Algemeen Nienws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen. ®3 aa?aaaa« No. 3445. Dinsdag 13 April 1897. 37e Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brie veil bushoaders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs sleclits tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. f»olitieli Overzicht. In het Britsche Lagerhuis werd door den Minister Curzon medegedeeld, dat de mogeudheden te Konstantinopel niet hebben aangedrongen op het terugroepen der Turksche troepen van Kreta. Op een vraag van den heer Webster verklaarde hij, onmogelijk te kunnen mededeelen, welk voor- nemen de mogendbeden hadden omtrent de blok- kade van Griekenland, orndat daarointrent nog geen definitieve beslissing genomen is. Evenmin kon hij zeggen, of het de bedoeling is, een vreed- zame blokkade dan wel een andere in te stellen. Uit Kanea wordt aan de //Daily News" gemeld, dat de Rnssische consul zich naar Retimo zal begeven, otn aan de hoofden der opstandelingen der aard der aan Kreta te verleenen autonomie Ruidelijk te maken. Achthonderd opstandelingen, met vier kanonnen, maken zich gereed om een aauval te wagen op Kissamo-Kastelli. De Turksche bevelhebber dezer versterking moet verklaard hebben, dat hij het tegeu zulk een maclit niet zou kunnen uithouden en dus genood- zaakt moest zqn om te capituleeren. De admiraals zullen een schip zenden, om de ontruiming te vergemakkelijken. Aan de Turksch-Grieksche grens heeft een incident plaats geliad. Reuter's correspondent te Elassona meldtHier is bericht ontvangen, dat een bende Grieksche roovers een inval heeft gedaan op het Turksche gebied Krania in de buurt van Gebina. De Turksche troepen hebben vuur ge- geven. Het gevecht duurde Vrijdagmiddag voort van des morgens vijf uur af. Edhem-pacha heeft bevelen gezonden om alles in gereedheid te brengen. Het is nog niet bekend, of zich Grieksche soldaten onder de benden bevinden. Curiositeitshalve zij het volgende bericht ge meld, dat de New York Herald uit Konstantiuopel heeft ontvangen Het feit, dat Nederland sedert Augustus j.l. een aanzienlijke strijdmacht in het Oosten ter beschikking houdt, veel te groot voor haar daar gevestigde belangen, trekt de aandacht van de diplomatieke en officieele kringen alhier. Men vraagt zich af, of dit vertoon van strijd- macliten ten doel heeft, zich zelf bij de groote mogendheden aan te bevelen voor de post van //Honest Guardian" van Kreta. Er wordt op ge- wezen, dat de Nederlandsche regeering de eenige der kleine mogeudheden was, die een hoofdofficier ter beschikking wenschte te stellen als bevelhebber F EXJILLFTOM Nu werd er aan de deur geklopt. Drie, vier stemmen tegelijk riepeu binnen Eulert had eenen bundel paperassen onder den arm. Hij zag in de kamer en zeide, toen hij den klerk gewaar werd O, gij weet het zeker al Wij hebben het niet willen gelooven, autwoordde Becker. Neen, zeker niet, bevestigde zijne vrouw, terwijl zij den procureur eenen stoel aanbood. Hoe wonderbaar het ook schijnt, zeide Eulert met een lastig schouderophalen het is toch zoo. Brunfisch heeft de verwachtingen van het algemeen teleurgesteld en ook nog tot in zijnen laatsten wil zijne faam als zonderling bevestigd. Hij benoemt in een gezegeld en gedeponeerd, volkoinen onbe- twistbaar testament zijnen portier Anton Becker tot zijnen eenigen en uuiverseelen erfgenaam. Heer in den hemelriep vrouw Becker, en sloeg de handen boven haar hoofd. Nu eerst voelde zij den schrik in hare leden. Is het mogelijk Wat overkomt ons liet haar man zich bijna tegelijk met haar hooren. Hij streek zijne verwarde, grijze haren van het voor- hoofd over den kalen kop ornhoog, zoodat het zijwaarts over zijn oor viel als de vederbos van eenen Indiaan. Ziet ge nu wel? Heb ik nu geen gelijkgehad? Zult ge het nu willen gelooven, Evelientje riep triomfantelijk de klerk. der gendarmerie op Kreta. Er wordt gesproken van een Nederlandsch gouverneur, een Nederlandsch onder-minister van financien, een Nederlandsch rechterlijk inspecteur op Kreta. In een woord, zoodra er sprake is van iemand te vinden om een betrekking in Turkije te ver- vullen, welke betrekking naijver onder de mogend heden zou kunnen doen ontstaan, richten zich alle gedachten op Nederland en hebben dat reeds lang gedaan. In Italie's Kamer werd de beraadsliging over de politiek der regeering in't Oosten Yrijdag voort- gezet. Tot vier uur in den namiddag oreerden republikeinen, socialisten en Orispianen, natuurlijk tegen het doen der regeering. Toen kwam de Minister van buitenlandsche zaken Visconti Venosta aan 't woord om van repliek te dienen op de aanvallen en beschuldigingen. Hij zeide dat de regeering in het begin het zwaartepunt heeft gelegd op de hervormingeu in Turkije, welke thans onder- broken zijn door den opstand op Kreta. Het belang van ltalie brengt mede, een algemeenen oorlog te vermijden zouder de Oostersche kwestie en het evenwicht in de lliddellandsche Zee uit het oog te verliezen. De autonomie, aan zekere volken te verleenen, moet niet in botsing komen met de eischen van den vrede. Italie kan niet toestaan dat de Oostersche kwestie gebaseerd wordt op het verdeelen van het Turksche rijk onder de mogendheden. lmbriani viel Venosta telkens in de rede, werd herhaaldelijk tot de orde geroepen en zelfs moest de president de zitting gedurende tien minuten schorsen. In het Lagerhuis van Engeland zeide Curzon, dat de mogendheden de regeering te Konstantinopel onder het oog hebben gebracht, dat de Turksche troepen nog niet van Kreta zijn teruggetrokken. Op de vraag van Webster antwoordde Curzon, dat hij onmogelijk de plannen der mogendheden betreffende de blokkade van Griekenland kon meedeelen alvorens een definitief besluit is genomen; ook kon hij niet zeggen of het een vredelievende blokkade zal zijn of een blokkade jure gentium. De correspondent van de Herald te Jacksonville deelt mede, dat het vrijbuitersschip ^Bermuda" er in geslaagd is met 60000 patronen, 1000 pond dynamiet, 1000 geweren, 1000 machetes en een mitrailleuse naar Cuba te vertrekken. De sleep- boot, die den schietvoorraad heeft aangebracht, is door de autoriteiten in beslag genomen. De Cubaansche opstandelingen hebben in de proviucic Santa-Clara een aanval gedaan op een fort, dat Alleen, voer de procureur voort, alleen, voor het geval, dat het echtpaar Becker de erfenis zou willen van de hand wijzen De sergeant stiet een luid gelach uit. Is de stad jle erfgename. Wat wil dat zeggen vroeg de oude, eenigszins onthutst. Feitelijk niets, antwoordde de klerk want het echtpaar Becker zal niet zoo dom wezen, eene rijke erfenis van de hand te wijzen. Dat lijkt inderdaad heel onwaarschijnlijk, stemde Eulert toe. Het is dan ook maar ter wille vau den vorm neergeschreveu, hoewel ik voor mij het niet zooveel vreemder zou vinden, dat een man uit den kleinen burgerstand, die zich in dien stand over zijn lot niet heeft te beklagen, eenen geheel onverwachten rijkdom met de daaraan verbonden zorgen en lasten zou afwijzen Oho viel de sergeant in. Dan dat een rijke zonderling de gril vertoont, aan arme lieden zijn gansche vermogen present te geven Ik wil mij gaarne er over verheugen, beste menschen, dat u lieden zoo bij verrassing een groot fortuin ten deel gevallen is, maar de zegen er van schijnt den erflater zelven niet boven bedenking verheven te zijn geweest. Heeft hij dan niet te verstaan gegeven, vroeg vrouw Rosa bedeesd, waarom hij ons zoo boven- mate Och die goede mijnheer die goede mijnheer? De tranen stroomden haar eensklaps over de wangen. Voor uwe trouwe diensten, heet het in het testament. Overieens treedt hij in geenerlei ver- klaring, antwoordde Eulert. Ach, die goede mijnheer die beste mijnheer door de Spar.jaarden ontruimd moest worden. De aanval op een tweede fort werd afgeslagen. In Piuar-del-Rio hebben zich uit Havana komende benden vertoond. In een bij Gebr. Belinfante te 's Gravenhage verschenen brochure behandelt Mr. G. Wttewaall, rechter in de rechtbank te Arnhem, opnieuw de burgerrechtelijke verhouding van H. M. de Koningin tot haar aanstaandeu gemaal. Zijns insziens moet bij speciale wet hare majesteit als hoofd der echt- vereeniging worden aangewezen en moeten aan haar alle rechten worden gegeven, welke anders den man toekomen. Haar gemaal zou door het huwelijk Nederlander worden de kinderen zouden den geslachtsnaain der Koningin dragen en hunne opvoeding zou in de eerste plaats aan haar worden toevertrouwd. Aan den gemaal konde het bestuur en de be schikking over zijn eigen verm'ogen worden gelaten. Voor de verkiezing van een lid der Tweede Kamer in het kiesdistrict Delft, ter vervanging van wijjen Jhr. Beelaerts van Blokland, zijn uit- gebracht 1108 geldige stemmen; volstrekte meer- derheid 555. Gekozen werd de oud-minister N. G. Pierson met 613 stemmen. De heer Mr. O. J. E. van Wassenaer van Catwijck had er 407, de heer W. Bossard 68. De heer Arie Smit, lid der Tweede Kamer voor het district Ridderkerk, stelt zich bij de aanstaande verkiezing niet weder herkiesbaar. (N. R. Ct.) Door den burgemeester van Haarlem is het volgende schrijven gericht aan de leden van den Raad Naar aanleiding van het door uw college tot mij gericht verzoek om geen uitvoering te geven aan de bepalingen der Zondagswet, totdat H. E. de Ministers van justitie en biunenlandsche zaken geantwoord zullen hebben op uw adres om algemeene toepassing dier wet, heb ik de eer u te berichten dat ik bereid ben aan dit verzoek te voldoen, in de hoop dat dit bij de regeering instemming zal^ vinden, tevens overwegeude dat mijn handeling bevorderlijk kan zijn aan een algemeene toepassing der Zondagswet die verre te verkiezen is boven een plaatselijke. De wet van 1815, welke thans weder in verschillende gemeenten door de toepassing er van herhaalde zij, en liet hare tranen nog rijkelijker vloeien. Behoort ons het huis nu toe? vroeg Becker bedeesd. Het huis, met alles wat er in is, verzekerde de procureur. En al het overige ook. Nu begon ook Becker week te worden, zoodat hij weldra met zijn vrouw om het hardst zat te snikken. Wel, wel Zoo'n goede, beste mensch- lievende mijnheer! Nu kunnen wij hier rustig blijven wonen Zou ik ook mogen weten, wat u onder al het overige verstaat vroeg de sergeant. Wel zeker. Vooreerst de beide groote landgoe- deren hier in den omtrek, antwoordde Eulert. Zij werden sinds jaren al verpacht. Twee groote buitengoederenriep Becker, in zijn haar woelend. Wat moeten wij daarmee beginnen O, dat vindt zich alles wel meende de klerk. En dan verder nog Nog al meer? snikte vrouw Rosa. Verscheidene aandeelen in schepen Och lieve tijd En voorts effecten tot een bedrag van omstreeks driemaal honderdduizend mark. Becker sloeg in zijnen stoel achterover. Driemaal hond Waarvan evenwel het successierecht afgaat. Tk zal u zoo spoedig mogelijk eene nauwkeurige reke- ning doen toekomen. Van verbazing kon niemand een woord meer uit brengen. De oude leunde met zijn hoofd tegen den muur, stak zijne lange beenen rechtuit en sloeg met zijne armeu als een vogel die opvliegen aanleiding tot gegronde klachten geeft, werd reeds in 1853 bestreden. In een gemeente in de provincie Utrecht wilde de toenmalige burgemeester die wet in alle gestreng- heid toepassen. Een arme daglooner werd daarvan geheel onverwacht de dupe. Hij was nl. omdat hij op de werkdagen tot 's avonds laat op het veld werkzaam was des Zondags met zijn schamel boeltje verhuisd. Op last van den burgemeester werd door den veld- wachter wegens overtreding der Zondagswet, die het //laden van goederen en het vervoeren" ver- biedt, proces-verbaal tegen hem opgemaakt. De kantonrechter daar ter plaatse kon niet anders doen dan den man veroordeelen, doch daar in dien tijd dus voor de wijziging en aanvulling dier wet op sommige overtredingen wel het maximum doch niet een minimum eener geldboete was vastgesteld, veroordeelde de humane kantonrech ter die het toen al niet erg eens met die wet scheen te zijn den armen arbeider tot 5 centen boete. Het O. M. bij het kantongerecht teekende tegen deze beslissing cassatie aan, doch de Hooge Raad kon niet anders dan het vonnis van den kanton rechter bevestigen. Door de ambtenaren, in dienst bij de vrije en calamiteuze polders in Zeeland, worden pogingen aangewend tot het oprichteu van een bond van Waterbouwkundige ambtenaren, met het doel het verkrijgen of bevorderen van hulp bij overlijden of ongevallen, door het oprichten van een fonds kameraadschap tusschen de ambtenaren, door het houden van bijeenkomstenkennis op waterbouw- kundig gebied door het houden van voorlezingen en anderszins. (M. Ct.) Nu toch de verschillende zeebadplaatsen ter sprake komen zoo schrijft men aan het Nieuws kan misschien een enkel woord over Domburg een plaatsje vinden. Voorop zij de vraag gesteld wat kan de reden zijn, dat deze badplaats, waarvan de gelijke, wat betreft natuurschoon, ten minste in ons land, zich zeker niet laat vinden, niet meer vooruit //vliegt" Waar zal men een zeebadplaats aantreffen, waar men een rij bosschen en buitenplaatsen vindt, slechts van de voile zee gescheiden door een rij duinen van een vijfhonderd meter breedte, en waar men onder het voordeel van een warmen golfstroom, die uit het Kanaal komt, een flinken golfslag aantreft, zooals bewezen is, rijk aan de vereischte eigenschappen om aanspraak te mogen wil. Zijne vrouw jammerde onophoudeliik Ach God, ach God, wat een rijkdomHet klonk haast alsof haar een onherstelbaar ongeluk over- komen ware. De sergeant had de middelste knoop van zijne uniformjas losgerukt en blies met bolle wangen de overmatige hitte die in hem was, naar buiten. De klerk voelde zich reeds als den echtgenoot van eene rijke erfdochterhij stak de hand in zijn vest en spitste den mond, alsof hij een deuntje wilden fluiten. In gedachten floot hij ook reeds verscheidene personen iets voor allereerst zijnen griffier en.den klerk wiens speelbal hij tot dusver was geweest. Hij ergerde zich bdvendien, dat Eveline juist deed alsof de heele zaak haar niets aanging. Ternauwernood waren hare wangen iets rooder geworden. Verheugt gij u niet over dit onverhoopte gel uk zoo barste hij eindelijk los. Och, ik weet het nog niet op prijs te stellen, antwoordde zij. Ik heb tot dusver niets tekort gehad en wat er nu opeens zoo bij komt, dat kan ik zoo recht niet vatten. Ik moet eerst eens afwachten hoe het mij lijkt. De heer Eulert knikte haar toe. Volkomen juist, lieve juffrouw, zeide hij. Plotse- ling rijk te worden, is misschien eene nog gevaar- lijker beproeving, dan plotseling arm te worden. Dit mag een tamelijk trivale wijsheidsleer heeten, maar zij berust op de ervaring. Ik wensch u alien de noodige zelfbeheersching toe, om u met kalmte en omzichtigheid aan uwe nieuwe positie te gewennen. Voor menigeen is heel wat minder al genoeg geweest om hem het hoofd op hoi te doen slaan. i nn K^ppBhlAffpn. iaI den uitirever P» J* 1 AK DK IASDE te Ter MeuzcB« Hit 1,1,1(1 verse liijnt aaandan-, Woeusdag- en

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 1