AIgemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Via anderen. No. 3446. Donderdag 15 April 1897. 37e Jaargang. Verordening, yoorgeschreYen bij artikel 65 der kieswet, tot aanwijzing van stemlokalen in de gemeente TER NEUZEN. Binnenland. ABONNEMENT: Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post Nederlajid f 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. f-*olitieli Overzicht. De Grieksche pers slaat een zeer opgewonden toon aan. //De teerling is geworpen.; de oorlog is nu feilelijk onvermijdelijk", zoo luidt de alge- meene tekst. De officieren van het grensleger zijn zeer ontevreden over het dralen van den kroon- prins, heet het, enz. enz. lutusschen vernameu wij uit het verslag van de Engelsche parlementszitting de bevestiging, dat de Grieksche regeering de verantwoordelijkheid voor den inval der vrijscharen afwijst, en dat de sultan beloofd heeft, nog niet tot de oorlogsverklaring te zullen Overgaan, als die invallen niet herhaald werden. De correspondent der ,/Frkf. Ztg." te Konstanti- nopel verzekert, dat de sultan in de eerste opwelling van toorn aan Edhem-pacha telegrafisch bevel gaf, de Grieksche troepen aan te vallen, maar dat de Russische gezant hem bewoog, die order t.erug te nemen, aangezien het geen geregelde Grieksche troepen gold, en de sultan dus feitelijk aanvaller werd, wat hij steeds heeft willen vermijden. Hoe het met het ultimatum is gegaan, dat volgens denzelfden correspondent naar Athene werd gezonden, wordt nog niet nader gemeld. In antwoord op de collectieve boodschap van 6 April heeft de Porte geantwoord, dat zij hare FFULLLKTON. Zijne vrouw evenwel zag die ,/luilakkerij" niet gaarne. Een fatsoenlijk mensch, meende zij, moest altijd wat om handen hebben, anders haalde hij zich allerlei gekkigheid in het hoofd. Had men het om den broode niet te doen nu, dan kon men immers zeer goed nog de handen roeren tot eigen tijdverdrijf en uit liefhebberij Doch Becker verzekerde haar, dat hij iets groots in den zin had, hetwelk echter niet zoo terstond kon worden begonnen. Hij droomde van een kolossaal vuurwerk, zoo- als er in de stad nog nooit een afgestoken was. Hij wilde dit op eigen kosten maken en het, ten teeken van erkentelijkheid voor de rijke erfenis, tot vermaak van heel de burgerij ten beste geven. Tot de vervaardiging ervan behoefde hij evenwel een ander laboratorium. Waarom zou hij dit niet laten bouwen, nu hij zooveel geld bezat? En bij dat vuurwerk zou het niet mogen blijven. Hij wilde in de toekomst zijne kunst beoefeneu op de grootst mogelijke schaal, ja misschien nieuwe prachtstukken uitvinden op het gebied der pyrotechniek, en de wereld daardoor verbaasd doen staan. Dikwijls schitterden zijne oogen van verrukking, of hij bleef plotseiing staan en stiet een opgetogen ah uit. Dan zag hij in den geest de nachtelijke lucht in gloed gezet door honderden veelkleurige knetterende lichtsterren, of hij aanschouwde een troepen wil terugtrekken, zoodra Griekenland dit heeft gedaan. Een correspondent van //Daily News" die in het kamp der vrijbuiters was, deelt daarover nog het volgende mede Zij waren alien goed gewapend en gekleed in het nationale costuum, met rnutsen van zwart bont, dragende de initialen van de //Ethnike Etairia", de letters E. E., in blauw met wit, en een kruis met de woorden //in dit teeken zult gij overwinnen". Bij de opstandelingen heeft zich een monnik van den ber Athos aaugesloten, die als vaandrig fungeert. Vrijdag werd te Koniskos een godsdienstoefening gehouden, waar alle deelnemende personen het heilige sacrement ontvingen en zwoeren vrijheid of de dood. Een tweede bende is Donderdagnacht vertrokken naar Nezeros, onder bevel van Sinsinikos. Het blijkt, dat de beweging uitgaat van de nationale vereeniging de //Ethnike Etairia", welke, zooals beweerd wordt, tegenwoordig de macht in handen heeft en over oorlog en vrede kan be- shssen. In de afdeelingen der Belgische Kamer is het uit den Senaat teruggekeerd Regeerings-ontwerp tegen het hazardspel duchtig onderhandeu genomen. Met name heeft men er uitgelicht de het-doel- heiligt-de-middelen huldigende bepalingen, volgens welke te Ostende en Spa de speelholen mogen blijven bestaan moyennant zekere som voor een liefdadigdoel. In geen der afdeelingen was voor deze excepties een verdediger te vinden. Men wil de wet alleen goedkeuren, als die bepaling wordt geschrapt. Minister Schollaert (Binnenlaud) verklaarde ander- maal zoo categorisch mogelijk in de Kamer, dat hij nooit de benoeming van een socialist tot bur gemeester eener gemeente bekrachtigen zal, nu in het officieel orgaan der socialisten is verklaard, dat de grondwettige eed van trouw aan Koning en vaderland als niet bestaande moet worden be- schouwd. Daarmede heeft de partij zich buiten de wet gesteld. Keizer Wilhelm gaat met zijn geheele gezin de eerste Meiweek doorbrengen op het door hem in Lotharingen aangekochte kasteel Urville. De officieuse Norddeutsche Allg. Zeitung bevat nu het volgende Z. D. Hendrik XXII, regeerend vorst van Reuss iiltere Linie, heeft, zoodra hij na zijn terugkeer uit het Zuiden vernam van de tijdens zijn afwe- zigheid door een vorstelijk beambte te Greiz aan vonkenspuwend werk van zijn eigen maaksel, welks weerga in de annalen der vuurwerkkunst niet zou zijn te vinden. Zijne phantastische ver- beelding verloor zich in ongekende hoogten. Vrouw Rosa Becker behartigde onder die be- drijven haar huishouden met onverminderde vlijt, Alleen ontbrak haar thans iets, daar zij zich nu niet meer met den ouden heer Brunfisch had te bemoeien. Om haren leegen tiid nuttig te besteden, ondernam zij eene groote schoonmaak van het gansche huisen toen zij daarmee had afgedaan, ware zij liefst maar weder van voren af aan be gonnen. Gelukkig viel er dagelijks ten minste stof af te nemen. Waarom betrekt ge toch de bovenkamers niet vroeg haar aanstaande schoonzoon, de klerk Romer. Ik begrijp niet waarom ge u zoo blijft behelpen, nu ge toch het gansche huis ter beschikking hebt. Doch hiertoe kon zij niet besluiten. Zij zou niet weten, verklaarde zij, hoe in die schoone en groote kamers te wonen. Daar zou zij zich niet op haar gemak gevoelen. En zij kon ook geene dienstboden houden en daarmee otnspringen dat kruis wilde zij zichzelve niet opleggen. De eenige weelde, die zij zich veroorloofde, bestond hierin, dat zij thans bij het middagmaal wat ruimer opschepte. De gerechten. welke zij den oude n had voorgezet, verschenen nu op hare eigen tafel. Het servies echter veranderde zij niet. Dat Eveline geenen enkelen dag haar naald- werk voor de winkels liet rusten, was voor haren vrijer eene bron van niet geringe ergernis. Is dat nu, zoo bromde hij, om de buitenwereld te doen gelooven, dat ge oin al den rijkdom niets geeft 't Is bespottelijk Waarom zou de' Pruisische rlag aangedane beleediging in een eigenhandig schrijven aan Z. M. den Keizer en Koning zijn leveudig leedwezen over het gebeurde medegedeeld, en tevens, dat het vergrijp van den beambte gestraft is door ontheffiug van den hem toevertrouwden post. Z. M. de Keizer heeft daarop den vorst van Reuss a. L. in een schrijven zijn dank voor de mededeeling betuigd en het incident voor geeindigd verklaard. Het is een Engelsch blad, de Daily Chronicle, hetwelk, naar aanleiding van het jongste sarrende optreden van sommige Britsche Ministers in de Transvaalsche zaken, het volgende schrijft z/De Engelsche regeering vindt het blijkbaar onnoodig de Zuid-Afrikaansche Republiek langer oupartijdig, laat staan welwillend, te bejegenen. Zij klaagt voortdurend over schendingen van de Londensche conventie, maar gaat tevens voort met zich te mengen in de binnenlandsche zaken van de Republiek, hoewel dit door die conventie wordt verboden. z/Onze houding tegenover de Boeren staat inder- daad gelijk met eene bedreiging van hun onaf- hankelijkheid, en de Boeren zien dat in. Wij zijn aan den vooravond van een zeer groot onheil." Met groote kracht komt het blad dan op tegen een oorlog met de Boeren, waarvoor men zich inderdaad wel wijselijk wachten mag. Het bezoek van II.H. M.M. de Koninginnen aan Gouda is bepaald op Zaterdag 24 April. II.II. M.M. zullen omstreeks halfeen van Den Haag naar Gouda vertrekken en gaan na het bezoek aan die stad per extra-trein naar Amsterdam, waar zij tot 30 dezer zullen verblijven. Omtrent het bezoek aan Dordrecht is niets naders bepaald. De berichten daaromtrent zijn derhalve onjuist. Het is zelfs onzeker in welke maand het bezoek zal plaats hebben. Ook de bijzondere kerkeraad der Ned. Herv. gemeente te Haarlem heeft een adres aan den burgemeester verzondeu, om zijne groote waar- deering en sympathie uit te spreken wegens des burgemeesters proclamatie ter zake van de Zon- dagswet. Men deelt aan den Ned. mede, dat sommigen gelooven aan eene spoedige overwinning der protec- tionisten. Dit blijkt uit de omstandigheid, dat in een huurcontract van zeker landbezitter een iemand onder veranderde omstandigheden ook niet zijne levenswijze veranderen Ge hebt het nu immers niet meer noodig, voor anderen te werken integendeel, ge kunt nu op uw beurt anderen eens laten werken voor u. En, mij dunkt, wij hoeven nu waarlijk niet te wachten tot ik een mager postje krijg. Ik weet zelfs niet of het voor mij wel past, op het bureau te blijven, waar ik toch maar eene ondergeschikte plaats vervul. Wij kunnen van onze renten onbezorgd en vorstelijk leven en ge zult eens zien hoe men ons in de deftige kringen fegemoet komt, als wij ons er maar naar inrichten. Ik heb al eens naar eene nette woning rondgezien. Zie, ge zoodt uw handen al meer dan vol hebben, wanneer ge u met eigen uitzet bezig hieldt, in plaats van u daar blind te zitten peuteren op het borduurwerk. Komaan, laat ons er eens op uitgaan, om hier en daar wat geld onder de menschen te brengen Het lijkt anders waarachtig wel, of de familie Becker zich over deze erfenis te schamen had Eveline antwoordde hem op soortgelijke ver- maningen niet juist bemoedigend. Zij gaf hem te verstaan, dat hij bij haar met zulke praatjes niet behoefde aan te komen, want dat zij niet gesteld zou zijn op een man, die niet eene geregelde werkzaamheid omhanden hebben zou. Bewijs eerst maar eens, dat ge op eigen beenen kunt staan, voor dat gij er aan denkt den rente- nier te gaan uithangeu zeide zij. Ge doet ook precies alsof gij over de erfenis te beschikken hadt ofschoon zij niet aan mij maar aan mijn onders ten deel gevallen is. Die leven beiden nog en wat er voor hunnen dood gebeuren kan, weet niemand. artikel is opgenomen, waarbij bepaald wordt, dat de verhuurder zich het recht voorbehoudt den pachtprijs nog voor den afloop van den huurtijd te verhoogen, indien de invoer van granen belast wordt. J. K. van der Veer, te Middelburg, heeft zich niet bereid verklaard, de Kamer-candidatuur in het district Schoterland aan te nemen. Hij heeft geantwoord //dat hij nu of later een dergelijke candidatuur kan noch verlangt te aan- vaarden. Hij wil in geen geval deel zijn van eene overheid, in welke geringe beteekenis ook, die, om te heerschen en te regeeren over de inede- menschen, noodzakelijk geweld moet uitoefeuen. Zonder dat is het heerschen onmogelijk. En hij verlangt niet te heerschen, maar als broeder onder zijne medemenschen te leven en in nederiger om standigheden te dienen de idealeu, die hij zich vormde van een menschelijk samenleven en de mensehheid." Volgens artt. 2, 3, 4 en 5 der wet van 21 Juni 1881 omtrent de zeevisscherijen, moeten alle schepen, schuiten of booten, in Nederland tehuis behoorende en die tijdelijk of voortdurend de zeevisscherij, van welken aard ook, hetzij buiten of in de zeegaten, hetzij in de Zuiderzee, uitoefenen, het letterteeken voeren van de gemeente, waar zij tehuis behooren, en het nommer waaronder het vaartuig in het register is ingeschreven. Blijkens eene in de St.-Ct. n°. 87 opgenomen beschikking van den Minister van waterstaat, handel en nijverheid, dd. 5 April j.l., is dit letter teeken voor de volgende gemeeuten achtereen- volgens bepaald als volgt Arnemuiden A.R.M. Bergen op Zoom B.Z. Biervliet B.l.E Borssele B.O.R. Boschkapelle B.K. Breskens B.R. Brouwershaven B.H. Bruinisse B.R.U. Cadzand C.Z. Clinge C.L.N. Colijnsplaat C.P. Dreischor D.R.E. Ellewoutsdijk E.W. D. Goes G.O.E. Graauw G.R.A. Hoek H.O.K. Hontenisse H.O.N. Hoofdplaat H.P. Koudekerke K.K. Krabbendijke K.B. Kruiningen K.N. - Mid delburg M.G. Ter Neuzen N.Z. Oost- en West-Souburg O.W.S. Oud-Vossemeer O.V. Ouwerkerk O.K. Philippine P.L. Poortvliet P.V. Rilland R.I. Sas van Gent S.V.G. Sint Annaland S.A.L. Sint Philipsland P.S. Stavenise S.V. Stoppeldijk S.T.O. Tholen T.H. Veere V.E. Vlissingen V.L.I. Wemeldinge W.M.l). Wolfaartsdijk W.F.D. Yerseke Y.E. Zierikzee Z.Z. Zoutelaude Z.O. Hare koele redeneering verdroot hem. Hij meende op te merken, dat zij hem onvriendelijker dan vroeger bejegende. Natuurlijk Zij had nu immers geene reden meer om hem aan het lijntje te houdenZoo'n schoon en rijk meisje kon licht eene betere partij doenMaar juist daarom zou hij het huwelijk gaarne zooveel mogelijk hebben bespoedigd. Hoe weiuig zij genegen was, zich door hem de wet te laten voor- schrijven, bleek het duidelijkst hieruit, dat zij de concerten vau Oberhauser bezocht, niettegenstaande hij haar beslist genoeg te verstaan had gegeven, dat hij dit niet wenschte Ook verkoos zij nu dikwijls naar den schouwburg te gaan, en meestal naar stukken, die hem, Romer, schromelijk ver- veelden. Kortom, zij stoorde zich aan den wil van haren toekomstigen heer en gemaal bitter weinig. De musicus verzuimde intusschen zijn bezoek niet. Hij kwam, zooals hij zeide, de familie Becker plichtmatig gelukwenschen. De menschen zeide hij, beschouwen het toch algemeen als een groot geluk en zij kunnen, zoo als zij nu eenmaal zijn, daarin ook wel gelijk hebben. Ik voor mij als er voor mij zoo iete eens uit de maan kwam vallen, ja, dan zou ik er op het eerste oogenblik van schrikken, ongeveer als van eenen misplaatsten trommelslag in eene symphonie maar of ik mij er over ver- heugen zou, dat weet ik nog zoo niet. Ik ben een beetje bang voor alles wat zich aan mij opdringt, zelfs al lijkt het op het eerste gezicht nog zoo wenscbelijk. Om de waarheid te zeggen, ik voel mij, in hetgeen ik ben en met hetgeen ik heb tamelijk wel tevreden, en ik zou rnijna EHiSCHE C0URA\ ■lit blutl verscliijnt tlmiiiilUKWoeusilag- en VriJ<la(;avon<t, uit;ezonilerd up Feestda^eo, bij den uitg-ever P. J. fAS DE RAKDE te Ter Kenzen. De Raad der gemeente TER NEUZEN besluit als stemlokaal aan te wijzen voor het lt,B stemdistrikthet gedeelte van de kom der gemeente, gelegen binnen de kanaalarmen, de groote zaal van het gemeentehuis voor het 2d« stemdistriktSluiskilmet het ten Oosten van het kanaal gelegen gedeelte van den Koegorspolder en met het grondgebied der gemeente ten Westen van het kanaal, uitgezonderd de tot de gemeente behoorende gedeelten van de polder Vlooswijk en Nieuwe Neuzen, een of nicer lokalen van de Openbare school te Sluiskil; voor het 3dc stemdistrikt, de buurt Java, methetoverig deel der gemeente, een of meer lokalen van de Openbare school in de bnnrt Java Vastgesteld door den Gemeenteraad van Ter Neuzen, den 8 April 1897. (Get.) J. A. VAN BOVEN, Voorzitter. J. DIELEMAN, Secretaris. En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort, den 13 April 1897. Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 1