Algemeeo Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderes. No. 3449. Zaterdag 24 April 1897. 37e Jaargaog. 3D3 Belasting op bedrijfs- en andere inkomsten. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32J. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Yan 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Bij ♦leze courant behoort een bijvoegsel. FijjUILLKTOJSj 10) Hm hm Maar dan blijft het toch altijd nog vreemd dat de portier en zijne vrouw niet de dochter dus de erfgenamen zijn. Brunfisch moet dus tegenover die menschen wel eene bij- zondere sterke verplichting hebben gevoeld. Zeker ongetwijfeld En dus laat de zaak zich nog veel eenvoudiger ophelderen. Hoe dan Zie eens bier Brunfisch is toch ook eenmaal jong geweest. Becker was eerst weinige jaren gehuwd toen hij hem als huisbewaarder aan stelde. Waarom gebeurde dat. Ja, waarom De zaak is doodeenvoudig. Brunfisch had de vrouw reeds gekend toen zij nog meisje was. Hij at eenen tijdlang in zekere restauratie, die beroemd was wegens hare goede keuken en in welke Becker's aanstaande vrouw diende. Aha Is dat zeker Volkomeu zeker. Men kan de personen noemen, die destijds met hem getafeld hebben. Nu, wel, mijnheer Brunfisch zal zich dit herinnerd hebben, toen hij haren man, den invaliedtn vuur- werker, hij zich in huis nam. Niet waar Zeer waarschijnlijk Iuderdaad dat laat zich maar al te goed begrijpen. Wauneer men nu op die manier het een bij het ander legt Het Zuider-Zendingsfeest zal dit jaar den 23 Juni gehouden worden op een weide ran de wed. Boonman te 's Heer Arendskerke. In de omgeving van Toekoe Oemar Aan een particulier schrijven van een adj.- onderofficier, dienstdoend officier op Atjeh, ontleent het Nieuws het volgende Wij zijn hier tegenwoordig weer druk aan het kloppen in Lepong. Het is om Toekoe Oemar te doen, maar hij is ons te slim af, doch op zijn ziel krijgt hij toch, want hij laat zijn mennekes met 20 en 30tallen in onze handen en als dat het geval is, dan zit er niet veel lsven meer in die kereltjes. Van hier uit onderzoeken wij de verschillende grotten, die soms honderden meters onder het ge- bergte doorloopen. Dat is juist een kolfje naar mijn handik ben dan ook reeds in vele grotten geweest, alleen met een man bij mij, voorzien van een lichtfakkel. 't Is eenig mooi in die hoi en die wanden van druipsteen, glinsterend van salpeter waarin het licht zich duizend malen wcerkaatst Natuurlijk, natuurlijk Zoo krijgt de zaak een heel ander aanzien. En bovendien had hij toch ook verplichting jegens de goedhartige vrouw. Zeker, zeker En dus Zoo ,/moet" het zijn Het kan niet anders wezen O gij kwaadsprekers En zoo was het dan nu Voor alle verstandige menschen, die zich geen knollen voor citroenen lieten rerkoopen, was het zoo. Het raadsel was voor niemand meer een raadsel. Een afdoende verklaring was gevonden, eene verklaring, aan welke een ieder die maar een beetje menschen- en wereldkennis bezat, volkomen genoeg moest hebben. Ja, ja wat lag bet toch voor de hand Er was geene buitengewone scherpzinnigheid noodig geweest, om er achter te komen Slechls een stekeblinde kon het verborgen gebleven zijn Zeg eens amice, weet ge het al Wat? Wel, dat van Brunfisch en Eveline Becker. O, dat weet al de heele stad Wezenlijk Natuurlijk, Hahaha, vriendlief men moet de wereld maar kennen Ook in de zangvereeniging deed men er het zwijgen niet toe. Vlijtig roerden zich ook hier de tongen en dit niet juist in den meest kieschen en liefderijken trant. Zoo kon het dus niet missen, dat ook Oberhauser het gebabbel ter oore kwatn. Het is niet waarriep hij verontwaardigd. Maar hoe weet Het is niet waar I herhaalde hij nog heviger, en dan loopen in deze grotten kristalheldere beken, waarin weer groote rotsblokken liggen, zoodat men van blok tot blok moet klimmen om later weer op den buik kruipende door een nauwe opening te wringen. Eens was zoo'n grot bezet door Atjehers, maar de lummels begonnen veel te gauw te schieten; daardoor kregen wij maar een doode en twee ge- wonden. Haddeu zij gewacht totdat wij in de grotten waren doorgedrongen, dan, dan hadden zij ons heerlijk in de pan kunnen hakkenmaar de schrik zit er bij die luitjes inze worden al zenuwaclitig als ze een helm van ons zien, en't is dan ook verbazend zoo slecht als die kerels tegen woordig schieten. Officieel telegram. Beide collonnes, die volgens het telegram van J 4 April naar Lepong en Lehong vertrokken tot het verdrijven van Toekoe Oemar's benden en het afdoen van hangende zaken, bivak- keeren in Lohong. Na 12 April is geen schot meer gelost. De bevolking is in haar kampongs teruggekeerd. De hangende zaken zullen denkelijk in 14 dagen beeiudigd zijn. Door den hoofdconsul van den Algemeenen Nederlandschen Wielrijder-Bond, D. Fockema, wordt de volgende waarschuwing tot het publiek gericht In de groote nieuwsbladen treft men o. a. de volgende advertentie aan Rijwiel vertrek Indie. Door een spoediger ver- trek naar Indie biedt een O. Iud. Ambtenaar zijn onlangs gekocht eerste klasse heeren- en dames- rijwiel te koop aan voor een spotprijs van f 122,50 per stuk, overdracht van nog 11 maanden garantie. De machine's kosten nieuw f 245 per stuk. Spoed vraag zicht. Brieven franco Nummer Bureel van dit blad." Deze advertentie wordt met eenige variaties gepubliceerd, nu eens heet het dat door douanen een benaderd rijwiel (benadering geschiedt niet meer) dan weer door eene dame wegens ziekte te koop aangeboden wordt. De zoogenaamde Ambtenaar zich noemende Averk-, Haverk-, Daverk of Neuh S. telegra- feert met het rijwiel te komen, nadat men op zijne advertentie geschreven heeft; hij is ran middelbare lengte, draagt een vlasbaartje, heeft een mond zonder tanden, opgeblazen gezicht, sluwe oogen, is burgerlijk gekleed, zeer bespraakt op rijwielgebied en heeft formulieren van bonds- garantie bij zich. De dame is donker, heeft een aangenaam uiterlijk, is niet groot, welbespraakt en hij sloeg daarbij zoo geweldig op de toetsen van het klavier, dat er een paar snaren sprongen. Maar, waarde heer hoor toch eens. Ik wil niets hoorenHet is gelogen, zeg ik u, van A tot Z alles gelogen Dat kunt ge gerust uit mijnen naam verder vertellen. Hij was zeer opgewonden. 7i66 kwam hij ook bij de Becker's, en gedroeg zich daar hoogst zonderling. Zonder een woord te spreken, posteerde hij zich tegenover den ouden vuurwerker en zag hem eene poos scherp in het gezicht. Daarua volvoerde hij dezelfde manoeuvre tegenover vrouw Rosa. Vervolgens wendde hij zich hoofdschuddend tot Eveline, reikte haar dehand en zeide Het volk is stapelgek I Het is alles onwaar infaam gelogen Komaan, laat ons naar boven gaan. Wij zingen vandaag bij het orgel. Het zou wel geheel tegen den natuuriijken loop der wereldsche dingen zijn geweest, indien de gewichtige ontdekkingen, welke de gansche stad bezighielden, den allernaast daarbij betrokkenen zelven onbekend gebleven waren. Onze broeders en zusters plegen in den regel wel te zorgen dat wij omtrent datgene, wat ons onaangenaam zou kunnen zijn, niet in onwetend- heid worden gelaten. Natuurlijk gaat men daarbij niet zonder tact te werk. Het zou zeer tactloos geweest zijn, aan juffrouw Becker of hare dochter in het gezicht te gaan vertellen, wat er in de stad zooal omtrent haar gebabbeld werd. Maar de sergeant had immers ook ooren, en de klerk missckien nog scherpere, en dus, door hunne bemiddeling kwam alles zeker aan het rechte adres. De kringen, in welke beiden zich bewogen, en werkt op het medelijden harer slachtoffers ook zij verkoopt rijwielen op advertentie in de dagbladen en heeft als reden van verkoop op ziekte of ongelukkige omstandigheden. Beider doel is om rijwielen van 50 si 60 voor 122,50 aan den man te brengen; ze wer- ken voor een Amsterdamsche firma V. K. TER NEUZEN, 23 April 1897. Naar ons medegedeeld wordt zal de heer Mr. H. Smeenge, lid der Tweede Kamer, hier binnen enkele dagen, waarschijnlijk op 7 Mei a. s., eene politieke rede houden. Ook worden naar wij vernemen alhier pogingen in het werk gesteld tot het oprichten eener derno- cratisehe kiesvereenigingeen en ander met het oog op de a. s. verkiezingen. Bij gelegenheid van de te Axel op den Loosje's hof te houden groote veikooping van een dubbelen landbouw-inspan, zal bij genoegzame deelneming een stoomboot varen van Hansweert naar hier. Bij koninklijk besluit is benoemd bij de rustende schutterij in de provincie Zeeland, bij het 5" bataljon, tot 2e luitenant de heer F. J. Wauters, thans sch utter. Woensdag werd door den directeur der registratie en domeinen voor de provincien Zeeland en gedeeltelijk Noord-Braband, te Middelburg bij enkele inschijving aanbesteed het maken van eene keibestrating op den weg in den Louisa- polder, gemeente Clinge, gelegen tusschen de be- staande bestrating bij de liofste Louisahof en den zeedijk van genoemden polder, benevens op een gedeelte van den aansluitenden binnenberm van dien zeedijk, ter gezamelijken lengte van 725 meters. Hiervoor werd ingeschreven door de heeren G. van Meel C. van Beers te Vlissingen, voor 6299; P. Dronkers te Kapelle, voor 5775 J. Douw te Zierikzee, voor f 5687 A. Tholens Dingz. te Ter Neuzen, voor f 5671 C. van der Hooft te Ter Neuzen, voor 5660 J. Hack te Oud-Gastel, voor f 5300 Staal Rottier te St. Jansteen, voor 5291 J. F. Adriaansens- Polfliet te Walsoorden, voor 5283 en J. de Bree te Ter Neuzen, voor f 4890. De heer D. IJsebaert, secretaris der gemeente Stoppeldijk, vierde j. 1. Dinsdag zijn 40jarig ambts- jubileum, onder algemeene belangstelling. Daar schitterden bovendien niet juist door overdreven fijngevoeligheid. In de kazerne stond de sergeant als rijke erfge- naam bij zijne kameraden natuurlijk op de bovenste plankzelfs voor de officieren werd hij een voorwerp van bijzondere opmerkzaamheid. Wat de kolonel en de majoor bij gelegenheid van het laatste diner vernomen hadden, leverde in de oflicierskringen stof tot heel wat gesprek. De adjudant bracht, in een ledig oogenblik, de zaak tegenover den sergeant-majoor op het tapijt, en van hier tot de onderofficieren was de afstand niet meer groot. Becker had onder hen goede vrienden. Hij liet zich niet aan eene kleinigheid kennen en leende geld uit aan ieder die in tijdelijke ver- legenheid verkeerde. Bij gevolg achte men zich vriendschapshalve wel verplicht, hem op de hoogte te brengen van de praatjes die er liepen. Dat is geineene lastertaal riep hij. Ja, maar Ik laat mij zoo iets niet aanleunen De heeren zijn mij opheldering schuldig Wij! Lieve hemel, wij hebben het immers niet rondgestrooid Dan heeft een ander het gedaan Wel mogelijk, maar Ik moet er meer van weten Den lasteraar, die zoo iets durft vertellen, sla ik de tanden uit den mond Daar hebt ge gelijk aanYolkomen gelijk I Sla er maar flink op los De bedoelde lasteraar was evenwel niet zoo gemakkelijk te viuden. De sergeant liet al de buren van zijne ouders de reveu passeerendeu J 1 I TER VEIZELSCHE (III HUT Hil bla<l verschijnt jtIuamluy*. Woenadag. en Vrijdugavond, uilgeionderd op Feestdagen, bij den nitgever 1". J. AX lit. <e Ter Teiizen. De Burgemeester en Wetliouders van TER NEUZEN, Gezien Prorinciaal blad no. 38 van 1897 maken bekend: dat de aanvang van het beschrijvingswerk voor de belasting op bedrijfs- en andere inkomsten voor het dienstjaar 1897/8, door den Commissaris der Koningin is bepaald op Zaterdag, 8 Mei 1897, en dat het werk der commissien van aanslag behoort te zijn afgeloopen op 1 October daaraanvolgende en dat de voornaamste verplichtingen vrelke het publiek heeft te vervullen, zijn voorgeschreven bij de navolgende artikelen der wet van 2 October 1893 (Staatsblad no. 149) die luiden Artikel 15. 2. Ieder die optreedt als bestuurder of beheerend ven- noot van eene hier te lande gevestigde vennootschap, onder- linge verzekoring-maatschappij, cobperatieve vereeniging, of van eene vereeniging, of stichting die een bedrijf of beroep uitoefent, of als boekhouder eener hier te lande gevestigde reederij, is gehouden daarvan schriftelijk binnen dene maand kennis te gfeven bij het bestuur der geraeente waar hij woont. Het gemeentebestuur bandelt met deze kennisgeving op de wljze voorgeschreven in de laatste zinsnede der vorige paragraaf. Artikel 16. Hier te lande wonende beheerende vennooten van Neder- landsche vennootschappen en maatschappen, als bedoeld in art. 6 2, en van de in art. 15 bedoelde commanditaire vennootschappen op aandeelen, bestunrders van bier te lande gevestigde naamlooze vennootschappen, cobperatieve en andere vereenigingen, en onderlinge verzekering-maatschappijen. als ook boekhouders van hier te lande gevestigde reederijen mogen niet tot het doen van uitdeelingen of uitkeeringen, waarover volgens art. 5 1 en 2 en art. 6 2 belasting verschuldigd is, overgaan, alvorens daarvan aangifte gedaan on de over vroegere uitdeelingen of uitkeeringen verschuldigde belasting betaald te hebben. Bij liquidatie mogen de hier bedoelde uitdeelingen of uit keeringen niet gesehieden, alvorens de daarover verschuldigde belasting is voldaan. Artikel 45. Bestuurders van de bij art. 15 en c bedoelde naamlooze vennootschappen, cobperatieve vereenigingen, andere vereeni gingen en stichtingen, die een bedrijf of beroep uitoefenen, onderlinge verzekering-maatschappijen en societeiten, alsook beheerende vennooten van hier te lande gevestigde comman ditaire vennootschappen op aandeelen en boekhouders van hier te lande gevestigde reederijen, zijn gehouden binnen veertien dagen na de vaststelling van balans of rekening een zoodanig uittreksel als noodig is tot toelichting der winst, uitkeeringen ot uitdeelingen te doen toekomen aan den voorzitter der commissie van aanslag, bedoeld bij art. 19 1 b of 2, die den aanslag moet regelen. Artikel 47. 5. Hij, dio daartoe gehouden, nalaat de verplichtingen na te komen bedoeld bij art. 15 1 eerste lid, en art. 15 2 eerste lid, wordt gestraft met een geldboete van ten hoogste 25. Gelijke straf wordt opgelegd in geval van overtreding van art. 45. 6. Overtreding van art. 16 wordt gestraft met eene geldboete van ten hoogste 400. Artikel 34. Handelsreizigers, kramers en alle verdere personen, die hun bedrijf of beroep rondtrekkende uitoefenen, voor zoover zij behooren tot de bedoelden bij art. I a. b en k, zijn gehouden onverminderd hunne verplichtingen omscbreven bij artt. 12 en 14, zich ter plaatse binnen het rijk, waar zij zich na het begin van het belastingjaar het eerst bevinden, bij het gemeentebestuur schriftelijk aan te melden, met opgaaf van hun naam, hunne woonplaats en hun bedrijf ofberoep. Ten blijke dat zij hieraan voldaan hebben, ontvangen zij kosteloos een door of vauwege het hoofd van dat bestuur onderteekend bewijs, dat zij gehouden zijn mede te onderteekenen en op aanvraag aan ambtenaren der directe belastingen te vertoonen. Artikel 47. 7. Personen, die van een bewijs voorzien moeten zijn als bedoeld in art. 34 en die in gebreke blijven dit bewijs op aanvrage aan bevoegde ambtenaren te vertoonen, worden gestraft met eene geldboete van ten hoogste 25. Geven zij ter bekoming van dat bewijs aan het bevoegd gezag een valschen naam, woonplaats, bedrijf of beroep op, of maken zij gehruik van het aan een ander afgegeven bewijs, dan worden zij gestraft met eene geldboete van ten hoogste f 150. Eindelijk vestigen zij nog de aandacht op de in art. 12 2, 2" lid 1°. d aan de ingezetenen van het Rijk verleende bevoegdheid om zich by de aanstaande beschrijving de uit- reiking van een beschrijvings-biljet U te verzekeren, door vddr of op 15 Mei a. s. het verzoek daartoe te richten tot den Ontvanger der directe belastingen over hunne woonplaats. Ter Neuzen, den 23 April 1897. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN. De Secretaris, J. DIELEMAN.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 1