Algemeen Nienws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderon. No. 3461. Zaterdag 22 Mei 1897. YACCINATIE. EEN &ODSUERICHT. 37e Jaargang. 4) T Binnenland ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIENi Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. DE OORLOG IN HET OOSTEN. De Porte heeft aan de gezanten verklaard, dat zij, hoewel volhoudende dat de gestelde vredes- voorwaarden rechtmatig en billijk zijn, wel bereid is, in nader overleg te treden ten opzichte van de oorlogsschatting en den afstand van Thessalie, maar dat ze vasthoudt aan de afschaffing der capitulatieu (bijzondere rechtsbepalingen voor Grieken op Turksch grondgebied). Vooral de oorlogsschatting zal wel door de mogendheden bestreden wordenwant daarbij hebben de buitenlandsche sohuldeischers van Griekenland het meeste belapg. Rallis verzekerde aan een vertegenwoordiger der //Frkf. Ztg.dat, indien de oorlogsschatting van 110 raillioen gulden moest worden betaald, de dienst de staatsschuld van 9 tot 20 millioen per jaar zou stijgen. De Grieksche regeering beschouwt het als een zaak van eer, hare schuldeischers te voldoen. (Beter laat dan nooitDe oorlogsschatting zou dit echter onmogelijk maken. Buitendien zijn door den oorlog de twee rijke provincien Larissa en Trikkala verwoest, de oogst van dit jaar vernietigd, en 130,000 Thessalische vluchtelingen komen den staat tot last. Zij moeten van alles voorzien worden, om hunne verwoeste huizen weer op te bouwen, het land te bezaaien, vee aan te koopen enz. Afstand van Thessalie, zei de Grieksche minister, zou den weg openen voor herleving van de Turksche roofpartijen. Men ziet hieruit, dat de Grieksche regeering niet tot het inwilligen der Turksche eischen is geneigd dit zou haar echter weinig geven, als de mogendheden er niet waren. Rusland schijnt thans met kracht voor Griekenland op te komen. Men wil vertellen, dat de aarzeling van den sultan om den wapenstilstand te gelasten, werd overwonnen door het bericht, dat het Zwarte zee-eskader gereed lag, om de haven van Sebastopol te verlaten. Van andere zijde wordt gemeld, dat de Czaar in een vriendelijk telegram aan den sultan op den wapen stilstand aandrong. 't Is maar jammer dat de Czaar, wiens invloed te Konstantinopel dien van den Duitschen keizer FEU1LLETON ROMAN naar het Engelsch van A. CO NAN DOYL E. Ik zie dat ik hierboven gezinspeeld heb op zijn talent voor de viool. Dit was zeer groot, maar even zonderling als zijn overige bekwaamheden. Dat bij stukken, en zelfs zware stukken, spelen kon, was mij bekend, want op mijn verzoek had hij de liederen van Mendelssohn en andere gelief- koosde muziek voorgedragen. Maar wanneer men hem zijn gang liet gaan, 'oracht hij zelden eenige muziek of ook maar een bekende wijs voort. Des avonds, achterover geleund zittende in zijn armstoel, sloot hij de oogen en streek hij gedachteloos over het speeltuig, dat op zijn knieen lag. Somtijds klonken de tonen welluidend en droefgeestig. Van tijd tot tijd waren zij fantastisch en vroolijk. Zekerlijk gaven zij de beelden weer, die voor hem oprezen, maar ik kon nooit onderscheiden of de muziek hem op die gedachten bracht, of wel of zijn spel eenvoudig voortsproot uit zijn gril van het oogenblik. Ik zou mij veizet hebben tegen deze ondragelijke solo's, ware het niet geweest dat hij ze meestal besloot met eene snelle opvolging van een reeks mijner geliefkoosde stukken, als eene kleine vergoeding voor die proef op mijn geduld. Gedurende de eerste weken hadden wij geen weer schijnt te overvleugelen, den geheelen oorlog niet heeft weten voorkomen. Aangaande den wapenstilstand wordt nog gemeld, dat de Turksche kommandant in Epirus eischte, dat de brug bij Arta, die 't Grieksche en Turksche gebied verbindt, onzijdig verklaard zou worden. Aan de verdediging van Domokos door het Grieksche leger is ook deelgenomen door het Italiaansche legioen, dat daar eenige smetten heeft uitgewischt, welke eenige leden daarvan, door vroegere losbandigheden, op den troep hadden geladen. Een achttal Garibaldini zijn gesneuveld en 72 gekwetst, onder welke de bekende Cipriani moet wezen. Onder de gesneuvelden is de afgevaardigde Fratti. In de Italiaansche kamer werd het officieel door den president medegedeeld, die een woord van waardeering aan den gesneuvelde wijdde, waarbij de regeering en de Kamer zich aansloten. De Fransche pers gaat voort, verschillende oordeelvellingen te publiceeren over de houding van Duitschland, en van den Duitschen Keizer. Het schijnt voor een Franschman ondenkbaar, dat de Duitsche Keizer sympathie toont voor Frankrijk, uit sympathie alleen. Er schuilt meer achter, meent men. De Soleil begint daarom weer eens te vertellen, dat Duitschland Frankrijks hulp noodig heeft om tegen Engeland den strijd aan te binden. Duitschland wenscht, zegt de Soleil met een aardige woordspeling, dat wij zullen strijden pour le roi de Prusse. Maar het moet niet vergeteu dat Engeland onze beste klant is Duitschland zendt ons zijn industrieele producten, maar koopt niets van ons terug. Rusland houdt veel van ons doch sluit zijn grenzen voor onze artikelen. Engeland of het sympathie koestert voor ons of niet, koopt ieder jaar van ons voor 600 millioen francs meer dan het ons verkoopt. Deze 600 millioen francs zijn zuiver winst voor Frankrijk behalve nog het geld door Engelscbe reizigers in het land gebracht. „Engelaud is onze laatste en beste klant en onze middelen veroor- looven ons niet dien kooper de deur te wijzen, om Wilhelm II genoegen te doen," zegt de Soleil. En het blad besluit met de bewering, dat hoewel een entente cordiale tusschen Engeland en Frankrijk onmogelijk is, er nog een groot verschil bestaat tusschen geen hartelijke verstandhouding en oorlog. De Eerste Kamer heeft gister het debat over de successiewet voortgezet. De Minister van financien protesteert opnieuw tegen de bewering, dat het hem te doen was om bezoek gekregen, en ik begon te gelooven dat mijn metgezel evenmin vrienden had als ik. Maar ik ontdekte weldra dat hij verscheidene kennissen bezat in de meest uiteenloopende klassen der maat- schappij. Er was een kleine, magere man, met een gelaat als een rat en donkere oogen, die mij voorgesteld werd als mijnheer Lestrade, en die drie of viermaal in dezelfde week kwam. Op zekeren morgen kwam er een fatsoenlijk gekleed jong meisje, dat meer dan een half uur bleef. Denzelfden middag verscheen er een grijsaard, een vreemd bezoeker, die aan een Joodschen oudheid- kooper deed denken, en mij erg opgewonden voor- kwam. Hij werd kort daarna gevolgd door een schuifelende, bejaarde vrouw. Bij eene andere gelegenheid had een dik heer met wit haar een onderhoud met mijn vriend en later was het weder een spoorweg-kruier, in zijn fluweelen uniform. Zoo vaak een dier vreemdsoortige personen zich vertoonde, was Sherlock Holmes gewoon mij te verzoeken hem de zitkamer af te willen staan, en trok ik mij in mijn slaapvertrek terug. Hij vroeg mij altijd verschooning mij die verveling op te leggen „Ik moet deze kamer gebruiken als mijn kantoor," zeide hij //en die lieden zijne mijne klanten." Ik had opnieuw de gelegenheid hem op den man af eene vraag te doen, en andermaal weerhield mijne kieschheid mij een ander te dwingen mij zijn vertrouwen te schenken. Ik verbeelde mij destijds dat hij de eene of andere ernstige reden had er niet op te zinspelen, maar hij verdreef deze gedachte al spoedig, door uit eigen beweging eene opheldering te geven. baten te trekken en niet om fraude te keeren. Maar mislukt deze poging, dan zal op andere wijze in het tekort moeten voorzien worden en daarom zullen ook mingegoeden moeten betalen. De voorgestelde maatregel zal wel baten, daar velen worden teruggehouden van het afleggen van een valschen eed, terwijl zij nu straffeloos langs sluipwegen onjuiste verklaringen kunnen afleggen. Ingegrepen in het burgerlijk recht wordt er niet. De vrijheid wordt niet aangerand, maar de wet verbindt een rechtsgevolg aan schending kort voor den dood, om te voorkomen dat van schijn- vertooningen worde geprofiteert. Het ontwerp gaat niet te ver. Vooral verdedigde de Minister de verhooging van het overgangsrecht voor in hel buitenland wonenden, die hier grondbezit hebben, doch tot een bedrag van S1/^ Een afzonderlijke wet zal afschaffing van 88 opcenten voorstellen en de Successiewet zal niet worden ingevoerd, voordat over die afschaffing zal worden beslist. In de Staats-courant is opgenomen de wet van 2 Mei tot oprichting van Kamers van arbeid. Van den gouverneur-generaal van Ned.-Indie is aan het departement van Kolonien het volgend telegram ontvangen Op Atjeh-beschouwing in de Eerste Kamer o. a. geautwoord, dat van tegenwoordig actief optreden gunstig resultaat kan verwacht worden. Maatregelen tegen verzet Perdische hoofden worden overwogen en onderzocht wordt of het leger in staat is in Atjeh zijn taak vol te houden en de ongunstige berichten gelogenstraft worden. De oorlogsuitgaven waren in 1896 bijna 4 millioen boven de raming. Volgens art. 51 der Kieswet moet de op gaaf van een candidaat, bij den Burgemeester in te leveren op den dag voor de Kamerverkiezing (dit jaar 1 Juni) zijn onderteekend door ,/ten- minste 40 kiezers, bevoegd tot deelneming aan de verkiezing waarvoor de inlevering geschied." Het model voor deze candidaatstelling bevat in twee kolommen ruimte voor 60 handteekeningen. De kieswet spreekt van //ten minste 40". Het ontwerp eischte 50, maar dit werd te veel geacht, omdat in sommige districten het moeite kon kosten zoovele kiezers te vinden, bereid aldus openlijk zich voor een bepaalden candidaat te verklaren. Waar men niet zoo angstig is, verdient het we] aanbeveling zich niet tot de 40 te bepalen maar voor een 5- of lOtal handteekeningen meer te zorgen. Immers er worden tenminste 40 bevoegden Het was op 4 Maart, als ik mij wel herinner, dat ik wat vroeger dan gewoonlijk opstond, en zag dat Sherlock Holmes nog niet gedaan had met ontbijten. De huisjuffrouw was zoo gewoon ge- raakt aan mijn lang slapen, dat er nog niet voor mij gedekt was en mijne koffie ook niet klaar stond. Met dat onrechtvaardig ongeduld den men§ch zoo eigen, schelde ik en gaf ik kortaf te kennen dat ik gereed was. Daarna nam ik een tijdschrift van tafel op, en beproefde den tijd te verdrijven met den inhoud, terwijl mijn metgezel zwijgend zijn geroosterd brood zat te verorberen. Een der artikels was bovenaan met een potloodstreep aan- geteekend, en ik begon het natuurlijk te door- lezen. Zijn ietwat eerzuchtige titel luidde//Het Levensboek," en het poogde aan te toonen hoeveel een scherpzinnig mensch kon leeren, door eene nauwlettende en systematische studie van al wat hij op zijn pad ontmoette. Het stuk trof mij als een opvallend mengelmoes van schranderheid en ongerijmdheid. De redeneering was juist eu uit- stekend, maar de gevolgtrekking kwam mij ver gezocht en overdreven voor. De schrijver maakte zich sterk, dank zij eene vluchtige uitdrukking, het vertrekkeu van een spier of een oogopslag, iemands diepstverborgen gedachten te peilen. Vol gens hem was het onmogelijk zich daarin te bedriegen, voor een man die de gewoonte van opletteu en ontleden had. Zijn slotsom was even onfeilbaar als een afleiding van Euclides. De door hem verkregen uitslag zou den oningewijden zoo verbazend toeschijnen, dat zij hem waarschijnlijk vereischt, en de mogelijkheid bestaat dat er, on- willekeurig, onbevoegden medeteekenen. De burgemeester is niet gehouden, en ook niet terstond bij machte, zich daarvan te vergewissen. Men heeft voor de inlevering slechts een dag van 9 tot 4 uur en daarom is het bij veel- heid van candidaten vooral bezwaarlijk alle handteekeningen (waarbij wellicht onleesbare) te controleeren en de indiening nog intijds te ver- wittigen. En dan kan later, bij het onderzoek der geloofsbrieven, een verkiezing worden nietig verklaard, op grond dat het vereischte 40tal be voegden inderdaad niet onder de candidaatstelling te vinden was. De voorzichtigheid eischt dus dat, zoo mogelijk, meer dan 40 handteekeningen onder de opgaaf worden geplaatst. Met het oog op de aanstaande verkiezingen op 15 Juni zullen alle rijkstelegraafkantoren geopend zijn tot 10 uren's avonds. Ook de dienst- uren der telefoonkantoren zullen, waar noodig, op dien dag worden uitgebreid. Bij den Raad der gemeente Haarlem is van de Ministers van Binnenlandsche zaken en Justitie bericht ontvangen, dat de regeering geen voornemen heeft wijziging te brengen in de toepassing der Zondagswet. Na eene uitgebreide briefwisseling is den burgemeester verzocht voortaan de toepassing dier wet na te laten. Waar de regeering zich zoo duidelijk heeft uitgesproken, heeft de burgemeester zich bij haar gevoelen nedergelegd. De //Ned. Scheepbouwmaatschappij" te Amsterdam, werkte in 1896 met een verlies van 24,175, dat te voegen is bij een vroeger verlies- saldo van circa f 30,000. De //Continental Bodega Compagny" maakte in 1896 een winst van netto 260,487 frs. Daarvan bekomen de aandeelhouders 15 pet. dividend, tegen 14 pCt. over 1895. De centrale anti-revolutionaire kiesvereeniging in het district Middelburg stelde gisteren het aftredend lid, de heer Mr. C. Lucasse, candidaat voor de Tweede Kamer. Naar gemeld wordt is de opbrengst der personeele belasting voor de geineenten Eenrum, Bafloo en Winsum, door de nieuwe wet tot op de helft verminderd. Op enkele der voornaamste stations van de staatsspoorwegen hier te lande, zullen binnenkort door eenige firma's automatische toestellen worden geplaatst voor de uitgifte van verzekerings- polissen. voor een toovenaar zouden aanzien, totdat zij ge- leerd hadden door welke middelen hij daartee was geraakt. z/Uit een droppel water", zeide de schrijver: //zou een logicus het bestaan van een Atlantischen Oceaan of van een Niagara kunnen afleiden, ook al had hij nooit een van beiden gezien of hooren noemen. Het gansche leven is aldus een keten, waarvan men den aard herkent als men er ons slechts een enkelen schakel van vertoont. Even- goed als alle andere kunsten, kan de wetenschap van gevolgtrekking en ontleding alleen verkregeu worden door eene langdurige, geduldige studie, terwijl het leven niet lang genoeg is om eenig sterveling te vergunnen er de hoogst mogelijke volmaaktheid in te bereiken. Alvorens tot de zede- lijke en verstandelijke zijden der zaak over te gaan, die de grootste moeielijkheden opleveren, moet de navorscher beginnen met gemakkelijker raadsels op te lossen. Laat hem, als hij een medemensch ontmoet, met een enkelen blik de geschiedenis van dien man, en het vak of ambt dat hij uitoefent leeren onderscheiden. Hoe kleingeestig zulk eene oefening ook schijnt, zij scherpt het opmerkings- vermogen, en leert iemand uit de oogen te kijken en wat hij moet zien. Aan iemands vingernagels, aan de mouw van zijn jas, aan zijn laars, aan de knieen van zijn broek, het eelt aan zijn wijsvinger en duim, zijne uitdrukking, zijn manchetten, aan elk dier zaken kan men zijn beroep duidelijk her- kennen. Dat dit alles bijeen genomen zou nalaten een schrander navorscher in te lichten, is bijna onaanneembaar." (Wordt vervolgd.) TER REIIZENSCME (OIKAVT Hit blurt verschijnt irtuandaict WoentnlSK- en Vrijrt»if»v«nrt, uitsfezonrterrt op Peestdasen, bij den nltgever I*. J. 1AM OK SAMOE te Ter Meuzen Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat gelegenheid tot gratis vaccinatie en revaccinatie zal bestaan, in het ziekenkuis aldaar, op dag 24 dezer, 's middags een unr. Ter Neuzen, 21 Mei 1897. Burgemeester en Wethouders voornoemd. J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 1