Telegrafische berichtan. Landbouwberichten. (iemengde beriehten. maken op een, volgens hygienische eischen „uit muntend zeebad", met eeu strand, dat vrij is van vischafval Moet het antwoord daarop ten deele gevonden worden in het niet bestaan van een communicatie middel met Vlissingen, de steeds vooruitgaande stad der toekomst, dan is 't te hopen, dat de nog altijd in gang zijnde pogingen, om daartoe te geraken, thans verwezenlijkt mogen worden. Een net publiek heeft nu jaren achtereen ge toond er gaarne te vertoeven en is steeds vol lol: over de prachlige Jigging, en boschrijke omgeving Gebrek aan logies is evenwel ook een der re denen waarom jaarlijks vele •aanvragen moeten afgewezen worden. Wie weet echter wat gebeuren kan Juist dezer dagen wordt een buitenplaats zonder huis, groot dertig hectaren, aan de eene zijde grenzende aan het dorp, aan de andere aan het kasteel ,/Westhove," te koop aangeboden. Als de Dortsche bouwondememer eucces heeft te Vlis' singen met een vlakke omgeving en een stranc zonder golfslag, dan is succes ook niet ondenkbaar op Domburg. Wij ontvingen het rapport der commissie benoemd ter jaarvergadering d.d. 18 Augustus 1896 van den Nederlandschen bond ,/Maatschap pelijk belang", met de opdracht na te gaan, welke middelen het beste zijn ter bestrijding van de zwendelarij. De commissie komt tot de voorloopige con clusie, dat de flesschentrekkerij te bestrijdeu is door lo. De kennisgevingen der commissarissen (of hoofdcommissarissen) van politie aan de beheer ders van vervoermiddelen en expediteurs, behel- zende het bericht dat A of B, een minder goec bekend staand persoon, tracht goederen te bekomen. 2o. Het optreden van betrouwbare informatie- bu reaux. 3o. Het bekend maken van bedrog, zooals door meerdere bladen geschiedt. Ook ,/lijsten van koop lieden, waarop de aandacht wordt gevestigd", zooals de Amsterdamsche politie uitgeeft, zijn nuttig. Zij kunnen echter slechts helpen als zij niet uit Amsterdam alleen worden versterkt, doch bijv. zijn opgemaakt door een centraal-bureau (aan het Ministerie van Justitie te 's Gravenhage en naar aaleiding van gegevens, verstrekt uit alle oorden des lands. 4o. De instelling van een handelsregister. 5o. Zeker niet het minste eene wetswijziging. De commissie bestaat uit de heeren J. Nien huis Delft; Mr. R. L. Ph. van Lier, Utrecht; W. Ringlever, Rotterdam. Uit Zierikzee wordt gemeld In eene onlangs gehouden vergadering van in- gelanden van een polder in deze buurt, deelde de ontvanger-griffier mede, dat hij zijne betrekking wilde neerleggen, doch stelde daarbij als eisch, dat zijn broeder in zijne plaats zou worden benoemd. Hoewel er uit de aanwezige ingelanden stemmen opgingen, om tegen eene dergelijke handelwijze te protesteeren, o. a. op grond dat van deze zaak op de convocatie-biljetten geen melding was gemaakt, ging de meerderheid met het voorstel mede en had de benoeming in den aangegeven ziti plaats. Naar wij vernemen is tegen deze benoeming be- zwaar gemaakt bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, op grond dat zij in strijd zou zijn met het algemeen polder-reglement, dat eene aanbeveling van drie personen gebiedend voorschrijft, terwijl zich daarbij ook de vraag voordoet of de betrekking van lid eener rechtbank vereenigbaar is met die van ont vanger-griffier van een polder en van administrateur of rentmeester. Och, meneer, ik hoop toch, dat u zich niet aan ons onttrekken zal, zeide vrouw Becker snik- kend. Lieve hemel wat zullen de handen ons verkeerd staan. Ik voor mij, ik weet niet hoe we ons er doorheen zullen redden Nu, nu, wees maar gerustzoo troostte haar de klerk wij weten hier ook nog wel van het een en ander mee te praten Maar zouden wij niet eens op deze heuglijke gebeurtenis drinken vroeg de sergeant. Als ik mijnheer de procureur met een glaasje likeur kan dienenzeide zijne moeder ver- legen Maar, komaan er kan nu ook wel wat beters op overschieten Loop eens gauw heen, Anton, en haal in de slijterij om den hoek eene flesch wijn. En eene goede hoorZij mag voor mijn part wel eene mark kosten. 't Mocht watriep de klerk Bij zulk eene gelegenheid past waarachtig wel eene flesch champagne Schoone dingenbromde Becker. Wat kost die wel Nu, acht of negen mark voor u een bagatel nu. Negen mark wat een zondegeld voor zoo iets. Daar moet men eene heele week voor werken Ik voor mij drink om dezen tijd in het geheel niets, verklaarde Eulert. En overigens, liet hij er glimlachend op volgen als ge u eens te goed wilt doen, dan hoeft gewaarlijk niet om den hoek te loopen Onder uw huis is immers een kelder, die altijd goed gevuld is geweest. Onder ons huis Een wijnkelder Neen, neen, besliste vrouw Becker, die het niet zoo terstond begreep, den wijn van meneer raken we niet aan Maar laat het dan maar blijven Anton, laat het maar blijvenAls meneer de procureur niet wil onze hoofden dunkt mij zijn al warm genoeg TER NEUZEN, 12 April 1897. Door abusieve berekening was het in ons vorig nummer opgegeven totaalcijfer van het kohier van den hoofdelijken omslag foutief, dit moet zijn 16995,52. In de gistermorgen gehouden godsdienst- oefening van de Gereformeerde kerk alhier werd de heer R. W. de Jong door zijn vader, den heer B. de Jong, van Velp, als predikaut dier gemeente bevestigd, waarbij gepredikt werd over Handelingen 1 vers 8. Des namiddags deed de bevestigde predikant zijn intrede tot tekst gekozen hebbende Mattheus 28 vers 20. In den voor- maar bovenal in den namiddag was het kerkgebouw overvol. Met 1 Juli a. s. is benoemd tot hoofd der nieuw te stichten Christelijke school op het gehucht v Driewegen", gemeente Ter Neuzen, de heer J. C. Jansen, onderwijzer te Hoek. Met ingang van 1 Mei a. s. zijn bij de administratie der directe belastingen enz. verplaatst de kommiezen van de derde klasseA. P. M. Meij van Koewacht naar Ter Neuzen, A. van Laere van Ter Neuzen naar Hansweert, A. C. L. Polak van Kauter naar Ter Neuzen, M. Hogenstein van Sas van Gent naar Ter Neuzen, en F. Beun van Sluis naar Renesse van de vierde klasse B. J. ten Bokum van Schiedam (tijd.) naar St. Jansteen, M. H. Hulmer van Hontenisse naar Kortgene, J. F. Eckebus van St. Jansteen naar Hontenisse, C. Kopmels van Babberik naar Sas van Gent en G. van de Griek van Brouwershaven (tijd.) naar Sluis. Tot lid der bijzondere commissie tot het bijeenbrengen der inzendingen, behoorende tot af- deeling XVI (Economie, Sociale, Hygiene, Assis tance publique) der groepen, waarin volgens het Fransche reglement der tentoonstelling in 1900 te Parijs te houden, het ingezondene wordt ge- rangschikt, is o. m. benoemd de heer K. J. A. G. baron Collot d'Escury, burgemeester van Hontenisse. Bij de Vrijdag te Middelburg aan het gebouw van het gewestelijk bestuur gehouden aanbesteding van het voortzetten van de herstelling der boord- voorziening van het kanaal door Walcheren, waarvan de raming bedroeg 8820, werd ingescheven door de heeren J. A. van den Hoek te Middelburg, voor 9750 A. Foudraine Az. te Goes, voor f 9620 J. de Jonge te Biezelinge, voor 9600 J. de Rijke Jr. te Middelburg, voor 8990 P. Dronkers te Kapelle voor _/"8818; C. van Beers en G. van Meelen te Vlissingen, voor f 8598P. J. Visser Pz. te Hansweert, voor 8395 B. van Eck te Ter Neuzen, voor f 8380 J. de Bree Fz. te Ter Neuzen, voor 8360 en C. van der Hooft te Ter Neuzen, voor 8290. De laagste inschrijver bereids in ons vorig nummer medegedeeld. Thans is ook door de polders Lamswaarde, Cambron en Paulus, in eene !e Hulst gelijktijdig gehouden vergadering besloten de voor den tram- aanleg HulstWalsoorden gevraagde subsidie toe te staan. Hoek, 10 April. In de heden alhier gehoudene raadszitting werd het verslag van den toestand der gemeente over 1896 den Raad aangeboden. Met algemeene stemmen werd besloten aan het Rijk te verzoeken het daarstellen eener telephonische verbinding van het dorp met het Eulert drukte bij het afscheid nemen Eveline de hand. Hij beloofde er voor te zorgen, dat zoo spoedig mogelijk de zegels verwijderd zouden worden. De sergeant had ondertusschen de likeurflesch voor den dag gehaald. Hij dronk met zijnen toekomstigen zwager het eene glaasje na het andere, tot beiden nog slechts met flauwe stem de grootmoedigheid van Brunfisch zaliger konden loven. Vrouw Becker ergerde zich hierover niet weinig. Reeds denzelfden namiddag wist de gansche stad van het ongehoorde, dat er plaatsgegrepen had. Men slenterde voorbij het huis, bleef staan, gaapte de vensters aan, en liep al hoofdschuddend verder Een arme portier had eene kolossale erfenis gekregen Wat was die Becker voor een man? De meesten kenden hem niet, hadden lem tot dusver zelfs nooit hooren noemen. Hoe zag hij er uit En zijne vrouw Eigenlijk radden die menschen zich eens op het balkon moeten vertoonen. Onmogelijk konden zij er uit zien als gewone menschen van hun slag. Zulke joffers Natuurlijk dansten ze nu allemaal op mnne hoofden van plezier. Opeens zoo maar over honderdduizenden te kunnen beschikken Het klonk als een sprookje. Ook in den loop der volgende dagen had het luis nog voortdurend bekijk. En nu herinnerden zich opeens ook al de buurtjes in kelders en gatigen, dat zij eigenlijk met de Beckers altoos dikke vrienden waren geweest. Zij zochten hen dus op, feliciteerden hen en trachtten lun eene veer uit te trekken. Geen arme tobber in de stad, die aan de Beckers niet eenen bedelbrief schreef. En in al die bedel- brieven stond zoo ongeveer hetzelfde wie zelf arm was geweest, die wist het best, hoe bitter arrnoe smaakte en zou dus gaarne van zijnen on- verhoopten overvloed iets willen afstaan. telegraaf kantoor te Ter Neuzen, de bijdrage dezer gemeente in de kosten van aanleg is geraamd op 165. De onderhoudswerken aau de gemeentegebouwen enz. voor 1897 werden besproken en goedgekeurd. De heer W. P. Smit Sibinga werd op zijn ver- zoek eervol ontslag verleend als gemeentegeneesheer tegen 8 Mei a. s. Over de waarneming dier betrekking werd in geheime zitting beraadslaagd. De vergadering weder openbaar geworden zijnde, deelde de Voorzitter mede dat hem opgedragen was omtrent de waarneming met den heer A. Spruiten- burg, arts te Ter Neuzen, in onderhandeling te treden. Nog werd besloten oproepingen te doen van sollicilanten naar de vacante betrekking op dezelfde voorwaarden als deze thans nog wordt bekleed. Voor kennisgeving werden aangenomen a. de brief van Gedeputeerde Staten van Zeeland d.d. 27 Februari 1897, houdende mede- deeling dat de rijksbijdrage in de kosten van het lager onderwijs over 1897 voor deze gemeente bedragen 1300 b. de mededeeling van den Voorzitter omtrent de gehouden aanbesteding van benoodigdheden voor het onderwijs in de nuttige handwerken, en c. het procesverbaal van kasopneming bij den gemeente-ontvanger op 31 Maart jl. Middelburg, 12 April. Bij het heden alhier gehouden examen voor acte lager onderwijs is mejuffrouw J. B. Los van Ter Neuzen geslaagd als onderwijzeres. De onwillige schutter J. K. van der Veer is heden opnieuw in gijzeling gesteld. Wederom dreigt een gevaar voor den alreeds zoo gedrukten landbouwstand, dat zich vooral in deze streken zal doen gevoelen. Bij den Belgischen Minister van financien schijnt n.l. volgens een bericht het plan te bestaan, om bij de a. s. herziening der suikerwet in Belgie, bij de Kamers met een voorstel te komen, om een invoerrecht te heffen op suikerbieten, en wel van 1 franc per 1000 Kg. bruto gewicht. De Belgische landbouwafdeelingen hebben zich gewend tot de leden der Kamer met verzoek dit wetsvoorstel te willen steunen. Dit zal gebeuren daaraan behoeft geen twijfel te bestaan. De schade die hierdoor aan de Nederlandsche bietenverbouwers zou berokkend worden, vooral aan de aan deze zijde der Schelde wonenden, zal niet gering zijn. Het is te hopen dat onze Minister van Buiten- landsche zaken, die reeds meermalen een lans brak voor onze landbouwbelangen, ook nu de noodige maatregelen zal nemen, om dit onheil te voorkomen. Het gist in de hoofdstad. Nu de diamant- bewerkers hun zin niet krijgen, nemen zij tegen sommige juweliers een houding aan, die allerminst de goedkeuring der bezadigde Amsterdammers kan wegdragen. Zoo werden de heeren Soep en Roet (respectievelijk president en secretaris van de Eigen- werkmakersvereeniging) op hun weg naar „Gol- conda", waar zij wegens een vergadering zijn moesten, mishandeld door een groote menigte diamantbewerkers, die hen een eindweegs gevolgd Hadde men aan al deze smeekschriften gehoor willen verleenen, dan zou de gansche erfenis niet toereikend zijn geweest. Vervolgens meldden agenten en boden hunne diensten aan. Zij wilden geld tegen hoogen intrest beleggen, grond billijk verkoopen, voor het oude huis een kooper aan de hand doen. Winkeliers zonden gedrukte aanbevelingen, prijscouranten, stalen en monsters. De besturen van liefdadige vereenigingen presenteerden aan de portiersfamilie hunne mteekeningslijsten; voorname dames brachten haar bezoeken, om zoo mogelijk eene milde gave voor hare armen- en ziekenver- zorging in te pal men. Kortoin het sterkste hoofd zou er van draaierig geworden zijn. Anton Becker's hoofd nu was niet van de sterkste, en het geloop om hem heen, bracht hem al heel gauw het hoofd op hoi. Hij vond geen rust of duur meer bij zijn werk, liep aanhoudend trap op, trap af, van het voorhuis naar het achterhuis, dwaalde door de kamers, bezag de schilderijen, en trachtte op zijne manier de meubels en de boeken en al wat er verder was te taxeeren. Waarachtig, dit alles behoorde hem nu toe Het was wonder- baar, het was zoo goed als ongelooflijk, maar toch moest hij het wel gelooven Wat zou hij er nu eigenlijk mee beginnen Nu, dat zou zich misschien mettertijd wel vinden. Voor het oogenblik was het toch maar heel aangenaam, alles te kunnen openmaken en overal te kunnen binnengaan en tot zichzelven te kunnen zeggenZie eens hierMet al dit schoons en kostbaars kan ik nu doen wat ik wil Hij hoefde ook niet meer te arbeiden. Eulert stelde hem sommen ter beschikking, in vergelijking waarmee zijne verdiensten bespottelijk gering waren. Waarom zou hij dan nog werken P (Wordt vervolgd). hadden en op den hoek van de Muiderstraat en Nieuwe Heerengracht tot dadelijkheden overgingen. De heer Soep kreeg een snede over het hoofd, waarschijnlijk teweeggebracht met een hard voor- werp. De heer Roet wist te ontkomen en politie te halen. Een offieier in de nabijheid, die door de aan- gevallenen te hulp geroepen werd, verklaarde geen bijstand te kunnen verleenen. Men wist ten slotte de heeren Soep en Roet iu het gebouw f/Golconda" tegen de menigte te beschermen. Een afdeeling politie, onder bevel van een inspecteur, houdt voortdurend toezicht. Op het J. D. Meyerplein en de Nieuwe Heerengracht blijft een groote woeligheid heerschen. Er ontstaan telkens nieuwe oploopjes als het valsche gerucht zich verspreidt, dat een werkgever zich op straat bevindt. Op een hedenavond te houden protestvergade- ring vergaderingen die in den regel geen toe- nadering beoogen en de klove tusschen werkgever en werknemer nog verwijden zullen twee, geheel buiten het diamantvak staande personen, de ultra- re volutionairen Eichelsheim en Domela Nieuwen- huis als sprekers optreden. Als tegenhanger van het bericht aangaande een visscher uit Tholen, die zooveel succes had met een oester-perceel meldt men uit Stavenisse Een 8 a lOtal jaren geleden werden hier twee perceelen voor de oesterteelt ontgonnen, waaraan gedurende langen tijd dagelijks tal van menschen hun brood verdienden. Naar men zegt, kost een dier perceelen alleen ongeveer 20,000 aan den exploitant, terwijl de opbrengst zoo goed als niets is geweest. Dit perceel ligt al jaren braak, ter wijl van het andere, waaraan tegenwoordig slechts een man werkt, een onbeduidend getal oesters, benevens wat mosselen worden gehaald. Een visscher te Bergen op Zoom, Be Haas genaamd, heeft een steur gevangen, 75 kilogram zwaar. Het monster is ten verkoop naar Antwerpen gezonden. Te Bergen op Zoom is Vrijdag door de visschers aan de Schelde het lijk gevonden van een twintigjarig meisje B., dat door de ouders is herkend geworden. Het meisje was den vorigen avond om 8 uur boodschappen gaan doen en was daarvan niet teruggekeerd. Zij had de hand- schoenen nog aan. Hoe het ongeval geschied is, is onbekend. Aan den zich thans nog in hechtenis be- vindenden M. K., gewezen ontvanger-griffier van het waterschap Scherpenisse, is eene vermindering van straftijd van drie maadden toegestaan. De volgende week wordt hij in vrijheid gesteld. Zeer ten nadeele van de wegen die op ver- betering wachten heeft te Borssele een werkstaking plaats. Als zijnde met den veldarbeid meer te verdienen zijn de kruiers en gravers van zand uit den polderoever de een voor den ander na ver- trokken. Hoewel de gemeente-veldwachter te St. Maar- tensdijk zijn revolver goed geborgen meende te hebben, had zijn lOjarig zoontje het wapen toch in handen weten te krijgen. Het knaapje speelde er mede en, meenende dat de revolver niet geladen was, haalde hij den haan over met het gevolg dat een schot afging en het kogeltje zijn hand doorboorde. Donderdag-morgen, ongeveer negen uur, werd op den Hoogensteenweg te 's Bosch eene vrouw uit het naburige Eugelen aangesproken door een meisje met de vraag vrouw, wie ben de gij", toen de vrouw haar uaam noemde, zeide het meisje o, dan moet ge eens even bij mijne juffrouw komen. De vrouw niets kwaads ver- moedende, ging mede en, na door heel wat straten en steegjes te zijn gegaan, bracht het meisje haar voor eene woning in de Waterstraat, zeggende hier moet u zijn en meteen liep het meisje vlug weg. Toevallig stak de vrouw hare hand in den zak en miste haar portemonnaie. Haar ver- moeden viel aanstonds op het meisje en zij liep het meisje vlug na. De wedloop werd opgemerkt door den brigade- commandant der Koninklijke marechaussee, de heer Joosse, die aan de kazerne stond en op aanwijzing van de vrouw het meisje ook naliep en spoedig ingehaald had. Onder 't loopen had het meisje de portemonnaie weggeworpen, die werd opgeraapt en f 10 inhield. Op de mededeeling van de vrouw, dat er meer geld in had gezeten, werd de kleine zakkenrolster onderzocht en bleek het dat ze onder het loopen 2 rijksdaalders uit de porte monnaie had gehaald en tusschen haar kleederen had verborgen. Uit alles blijkt, dat het meisje zekere D., eerst 11 jaren oud, het zaakje slim had overlegd. Proces-verbaal is opgemaakt. Donderdag waren twee boerenjongens, zekere Verbaan uit Leerdam en Kooij uit Oosterwijk, te zamen op een erf huis te Schoonrewoerd, bij Leerdam. Een erfhuis op zoo'n boerenplaats gaat ge- woonhjk gepaard met drinkgelagen en het heeft er dan veel van, alsof het dorp kermis viert. Ze waren den geheelen dag vriendschappelijk bij elkaar geweest en hadden samen nu en dan ffgepruuft". Met nog een derde werd tegen 5 uur de reis huiswaarts ondernomen en in 't koffiehuis u't Fortuin" te Leerdam aan den ingang van de stad, een ^afzakkertje" tot besluit genomen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 2