Roomboterfabriek SPORTHEMDEN. De fotograSschs Inrichting P. DIEL2MAN JaczM JJandetebericbten. BURGERLIJKE STAND. Hoogwatergetij te Ter Neuzen. Advertentien. Tholensstraat 09 te TER NEUZEN, Jur.-Cand. aan de YrijeUniversiteit te Amsterdam. te Hontenisse. prima Tafelboter a f 1,20 per K.G., O N TV AN G EN: ADR. H. DONZE-POTHOYEN, Daar schijnt toen een kwestie tusschen Verbaan en Kooij ontstaan te zijn, die daarna kibbelend het koffiehuis verlieten. Niet ver hadden ze echter geloopen, toen dicht bij het station de twee reeds klappen wisselden. Nu eens weer een eind oploo- pende, dan weer vechtende kwamen ze eindelijk aan het kruispuut, waar hunne wegen zich scheidden daar schijnt toen Kooij, volgens Yerbaan, hem gesard en geplaagd te hebben, waardoor deze hem langs den paralelweg naar Oosterwijk steeds kib belend vergezelde. A1 spoedig moeten ze toen daar, dicht bij het spoorwachtershuis, weder handgemeen geworden zijn. Kooij heeft toen, zegt Verbaan, hem tegen den grcnd geworpen, en laatstgenoemde heeft daarop het mes genomen en naar Kooij gestoken, waarna hij op den loop ging. Kooij is daarop ineengezakt en werd enkele oogenblikken later door zekeren De Jong opgemerkt, die hem half loopende, half dragende met moeite naar het naaste huis bracht. De ouders wcden daarop gewaarschuwd en dokter met politie uit Leerdam gehaald, die spoedig met den burgemeester ter plaatse waren. Verbaan werd van zijn bed gehaald en na een kort verhoor te hebben onder- gaan naar het arrestantenhok onder den toren te Leerdam gebracht. De toestand van den verslagene is zeer beden- kelijk de stoot werd met een groot boerenmes diep in den onderbuik toegebracht. Vrijdagmorgen door den burgemeester verhoord, heeft Verbaan na eene korte ontkenning de daad bekend. Deze blijft voorloopig in arrest. Naar men later meldt, is de 22jarige Kooij aan de hem toegebrachte verwondingen overleden. De 16jarige bediende van een boekhandelaar te Breda, een hartstochtelijk lezer der werken van Stanley, Cooper, Aimard en anderen en die reeds meermalen gesproken had over lust tot Ivontuur- lijk reizen, is sedert Maandagmorgen spoorloos verdwenen. De jonkman heeft een beddesprei uit het ouder- lijke huis meegenomen, zeker on zich te bescher- men tegen Aprilkoude als hij hier of daar ,/in een hoi in een bosch" zal gaan slapen. In ons nummer van 3 April critiseerden wij, alzoo schrijft het Handelshlad het boek van den Italiaan Ernesto Jenuti over Holland (Vita Olandesa) en weerspraken we zijn bewering, dat wij Hollanders zoo zindelijk zijn, dat wij zelfs de varkens wasschen. Doch we hebben ons vergist. De heer Jenuti had gelijk. Een onzer lezers schrijft ons dat er waarlijk een categorie Nederlanders bestaat en dat nog wel eene, waarop we zeer fier zijn, die dezen zindelijken plicht van elken Zaterdag de varkens blank te wasschen en te poetsen trouw vervult. Aan boord van Fir. Ms. oorlogsschepen worden op een lange zeereis dikwijls varkens meegenomen. Nu worden elken Zaterdagmorgen de varkens- bokken opengezet en de varkens en biggen moeten dan het wekelijksche ,/generaal schoonschip" meemaken. De hokken worden netjes en frisch gemaakt en voordat //Hannes" (zooals een varken aan boord wordt genoemd) zijn appartementen weder betrekt, wordt hij goed afgeschrobd en opgekamd. Na deze bewerking krijgen de krulstaarten geen eten meer tot den volgenden morgen toe. Eerst na de inspectie van het schip door den commandant worden ze weer gevoerd, om ontijdige stofwisseling te voorkomen. Het hok moet immers netjes blijven Uit ijver voor den dienst krijgen ze dus niets in dien tijd, tenzij een medelijdende stoker een stuk steenkool uit de kolenhokken voor hen mee- neemt of dat er wat zand van het //schoonschip" in het hok is achtergebleven. Men weet toch dat varkens met den meesten smaak steenkolen en zand veroberen. Aan boord van Hr. Ms. oorlogsschepen wordt nog trouw de roerende legende verhaald van een verloren gegaan varken, dat op het eind van de reis onder in het kolenhok blozend en gezond terug- gevonden werd. Het dier had zich zijn weg door de kolen heengegeten. Den volgenden Zaterdag eischte het toilet van dit varken veel zorg. In 't //Dbl." wordt van de nieuwmodel kepi-pet van zg. Oostenrijksch model gezegd, dat zij ,/het meest afzichtelijke hoofddeksel is, dat men in Europa heeft kunnen opsporen". De klep noemt de steller van dat bericht een //oog- lijdersluifel", en zijne slotsom luidt //Als het er opzettelijk om te doen ware ge- weest, onze infanterie iets te geven, dat zoo weinig mogelijk imponeerend uiterlijk aan den troep zal geven, had men moeilijk iets doeltreffenders kunnen uitdenken." Te Erfurt heeft een leerling van de hoogere burgerschool, die niet was overgegaan, getracht zich dood te schieten. Hij bleef in leven, maar is tengevolge van de verwonding voor altijd blind. In verschillende gemeenten van Gooi- en Eemland kwam dezer dagen zekere V. d. L., uit Grouw (Er.), bij een aantal ingezetenen, met een droevig verhaal van het verbranden van zijn molen en de mededeeling, dat dit te wijten is aan gods- diensthaat. Met dit verhaal wist hij veler harten zoodanig te bewegen, dat hem geldelijke hulp geschonken werd. Een persoon echter, aan wien hij hetzelfde verhaal deed, vond het voorzichtiger eerst te schrijven aan den burgemeester van Idaar- deradeel, en ontving daarop omtrent bedoelden V. d. L., zulke ongunstige inlichtingen, dat hij het geraden achtte hart en beurs voor dezen be- zoeker gesloten te houden. Een ontmoeting van een verslaggever die den boer opgaat. Het tooneel verbeeld een dorpskoffiehuis, de verslaggever zit een hoek aan een wankelachtig tafeltje. Een bejaarde boer, die wat laat komt, zet zich links van hem. De verslaggever begint zijn werk. De boer wordt attent, monstert papier, potlood en den schrijvenden mensch met de grootste verbazing, buigt zich voorovei, hangt zwaar over het tuitel- achtige tafeltje, blaast rookwolken als van een fabrieksschoorsteen in het gelaat van den reporter. Eindelijk gooit hij er uit//Be-je opnemer De verslaggever, vermoedend dat dit een platte- landsbenaming is voor zijn metier, knikt van ja en vervolgt zijn arbeid. Als de verwondering van den toeschouwer haar toppunt heeft bereikt, wordt de fok voor den dag gehaald, maar ook daarmede gewapend gelukt het den belangstellende niet, te ontcijferen wat op de witte blaadjes gekrabbeld wordt. Nu nadert het hoofd van den boer bedenkelijk dicht dat van den schrijver, hij schraapt zijn keel en fluistert, zoo hard dat de achtersten in 't zaaltje 't kunnen hooren z/Es 'k je nou strek 'n kejekkie geef, lees-ie 't me dan 's veur De journalist die 't haast uitproest, schudt van neen en wijst naar den spreker. Er wordt ge- roepen sst. sstde redenaar houdt even op. De voorzitter slaat met zijn hamer. De man van de pers blaast op zijn beurt groote rookwolken in 't gelaat van den belangstellenden kwelgeest, dien hij zich zoo graag van 't lijf zou houden. En als ook dit niet baat, zet hij zijn linkerhand met de brandende sigaar als vooruitgeschoven post tusschen zich en den steeds dieper voorover- buigenden neus van zijn buurman, tengevolge waarvan het incident eindigt met een plotseling achteruitdeinzen van het nieuwsgierige hoofd, vergezeld van den uitroep z/Be-je zot, je brendt me bekant A1 komt het mooie weer laat, de komkommers rijpen vlug. Een Duitsch blad vertelt, dat een heer te Frankfort in een sigaar, die niet trekken wou, een rolletje papier vond, bevattende een biljet van 20 mark en een briefje, waarin een sigaren- maker te Hamburg den 19 Mei 1895 schreef, dat hij zich van kant wilde maken en zijn laatste geld dus verstopte in een sigaar van ordinair merk, in de hoop dat eene arme drommel het vinden zou. Een onderzoek zou uitgemaakt hebben, dat de sigarenmaker zich werkelijk den 21 Mei 1895 verdronken heeft. De vinder van het legaat die wel ordinair goed rookte, maar niet arm was, schonk de 20 mark aan de armen. In een Chemnitzer blad wordt het engagement aangekondigd van dr. Hummel en mejuffrouw dr. Griinberg. Zeven duizend inlandsche dokwerkers te Bombay staakten het werk, als protest tegen de sanitaire maatregelen, die de regeering nam met het oog op de pest. Zij yerkeeren in de meening, dat de zieken in de hospitalen vergiftigd worden en veel verspreid bijgeloof, dat dweepzieke lieden onder de inlanders aankweeken. Volgens een lokaal blad in het vorstendom Lippe, heeft op den 22 Maart (den dag van het Keizersfeest) te Jerxen een kip een ei gelegd, op welks schaal in »hout relief" de naam Wilhelm is te lezen. Men is nieuwsgierig, welk een vader- landslievende kip er uit dit ei zal komen, als het uitgebroed wordt. In den afgeloopen winter had een poeliers- knecht in Bazel met een hakmachine vier zijner vingers afgehakt. De man eischte van zijn patroon 5000 fr. schadevergoeding en toen deze weigerde dit te betalen, daagde de bediende hem voor het gerecht. Uit het onderzoek bleek echter, dat hij zich zelf deze verminking had toegebracht, om zoo in het bezit van een flinke schadevergoeding te komen. De rechter ontzegde hem dus zijn eisch. Kort vo6r de uitspraak verliet de knecht het rechtsgebouw, en vlak daarvoor schoot hij zich dood. Rotterdam, 12 April 1897. Wegens de aanstaande feestdagen kalme markt. De aanvoer van Granen, Boonen en Erwten was ruim voldoende voor de vraag. Stemming prijshoudend. Men noteert Tarwe 5,50 k 6,30 Canada 5,50 Rogge 3,50 a 4,Wintergerst 3,60 h 4,25; Zomergerst 3,40 a 4,Chevalier- gerst /4,25 a 5,10Haver 2,25 a 3,50 per hektoliter. Paardeboonen 4,50 k 5,30 Witte Boonen 6,a 8,Bruine Boonen 4,a 6,75; Blauwe Erwten kooksoorten 5,50 k f 6,50 niet kooksoorten 5,a 5,25 Kanariezaad 4,25 it 6,75 alles per hectoliter. Buitenl. Granen. Tarwe op levering flauw, per 2400 k.g. Mei 165 164. Rogge op levering overanderd Mei 96 97, Juli 95, October 98. Reval-Rogge 105. Gerst per 2000 k.g. Zwarte zee 92. Haver Libau 6,25 per 100 k.g. Mai's per 2000 k.g. Amerik. Mixed 75 a 77. Cinquantin 115 per 2000 k.g. Boekweit 118 per 2100 k.g. Meel. Prima inlandsch /ll,a 12, 1® soort 10,a 10,75 f extra puik Hon- gaarsch 14,it 15,1® soort /12,75 a 13,75; Prima Amerik. 12,50 it 13,50; 1® soort bakers 10,50 a 11,50 2® soort 9,21 k 10,Zeeuwsche Tarwebloem 12,25 dito ongebuild 9,50 Duitsche Roggebloem 8,a 8,75 per 100 kilo. Runderprijzen 50 a 65; Kalveren 75 90 Schapen 50 it 54Varkens 40 a 43 cent per kilo. Melk- en kalfkoeien 125 k 190 stieren 65 it /120; pinken 30 it 40Vaarzen 75 it /100; nuchtere kalveren 6 a 13 biggen 7 it 12 alles per stuk1. Aardappelen. Zeeuwsche jammen 2,10 2,50; Geldersche blauwe 1,60 it 1,75 Champions 1,25 it 1,50 Poters 0,70 a 1,per mud. Boterprijzen in vaten 38 it 48stukken 55 it 65 cent per half kilo. Zeeuwsche Eieren /2,75 it 3, Buitenlandsche 2,25 per 100. Zeeuwsche Ajuin puik Flakkeesche /],25 per zak. V 1 a s Zeeuwsch weinig aanvoer en handel. Amerik. Petroleum in vaten per 100 kilo 8,70 en 7 cent per liter. Java-Koffie 31/,, cent gedaald, gewone soort 46y2 cent en Braziliaansche of Santos 28 cent per half kilo, alles per 100 balen. TEE HANDEL in BELGIE. De prijzen van de vette slachtbeesten zijn deze week onveranderd gebleven. De veemarkten waren omtrent zoo sterk bevoorraad als de laatst voor- gaanden. ZEET1JDIJMGEN. Van 9 tot en met 11 April. a a Van 8 tot en met 11 April werden langs de Oostsluizen alhier 20 binnenvaartuigen op- ven 30 afgeschut; door de Westsl. 7 op- en 1 afgeschut. DAGEN. Voorm. Nam. Dinsdag 13 April. 10.56 11.26 Woensdag 14 11.51 Donderdag 15 0.13 12.34 Vrijdag 16 0.54 1.13 Zaterdag 17 1.33 1.52 Zondag 18 2.11 2.31 Maandag 19 2.52 3.12 Ondertrouwd M. A. C. WESDORP E. J. BLOK. Zierikzee 12 April 1897. ler Neuzen Echtscheiding van JACOB WOLFERT LOUWERINA DONZE. Hoek, 1897. Geen geld of crediet aan wie ook genaamd op zijn naam te verleenen, zullende door hem geene betaling daarvan gedaan worden. Ter Neuzen, 12 April 1897. A. BLASSEAU, //Hotel de la Station." is gedurende de PAASCHWEEK, dagelijks van 's morgens 8 tot 's namiddags 6 ure geopend. 13 fijn afgewerkte PORTRETTEN 2,50 7 dito 1,50 7 Cabinet formaat 4,00 Op verzoek der Ring //EENDRACHT MAAKT MACHT" van Jongelings- vereenigingen, zal D. V. den 19 April (2® Paaschdag), des avonds 5£ ure, in de Geref. kerk A te Axel optreden, de WelEdele Heer TOEGANG VRIJ. Het Bestuur van het Waterschap voor het beheer en onderhoud van de NOL tusschen den KOUDE en den LOVEN polder, maakt bekend; 1°. Dat eene vergadering van afgevaardigden zal gehouden worden op Donderdag den 22sten April 1897, des namiddags te 5 uren, in de herberg bewoond door Jac. Drabbe te Hoek. 2°. Dat, ten kantore van den Ontvanger-Griffier, van af den 13den tot en met den 21sten dezer maand, voor de eigenaren van gronden in den betrokken polder en in het betrokken water schap, ter inzage zullen zijn nedergelegd de Rekening en verantwoording over het dienst- jaar 1896/97 en de Begrooting voor 1897/98 met memorie tot toelichting. 3°. Dat de begrooting andermaal ten voornoemde kantore ter inzage liggen zal, en wel van af den 23,ten tot en met den 308ten dezer, en 4°. Dat de rekening en de begrooting, tegen betaling der kosten, in afschrift of druk verkrijgbaar zijn. Ter Neuzen, 12 April 1897. Het Bestuur voornoemd, L. W. DE JONGE, Voorzitter. J. STURM, Ontvanger-Griffier. Diegenen, die nog CHILISAL- PETER willen bekomen, kunnen dat opgeven bij den Penningmeester der vereeniging z/Door eendracht sterk" te Ter Neuzen. L. DE KOEIJER. Ondergeteekende maakt bekend, dat van boven- staande fabriek bij hem verkrijgbaar is en te TER NEUZEN franco aan huis bezorgd wordt R. SCHEELE Hz., Ylooswijkstraat F 57. een prachtige sorteering Nieuwstraat, Ter Neuzen. TerKemen. Huwelijks-aangiften. 9 April. Bernardus Josephus Goethals, oud 121 j., jm en Clemencia Maria van Goethem, ond 25 j., jd. Cornelis Gort, ond 18 j., jm. en Janna Hooglander, oud 18 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 7 April. Jacobus Bernardus Galle, oud 22 j., en Jacomina Maria Leunis, oud 19 j., jd. Geboorten. 4 April. Rene Alphonse, z. van Desideer Frans Couvreur en van Eugenia Sophia den Dooven. Reina, d. van Levinus Reinier de Witte en van Jannetje Pieterse. Teuna, d. van Adriaan de Bruin en van Komelia Visser. 5 April. Maria Janna, d. van Cornelis van Pienbroek en van Jacomina Elisabeth Pladdet 8 April. Joost. z. van Joost Klaassen en van Maria Leijs. 9 April. Elisabeth Ebrina, d. van Pieter Dieleman en van Adriana Janna Huijssen. Elisabeth Anna Cornelia, d. van Francois Harms en van Honorina Maria Clemminck. 10 April. Neeltje, d. van Johannes de Krijgeren van Janna Ringelberg. Julia Elisabeth Maria, d. van Alphonse Victor Marie Bauwens en van Maria van der Velden. Krijn Adriaan, z. van Jacob Johannes Jolijt en van Jannetje van Boven. Overlijden. 5 April. Johanna Barbera van Kolk, oud •0 j., echtg. van Elias de Bel. 6 April. Jan Platteeuw, oud 16 m., z. van Leier Jacobus (overl.) en van Janneke Maria van Aalst. Janna Leijntje Faas, foud 17 j., d van Anthonie en van Cornelia Jacoba Kolijn. 7 April. Petrus Joannes de Cooker, oud 4 j., z. van Joannes Franciscns en van Johanna Francisca Heijens. 3 ca VLAG. NAAM. M3. Van en naar. Lading. Voor Xer Seuien 9 Eng s.s. Don 2658 Goale stukg. idem Windsor 1605 Leith idem 10 idem G. M. B. 1684 Middlesbro ijzer Eng. sch. Fruit Girl 354 Pentowan pijpaarde Rus. sch. Johannes 370 Bristol landb.zont 11 Noor. sch. Heimdal 637 Frederikstad hout Van Ter Uleiszen 9 Belg. s.s. Lippe 1560 Antwerpan ledig 11 Eng. s.s. Hailing 2199 Londen stukg. idem G. M. B. 1684 Grimsby ledig Voor (went 9 Eng. s.s. Dynamo 1364 Hall stukg. Noor. sch. Somerset 889 Christiansand hout Eng. s.s. Spindrift 2003 Londen stukg. 10 Eng 3m.sch. Harmony 472 Charlestown pijpaarde Eng. barge Ethel Edith 310 idem idem Noor. s.s. Gyda 3482 Dantzig hout 11 Eng. s.s. Sea Belle 2152 Londen stukg. Van 4 ent i 9 Eng. s.s. Ibis 3024 Antwerpan stukg. Deens. s.s. Vera 4090 Grangemouth ledig 11 Duits. s.s. Neutral 2227 Burntisland idem idem Imperial 2566 Methil idem Eng. s.s. Ituna 1855 Bristol suiker idem Astrologer 2580 Leith stukg. idem Sea Gull 2100 Londen idem 11 idena Dvuamo 1364 Hull idem idem Bris 2811 Methil ledig M H H <r B EN EN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 3