Aigemeen Nieaws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaandere Koningschieting Goechelveorstellingen GELD LEENIN G. Geldleening. Schuldinvordering. Klaver te velde, K L A V E R, E ER JCH T. welgewassen KLAVER, Dankbetuiging. Kerk te Suiskil. Lijk die naar. „Prins van Oranje" 's Lands Welvaren, Schittersnde Yoorstslling Bekendmaking. BEKENDMAKING. 2 8 O O, f 2800-, No. 3455. Zaterdag 8 Mei 1897. 37e Jaargang. Advertentien. nieuwste electrische machinerien en lichtbeelden S1 o 11 a b 1 e a u H. M. Koningin, Wilkelmiaa, Openbare Verkooping. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushonders. ADYERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Yoor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien. voor 3 uren op den dag der uitgave. Bij deze courant behoort een bijvoegsel. Ondertrouwd JACOBUS REINIER PLATTEEUW Rz. ELIZABETH VAN TATENHOVE. Ter Neuzen, 7 Mei 1897. Heden herdenken onze ouders en grootouders JACOBUS JURRIJ JOHANNA BUIJZE, den dag, waarop zij vijftig jaar geleden in het huwelijk traden. Namens hunne kinderen, behuwd- en kleinkinderen, ANTONIE JURRIJ. Hoek, 8 Mei 1897. Op aanstaande Woensdag 12 Mei 1879 hoopt, zoo de Heere wil, de heer P. Z E G E 11 S, landbouwer te Boschkapelle, zijn 80,ten geboortedag te herdenken. Dat hij nog lang moge gespaard blijven is de wensch van EEN FAMILIELID. Heden behaagde het de Heer van onze zijde weg te nemen onze geliefde vader, behuwd-, groot- en overgrootvader, den heer J. WOLFERT, lid van den gemeenteraad, in den ouderdom van 69 jaar, 2 maanden en 11 dagen. Doch wij wenschen te berusten in Hem die te gebieden heeft over leven en dood. Uit aller naam, H. WOLFERT. Axel, den 4 Mei 1897. Ondergeteekenden betuigen hunnen liartelijken (lank voor de groote deel- neming bij het overlijden van hunnen geliefden echtgenoot en vader in zoo ruime mate ontvangen. Wed. A. H. DONZEPaape en kinderen. Ter Neuzen, 7 Mei 1897. De zaak wordt op denzelfden voet voort- gezet. De ondergeteekende betuigt haren liartelijken (lank voor de vele blijken van deelneming bij het overlijden van haren ge liefden zoon ondervonden. Wed. DONZETazelaar. Ter Neuzen, 7 Mei 1897. De ondergeteekende betuigt nogmaals zijnen dank voor de gunst en het vertrouwen dat hij zoo ruimschoots heeft mogen genieten en tevens voor de blijken van belangstelling die hij in de laatste dagen heeft mogen ondervinden met zijn vertrek uit zijn affaire. Hij wenscht dat het een ieder welga. Zaamslag, 7 Mei 1897. W. J. LEENHOUTS. Zondag 9 Mei, hoopt Ds. HUGENHOLTZ, predikant te Axel, alhier 's morgens om half tien op te treden. Er zal dan eene collecte worden gehouden voor 't fonds van noodlijdende kerken. Sluiskil, 7 Mei 1897. DE REGELINGSCOMMISSIE. De ondergeteekende beveelt zich bij deze minzaam aan als Axel. PETR. JOH. WIEST. TE TER NEUZEN. op Zondag 9 Mei 1897. HET BESTUUR. M. J. ADRIAANSEN, Ter Neuzen. Zaterdag 8 Mei, 's avonds 8 uur, door prof. BOLTINI. met de Entree vr ij. Het Bestuur van den polder BE- OOSTENBLE1J BENOORDEN maakt bekend, dat op Donderdag 20 Mei 1897, des voormiddags 10Ys uren, in het logement van de Wed. L. B. A. Rolfp te Axel, eene vergadering van Ingelanden zal gehouden worden. Axel, 8 Mei 1897. Het Bestuur voornoemd, P. KOSTER, Dijkgraaf. VAN DISHOECK, Ontv.-Griffier. De Besturen van de polders Margaretha-, Kleine Huissens- en Eendragt maken aan de eigenaren van gronden in die polders bekend dat de rekeningen en verantwoordingen over het dienstjaar 1896/97 en de ontworpen begrootingen voor het dienstjaar 1897/98 met de memorien van toeiichting, ran 8 dezer af, gedurende aclit (lagen, ten kantore van den Ontvanger-Griffier ter inzage zullen liggen dat vergaderingen van Ingelanden zijn belegd in het logement van G. de Visser te Zaamslag, tegen Dinsdag den 18 Mei 1897, van den Margarethapolder des namiddags te 2 uren, van den Kleiue Iluissenspolder des namiddags te half 3 ure en van den Eeudragtpolder des namiddags te 3 uren dat de begrootingen, na de vaststelling door de vergadering van Ingelanden, benevens de memorien van toeiichting, mede gedurende aclit (lagen, te rekenen van den dag na de vaststelling, ten voor- melden kantore ter inzage zullen liggen; en dat van de voormelde slukken afschriften te bekomen zijn tegen betaling der kosten. Zaamslag, 7 Mei 1897. De Besturen voornoemd, W. DE KLERK, J. VERPOORTE, J Dijkgraven. J. VINKE, I P. J. WORTMAN, Ontvanger-Griffier. Het Bestuur van den polder TAN LIJNDEN, maakt bekend 1°. Dat eene vergadering van ingelanden zal ge houden worden op Woensdag den 19 Mei 1897, des namiddags te 2 uren, in het //Neder- landsch logement", bewoond door Mejuffrouw de Wede P. A. Susijn te Ter Neuzen 2°. Dat ten kantore van den Ontvanger-Griffier, van af den 10den tot en met den 18den dezer, voor de grondeigenaren in den polder, ter inzage zullen zijn nedergelegd de Rekening en verantwoording over het dienstjaar 1896/97 en de Begrooting 1897/98, met memorie tot toeiichting 3°. Dat de begrooting andermaal ten voornoemde kantore ter inzage liggen zal en we] van af den 21sUn tot en met den 31,ten dezer, en 49. Dat de rekening en de begrooting, tegen betaling der kosten, in afschrift of druk verkrijgbaar zijn. Ter Neuzen, 7 Mei 1897. Het Bestuur voornoemd, J. VERPOORTE, Dijkgraaf. J. STURM, Ontvanger-Griffier. Het Bestuur van den CANISVLIETPOLDER brengt ter kennis van de Ingelanden van dien polder 1°. dat de gewone jaarlijksche vergadering zal gehouden worden op Dinsdag 18 Mei 1897, des voormiddags 11 uur, ten huize van Cyr. Dellaert te Westdorpe; 2°. dat van den 10 tot en met den 17 dezer maand ten kantore van den ontvanger-griffier te Westdorpe ter inzage zullen liggen en tegen betaling der kosten in druk of in af schrift verkrijgbaar zijn a. de rekening en verantwoording over 1896/97, b. de begrooting voor 1897/98 met de daarbij behoorende memorie tot toe iichting, en 3°. dat van die begrooting, nadat zij door ge- zegde vergadering is vastgesteld, andermaal gedurende 8 dagen, ter plaatse als boven, inzage zal kunnen worden genomen. Westdorpe, 8 Mei 1897. Het Bestuur voornoemd, C. VAN WAES, Dijkgraaf. H. KERCKHAERT, Ontvanger-Griffier. Het Bestuur van den MARGARETHAPOLDER maakt bekend, dat ten laste van dien polder wordt aangegaan een geldleening groot rentende ten hoogste vier ten honderd 'sjaars, verdeeld in aandeelen van f 200,te stellen op naam of aan toonder en af te lossen, te begin- nen in 1898, met ten minste een aandeel. Storting der aandeelen 1 Juli 1897. De inschrijvingsbiljetten, vermeldende naam, beroep en woonplaats van den inschrijver, het aantal aandeelen, waarvoor wordt ingeschreven, de bedongen jaarlijksche rente ten honderd en opgaaf of de obligatie op naam of aan toonder worden verlangd, onderteekend en in gesloten couvert, waarop (/Inschrijving Geldleening" in te leveren bij den Ontvanger-Griffier, vdor 15 Mei a. s. Zaamslag, 20 April 1897. Het bestuur van den Margarethapolder, W. DE KLERK, Dijkgraaf. P. J. WORTMAN, Ontvanger- Griffier. Het Bestuur van den polder „CAPELLE" maakt bekend, dat ten laste van difti polder wordt aangegaan eene geldleening groot rentende ten hoogste vier ten honderd 'sjaars, verdeeld in aandeelen van 100,te stellen op naam of aan toonder en af te lossen, te beginnen in 1898, met ten minste een aandeel. Storting der aandeelen 1 Juni 1897. De inschrijvingsbiljetten, vermeldende naam, beroep en woonplaats van den inschrijver, het aantal aandeelen, waarvoor wordt ingeschreven, de bedongen jaarlijksche rente ten honderd en opgaaf of de obligatie op naam of aan toonder worden verlangd, onderteekend en in gesloten couvert, waarop //Inschrijving Geldleening" in te leveren bij den Ontvanger-Griffier, voor 15 Mei e. li. Axel, 30 April 1897. Het Bestuur van den polder //Capelle", A. P. DE MUL, Dijkgraaf. J. A. VAN VESSEM, Ontv.-Griffier. Van af heden bestaat bij ondergeteekende ge- legenheid om zich te abonneeren tegen f 7,50 per jaar, voor het laten invorderen van alle scliulden, van welken aard ook. (Slechts S'/a provisie wordt bij de invorde- ring in rekening gebracht). Dagelijks gelegenheid tot contracteeren. Ook wordt Concept-Contract toegezonden na ontvangst per postwissel ad f 7,50. Beleefd aanbevelende, A. HU! NEMAN, Arrondissements Deurwaarder, TER NEUZEN, Ylooswijkstrait, F 42. De Notaris P. Dreginans, te Axel, zal ten verzoeke van den heer W. SCHEELE Jz., dijkgraaf van den Catharinapolder en landbouwer te Bosch kapelle, op Maandag 10 Mei 1897, des namiddags 5 ure, verkoopen Omtreut 2 hektaren welgewassen op eene partij land in voormelden polder en gemeente liabij de Reigerstraat, verdeeld in koopen. Onmiddelijk daarna ten verzoeke van JACO BUS BALKENENDE, landbouwer te Zaamslag: Ruim 2 hektareu welgewassen wassende op een partij land in den polder Willen III, gemeente Zaamslag, verdeeld in koopen. Te vergaderen op het Zaamslagsche Yeer. Na de verkoop der Klaver in den Catharina polder, op Maandag 10 Mei 1897, zullen nog worden verkocht Ongeveer 1 hektare in den polder Willem III, van JAN DE PUTTER Az., te Zaamslag. Daarna die van J. BALKENENDE. Notaris DREGMANS. al, sn TER NEIIZENSCHE COIRAVT. Ul I»i( blart verxrliijnl Tluttinl11«-, Woensdas- Vrijdat^avond, itlt^ezonderd op Feestdagen, bij den uitjjever P. J. VAM BE dAIPE «e Ter lentrn. EN EN r -< j' s v A

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 1