Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. AANIESTEBINt Hoofd der school No. 3435. Zaterdag 20 Maart 1897, 37e Jaargarig. aanbestcden: (iemengde berichten. Hoogwatergetij te Ter Neuzen. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postYoor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Yoor Amerika f 1,32J. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slecbts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Bij tleze courant behoort een bijvoegsel. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN zullen op Dinsdag 30 dezer, des namiddags 4 uren, in het gemeenteraadhuis, in het openbaar, bij enkele inschrijving Het vervangen van eene grind- baan op de Molen- en Koedijken door eene KEIBESTRATING, met het maken van een zomerweg en verder bijkomende werken. Het bestek ligt ter lezing op de gemeente- secretarie en is aldaar, van af 17 dezer, verkrijgbaar, tegen 50 cents per stuk. Aanwijzing zal geschieden op Dinsdag 23 dezer, 's namiddags 2 uur. Ter Neuzen, 12 Maart 1897. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van WESTDORPE roepen sollicitanten op naar de betrekking van (dag- en herhalingsschool). Jaarwedde f 1000 en vrije woning, behoudens goedkeuring. Het onderwijs omvat da vakken ak en I. Stukken franco in te zenden aan den Burgemeester voor 27 Maart e. k. De getuigschriften, bedoeld bij art. 27 der wet, moeten over 2 voile jaren aansluiten, minstens tot 1 Maart 1897. Burgemeester en Wethouders van Westdorpe. C. VAN WAES, Burgemeester. M. KIEBOOM, Secretaris. De ,/Uaagsche Kroniek" schrijver der N. Gron. Ct. schrijft Te midden van al de genoegens, die Koningin Wilhelmina in den laatsten tijd smaakt, wordt door haar uitnemende moeder toch niet verzuimd haar ook andere plichten, van ernstiger aard, te doen waarnemen. En zoo is onze jonge vorstin deze week voor het eerst, alleen zonder de Regentes n.l. aan het stedelijk ziekenhuis afge- stapt, oin een bezoek te brengen aan de daar ver- pleegde jeugdige patienten. Met al de kinderen sprak zij voor zoover de kleinen er toe in staat waren en alien gaf zij een geschenk, een prentenboek, een pop, of iets dergelij-ks. Ook aan de reconvalescentenzaal der volwassenen bracht de Koningin een bezoek, belangstellend aan de her- stellenden vrageud hoe zij 't maakten en bij het heengaan alien verder een spoedig herstel" toe- wenschend. Ik verwaeht dat de Koningin nu, evenals de Regentes dat gewoon is elk jaar te doen, ook eerlang andere inrichtingen voor zieken- verpleging, gestichten voor weezen en oude lieden en dergelijke liefdadige instellingen zal gaan be- zoekendit ligt geheel in de richting van haar moeder, die de leer schijnt toegedaan, dat de Koningin, nu zij den leeftijd heeft bereikt om de genietingen der hofstad te deelen, ook't oog moet open houden voor de nooden en't lijden der armen en hulpbehoevenden. Het debat over het ontwerp tot regeling van de gemeente-financien is gisteren in de Tweede Kamer voortgezet. De heer Bahlman, zijne rede van Woensdag vervolgende, betoogt, dat de nieuwe regeling van het plaatselijk belastingstelsel hem slecbts matig bevredigd. De lioofdfout is, dat het Rijk op alles beslag heeft gelegd. Hij zou wenschen verlaging van de belasting op ongebouwde eigendommen voor het Rijk en vermeerdering voor de gemeenten. Hij vreest, dat de maatregel thans niet zal baten als de uitkeering niet grooter wordt. De heer Van Dedem is ook onbevredigd, daar elke waarborg ontbreekt dat de gemeenten op den duur zullen gebaat zijn. Hij verlangt hoogere uitkeering. De heer Heemskerk acht het stelsel van uitkee ring aan gemeenten door het Rijk het minst gelukkig. Hij zou wenschen te gaan in de richting van gemeentelijke autonomic. Door dit ontwerp wordt de oppositie tegen het nieuwe personeel gerechtvaardigd. Het baat slechts de helft van het getal gemeenten. De heffing van iukomsten- belasting door gemeenten diende anders geregeld te zijn. De Minister van financien verdedigde het ontwerp. Men kan niet alien bevredigen, aan aller opge- wekte verwachtingen voldoen. De taak der Regee- ring was het beginsel der uitkeeringen van 1885 beter te regelen en eene formule te vinden welke beter dan tegenwoordig aan de eischen voldoet. De Minister betoogt dat de uitwerking volkomen goed is, en wel degelijk op juiste beginselen berust, al zijn die niet tot de uiterste consequentien door- gevoerd, wat eer een voordeel is. Gemiddelden moest de Regeering bij berekeningen aannemen omdat zij geen juiste cijfers kende. Opheffing van de verdeeling der gemeenten in categorien is wel een stelsel, dat billijkheid voorop- stelt. Men klaagt over vele gemeenten, die niets zullen krijgen, maar daaronder zijn velen, die niet of zeer weinig plaatselijke belastingen heffen. Het ontwerp moet rekeniug houden met bestaande toestanden en kan niet gebaseerd zijn op een onbekende toekomst. Tegen het ontwerp tot verbinding van de Zeeuwsche eilanden met den vasten wal door rentelooze voorschotten aan de Rotterdamsche Tramwegmaatschappij en het maken van Rijks- havens, werden in de Tweede Kamer eenige bedenkingen ingebracht door de heeren Hennequin en Van Gijn. Bij de Regeering is gisteren telegrafisch het volgende bericht ingekomen„Eergisteren uit Segli den rijand, aan een verlaten benting te Kotta Baroe werkende, verdreven. De kapitein S. A. Drijber niet gevaarlijk gewond. De vijand had twee dooden." Een der laatste brieven zoo niet de laatste van den zoo plotseling aan zijn nuttigen werkkring ontrukten staatsman Jhr. Beelaerts van Blokland werd, naar het N. v. d. D. mededeelt, op diens sterfdag ontvangen door een hoofdonder- wijzer op een dorp in Gelderland. Weinige uren later ontving deze een telegram, meldende, dat de heer Beelaerts hem Maandag niet in audientie kon ontvangen, ,/wegens een hevige ongesteldheid." De thans overledene had dus tijdens dien hevigen ziekte-aanval gedacht aan zijne werkzaamheden in betrekking tot andereu, en zijne wellicht laatste daad was eene daad van humaniteit. Bij kon. besluit is benoemd tot substituut- officier van justitie bij de arrondissements-rechtbauk te Middelburg Mr. J. K. H. Turk, thans ambtenaar van het O. M. bij de kantongerechten in het arrondissement Almeloo, ter standplaats Almeloo. TER NEUZEN, 19 Maart 1897. Verschillende geruchten zijn thans in omloop, als zou op het R. C. kerkhof te Axel, een ergerlijk feit hebben plaats gehad. Door een viertal knapen zou, altijd volgeus die geruchten, een sedert eeu paar weken begraven kiuderlijkje zijn opgegraven, waarna het kistje zou zijn geopend, het lijkje er uitgehaald, dit met stokken geslagen en over het kerkhof gesleurd zijn. Verder werden zooals dat gewoonlijk het geval is steeds meer en meer zaken hieraan vastgekuoopt. Volledige grafschennis dus en naar we meenden belangrijk genoeg om hier- omtrent le informeeren. We wendden oris tot bevoegde en welingelichte zijde en vernamen nu dat de feiten schromelijk overdreven zijn cif zich als volgt heeft toege dragen Dinsdag kwam, door dat de betrokken knapen het zelf verteld hadden, aan de politie te Axel ter oore, dat er iets met een kinderlijkje had plaats gehad. Bij het terstond daarop door den brigadier der marechaussee ingesteld onderzoek is uit de bekentenisseu der knapen de oudste is 14 jaren gebleken dat A. A. v. d. B., in tegenwoordigheid van nog 3 andere jongens, het in de groeve staande kistje heeft opengemaakt door de schroeven los te draaien. Daarna heeft hij het deksel een weinig opgelicht, zoo dat zij het lijkje konden zien liggen, en het toen weer ge- sloten. De schroeven kon hij er echter niet meer in krijgen en heeft die daarom naast de kist gelegd. Het kistje was door Alfred (de doodgraver) in de groeve geplaatst vdor dat de familie in de kerk was gegaan (het aanvullen zou geschieden na afloop der godsdienstoefening) en het vermelde vond plaats gedurende den tijd dat de familiebetrekkingen in de kerk waren. De jongens hebben verklaard dat alleen nieuws- gierigheid hen tot deze brutale handelwijze heeft gedreven. De zaak is nog bij de politie in onderzoek. Aan den heer D. W. Ccninck Westenberg is op zijn verzoek eervol ontslag verleend uit zijne betrekking van notaris te Sas van Gent. Bij kon. besluit is herbenoemd tot kanton- rechter-plaatsvervanger in het kanton Oostburg, de heer W. C. de Smidt. Met ingang van 22 dezer is bij de administratie der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen, verplaatst de commies der 3de klasse I. P. op't Hof van St. Jansteen naar Rotterdam (tijd.) en met ingang van 1 April a. s. de commies der 3d" klasse K. Spijkerman van Hulst naar Broekheurne. Door den heer Wittouck, suikerfabrikant, worden dezen zomer in de navolgende gemeenten proefvelden aangelegd Axel, Hontenisse, Ter Neuzen, Schoondijke, Wolfaartsdijk, Krabbendijke, Ossendrecht, Tholen, Zevenbergen, Stad aan 't Haringvliet. en Goudswaard. Deze proefvelden beslaan eene oppervlakte van 1 H.A. zonder de paden en worden verdeeld in 5 kavels, die elk uit 2 deelen bestaan, terwijl elk deel weer in 10 gelijke vakken is verdeeld van 10 M. in het vierkant. Elke kavel wordt verschillend bemest en in het eene deel van een kavel op afstanden van 45 bij 20 c. M. en in het andere van 30 bij 30 c. M. gezaaid. Tien soorten van beetenzaad worden voor de proef genomen. Behalve de opbrengst in K.G. en procenten suikergehalte, wordt ook nagegaan de invloed van ontbladeren. Tot opzichter over genoemde proefvelden is aan- gesteld de beer J. Zuijdweg te Wolfaartsdijk. Woensdagmorgen ontstond er brand in de boerderij, bewoond door de wed. Burm onder 't gehucht ,/Dullaert," gemeente Hontenisse. In korten tijd lagen huis, schuur en stallen in de asch. Bij gebrek aan bluschmiddelen in dit af- gelegen oord, bleef niets door de vlammen ge- spaard. Van 't vee werden drie runderen en een varkeu een prooi der vlammen. Het hofsteedje is eigendom van den heer L. van Waesberghe te Hulst. Alles was verzekerd. Oorzaak onbekend. Axel. De commissie, die zicb in deze gemeente heeft gevormd voor het Nationaal Huldeblijk aan H. M. de Koningin-Weduwe, Regentes, bestaat uit de volgende leden D. J. Oggel, burgemeester, voorzitterJ. A. van Vessem, gemeente-secretaris, secretaris Dr. B. Trouw, gemeente-geneesheer, penningmeesterL. Boogaert, prov. veeartsF. Dieleman, drukker Ph. J. van Dixhoorn, landbouwer; Jac. Dregmans, agent in assurantien; Herm. de Feijter, landbouwer; W. P. C. van Heuven, rijks-ontvanger H. Hoebe, schilderL. Janson van Rosendaal, landbouwer P. J. Kruijsse, drukkerC. P. Minjon, onderwijzer aan de o. 1. school P. de Putter, landbouwer A. de Ruijter, koopmanB. van Ruijven, hoofd der o. 1. schoolP. van Vliet, hoofd der bijzondere school; L. Waelput, herbergierJ. Wieland, winkelierT. L. van Wiemeersch, koopman, en M. Wolfert, landbouwer. Philippine. Woensdagavond omstreeks 9 ure rukte alhier de brandweer uit naar de hoeve van den voerman N. Duinolejn, alwaar het wagenhuis in lichte laai stond. Door den hevigen westenwind was weldra alles een prooi der vlammen, alleen eene boerenkar werd nog bijtijds aan het vernielende vuur onttrokken. De schade is voor de behoeftige menschen nog al aanzienlijk. Alles was tegen brandschade verzekerd. De oorzaak onbekend. RECHTSZAKEN Arrondissements-rechtbank te Middelburg. De rechtbank heeft in haie zitting van 19 Maart de volgende vonnissen uitgesproken A. V., oud 29 j., landbouwer te Westdorpe, is wegens mishandeling veroordeeld tot f 10 boete of 10 dagen hechtenis. In zake J. M. B., oud 44 j., weduwe J. J. A., winkelierster te Hulst, geappelleerde van een vonnis van het kantongerecht aldaar, waarbij zij ter zake van uitoefening van een beroep, waartoe zij niet be- voegd is, ten deele werd vrijgesproken en te dier zake het Openbaar Ministerie ten deele niet ont- vankelijk werd verklaard, is het vonnis des eersten rechters bevestigd. Van de voorgenomen verbouwing van hetkerk- gebouw der Ned. Herv. gemeente te Bruinisse zal om financieele redenen voor eerst wel niets komen. De door den rijks-architect A. Mulder te's Graven- hage dezer dagen gemaakte teekeningen van het kerkgebouw, zullen in het rijks-archief geplaatst worden. Te Nijmegen is uit Amsterdam gevankelijk overgebracht een Belg, zekere Ernest van Camp, oud 29 jaren, reiziger van beroep, die verdacht wordt van valschheid in geschriften en die leefde met de vrouw, die Dinsdag te Nijmegen werd betrapt op t vertoouen van een valsch accept van f 1000 aan de Nijmeegsche Bank. Beide personen zullen ter beschikking van de justitie te Arnhem gesteld worden. Sedert Maandagmorgen baart te Brussel de verdwijning van de echtgenoote van een koopman uit de Jourdanstraat groot opzien. Zij was Zondag- avond met een paar vriendinnen naar het groote hal in den Muut-schouwburg gegaan en heeft zich daar tot 5 a 6 uur in den morgen zeer vermaakt. Sedert is zij verdwenen. Men vermoedt een mis- daad, daar zij voor ten minste 5000 francs aan juweelen droeg en bovendien een ruim voorziene gondbeurs bij zich had. In de meeste rivieren van Canada leefteen vischje, dat bijzonder rijk is aan vet en bedekt is met een olieachtige, vettige stof. Daardoor wil het, gedroogd, zeer gemakkelijk branden en de bewoners van die streek gebruiken het dan ook veelvuldig als kaars. Het wordt met den kop in een kandelaar of in een hoop zand gezet, en den staart steekt men aan. De visch brandt dan langzaam af. Vele huizen in Canada langs sommige rivieren worden op deze wijze verlicht. AANBESTEDING Op Vrijdag 2 April 1897, des voormiddags te elf uur, in het Hotel der Nederlanden bij mej. de wed. Susijn te Ter Neuzen, van Het eenjarig onderhoud van de werken en gebouwen enz. te Ter Neuzen en te Ellewoutsdijk en van de zeeweringen te Ter Neuzen, onder beheer de genie te Bergen op Zoom. (Raming f 3600.) DAGEN. Voorm. Nam. Zaterdag 20 Maart. 2.39 2.57 Zondag 21 n 3.16 3.35 Maandag 22 n 3.54 4.14 Dinsdag 23 u 4.35 4.57 W oensdag 24 u 5.19 5.45 Donderdag 25 u 6.12 6.44 Vrijdag 26 7.22 8.9 TER SEHZESSCHE COVRA l>it bind verschijnt iTlunnduif-t Woeusdag- en Vrijdacavoad, uitgezonderd op Feestdagen, bij den uitgever I". J. VAI DE IASDE te Ter .teuzen V

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 1