker voor iuwilliging vatbare voorwaardeu zijn te verwachten. 1 Moge de berichtgever, die meent dat alleen de voorwaardeu van een grenswijziging in behandeling komen en dat het vraagstuk, rakende het behouil van Thessalie, van de agende is afgevoerd, 't bij het rechte eind hebben Omtrent den mislukten aanslag op president Paure wordt nader gemeld, dat het bewuste voor- werp een 30 meter van den rijweg ontplofte. Het maakte een klein gaatje in den grond. De menschen in de nabijheid grepen, meeuende dat zij de daders waren, Gallet en Roustaux, nota bene een stille agentvooral de laatste werd er toegetakeld. Hij zal als cousolatieprijs een zilveren medaille krijgen. Als bijzonderheid wordt nog gemeld, dat Gallet een pet droeg en een zwart buis de waarde van deze mededeeling ontsnapt ons. Overigens weet men reeds dat Gallet, zijn broeder en Laubin, die aanvankelijk gearresteerd werden, nog Zondagavond zijn ontslagen. Eenige andere personen zijn sedert gearresteerd. Naar alien schijn is er echter geen sprake van een complothoogstens een kwajongens- streek of 't werk van een gek. Verscheidene bladen drijven den spot er mee. De ,/helsche machine" bestond uit een stuk gaspijp en de beer Girard, die bet ding onderzocht, rapporteerde dat het niet gevaarlijk was. De correspondent der N. R. Ct. te Panjs seinde voorts De meening dat het gesprongen buisje slechts gewoon buskruit zou hebben bevat, heeft men laten varen, nu een tweede buisje, niet gesprongen en met een lont voorzien, in de nabijheid gevonden is. In dit buisje waren kleine stukjes ijzer, gemengd onder eene ontplofbare stof. W as het gesprongen onder de menigte, dan zou dit buisje kwetsuren hebben kunnen veroorzaken. De heer Faure kreeg vele telegrammen van sympathieof vriend czaar ook seinde wordt nog niet gemeld. Over den onlangs gemelden opstand in Bechu- analand scbrijft de Kaapscbe correspondent van /,the Times" De buigerwaclit van 500 man, die in de Langebergen op expeditie is, is ontbonden, aangezien zij ongeschikt is voor dit soort van oorfogvoeren ongeveer 600 vrijwilligers, uit ver- schillende steden der Kaapkolonie getrokken, zullen bun plaats innemen. De expeditie zal bovendien versterkt worden door ongeveer 400 man van de Kaapsche bereden infanterie en 400 kaffers. Deze versterkingen worden tegen het eind der maand op bet operatieterrein verwacht. Het gebrek aan water onderweg zal den marsch moeilijk en zwaar maken. Bij hun aankomst zullen krachtige maat- regelen genomen worden om den opstand te onder- drukken. Er zullen gelijktijdig aanvallen gedaan worden op de vijf kloven, die door de kafferhoofden Galisjwe, Toto, Lucas en Jantje bezet worden. Ofscboon het bekend is, dat zij gebrek aan levens- middelen hebben, houden de kaffers vol. Men vreest dat zij door (Engelsche kooplieden van munitie worden voorzien. De Koninginnen zijn eergistermiddag kwart voor vieren uit het buitenland te Apeldoorn aan- gekomen. Aan bet station begroetten H.H. M.M. met een handdruk de heeren J. A. van Steijn, Jhr. Mr. J. H. van Haersma de With, jagermeester, G. E. H. Tutein Nolthenius, rentmeester, J. Vlaan- deren Cz., hof-arts en baron Bentinck, le stal- meester, die de Koninginnen op het perron hadden opgewacht. De Koninginnen, in rouwgewaad, wandelden naar het paleis en beantwoordden minzaam de eerbiedige groeten van de talrijke aanwezige belangstellenden, die grootelijks ingenomen waren met het lieftallig uiterlijk van onze jonge Koningm. Een zoontje van een ingezetene uit Apeldoorn bood H.H. M.M. twee sierlijke bouquetten aan, welke vrendelijk aanvaard werden. Bij de aankomst ten paleize werd de koninklijke standaard geheschen. Bij Koninklijk besluit is bepaald, dat de bezoldiging van alle ambtenaren, behoorende tot de departementen van algemeen bestuur, voor den vervolge per maand, in stede van per drie maanden (zooals tot nu toe gebruikelijk was), kan worden uitbetaald. Hiervan is thans door den Minister vau Financieu aan de verschillende takken van bestuur mededeeling gedaan. De Staats-Courant bevat het Kon. besluit van 24 Mei j.l. houdende goedkeuring van een nieuw regelemeut voor den dienst der rijks-telegraaf. Men zegt dat als de drie verkiezingen voor de Tweede Kamer, voor den gemeenteraad en voor de Provinciale Staten te Amsterdam afgeloopen zijn dit aan de gemeentelijke schatkist maar eventjes 50,000 gulden zal kosten. O. a. werden ruim 37,006 stuks oproepingskaarten per post aan de kiezers toegezonden. Of zij haar adres bereikten, is niet bekend. Wij lezen in het Nieuws Losse opmerkingen over het stemmen. In Amsterdam lieten de voorzitters der stem- bureelen de kiezers de stembiljetten of kaarten dichtvouwen voordat ze in de bussen gestopt mochten worden. De kieswet spreekt er niet ?an. Yermoedelijk gescbiedde 't omdat de kaart anders te groot was voor den hals van de bus. De wijze van stemmen is, bij eenige drukte, niet ROMAN naar het Engelsch van A. CONAN DOYLE. 14) ,/Ik dacht volstrekt niet dat gij dat opgemerkt hadt," mompelde hij. ,/Zijt gij er been gegaan „Neen." vHa riep de detective, weder opgeruimd uit, »men moet nooit een kans verloren laten gaan hoe klein deze ook moge wezen," z/Voor een grooten geest is niets gering," sprak Holmes plechtig. vNu, ik begaf mij naar Underwood, en vroeg hem of hij een hoed van dien vorm en dien oin- vai.g had verkocht. Hij keek zijne boeken na, en ontdekte bet al spoedig. Hij had den hoed gezonden aan een zekeren Drebber, die in het familie-pension Charpentier, in Forgnay Terrace, woonde. Het was op deze wijze dat ik zijn adres verkreeg," „Mooi, heel mooi prevelde Sherlock Holmes. ,/Ik ging terstond daarop naar mevrouw Char pentier," hernam de detective, //en vond haar zeer bleek en wanhopig. Hare dochter was eveneens in de kamer; zij is een bijzonder scboon meisje, maar zij bad roodgeweende oogen en bare lippen beefden, toen ik met haar sprak. Dat outging mij natuurlijk niet. Ik begon lont te ruiken. Gij kent dat gevoel, mijnheer Sherlock Holmes, als men op het rechte spoor komt, bet is alsof uwe zenuwen beginnen te trillen. Hebt gij den geheimzinnigen moord van uw vroegeren huis- genoot, mijnheer Henoch Drebber vernomen vroeg ik." De moeder knikte toestemmeud. Zij scheen buiten staat een woord uit te brengen. De dochter barstte in tranen los. Ik was meer dan ooit overtuigd dat deze lieden iets van de zaak afwisten. //Om hoe laat verliet mijnheer Drebber uwe woning om zich naar den trein te begeven vroeg ik. z/Om acht uur," zeide zij, naar haar keel grijpende om bare ontroering te bedwingen. //Zijn secretaris mijnheer Stangerson, zeide dat er twee treinen waren, een om 9,15 en een om elf uur. Hij wilde den eerste halen." z/En was dat de laatste maal dat gij hem ge- zien hebt Bij deze vraag ondergingen de gelaatstrekken der vrouw eene vreeselijke verandering. Haar gezicht werd doodsbleek. Het duurde eenige seconden aleer zij in staat was het enkele woordje zzja" uit te brengen, en toen zij dat deed, was bet nog op schorren, onnatuurlijken toon. Er volgde een oogenblik van stilte, en daarop sprak de dochter met kalme, beldere stem //Eene onwaarbeid kan nooit tot iets goeds dienen, moeder. Laat ons openhartig zijn met dezen heer. Wij zagen mijnheer Drebber nog eens." ,God moge het u vergeven 1" riep mevrouw Charpentier, hare band omhoog stekende en zich achterbver in haar stoel werpeude. //Gij hebt uw broeder gedood „Gij deedt beter met mij alles te vertellen," zeide ik. /Halve bekentenisseu zijn erger dan in het geheel geen. Gij weet, bovendien, niet hoeveel ons reeds bekend is." ,/Het kome op uw boofd neer, Aliceriep hare moeder, en zich daarna tot mij wendende „Ik zal u alles mededeelen, mijnheer. Stel u echter niet voor dat mijne ontroering ten opzichte van miju zoon voortspruit in de vrees, dat hij de hand in deze vreeselijke gebeurtenis gehad zou hebben. Ili] is er volkomen onschuldig aan. Maar ik beef er voor dat hij in uwe oogen en in die van Londen verdacht mocht schijnen. Dit echter, is geheel onmogelijk. Zijn verheven karak- ter, zijne betrekkiug en zijn verleden, zouden hem dat verhinderd hebben." ,/Gij kunt niet beter doen dan mij de feiten op te noemen," gaf ik ten antwoord. ,/Wees overtuigd dat, zoo hij onschuldig is, hem geen kwaad zal wedervaren." ,/Misschien zoudt gij verstandig doen met ons alleen te laten, Alice," zeide zij, en hare dochter verwijderde zich. ,/Welnu, mijnheer, ging zij voort//ik was niet van plan u dit alles te ver tellen, maar sedert miju arm kind er van gesproken heeft, blijft mij geen keus over. Nu ik eenmaal besloten heb het stilzwijgen te verbreken, zal ik u alle bijzonderheden toevertrouwen. z/Gij kunt niet wijzer handelen," zeide ik. /Mijnheer Drebber is bijna drie weken bij ons geweest. Zijn secretaris, mijnheer Stangerson, en hij, hadden eene reis op bet Vasteland gemaakt. Ik zag ,/Kopenhagen" op elk buiiner koffers ge- plakt, wat aanduidde dat zij daar bet laatst waren stilgebleven. Stangerson was een stil, ingetogen menscb, yiaar het spijt mij te moeten zeggen dat zijn meester geheel anders was. Hij had ruwe ge- woonten en slechte manieren. Den avond zelf van zijne aankomst, werd hij door en door dronken, en men kon eigenlijk niet zeggen, dat bij ooit, na twaalf uur op den middag, nuchter was. Zijne houding tegeuover de dienstboden was allerakeligst vrij en gemeen. Het ergste was, dat bij zich weldra op dezelfde wijze tegenover mijn dochter Alice begon te gedragen, en haar meer dan eens toe- sprak op eene manier die zij, gelukkig, te onschul dig is om te begrijpen. Bij zekere gelegenheid, greep hij haar zeifs in zijne armen en otnhelsde haar, eene beleediging, die ten gevolge bad, dat zijn eigen secretaris hem zijn onridderlijk gedrag verweet." z/Maar waarom liet gij dat alles toe vroeg ik. z/Ik veronderstel tocb dat gij uwe logeergasten kunt wegzenden wanneer gij maar wilt Me vrouw Charpentier kleurde bij deze openhartige vraag //Ik wilde thans slechts dat ik hem weg- gezonden had op den dag zelf van zijne komst, zeide zij. //Maar het was eene harde bekoring. Zij betaalden elk een pond per dag, veertien pond in de week, en dit is de slappe tijd. Ik ben wed uwe, en mijn zoon bij de marine heelt mij veel gekost. Ik vreesde het geld te verliezen. Ik handelde ten beste. Dit laatste echter was te veel, en ik verzocht hem, dientengevolge, been te gaan. Dit was de reden van zijn vertrek." ,/Welnu?" z/Mijn hart werd lichter toen ik hem weg zag rijden. Mijn zoon is nu juist met verlof, maar ik vertelde hem geen woord van dit alles, want bij is driftig van aard, en hartstocbtelijk gehecht, SISCHE Vk:« .luii WircvHr I J A.* - - VOOR DEN De Burgemeester der gemeente TEE NEUZEN. brengt PJeMEENTEKAAd' weg"nsVperiodieke aftreding van de hecren dat on dien dag, van des voormiddags negen tot des namiddags vler nren, bij hem kunnen worden mgeleverd OPGAVEN VAX CAS»I»ATH«. als bedoeld in artikel 51 der Kieswet en artikel 10 der 8Cnezett!opgaven moeten inhouden den na.rn .ie voorletters en de woonplaats van den candidaat en onderteekend zyn door ten niinste »BIEEA Tfl WTIGkle.en, hevoee-d tot deelneming aan deze veikiezing. De inlevering dezer opgaven moet gesehieden persoonlyk door cen of meer der personen, die de opgave hebben onder teekend. De candidaat kan daarbij tegenwoordig zyn. de inlevering wordt een bewijs van ontvangst afgegeven. Formulieren voor de opgaven bovenvermeld zynter ^"etane dezer gemeente kosteloos verkrijgbaar van den 15 Jam 18J7 tot en met den dag der verkiezmg. De Burgemeester brengt hierbij in hennnering arlik der kieswet, luidende als volgt: inlevert Hii die eene opgave, als bedoeld in art.kel 51 lnleyert, weten'de dat zij is voorzien van handteekemngen van persone dieniet bevoegd zijn tot deelneming aan de verkiezmgwaa - voor de inlevering geschiedt, terwyl zonder die handteeke ningen geen voldoend aantal voor eene wettige opgave zou overblijven. wordt gestraft met gevangemsstraf van ten boogste drie maanden of eene geldboete van ten hoogste honderd *58 straf wordt gest'raft bij, die wetende dat hij niet bevoegd is tot deelneming aan deverk.ezmg, eene voor die verkiezing ter inlevering beatlmde opgave, bedoe J artikel 51, heeft onderteekend. Ter Neuzen, den 14 Juni 1897. De Burgemeester voornoemd, J. A. VAN BOVEN. De Burgemeester van TEK NEUZEN maakt bekend. dat de landmeter van bet kadastcr voor den velddienst voornemens is om den 81 dezer en volgende ilajjen ill deze gemeente de gewone jaarlijksche opmetingen voor den dienst van het kadaster te verrichten. Indien belanghebbenden kwestieuse gevallen omtrent grens- scheidingen of anderzins ten hunnen koste wenscben opgelost te zien, zal het in hun belang zijn dien ambtenaar daarvan onverwijld te onderrichten, teneinde hij voor zyne komst de noodige bescheiden kunne raadplegen. Ter Neuzen, 16 Jnni 1897. De Burgemeester voornoemd, J. A. VAN BOVEN.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 1