Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen, sa asB^aoaa. No. 3450. Dinsdag 27 April 1897. 37e Jaargang. S M E E N X E B A A D. Binnenland. ABONNEMENT: Yoor Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Yoor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven bushouders. ADYERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. DE OORLOG IN HET OOSTEN. Het laatste nieuws van het oorlogstooneel is beslist ongunstig voor de Grieken. Met den moed der wanhoop hebben zij Vrijdag den geheelen dag bij Mati gestreden, om den linkervleugel van het Turksche leger tegen te houden, maar toen de vijand versterkingen kreeg was de positie niet langer houdbaar, en de krijgsraad besloot tot den terugtocht. Zelfs werd het onmogelijk geacht te Larissa stand te houden, en daarom concen- treert het Grieksche leger zich op de tweede defensielinie bij Phersale, waarheen de kroonprius Konstantijn zich heeft begeven. De terugtocht geschiedde in goede orde. Uit Volo wordt ge- meld, dat de Turksche e'claireurs reeds in het gezicht van Larissa waren. Onder deze omstandigheden is het mogelijk, dat Edhem Pacha's voorspelling, voor het einde der week Larissa bezet te hebben, toch nog ver- wezelijkt wordt. Waarschijnlijk heeft hij, toen hij vernam dat Osman Pacha het opperbevel zou overnemen besloten tot een uiterste krachtsinspan- ning om met een beslist succes te eindigen. De slechte tijding heeft natuurlijk te Athene groote ontroering veroorzaakt, en juist nu men reikhalzend naar andere berichten uitziet, is de telegraphische gemeenschap met Larissa verbroken. Wellicht is dit slechts een manoeuvre om de be- volking langzamerhand op de hoogte te brengen van den waren staat van zaken. Men heeft er van gesproken, dat indien de Turksche overmacht ook de liuie van Phersala overvleugde, de Grieken altijd nog zouden kunnen stand houden bij Thermopylae, waar Leonidas met zijn 300 Spartanen wel een geheel leger tegenhield, zoo talrijk dat hun pijlen de zon ver- duisterden. De dapperheid der Grieken is na zoovele eeuwen onverminderd gebleven, maar de bergengte is in dieu tijd geheel veranderd en heeft zijn strategische waarde verloren. Vroeger werd de voet van den berg door de zee bespoeld en ten tijde van Herodotus was de pas zoo smal, FEXJILLKTOlSl. - Dat is een laagheid riep vrouw Becker, vuur- rood Eveline wel, geen duivel zou het kind iets kwaads kunnen nazeggen En wat mijnheer-zaliger betrefthet is kort en goed belachelijk Wat zegt gij er van Anton Ik bromde de man, die had zitten kijken alsof hij van een molenwiek geraakt was, wat zou ik da&r nu van zeggen Maar ge moet er toch iets van zeggen, het raakt u toch evengoed als ons. Ja, ja, de menschen zijn slechtZij gunnen ons dit buitenkansje niet, en daarom moeten we nu met achterklap zwart gemaakt worden. Dat is het. Maar wat moeten wij er tegen doen vroeg de vrouw. Wij kunnen ons zoo toch maar niet goed- schiks laten belasteren. Ja, wat kunnen wij daar nu tegen doen her- haalde de oude, terwijl hij zijn tabaksdoos ver- legen tusschen zijne vingers draaide. Het beste is nog maar, duukt mij, er het zwijgen toe te doen en in zulk vuil maar niet roereu. Gij zijt een slaapmuts, riep Rosa. Hoe kan een man daar zoo kalm onder blijven, als er zoo iets wordt rondgestrooid. Hij streelde hare hand. Maar, lieve hemel, waarom zou ik mij een harnas er voor aantrekken, Roosje Het is immers niet waar. Natuurlijk is het niet waar, hernam zij. Maar juist d&arom dat geen twee wagens elkander konden passeeren, maar sedert is hij door aanslibbingen van den Sperchius en de zee aanzienlijk verbreed, en wat eens eene nauwe doortocht was is nu een vlakte, 1800 schreden breed, met beetwortelen beplant. Ook de naam is veranderd, en ofschoon de warme bronnen, waarnaar de pas Thermopytae werd ge- noemd, er nog zijn, heet de plaats tegenwoordig Lykostomos of „Wolfsmuil". Terwijl de linkervleugel van de Turken bij Mati de Grieken terugdrong, heeft de rechtervleugel Tirnovo bezet. Dit wordt thans van verschillende zijden bevestigd, maar overigens zijn de berichten uit het oostelijk grensgebied verward en tegen- strijdig, zoodat men zich moeilijk een voorstelling van den juisten staat van zaken kan maken. Daarbij komt, dat dezelfde plaatsen dikwijls met een andere benaming worden aangeduid, al naar de berichten uit Grieksche of uit Turksche bron komen. En bovendien ondervinden de telegrammen aanmerkelijke vertraging, zoodat vele berichten eenige dagen oud zijn. De correspondent van de Daily News klaagt er over, dat zijn telegrammen door de autoriteiten worden achtergehouden, en zijn collega van de Times heeft dezelfde ervaring opgedaan. De speciale correspondent van Reuter, die met den Turkschen staf medetrekt, is in dat opzicht gelukkiger. Tot dusver is niets meer vernomen van het Grieksche korps, dat een omtrekkende beweging op Turksch gebied heette uit te voeren. Wel is uit Saloniki gemeld, dat Karya door de Grieken genomen was, maar het bericht klinkt niet zeer waarschijnlijk en wordt ook niet bevestigd. Karya ligt op Turksch grondgebied, tusschen Elassona en de kustplaats Platamonade verovering van deze plaats zou voor de Grieken een feit van groot gewicht zijn, omdat zij de troepen in staat zou stellen, samen te werken met de vloot in de Golf van Saloniki. De Grieksche regeering neemt alle maatregelen om de beschikbare strijdkrachten te vermeerderen. De ministerieele Pro'ia doet een beroep op alle burgers die in het bezit van wapenen zijn om zich bij het leger aan te sluitenwie daartoe niet in staat zijn, worden verzocht hun wapenen ter be- schikking van de regeering te stellen. De Minister van binnenlandsche zaken heeft aan de burgemeesters een rondschrijven gezonden betreffende de formatie van gewapende benden in alle gemeenten van het koninkrijk. Er worden zooveel mogelijk versterkin gen naar het noorden gezonden. Een groot deel der gedarmerie van Athene en andere plaatsen is Men kan zoo iets toch niet openlijk tegenspreken Dat is de vraag nog, meende de sergeant Rbmer kent iemand, die voor een dagblad sehrijft. Maar zou dat niet juist glad verkeerd werken Ja Brengt men op die manier niet juist nog veel meer de poppen aan het dansen Zij konden tot geen besluit geraken Ondertusschen verkeerde de klerk Romer even- min in eene rooskleurige stemming. Hij had op het bureau, als de verloofde eener rijke erfdochter reeds min of meer den toekomstigen grooten heer uitgehangen, den secretaris en den griffier maar even gegroet en zijn werk met zicht- bare geringschatting half onafgedaan gelaten. Men kon dat jonge mensch, die nu reeds als een echte parvenu den neus in den wind begon te steken, niet goed lijden. Wat verbeeldde zoo'n knaap zich wel De griffier droeg toch een lintje in zijn knoopsgat, en de secretaris was in alle zaken de reehterhand van den president Toen nu de vrouwen dezer heeren van een grooten koffiekrans bij de ontvangersvrouw terugkeerden en haren mannen het verbazingwekkende nieuws omtrent de Beckers zoo heet uit de pan opdischten, toen verkneukelden deze zich ten zeerste daaroVer en smaakten al de vreugde van een passend leedvermaak. Weet gij het al, mij nheer de griffier P zoo luidde het den volgenden morgen. Wat? Wel, dat geval met de Beckers hahaha O ja, daar heb ik ook zoo iets van gehoord Ja, dat had ik wel gedacht daar moest wel zoo iets achter steken Natuurlijk Natuurlijk Hahaha naar Thessalie vervoerd en de chef der politie in de hoofdstad is aan het hoofd van een regiment te Arta geplaatst. Bij Koninklijk besluit is be- volen, twee bataljons infanterie te vormen uit de gendarmes en veldwachters, elk bataljon sterk 1000 man. Het is natuurlijk niet zonder gevaar, het land aldus te ontblooten van politietoezicht, en het gevolg is dan ook, dat op verschillende plaatsen gevangenen een poging hebben gedaan uit de ge- vangenis te breken, tot dusver echter zonder succes. De Turksche regeering heeft weer een aantal brigades van de reserve onder de wapenen geroepen om naar de grens te gaan, in het geheel 1% bataljons of 50,400 man. De Jong-Turksche partij heeft besloten, zoolang de oorlog duurt alle agitatie te staken en de regeering in geen enkel opzicht tegen te werken. De Koninginnen vertrokken Zaterdag om half 1 naar het met vlaggen, groen en eerepoorten fraai versierde Gouda, in een extra-trein. Aan het station waren een aantal hof-dignita- rissen en autoriteiten aanwezig, om H.H. M.M. uitgeleide te doen, en op de straten was een talrijke menigte bijeen langs den weg, dien de vorstinnen namen. H.H. M.M. waren in halven hofrouw, de Koningin in zwartsatijn met zwarten kant en op den hoed een strik van witte zijde. Naar Gouda werden H.H. M.M. vergezeld door het kleine gevolg. De verdere hofstoet is naar Amsterdam ver trokken, waar de Koninginnen in den namiddag aankwamen en van waar zij, zooals men weet, deze week naar het Salzkammergut zullen ver- trekken. De Eerste Kamer is tot hervatting der werk- zaamheden bijeengeroepen tegen heden Maandag 26 April, des avonds te half negen. De N. R. Ct. ontving gisteren een telegram uit Batavia, luidende Eene colonne uit Indrapoeri overrompelde Sirum in het gebergte van Lamleot. De vijand liet 16 dooden en wapenen achter. Wij hadden 6 gewonden. In Lehong is het nu rustig. Drie compagnieen houden het bezet. Het hoofdbestuur der posterijen heeft aan de ambtenaren medegedeeld, dat op sommige kantoren portvrij en zelfs vrij van aauteekenrecht Hihihi En toen vervolgens Romer kwam opdagen, ruim tien minuten over zijn tijd, en zich zonder eenige verontschuldiging aan zijn lessenaar zette, toen bleven de steken onder water niet uit. Ja, ja, voor millionairs zijn de horloges niet uitgevonden Natuurlijkwie het niet noodig heeft, die slooft zich niet afWie het breed heeft laat het breed hangen Nu ja, het is alles geen goud wat er blinktNeen, neen, niet alles is zuivere winstDe reputatie van het meisje moet men op den koop toenemen De heeren schijnen op iets te zinspelen, bracht de klerk in het midden. Zou ik hun mogen ver- zoeken zich wat duidelijker uit te laten Och, ik voor mij, ik heb nog zoo mijne grond- beginselen, antwooidde de secretaris, zich met groot gedruisch den neus snuitende. Ze mogen ouderwetsch geworden zijn, of tegenwoordig voor ordinair versleten worden, maar ik heb ze toch nog En wat zijn dat dan wel voor grondbeginselen, als ik vragen mag P Grondbeginselen, jong mensch, over welke ik niet geloof mij te moeten schamen. Ziet ge, toen ik er aan deuken kon, een eigen huishouden op te zetten het geschiedde voor vijf-en dertig jaren toen zag ik rohd naar een meisje uit eene geachte familie. Dat was de eerste voor- waarde uit eene geachte familie En zoo trof ik mijne keus. Goddank, ik heb mij over mijne vrouw en haren aanhang nooit behoeven te schamen Precies als ik viel de griffier in, terwijl hij eene akte van rechts naar links legde dezelfde worden toegelaten mededeelingen en kennisgevingen in zake de uitvoering der kieswet van de burge meesters aan de belanghebbenden, waarvoor geen vrijdom van port is toegekend. In herinnering wordt gebracht, dat dit volstrekt niet geoor- loofd is. Het hoofdbestuur van de vereeniging voor Christelijk nationaal schoolonderwijs heeft aan de hoofden van scholen, die kweekelingen particulier hebben opgeleid tot onderwijzer, kennis gegeven, dat wegens gebrek aan beschikbare fondsen voor die opleiding geen premien meer kunnen worden uitbetaald. Te lerseke circuleert onder de oesterkweekers een adres aan den Minister van financien, waarin wordt verzocht de vrijkomende gronden derBergsche oesterbank bij de aanstaande verpachting in kleinere perceelen aan te bieden, teneinde de mededinging voor kleinere kweekers mogelijk of gemakkelijker te maken. De Tijd ontving van de redactie van de Tilburgsche Ct. een yOproep voor Kreta," waarbij aan de Nederlandsche katholieken geld en ook vrijwilligers gevraagd worden om de Kretensers te hulp te komen. De katholieke jongelingen zouden deel uitmaken van een keurbende, te vor men door en onder graaf Domenico Piccolo, lui- tenant-generaal der Ridders der militie van Jezus Christus. De Tijd, verklarende graaf Domenica Piccolo niet te kennen, maar van genoemde orde (in de middeleeuwen aan de Dominikanerorde verwant) wel eens gehoord te hebben, teekent hierbij aan Natuurlijk twijfelen wij allerminst aan de goede bedoelingen, waarmede de redactie der Tilburgsche Ct. haar circulaire in de wereld zond. Ook willen wij aannemen, dat zij dit niet gedaan heeft zonder zich vooraf van de volkomen betrouwbaarheid, de kwaliteiten en het karakter van graaf Domenico Piccolo volkomen verzekerd te hebben. Het een en ander echter belet niet, dat wij het onzen plicht achten, voorhands ten aanzien van dezen ,/Oproep" tot groote voorzichtigheid aan te sporen. Yan een katholieken kruistocht naar Creta zal stellig niets komen: trouwens, katholieke be- langen zijn daar evenmin als in Griekenland te verdedigen. Wil iemand geld geven voor de vervolgde Christenen in het Oosten en voor de slachtoffers van het mohammedaansch fanatisme, dan zal hij ongetwijfeld een goed werk doen. Geldinzame- lingen echter voor het organiseeren van vrijwilligers- die hij vijf minuten te voren met even groote gewichtigheid van links naar rechts had gelegd. Dit wordt mij nu toch te kras riep de ver- gramde klerk. Heeft men iets op mij te zeggen O op u... Maar wij hoever ons er verder niet over uit te laten. Wat gaat het ons aan ik voor mij heb alleen maar te verstaan willen geven, dat in mijne oogen rijkdom niet alles goed- maakt en dat mijn vriend Romer, wanneer hij eenmaal gehuwd zal zijn, zich de moeite van een bezoek ten mijnen huize wel kan sparen. En ik, liet de griffier er op volgen, ik heb er alleen nog maar aan toe te voegen, dat mijne vrouw in het kiezen van hare kennissen even voorzichtig is, als de echtgenoote van mijn collega. Nu raakte de klerk op zijne achterste beenen, .dreigde met aanklacht wegens laster, en wilde vernemen wat men tegen zijne aanstaande in te brengen had. Bijgevolg zagen de beide heeren zich wel genoodzaakt, hoe ongaarne ook, de gansche babbelarij van den koffiekrans voor de ooren van den klerk Romer te herhalen. Ge zult nu wel inzien, beste vriend, zoo eindigde de secretaris, wat wij aan ons zelveu verschuldigd zijn. Als ambtenaren in Staatsdienst begrijpt ge Wij werpen op niemand den eersten steen Maar tegenover een publiek schandaalHij haalde de schouders op Ik zeg verder niets, dan dat eene respectabele familie het aan zich zelve verschuldigd is, ten alien tijde ten zeerste op hare hoede te zijn. Precies? bevestigde de griffier. Juist in onzen standAndere menschen kunnen nog eens gemakkelijk een oog toedoen Overigens zou ik u wel eens in overweging willen geven, mijn con PH hlad rnnandnK-, Woenmlag- en Vrijdayavond, Mitgesouderd op Feestdagen, bij den nttgever 1». J. VAM PC lAl'PK te Ter lenien. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat Openbare Yergadering van den Gemeenteraad is belegd tegen Itoiiclerclag 2?) April 102, voormiddags te 10 uren. Ter Neuzen, 26 April 1897. De Burgemeester voornoemd, J. A. VAN BOVEN.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 1