Ealveren, Prima Roomboter J. P. W. ROMMEL-BROEKSMA, ii m me Dames- en Kindermnntels, ATELIER voor DAMES- en KINDERCOSTUMES, Schamp Poppe, Heeren-, Daincs- en KiDdercostuines, Manplpapin en Rain Stoelmattersbiezen ol aodscne Mow Gebroeders TAZELAAR. Paasch-Rundvleesch, 2 Schildersknechts, Hoofdelijken Omslag Kooge Zijdsn, Zwarte en gekleurde Fantasiehoeden. Aardnotenkoek, Afgepaste Gordijnen, Vitrage, Gordjjnlinnen en Katoen. FANTAISIE KATOENTJES. u EM. 6 EL LIE. Hoek der Ste-Margrietestraat, Heeren Suikerbietenteelers Klein Wanzlsbenor Original, Mr. H. BoMe-Potkoven, Sportbroeksn snz., snz., Hoebe te Accel, Ulechtwerk en Prikkeldraad. Asphalt Dakpapisr. VILTPAPIER. Dames- en Heerenrijwielen, Een Meisje, HET KOHIER Openbare Verkooping TBAXBL. Levende have, Landbouwinspan, Karngerief, enz., Woensdag 14 April a. s., 20 puike Noord-Hollandsclie aanbesteden: 180 scheepston Brikken, 120 gesorteerden VilYOordschen Steen 2750 eiken* Perkoenpalen. „ln den goeden koop" Dagelijks verkrijgbaar yan de Cooperatieve ZuiYelfabriek HFL Landbouwers! J. P. W. ROMMEL-BROEKSMA. Groote collectie's STALEN van Japonstoffen. fleeren FrontsBoorden en Manchetten. Kunstmatige TANDEN en GEBITTEN, Behandeliug der Mondziekten. Kapelle bij Goes. d. j. van der have, GEN T. Livrei en Rouw. GEZONDHEIDSBEHANGSEL Van af heden te bekomen J. A. Zip en Van Teijlingen, Groote sorteering P. J. van de Sande te Ter Neuzen. VOORHANDEN: N i e u w e 1e q u a I i t e i t PIET VAN DER BENT, Nieuwstraat. Terstond benoodigd TER NEUZEN Middelen van vervoer. Notaris Yan der Moer, te Ter Neuzen, zal op Donderdag 22 April 1897, des vootmiddags te 10 uur, ten verzoeke van dhr. DANIEL VAN CADSAND, landbouwer te Axel, op de nog door hem bewoonde hofstede in den Oude Eglantier- polder, in het openbaar verkoopen als3 WERKPAARDEN (1 veulendragend)1 JAARLING- PAARD, 4 KOEIEN, 2 slaohtbare STIEREN, 3 KAL- VEREN, 2 YARKENS, 40 HOEN- DERS en HANEN, 13 EENDEN, 2 KAL- KOENEN, Iloud met hok, 2 MENWAGENS, 1 Stortekar, 1 Sjees, 2 Ploegen, 4 houten Eggen en 1 ijzeren, Rolblok, Slede, Zaai- machine, Geeselsteen, Ladder, Trap, Wind- molen, Snijmolen, Peenmolen, Kruiwagen, Kuikenhok, Graanschoppen, Vorken, Rieken, Mestplanken, Bascule met gewichten, Graan- maat, 3 Varkensbakken, Korven, Manden, Graanzakken, Beugels, Touw- en IJzerwerk, Schelfbalken, Zwingen, Waterbak enz., Karn- toil en toebehooren, Emmers, Melkkuipen. VERDER Brandhout, Stroo, eene partij SPEK, Zeeften, Teeltuin met Teelen, Meelkistje, Emmers, Trog met Krabber, ijzeren Potten, Pannen, Ketels met Ketting, Keulsche Potten, 2 Tafels, Stoelen en wat meer ten verkoop aanwezig zal zijn. Van koopers, welke aan den Notaris onbekend zijn, zal borgtoclit of contante betaling worden gevraagd. Betalingen geschieden in Hollandscli geld. Koopen tot en met f 3 contant. Het overige met gewoon crediet. na aankomst der stoomboot //Jeannette", omstreeks 1 ure des middags, zullen te koop gesteld worden nabij het Schuttershof te Ter Neuzen afkomstig van Purmerend, waarvan de bewijzen voorhanden zullen zijn. Het Bestuur van het Waterschap „DE VRIJE POLDERS ONDER THOLEN" zal bij inschrijving De levering van lnschrijvingen op zegel voor of op 24 April a. bij den Dijkgraaf M. G. VAN STAPELE, te Tholen. Voorwaarden liggen ter inzage bij den water- bouwkundige K. G. BAL, te Tholen. l)e nieuwste modellen ADR. H. DONZE-POTHOVEN, Nieuwstraat, Ter Neuzen. OOSTKAAI, SAS YAN GENT. aan concurreerende prijzen, „AXEL - SASSING." Neemt een proef met onze puike en onder openbare controle staande st 9,75 per 100 stuks en u zult ze blijven gebruikeu. Aanbevelend, J. J. YAN ARENTHALS. Walsoorden, April 1997, TEB 3STIBTJZE32Sr. Van af heden zal gedurende deze week een prachtige sorteering van de goedkoopste tot de fijnste soorten, bij ondergeteekendegeetaleerdzijn Beleefd worden de dames uitgenoodigd de dit jaar bijzonder rijke keuze te komen zien. Namens A. C. HAUSSMANN, NIEUWSTE GARNEERINGEN. COESETTBIT. o Heelkundige Tandmeester, 1 Tempelhof 1, tegen de Augustijnenkerk, GBISTT. Rechtmaking en Herstelling der Tanden. Alle werken zijn gewaarborgd. 1 on Zonder twijfel zullen velen uwer dit jaar Suikerpeezaden wenschen uit te zaaien voor eigen rekening. Daarvoor is in de eerste plaats noodig, dat ge een soort hebt, die niet alleen groot groeit, docb die ook een zeer groot suikergehalte bezit, om uwe Peeen a. s. najaar, naar verkiezing, op gewicht of op suikergehalte te kunnen verkoopen. Geen Suikerpee-verscheidenheid, die beter aan dit doel beantwoorden zal, dan de zoo gunstig bekende inerk: Rabbethge en Giesecke, waarvan mij de alleen-verkoop aan de Suiker bietenteelers in Nederland is opgedragen. Prijs per 50 K.G. 35,—, franco geleverd. Vertegenwoordiger Nieuwstraat, Ter Neuzen. A lies op moat. bericht zijne geachte begunstigers dat bij voor handen heeft een zeer prachtige collectie STALEN van de gewone tot de fijnste soorten, ook afwaschbaar met water en zeep. Uiterst twillijlie prijzen. Overtuigt u eerst alvorens inkoopen te doen. h 30 cent per bos, Ter Neuzen. bij J. DE BRUIJNE, Noordstraat. verstrekt gelden onder eerste hypothecair verband. Middelburg. Agenten. IJzerhandel, Ter Neuzen. GEGALYANISEERD CONCURREERENDE PRIJZEN. ii11 rrii i iii r59gelegd °nder zeiien en III I I A I It'll 'in°leums verlengt de 1 IIJ I I ill IIJIl duurzaamheid van het zeil, daar alsdan het barsten van het zeil door ongelijke vloeren verliinderd wordt. Door viltpapier te gebruiken voorkomt men het harde gedruisch in het loopen. T||| Ell 14 II gelegd onder tapijten is III I II If ill vee^ zindelijker dan IJ I 1 II IIJIl de ouderwetsche matten, daar bij opnemen der tapijten veel gemakkelijker de stof in het viltpapier dan bij matten kan worden opgenomen, daarbij trekken de natte en koude kelderdampen in het viltpapier, terwijl matten alles doorlaat. Gebruik daarom onder uwe zeiien, lino leums en tapijten steeds Verkrijgbaar per vierkante Meter it 20 en 25 cent, bij oon lage prijzen en levering onder garantie. Ter Neuzen. F. WALRAVEN. deze en aanstaande week verkrijgbaar aan 60 en 55 cent per Kilogram, bij oud 18 jaar, vraagt tegen 1 Mei a. s. een betrekking. Adres bureau dezer courant. bij DE PAUW-WAUTERS, Sas van Gent. YOOR 1897, is verkrijgbaar voor den prijs van 15 cent, bij den boekhandelaar P. J. YAN DE SANDE. G» reen wich-tijd. Spoorweg Ter NeuzenGent. Van Ter Neuzen over St. Nicolaas naar Gent. Spoorweg Ter NeuzenMechelen. Ter NeuzenBrussel over Lokeren. R ioseudaal. Spoorweg Vlissingen- 0 <D CO -a CD <JD H 00 e *—S <D s- Ph o CD o5 o 3 ro o VAN DEN DER GEMEENTE Selzaete Ter Nenzen n. Gent Sluiskil Sluiskil (brug) Philippine Sas van Gent (aankomst. (vertrek Aank. te Gent (kl. st. te Gent (gr. st.) (1 Deze trein vertrekt des r. Gent (gr.st.)n. TerNeuzea Gent (kl. st.) Selzaete (»ankom9t 5,30 5.41 5,43 5.49 6,00 6,08 6,20 6,56 7,10 8,37 1)12,03 8,46 12,12 8,48 8,52 9,01 9,05 9,10 9,46 9,58 12,15 12,20 12,29 12,34 12,49 5,13 5,21 5,24 5,28 5,37 5,42 5,52 Woensdags om 12,15. 1,30 6,38 8,05 8,12 8,15 8,20 8,81 8,36 8,50 9,23 9,34 5,24 5,37 6,13 6,17 6,29 6,37 6,41 6,44 6,50 8.20 8,31 9,06 9,09 9.21 9,30 9,34 9,36 9.43 *12,06 12,17 12,48 12,51 1,03 1,11 1,14 1,17 1,25 5,02 5,11 5,46 6,00 6,15 6,28 6,34 6,40 6,50 uur. 7,56 8,07 8,42 8,55 9,15 9,28 9,35 9,40 9,50 (vertrek v. Sas van Gent Philippine n Sluiskil (brug) Slniskil Aank. te Ter Neuzen 'sVrijdags vertrekt deze trein uit Gent em 12 CORRESPONDENTS (f). v. Selzaete n. Eecloo 6,18 9,08 12,53 5,51 8,58 Eecloo n. Selzaete 5,15 8,08 11,50 4,43 7,46 Selzaete n. Moerbekeen Lokeren 6,18 9,09 12,52 5,47 8,52 Lokeren n. Moerbekeen Selzaete 5,81 7,14 12,05 3,44 8,08 Gent n. Brussel '7,19 9,21 10,53 1,37 6,53 *9,41 Brussel n. Gent *7,01 9,16 "2,88 5,05 *6,08 Gent n. Ostende *8,22 8,24 10,49 1,02 *3,55 4,05 *7,10 Ostende n. Gent 5,03 *6,05 8,53 *10,57 1,40 *2,29 5,40 Sneltrein 3e klasse. v. Ter Neuzen 6,25 9.47 1,28 5,52 ft. St. Nicolaas 7,33 10.55 2,35 7,00 Aank. te Gent (Waea) 8,40 12,21 3,16 8.1, v. Ter Neuzen 6,25 9,47 1,28 5,50 Sluiskil 6,33 9,55 1.36 6,02 Axel 6,42 10,04 1,45 6,09 Kijkuit 6,50 10,12 1,53 6,17 Hnlst 6,59 10,21 2,02 6,26 Clinge 7,15 10,37 2.18 6,42 Asnk. te St. Nieolaas 7,33 10,55 2,35 7,00 Vertr. 8,28 10,57 3,05 7,16 Aank. te Mechelen 9,26 11,53 4.04 8,17 v. Mech. n. St. Nic. en T. Neuz. 6,38 10 28 1,25 6,07 St. Nicol. n. Ter Nenzen 7,50 11,40 3,10 7,25 Clinge 8,10 12,00 3,30 7,48 Hulst 8,32 12,22 3,50 8,16 Kijkuit 8,40 12,80 4,00 8,18 Axel 8,48 12,88 4,18 8,25 Sluiskil 8,57 12,47 4,22 8,33 Aank. te Ter Neuzen 9,05 12,55 4,30 8,43 CORRESPONDENTIE (f). r. St. Nicolaas n. Antwerpen 7,42 11,35 *2,55 7,10 *8,24 t Antwerpen n. St. Nicolaas 6,58 9,05 10,88 12,30 6,25 St. Gille9 n. Moerbeke 8,01 11.51 3,26 7,41 0 Moerbeke n. St. Gilles 6,43 9 48 1,15 6,14 Mechelen n. Brussel 9,29 *11,55 4,15 *8,20 Brussel n. Mechelen *6,10 9,42 12,43 5,41 Mechelen n. Leuven *9,27 *1,23 1,26 4,14 10,16 0 Leuyen n. Mechelen 5,45 9,36 12,10 5,32* Sneltrein 3e klasse. Sneltrein 2e klasse. (f Deze uren geven de directe corrsspondentie van en naa Ter Neuzen aan. 10,18 12,54 1,25 1,07 3,50 v.Ter Neuzen 12,03 5.13 n Selzaete 12,52 5,47 a. Brussel 3,15 9,36 Brussel Selzaete Ter Neuzea 5,37 9,00 9,43 v. Vlissingen n. Roosendaal 5,22 7,00* 9,15 5,33* 6,40 Roosendaal naar Vlissingen (,58 9,10 1,10 9,10* Treinen eerste en tweede klasst. 4,10 6,35 8,55 9.6 0 5,25 7,40

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 4