Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderes. UITVOERING In IlluiliBMU, Openbare Uitvoering Wasscberij en Ververij No. 3447. Zaterdag 17 April 1897. Advertentien. PDISLSMAN JaczM Openbars Yergadsring Vereeniiiit Jooripi is ons streven" 0e moord in de Piantage, Na afloop BAL. Gymii. ©a SchermY&ree&iging ACHILLES" Na afloop BAL. Stoomwassckrij. Eleakrij ai Strijliiricldii „De V olharding", Bierbrouwerij „DB BUIF" Een Woonhiiis en Schuur, Huisraad, Openbare Verkooping leve! 37e Jaargang. Jur.-Cand. aan de YrijeUniversiteit te Amsterdam. Spreker dhr. Yan BOMMEL, Agent v/h Yerbond. op Maandag 19 April aanstaande, op Dins dag 20 April, D e Z e e u w s c h e L. A. STOFFELS, Levende have, Landbouwinspan, Karngerief, enz., ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland f 1,10. "Voor Belgie 1,40. Voor Amerika f 1,32J. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slecbts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsrnimte berekend. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. Bij deze courant behoort een bijvoegsel. Wegens het Paaschfeest zal a. s. Maandag geen nummer van dit blad verschijnen. Hoogtijd nadertEven als nog kort geleden op het heerlijke Kerstfeest de blijde boodschap werd gebracht, zoo zal nu de Paaschgroet weer- klinken aan alien, die ooren hebben om te hooren. Heldere klokketonen weergalmen door de heldere, blauwe lentelucht, roepen de geloovigen tempel- waarts en stemmen het hart tot heiligen ernst en diepen eerbied gemengd met vreugde en blijdschap. Het Paaschfeest zal ons weer als van ouds in herinnering brengen den grooten Profeet, die in reinheid van wandel voorbeeldig, in zelfopoffering weergaloos, in liefde tot zijn beginsel onovertroffen mocht heeten. Hij staat ons voor den geest de kloeke Held, die zijn leer predikte met fieren moeddie van zijn geest wilde uitstorten in de harten zijner tijdgeuooten, die roem, eer, gemak oordeel ten offer bracht en zijn prediking met zijn bloed bezegelde. We zullen weer hooren van de bittere ervaring, die Hij opdeedhoe de leugen een hardnekkigen strijd voerde met de waarheid, hoe de duisternis kampte tegen 't lichthoe de waarheid voor een tijd onderdrukt, het licht in nevele werd gehuld, maar ook, hoe uit den dood het leven werd ge- boren, en de waarheid zich ten leste krachtiger deed hooren en straalde in te helderer licht. Naarmate de strijd heviger was geweest was de triomf te schooner en al de arbeid mocht niet te vergeefs heeten. Immers nieuw leven werd gewekteen nieuwe toestand werd geboren j de maatschappij in al hare deelen hervormd, en het licht dat lang, al te lang onder de koornmaat verborgen was, werd geplaatst op den kandelaar. Van daar dus die melodieuse klanken, die blijde hymnen, die liederen van triomf en victorie. De oude Germanen vierden het verjongingsfeest der natuur op deuzelfden tijd, waarop wij ons Paaschfeest vieren. De Israeliet viert zijn Paasch feest ter herinnering aan de verlossing uit het Egyptische diensthuis. Opwekking, nieuw leven zijn de grondtonen van de gebeurtenissen, die aan deze dagen herinneren Gegroet, heerlijk PaaschfeestGij zijt ook ons 't symbool van opstanding uit den slaap des doods, van nieuw leven, van vrijheid. Gij doet de harten der menschen opengaan van dankbare vreugde bij heerlijken zonneschijn na donkere dagen, bij helderen hemel na bewolkte lucht. Ook in den //tempel van ongekorven hout" ruischen liefelijke tonen en bosch en veld ontvangt nieuw leven. Of is bij de komst der Lente, bij het verjongingsfeest der schoone natuur, het. gelaat des aardrijks niet veranderd Erkennen we niet een Hoogere Macht, die zich openbaart in al 't geschapene, in 'tkleine zoowel als in 'tgroote; in 't beven van den druppel, die daar hangt aan een bladin 't bruisen van de zee, die beukt op de rotsenin 't schitteren van glimwormen in 't gloeien van zonnen Zie om u in Gods schoone Schepping. Overal opwekking, nieuw leven. De boomen botteu uitstraks tooien zij zich met hun schoonste kleed rozerood en sneeuwwit. De bloemen der weide kijken uit de aarde het liefelijkst groen begint het oog te streleu. Wat in kluisters en boeien geslagen was, wordt vrij en overal klinkt het feestgeschal ter eere van de Lente. Hoor hoe de vogels tjilpen op de nu nog naakte takken en opstijgen naar den hemel. Alles de groenende aarde, de stille heme], de koesterende zon alles predikt ons nieuw leven. Leven Is het ook bij ons gewekt Hebben we zoo geleefd en gewerkt en gestreden, dat bij ons geen vernieuwing, geen verandering en verbetering noodig is Zou het niet noodig zijn, na ernstig onderzoek van ons eigen hart, in sommige opzichten een nieuw leven te beginnen Als ons eigen tk te veel op een eigen voorgrond tradals een hard ego'isme ons door zijn killen adem versteende, dan toch behoorden we bijtijds dien weg te verlaten en in dit opzicht zeker een nieuw leven te beginnen en een nieuw streven te openbaren. En als liefdeloosheid ons gevangen hield, als de haat en de nijd en de afgunst ons verteerde, is het dan geen tijd om die banden te verbreken en die boeien van ons te werpen Hebben we 't goede niet verloochend, de waar heid verkracht en 't soms stout beweerd //Ik ken u niet?" Hebben we niet anderen een kruis op de schouders gelegd door onze handelingen. Zie, 't zijn levensvragen, waard overwogen en beantwoord te wordenen als we ons schuldig weten aan 't een of ander, is 't dan geen tijd een nieuw leven te beginnen Het leven geeft bittere ervaringen. Soms worden onze beste bedoelingen miskend; de //Hosanna's" van gisteren worden overstemd door u't kruis hem" van heden. Waar was dan onze vergevingsge- gezindheid Waar was dan onze liefde Zeker, die liefde te beoefenen, 't zou een schrede ziju op den weg van nieuw leven. Hoe vaak zaten we neder in donkerheid en schaduwen met de klacht op de lippen vWie zal ons den steen afwentelen Waar het leed ons nederdrukte, waar felle slagen ons troffen, waar een zee van rampen ons over 't hoofd ging, o daar was 't ons bang te moede. Maar dan ook klinkt de Paaschgroet ons tegen Weent niet De bloem der hope moeten we kweeken in onzen hofwordt het leven niet geboren uit den dood Hoog dus uw hoofdde natuur, eerst dor en doodsch, ontwaakt met frissche kracht en toont nieuw, opgewekt leven. Beginnen dus ook wij een nieuw leven, waar zulks noodig is. Allerlei bezwaren zullen we hebben te overwinnen. Binden we den strijd aan met kloeken moed en laat het Paaschfeest ons leeren, in menig opzicht nieuwe, andere, betere menschen te worden. Ondertrouwd FREDERIK WERPS en JOSEPHINE HENRIETTE DE WAREM. Ter Neuzen Amsterdam 15 April 1897. lliirtelijk dank voor de talrijke bewijzen van toegenegenheid, vriend- schap en belangstelling, welke wij op den 10 dezer mochten ontvangen. A. VAN DER HOOFT Axel, den 17 April 1897. en Echtgenoote. De Nieuwjaarscommissie te Ter Neuzen zegt bij deze dank aan alien voor de bij de gehouden collecte ontvaugen gelden, waardoor zij in staat was gesteld vele hulpbehoe- venden buitengewonen onderstand te verleenen. ARIE H. DONZE, Voorzitter, C. L. VAN DER BENT, Vice-Voorzitter, J. F. DE COOKER, B. C. L. WIEMEERSCH, J. P. TAZELAAR, J. A. DONZE, K. DE KOEIJER, J AC. DE BRUIJNE Mzoon, M. HOEBE, A. J. LIEBERS, P. J. VERSLUIJS, Secretaris. Ter Neuzen, 16 April 1897. Op verzoek der Ring //EENDRACHT MAAKT MACHT" van Jongelings- vereenigingen, zal D. V. den 19 April (2e Paasclulag), des avonds 5^ ure, in de Geref. kerk A te Axel optreden, de WelEdele Heer TOEGANG VRIJ. te Ter Neuzen, op Woensdag 21 April a. s., 's avonds 7 uur, in de consistoriekamer der Ned. Herv. Gem. Vooral H.H. begunstigers gelieven hiervan nota te nemen. TE TER NEUZEN. des avonds half acht ure, op de bovenzaal van het //Hotel db Commerce" bij den heer J. MICHIELSEN. Drama in 6 bedrijven. Kluchtspel in een bedrijf. ENTREE l,te rang 0,75, 2de rang f 0,50. te M1DDELBURG. Beschermheer Jhr. Mr. L. SCHORER. te TER NEUZEN, des avonds ten 7£ uur, in het „Nederlamlsch Logement." ENTREE: Voor een heer met dame f 1, elke dame meer 0,50. een heer 0,75. Kaarten zijn op den avond der uitvoering aan het loket verkrijgbaar. te Vlissingen, bericht dat zij een Depot en Eestelhuis heeft gevestigd voor TER NEUZEN en omstreken bij den heer Noordstraat, TER NEUZEN, door wiens bemiddeling alle gewaardeerde orders stipt zullen worden uitgevoerd en wien zij met vertrouwen in de gunst van het publiek aanbevelen. Tarieven en inlichtingen gratis aan het Depot en op aanvrage franco verkrijgbaar. De ondergeteekende bericht dat hij GEOPEND heeft zijne en beveelt zich hij het publiek minzaam aan, hopende door eene goede en prompte bediening zich dan ook het vertrouwen in die zaak waardig te maken. Westdorpe, 16 April 1897. FR. DELLAERT. De Notaris W. A. de Ridder, te Ter Neuzen, zal ten verzoeke van ARIE VERPOORTE ABmZN., werkman te Zaamlag (Val), op Ilinsdag 20 April 1897, in het open- haar verkoopen A Des namiddags te 2 uur, in het te B veilen perceel met het recht van erfpacht, op den GROND in den Kleine Huissenspolder te Zaamslag, kadaster sectie B n°. 193, groot 3 aien 55 centiarenzijnde de grond eigen- dom van dhr A. Tollenaar, aldaar. Aanvaarding bij de betaling der koopsom. BOnniiddelijk na afloop daarvan a Het in voormeld huis aanwezig als 1 Kabinet, 1 Kastje, 2 Tafels, 1 Oven- kachel, 1 Buiskachel, Stoelen, Spiegels, Water- en Koffieketels en Kannen, hang- en staande Lampen, 1 Doofpot, 1 Baktrog, 1 Waschkuip, 1 Statenbijbel met platen, eene partij Boeken, Arbeidersgerief, een dubbelen arduinen Varkensbak en een Loop- varken (berg). Koopen tot en met f 3 contant. TIE Notaris Van der Moer, te Ter Neuzen, zal op Donderdag 22 April 1897, des voormiddags te 10 uur, ten verzoeke van dhr. DANIEL VAN CADSAND, landbouwer te Axel, op de nog door hem bewoonde hofstede in den Oude Eglantier- polder, in het openbaar verkoopen als: 3 WERKPAARDEN (1 veulendragend)1 JAARLING- PAARD, 4 KOEIEN, 2 slachtbare STIEREN, 3 KAL- VEREN, 2 VARKENS, 40 HOEN- DERS en HANEN, 13 EEN DEN, 2 KAL- KOENEN, Hond met hok, 2 MENWAGENS, 1 Stortekar, 1 Sjees, 2 Ploegen, 4 houten Eggen en 1 ijzeren, Rolblok, Slede, Zaai- machine, Geeselsteen, Ladder, Trap, Wind- molen, Snijmolen, Peenmolen, Kruiwagen, Kuikeuhok, Graanschoppen, Vorken, Rieken, Mestplanken, Bascule met gewichten, Graan- maat, 3 Varkensbakken, fcorven, Manden, Graanzakken, Beugels, Touw- en IJzerwerk, Sclielfbalken, Zwingen, Waterbak enz., Kara- ton en toebehooren, Emmers, Melkkuipen. TERDERBraudhout, Stroo, eene partij SPEK, Zeeften, Teeltuiu met Teelen, Meelkistje, Emmers, Trog met Krabber, ijzeren Potten, Pannen, Ketels met Ketting, Keulsche Potten, 2 Tafels, Stoelen en wat meer ten verkoop aanwezig zal zijn. Van koopers, welke aan den Notaris onbekend zijn, zal borgtocht of contante betaling worden gevraagd. Betaliugen geschieden in Hollandscli geld. Koopen tot en met f 3 contant. Het overige met gewoon crediet. COIRAV Hi! blail verscliijnl .liaandag-, Woenndas- en Vrljdatfavonti, uit'ezonderd op Feestdagen, bij den nitgever P. J. V1H' DE 8A1DE te Ter Neuien. i

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 1