Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. No. 3444. Zaterdag 10 April 1897. 37e Jaargang. S3 3 34 3 33 3 3e Binnenland. Zon- en Feestdagen. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland f 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32^. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. deze courant behoort een bijvoegsel. FBDILLBTON. Nu, wij weten immers nog niet wat hij gedaan heeftviel vrouw Rosa hem in de rede. Heeft meneer zaliger ons met het een of ander bedacht, dan zullen wij hem dankbaar daarvoor zijnmaar zoo niet, dan dienen wij het ook voor lief te nemen. Ik voor mij, ik wil geen ongunstig woord tegen hem hooren. En daarom is het maar het best, dat we op niets hoegenaamd rekenen. Ze zeggen dat de heele fortuin aan de stad zal komen, zoo mengde Becker zich in het gesprek. Nu dat zou nog zoo onbillijk niet zijn. Dan komt het aan de heele gemeente, en wij, ziet ge, kunnen ons dan altoos nog er op beroepen, dat we tot zijnen dood toe bij den erflater in dienst zijn ge- weest. 't Is te hoper., vader, dat ge nooit bij de stad om ondersteuuiug zult hebben aan te kloppen, merkte Eveline op, zonder van haar borduurwerk op te zien. Zoo lang ik ten minste nog gezonde handen heb. Na, bromde de oude zdo zwak, hoop ik, zullen ook mijne oogen wel niet worden, dat ik niets meer zou kunnen verdienen En zelfs in dat geval zouden wij geen gebrek hoeven te lijden, verklaarde zijne vrouw met zooveel beslistheid, dat haar zoon de sergeant er niets meer tegen in wist te brengen. Wij zijn altijd met weinig rondgtkomen, en onze In de afdeeling der Eerste Kamer betuigde men zijne instemming met het wetsontwerp stoomtramweg Brouwershaven, Steenbergen enz. Men wees er echter op dat de kortste verbinding (ZijpeAnna JacobapolderSteenbergen) hier niet in het oog was gehouden en men gaf den Minister van waterstaat is overweging eene meer uitgebreide exploitatie van de lijn te eischen, door aan de Rotterdamsche Tramwegmij. het maken van rneer- dere aansluitingen op te leggen, of bijvoorbeeld aan de Zuidnederlandsche Tramwegmaatsch op zekere voorwaarden medegebruik toe te staan van de lijn Steenbergen.Zijpe. Eenige leden achtten het onmisbaar dat de nieuwe baan wordt aangelegd gelijk aan die van de Zuidnederlandsche tram, zoodat dezelfde treinen op beide lijnen kunnen rijden en voorts dat zoo mogelijk te exploitatie van Zijpe tot Rozendaal en Breda in edn hand zijn. In de zitting der Tweede Kamer van gister kwam allereerst in behandeling de suppletoire be- grooting van waterstaat voor 1897, strekkende om van de bell telefoon-Maatij. overtenemen de intercommunale telefoonlijnen en tot het toestaan van een krediet van 40,000, voor uitbreiding van bet intercommunaal telefoonnet. Nadat de heeren Tydeman en Bastert eenige bedenkingen hadden ontwikkeld o. a. over de hooge waarborgiom, welke de Staat voor aansluiting eischt, waardoor die aansluiting voor vele gemeenten onmogelijk zal zijn en voorts over de eischen, waaronder vergunning wordt verleend tot aansluiting aan plaatselijke telefoonnetten voor pereeelen die buiten den kring van 5 K. M. gelegen zijn, welke bezwaren door den Minister van Waterstaat werden bestreden, werd het ontwerp goedgekeurd. Eveneens werd na een korte discussie tus schen den heer Van Karnebeek en den Minister van Waterstaat goedgekeurd de toekenning van het renteloos voorschot tot een maximum van f 160000 voor den aanleg van een stoomtramweg JoureLemmer. kinderen mogen eeu voorbeeld daaraan nemen, liet het wakkere moedertje er op volgen. Nauwelijks had zij uitgesproken, of de deur ging open en de klerk Romer viel meer dan hij liep de^ kamer binnen. Zijn gezieht was vuurrood en hij hijgde alsof hij zich buiten adem geloopen had. Hij smeet zijnen hoed op tafel en greep met de hand naar de leuning van eenen stoel. Miju hemel, wat is er te doen Wat scheelt u is er een ongeluk gebeurd werd hem van alle zijden toegeroepen. Hij schudde het hoofd, een ongeluk? neen, neeu, een geluk, een groot geluk Ik ben komen aanhollen, om het u zoo gauw mogelijk te verteilen Een kolossaal geluk Maar wat dan toch Laat mij eerst wat tot adem komen smeekte Romer.... Een geluk, menschen wel, wie had het zoo kunnen denken Het lijkt waarachtig wel een drooin Eveline, gij zult het niet willen gelooven Wat zal ik niet willen gelooven? vroeg zij, nu weer heel kalm, ge lijkt wel een beetje te diep in het glas te hebben gezien. Dat zou geen wonder zijn, als het waar was Na zoo'n verrassing Meneer Becker, juffrouw Becker verbeeldt u eens het testament. Is het al geopend Zooeven. En wie zijn de erfgenamen Dat kan nog niemand weten. Maar ik weet het, ik Gij zijt de erfge namen gij Wat Wij Goedgekeurd werden voorts eenige conclusion van vcrslagen over regeerings-bescheiden. De Minister van waterstaat was bereid nader te laten onderzoeken of versterking der beinaling op het Noord-Zeekanaal noodig is, wat voor den heer Rutgers buiten twijfel staat, daar de capaciteit van het stoomgemaal geheel onvoldoende is. De heer Conrad acht nader onderzoek noodig naar den omvang der te nemen voorzieningen. De heer Bastert, wijst op de belangen der waterloozing en dringt aan op de keuze van onpar- tijdige deskundigeu in de commissie. De heer Lely bestrijdt de meening-Rutgers. Ten slotte is de conclusie zonder stemming goedgekeurd. Ook is aangenomen het wetsontwerp, regelende den rechtstoestand van het reserve-personeel der landmacht, na overneming der voorgestelde amende- menten door den Minister. Omtrent het bericht over het proefstation te Goes, dat de regeering zou willen verplaatsen, merkt de Goesche Courant op, dat er werkelijk vrrschil bestaat tusschen Minister Van Houten en de eigenaars van het gebouw, waarin het proef station thans gevestigd is. Intusschen duurt de huur van dit gebouw nog twee jaar en aangezien het rijk het niet zonder veel kosten in zijn vroegereri toesland kan terugbrengen wat eene voorwaarde van de huur is en eene nieuwe inrichting elders evenzeer groote kosten na zich sleepen zou, kan het de vraag zijn, wat ten slotte voor het rijk het voordeeligst en voor het publiek het meest gewenscht is. Bovendien, een ministerieel leven is, gelijk bekend, niet altijd lang van duur. Voorts kan het blad nog meldeu, dat van regeeringswege ook te Goes naar terreinen onder- zocht is. Evenals Ds. Notten de vorige week in de Ger. Kerk heeft Zondag Ds. Jonker in de Herv. Kerk van den kansel af den burgemeester van Haarlem kracht toegebeden tot handhaving van zijn besluit in //den strijd tegen deu mammon." De burgemeester was onder zijn gehoor. De afdeeling Haarlem der rNederl. Vereeniging tot bevording van Zondagsrust" schaartzich eveneens aan de zijde van den burgemeester. fn de eergisteren gehouden gemeenteraadszitting heeft de heer Sneltjes aan den raad voorgssteld een verzoek te richten tot den Minister van Bin- nenlandsche Zaken en van Justitie om zulke maat- regelen te willen nemen als strekken kunnen tot regelmatige toepassing der Zondagswet, en te voor- komen dat hetgeen in de eene gemeente openlijk Man zijt ge gek I Wat zijn dat voor praatjes Praatjes, praatjes ik zeg u, meneer Brunfisch heeft u tot zijne erfgenamen gemaakt tot zijne universeele erfgenamen Gekheid En een derde part moet op Eveline worden vastgezt. Waarvan een derde part Natuurlijk van het geheel. Het is alles voor u, ge zijt nu opeens rijke menschen geworden, net alsof ge den grooten prijs getrokken hadt en nog veel beter dan dat Hij viel op eenen stoel, stak zijne beenen uit en rukte aan zijnen das, alsof hij niet genoeg lucht kon krijgen. Het was in het kamertje opeens geheel stil geworden. Elk trachtte voor zichzelven het ongeloofelijke nieuws te verteren. Den vollen omgang er van overzag nog niemand. Indien Romer hun was komen verteilen dat Brun fisch hun vijfhonderd thaler had vermaakt, dan zouden zij daarmee heel blij zijn geweestmaar thans begrepen zij er eigenlijk niets van. Becker zat te kijken alsof hij het te Keulen had hooren donderen, vrouw Rosa haalde de schouders op en trok een gezieht, als iemand die verzoekt verschoond te blijven van eene ongepaste aardigheid de sergeant trommelde met de vingers op de tafel en Eveline nam haar werk weer op dat een paar minuten op haren schoot gerust had. Ze hebben u wat wijs gemaak, vriendliefsprak zij spottend. Wijs gemaakt Hep hij nijdig. Jawel, ik ben er ook net de man naar, om mij zoo iets maar wordt toegelaten, in de andere wordt tegengegaan. Met de stemmen van de heeren Klein, Win kler en De Lanoy tegen, werd tot dadelijke be handeling van dit voorstel besloten en werd het aangenomen ook. De burgemeester zelf voerde hierbij het woord niet. Aan een der telegraafkantoren te Amsterdam weigerde men dezer dagen, een muntbiljet in be- taling aan te nemen, dat doorgesleten en aaneen- geplakt was. Men vraagtgeschiedde dit krachtens ministe- rieelen last En, zoo ja, waaraan ontleent de Regeering het recht, het publiek te laten boeten voor hare fout voor haarpapieren geld onbruikbaar papier te bezigen? TER NEUZEN, 9 April 1897. Bij het heden gehouden examen voor onderwijzeres is o. a. geslaagd mej. J. Vooren te Ter Neuzen. Het totaal der aanslagen van het in de gisteren alhier gehouden raatszitting vastgestelde primitief kohier van den hoofdelijken omslag dezer gemeente voor het jaar 1897, beloopt 17,225,69, op 830 aangeslagenen. De hoogste aanslag is 500, de laagste f 2. Hoek, 8 April. Heden werd alhier door het bestuur der vereeniging ,/Doelmatige Zamenwer- king" aaubesteed de levering van 60,000 K.G. chilisalpeter. Hiervoor hadden ingeschreven de heeren P. J. van Aardenne te Dordrecht, voor 9,62 L. Snellemans en VJamings te Dinteloord, voor f 9,39 M. de Jonge te Hoek, voor 9,37 P. J. Scheele te Ter Neuzen, voor f 9,32 P. J. Versluijs te Ter Neuzen, voor 9,1972 en P. A. Adriaanssens-Goedhart te Walsoorden, voor 9,15. Aan den laagsten inschrij ver is de levering gegund. Koewacht. De jaarmarkt van verleden Woens- dag was druk bezocht. Er heerschte eene buitenge- Wone levendigheid. Aangevoerd waren 287 stuks hoornvee, 18 paarden, 49 varkens en 10 schapen. Ofschoon de Belgische grenzen voor den invoer van ons fokvee gesloten zijn, werden er toch ruim 100 stuks vee verkocht, doch er werden geen hooge prijzen besteed. De volgende prijzen werden toegekend voor het schoonste veulen P. v. Vliebergen te Stekenevoor het beste veulen geboren in 1896 1° prijs A. de Dekker te Moer- beke, 2e prijs C. Borm te Stekene; voor de schoonste koe D. van Laure te Zuiddorpevoor de beste kalfdragende vaars L. Poppe alhier; te laten wijsmaken Ik weet het van den griffier zelf, die het testament heeft hooren voor- lezen. Het zou kunnen zijn, dat meneer zaliger ons met een legaatje had bedacht, meende vrouw Becker. Neen neen, ge zijt de erfgenamen verzekerde de klerk met alien mogelijken nadruk. Ik zal toch wel het onderscheid weten tusschen erfgenamen en legataris. Geen legaat is u vermaakt geworden, maar ge zijt de erfgenamen van den overledene Daar kunt ge staat op makenHet heele ge- rechtshof weet er al van Vrouw Rosa schudde ongeloovig het hoofd. Zoo iets gebeurd er niet in de wereld, zeide zij. Haar zoon de sergeant daarentegen meende dat er toch wel iets van aan rnoest zijn. En waarom ook niet vroeg hij. Eigenlijk zou het ook niet meer dan behoorlijk zijn. Hij had immers niemand op de wereld, die hem nader stond dan wij, en die hem zooveel goeds heeft bewezen. Onzinverklaarde de oude. Ik ben immers maar zijn portier geweest Wel, hij was eeu zonderling, bracht de klerk in het midden en zulke zonderlingen hebben soms heel veruuftige en origineele invallen. De sergeant stond op, deed een paar stappen en wischte zich met zijn rooden zakdoek het voorhoofd af. Hij was warm geworden. Als het eens waar was, begon hij. Onzin herhaalde Becker. Ze konden mij even goed kunnen verteilen dat de koning mij tot baron verheven en tot zijnen opperstalmeester benoemd had. Ik geloof er geen woord van - (01114 Uit blad verschijnt .daandajc, Woeusiilag. en Vrijdasravond, uitsjeaooderd up Feestdageu, bij den niigever P. J. VAN DE IASDE te Ter Neuzen. Burgemeester en Wethouders van de gemeente TER NEUZEN gelet op bet besluit van heeren Gedeputeerde Staten van den 15den Juli 1844, n°. 1, (Provineiaal blad n°. 87), houdende mededeeling van 's Konings verlangen, dat de Ingezetenen aan de bepalingen der wet van den l,ten Maart 1815, (Staatsblad n°. 21), betrekkelijk de viering van Zon- en feestdagen, jaarlijks zullen worden herinnerdbrengen mitsdien den inboud van voormelde wet ter kennis van de Ingezetenen dezer gemeente, luidende als volgt Artikel 1. Dat op Zondagen, en op zoodanige Godsdienstige Feest dagen als door de Kerkgenootschappen van de Christelijke Gods- dienst dezer Landen algetneen erkend en gevierd worden, niet alleen geene beroepsbezigbeden znllen mogen verricht worden welke de Godsdienst zoude kunnen aloren, maar dat in het algemeen geene openbare arbeid zal mogen plaats hebben, dan ingeval van noodzakelijkbeid, als wanneer de plaatselijke Regeering daartoe schriftelijke toestemming zal geven." Art. 2. Dat op deze dagen, met uitzondering van geringe eetwaren, geene koopwaren hoegenaamd op marklen, straten of open- bare plaatsen zullen mogen worden uitgestald of verkocht, en dat Kooplieden en Winkeliers hunne waren niet zullen mogen uitstallen noch met opene deuren verkoopen. Art. 3. Dat, gedurende den tijd voor openbare Godsdienst-oefening bestemd, de deuren der herbergen en andere plaatsen, alwaar drank verkocbt wordt, voor zoo vcrre dezelve binnen den besloten kring der gebouwen liggende zijn, zullen gesloten zijn, en dat ook, gedurende dienzelfden tijd, geenerhande spelen, hetzij kolven, balslaan of dergelijke mogen plaats bebben." Art. 4. Dat geene openbare vermakelijkheden, zooals Sehouw- burgen, publieke Danspartijen, Concerten en Harddraverijen, op de Zondagen en algemeene Feestdagen zullen gedoogd wordenzullende bet aan de plaatselijke Besturen worden vrijgelaten hieromtrent eene uitzondering toe te staan, mits niet dan na het volkomen eindigen van alle Godsdienst- oefeningen." Art. 5. »Dat de plaatselijke Politie zorg zal dragen, ten einde alle hinderlijke bewegingen en gerncht in de nabijheid der ge bouwen, tot de openbare Eeredienst bestemd, en in het alge meen alles wat dezelve zoude kunnen hinderlijk zijn, voor te komen of te (loen ophouden." Art. 6. Dat de overtredingen tegen de bepalingen van dit beslnit naar gelang van per-onen en omstandigheden, zullen gestraft worden met eene boete van niet hooger dan vijf en twintig guldenof met eene gevangenis van niet langer dan drie dagen, voor de overtreders die buiten staat mogten zijn deze boete te betalen." Art. 7. Dat bij eene tweede overtreding de boete of straf zal verdubbeld worden, en wijders alle de te koop gelegde of uitge- stalde goederen verbeurd verklaard, en de herbergen of andere pnblieke plaatsen, voor een maand gesloten. En dat door deze algemeene verordeningen alle daarmede niet overeenkomstige Provinciale of plaatselijke Reglementen en inrigtingen zullen worden gehouden voor vervallen. -LlH-i-1!WjW Burgemeester en Wethouders de aandacht der Ingozetenen op de voorscbreveu bepalingen vestigende, noodigen hen tevens uit, om door eene stipte inachtneming derzelve, tot de nuttige en wijze bedoelingen er van inede te werken. Gedaan te Ter Neuzen, den 9 April 1897. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. A. VAN BOVEN. De Secretaris, J. D1ELEMAN.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 1