Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. I No. 3434. Donderdag 18 Maart 1897. 37e Jaargang. TWEE VIJAHDEH. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postYoor Nederland f 1,10. Yoor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32 j. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slecbts t w e e m a a 1 berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. folitieli Overzicht. Het interpellatie-debat in de Fransche Kamer leverde de geruststellende verzekering op, dat de mogendhedeu het over Kreta nog eens zijn, en in het Britsche Hoogerhuis deelde lord Salisbury mee, dat de mogendheden een eensluidend ant woord zullen geven op Griekenlands notadat antwoord is echter nog niet gegeven. In het Lagerhuis verklaarde Curzon, dat weldra een proclamatie zal worden uitgevaardigd omtrent het verleenen van autonomie aan Kreta. Uit Athene wordt echter getelegrafeerd, dat de minister van Buitenlandsche zaken aan de Kamer de nota der mogendheden, als antwoord op die van Griekenland, overlegde. (Dit klopt niet met de mededeeling uit Londenmaar men raakt ook met al die antwoorden en wederantwoorden in de war). De minister beloofde, het mondelinge ant woord van Griekenland later aan de Kamer mede te deelen. Veel wijzer wordt men door deze berichten nog niet. Op Kreta blijft men elkaar bevechten. Kissamo Castelli moet door de insurgenten platgeschoten zijn, maar de citadel bij die plaats hield zich staande. Te Kandia heerscht volslagen anarchie de stad wordt geheel uitgeplunderd. De Christenen hebben te Sitia 960 Mohame- danen vermoord. Het schijnt verder zeker, dat een SOtal mannen, vrouwen en kinderen in het dorp Daphnes zijn vermoord. De Mohamedanen beweren, dat de Christenen hunne uitroeiing in het gansche eiland ten doel hebben. Bij eene exercitie is op het Russische pantser- schip //Sissowelski" een kanon aan de achterzijde gesprongen. Dientengevolge werden 30 manschappen gedood of gewond. Een Italiaansch socialist, Dr. Barbato, die naar Athene vertrok, beweert, dat de Grieksche regee- ring de heele wereld wat voor den gek houdt de agitatie wordt kunstmatig levendig gehouden, maar niemand denkt aan oorlog. Uit Pretoria komt bericlit, dat het overlijden van den gezant Beelaerts van Blokland daar groote droefheid heeft gewekt, en met weemoedige dank- baarheid gedenkt de pers de trouwe diensten, door den overledene gedurende tal van jaren aan de Transvaal bewezen. Cecil Rhodes, die verleden Dinsdag uit Londen naar Parijs vertrokken is, zal na eene reis in Spanje en in Nederland omstreeks het einde dezer maand naar Louden terugkeeren. Wanneer de B'EUILLETON Roman van B. CORONY. 28) Eenige minuten stond hij nog besluiteloos toen vroeg hij op zijn gewonen barschen toon ,/Waar is zij 7/In de groote kamer. Gaat gij naar haar toe?" ,/Ja Aan de deur keerde hij terug en riep: vNeen, liever nietWie weet ik zou haar misschien maar weer ruw aanpakken." //Hans, Hans, valt het je zoo zwaar vriendelijk jegens haar te zijn. Was zij niet het liefste, dat gij hadt, je vreugde, waar je trotsch op was Als kind is ze je tegemoet geloopen en heeft je de armpjes om den hals geslagen, als anders niemand in je nabijheid durfde te komen. En wanneer gij 's avonds terugkwaamt van het land, hebt gij haar gekust en aan je hart gedrukt. Is dit alles je dan vergeten z/Neen en juist omdat ik haar verafgood heb, en omdat zij mij het hoogste op de wereld was, daarom kan ik het niet verdragen, twijfel in haar oogen te lezen. Dat maakt mij razend. Gij weet niet wat het zeggen wil, eerloos te zijn voor zijn kind. Deze gedachte houdt mij uit den slaap, zoodat ik des nachts uren lang voor mij uit staar, het koude zweet mij op het voorhoofd voel parelen, omdat vertwijfeling in mij woedt het is waar, dat het anders worden moet. Naast mij komen zulke wezens als Hildegard om. Ik wil niet meer taan tusschen haar en Camory. Zeg haar dat enquete-commissie van het parlement dan verder zijne tegenwoordigheid kan missen, zal hij naar Afrika teruggaau, om zijn zetel in het Kaapsche parlement weder in te nemen. Naar de Cape Times bericht, zal dr. Jameson na zijn herstel naar Zuid-Afrika terugkeeren om de opdracht van Rhodes tot het leggen van de telegraaflijn naar het Tanganyikameer uit te voeren. Jameson's vrienden koesteren de hoop, dat hij beter zal varen bij het spannen van telegraafdraden dan bij het doorsnijden daarvan. Het huis van vertegenwoordigers der Noord- Amerikaansche Unie herkoos den heer Reed als voorzitter. De commissie voor de ,/wegen en middelen" legde haar rapport over betreffende de tarief-wet. President Mac Kinley vaardigde de boodschap uit, waarbij het Congres tot eene buitengewone zitting wordt bijeengeroepen. Met cijfers toont hij daarin aan, dat onder de administratie der Repu- blikeinsche partij de inkomsten de uitgaven steeds hebben overtroffen, terwijl het onder de democraten juist omgekeerd is geweest. De President stelt zich voor te zorgen voor ruime inkomsten, niet alleen voor de gewone uitgaven, maar ook tot het verleenen van ruime pensioenen, intrest-betaling en afdoening van schuld. Gebiedend evenwel eischt in de eerste plaats het tarief herziening, want daardoor moeten de ruime inkomsten toevloeien, en de President beveelt derhalve het Congres met den meesten ernst aan in de allereerste plaats zijn zorg te wijden aan het tot stand breugen der hierop betrekking heb- bende wet, voor tot eenige andere werkzaamheid wordt overgegaan. De Times-correspondent te New-York heeft een langdurig onderhoud met Mac Kinley gehad. De President sprak den wensch uit, dat het arbitrage- verdrag met Engeland onveranderd, door den Senaat zal worden bekrachtigd. In de zitting der Tweede Kamer van gisteren werd door den voorzitter, door den Minister van Buitenlandsche zaken en door den heer Van Bylandt (Apeldoorn) hulde gebracht aan de nagedachtenis van den heer Beelaerts van Blokland. Besloten werd de zitting van heden eerst te 2 uur aan te vangen, ten einde de leden in de gelegenheid te stellen de begrafenis bij te wonen. Besloten werd tot het verleenen van subsidie dadelijk Zij zal niet langer wachten. De ,/Edel- hof" is geen gevangenis en geen klooster, waarin men met geweld gehouden wordt." z/Dat klinkt al weer bitter." ,/Ziet ge, daar is het alweerik ben en blijf nu eenmaal de lompe boer, die slechts kan brom- menhet beste is, dat men mij maar uit den weg ruirnt." Hat zou nutteloos zijn hem tot andere gedachten te brengende oude vrouw wist dat en zocht daarom haar kleindochter op. Toen zij de woon- kamer binnentrad, was het haar wee te moede. Hildegard leunde in den armstoel, waarin de over ledene zoo gaarne uitrustt.e, en sluimerde, het hoofd een weinig ter zijde gebogen. Een bouquet sneeuwklokjes stond op de tafel en de kleine bloemen zagen er nauwelijks witter uit, dan de wangen en de gevouwen handen van het meisje. Zacht naderde haar de grootmoeder en streek met haar verharde hand zoo voorzichtig over het lichtbruine haar, als wilde zij een vlinder het stof van de vleugels vegen. Hildegard sloeg de oogen op. Zij scheen verward en beschaamd door de altijd werkzame grootmoeder verrast te worden, doch deze zag haar zoo eigenaardig, zoo innig aan en zei Wat, schrikt ge voor mij Ik ben gekomen om je te bevrijden van het heimelijk knagende wee, dat gij reeds lang in u draagt, opdat de rozen weer op je wangen beginnen te bloeien. Heb goeden moed Ditmaal is het geluk met mij binnengetreden". //Het geluk Vader men heeft ontdekt Hij is gerechtvaardigd O, wanneer dat zoo ware z/Neen, neeuDeze hoop zal, wanneer God voor de verbinding der Zeeuwsche eilanden met den vasten wal door tramwegen. Uit Batavia werd eergisteren aan de N. R. Ct. geseind Luitenant-kolonel Yan Heutsz is met 800 man ▼an Indrapoeri uit tegen den yijand opgetrokken. De vijand werd verdreven. Zes minderen werden gewond. De Minister van binnenlandsche zaken heeft den commissarissen der Koningin verzocht hem jaarlijks te doen toekomen eene opgaaf van het getal kiezers in elke gemeente voor de Tweede Kamer, de Prov. Staten en den Gemeenteraad volgens een door hem bijgevoegden modelstaat. Deze staat bevat niet minder dan 33 kolommen en doet zien, dat er alleen voor de Tweede Kamer veertien soort kiezers zijn. Door leden der begrafenis-maatschappij //Uit Voorzorg" te Middelburg, werden in de Maandag- avond gehouden vergadering tot hoofd-commis- sarissen dier Maatschappij benoemd de heeren J. Fak Brouwer Mz. en J. Borsius, beiden oud- commissarissen, en de heer Mr. F. N. van der Bilt, in plaats van den heer Mr. W. A. van Hoek, die den wensch te kennen gegeven had om niet meer in aanmerking te komen. De equipage van het stoomschip //Utrecht" bestond, met kapitein Pekelaar (gehuwd) en 2 jongens, uit 36 personen. Uit Rotterdam waren afkomstig A. van Zanten, l3te officier (gehuwd)D. Da- tema, 3de officier; G. S. Hubener, 4de officier; J. van Ameijden, bootsman (gehuwd)P. Moeken, timmerman (gehuwd); J. Roeterdink, kok (ge huwd); T. Wesselman, koksmaatD. van Kreve- leu, hofmeester (gehuwd)J. van Zij], bediende A. Hulscher, lampenist (gehuwd)W. Toren (gehuwd), G. Hartingveld, C. Adriaanse (gehuwd), J. v. d. Horst, H. Ernst (gehuwd), matrozen H. B. Brand, lste machinist (gehuwd)J. P. Pons, 2de machinist (gehuwd)H. Weijermans, donkey- man J. Hofmaun, magazijnmeester (gehuwd); J. v. d. Vlies (gehuwd), P. H. v. d. Weijer (gehuwd), W. v. d. Boom, M. Peters (gehuwd), W. Gieben, stokersF. Bremer en D. H. de Groot, tremmers, Uit Schiermonnikoog kwam G. Grilk, 2de offi cier, (gehuwd). Voorts kwam uit Joure H. Booying, matroos uit Groningen E. Wolthuis, matroosuit Vlis- singen D. Jansen, lichtmatroos en W. Janssen, 3de machinist; uit Den HaagA. Woest, 4de het wil, nog wel eens in vefvulling komen, maar voorloopig is zulke vreugde ons nog niet vergund. Doch gij behoeft daaronder niet te lijdenu wacht een schoone toekomst". Teleurgesteld zonk zij weer in den stoel neer. Haar lippen openden zich tot een zucht. z/Ik meende een goede boodschap te kunnen verwachten", zei zij na een kort zwijgen. z/En gij hebt geen ongelijk. Gij zult weg van hier en het treurige raadsel vergeten". Met groote, verbaasde oogen zag het meisje haar aan en nu vertelde de grootmoeder wat er tusschen Rainer en Camory was voorgevallen. Hoe langer zij sprak, des te meer kleurden zich Hildegard's wangen, des te reiner vreugde straalde uit haar oogen. z/Hoe schoon is het toch zoo bemind te worden klonk het zacht, maar toch vol onbeschrijfelijke zaligheid van haar lippen. z/En nu, weg met alle sombere gedachten Zie niet meer terug, doch alleen vooruit. Een bruidje moet met vroolijke oogen in de toekomst zien. En grootmoeder kom, die heeft ook weer eens de handen vol, want haar hartediefje, dat zoofijn en zacht is als een prinsesje, moet ook als zoo- danig gekleed zijn. De linnenkast is vol, daar ontbreekt het niet aanlinnengoed genoeg voor eene vorstin. Alles behoort jou en aan elke draad hangen duizend zegenwenschen. Gemakkelijk zal het mij niet vallen, van je te scheiden mij niet en vader ook niet, doch ons vogeltje moet maar lustig lladderen." Zij bukte zich, als om iets op te rapen, doch in werkelijkheid om fluks een paar tranen af te wisschen. machinistuit Capelle a/d IJsel A. de Bruyn, stoker. De namen der jongens zijn in bovenstaande op gaaf niet begrepen. 22 van bovengenoemde personen zijn van het stoomschip ,/Gelderland" afkomstig. De lading van de /Utrecht" bestond uit balken, cement, kustmest, wijn, bier, jenever, provisie, mineraalwater, ijzer, ijzerwerk, olie, zwavelzuur, koolzuur, kurken, naaimachines, vloertegels, ma- chinerie, breeuwwerk, kleederen, spek, boter, aarde- werk, piano's, brugdeelen, trammateriaal, orgels. De 2de stuurman Tresson, de 2de machinist Erkens en kapitein P. de Goede, vormen het gelukkige drietal, dat vroeger, dienende op het gestrande stoomschip //Gelderland," niet overgeplaatst werd op de //Utrecht," doch te Rotterdam is achter- gebleren. De heer Tresson maakte om gezondheidsredenen de reis met de //Utrecht" niet mede, de heer Erkens wegens verandering van positie, terwijl de tegen woordigheid van kapitein De Goede nog te Rotter dam vereischt werd. Behalve een legaat van 6000 aan het katholiek armbestuur, is door wijlen mevr. A. I. M. Reigers te Terborg, gelegateerd aan het kerk- bestuur aldaar f 50,000 voor oprichting en instand- houding van een stichting, ten doel hebbende de verpleging van zieken zonder onderscheid van godsdienst of stand, zoowel in particuliere woningen als in een te bouwen gesticht. Pas is de grief, die de Rotterdamsche kleer- makers hadden tegen de firma Peek Cloppenburg, weggenomen, of er komen andere misstanden voor den dag. Zoo werd Maandagavond in een ver gadering der Kleermakersvereeniging aldaar ver- slag uitgebracht van de bijeenkomst, gehouden met de werklieden van de Rotterdamsche firma Andriessen Co. Een der werklieden van genoemde firma, in de vergadering aanwezig, deelde mee dat hij geiegeld 92 94 uren per week werkt en geen hooger loon kan halen dan 6,50 per week. \oorts werd door de commissie medegedeeld, dat de chef ran de firma Esders geweigerd had verder met de commissie te onderhandelen. Na de loonsverlaging door die firma van 40 cent per broek had hij het loon met slechts 2| cent per stuk verhoogd. Nog werd door een persoon ver- klaard dat hem voor het maken van een demisaison f 1,80 was uitbetaald. In het vooruitzicht werd gesteld een groote openbare vergadering, om het publiek met de ergerlijke toestanden in het vak in kennis te stellen. Hildegard had dit bemerkt en treurig glimlachend zei zij //Gij behoeft niet te weenen. Ik blijf bij u." z/Wat moet dat beteekenen vroeg de oude boer. //Denkt gij, dat ik, als gij eenmaal weg zijt, niets beter te doen heb, dan om je te zitten jammeren Ik zal wel wat anders te doen hebben, wees daarover maar niet bezorgd, zulk een zwaar- moedige ziel ben ik niet." z/Dat meen ik ook niet, maar toch blijf ik, omdat ik nooit Harald's vrouw kan worden." //Schei nu uitAan alles komt een einde, en aan mijn geduld ook. Zoo pas geloofde ik, dat gij zoudt juichen van vreugde, en nu z/Nu is het nog even licht en helder in mij, zooals het in lang lang niet geweest is. Het is mij zoo heerlijk te moede, alsof ik in den Hemel had gezien. Het bewustzijn, dat Harald bereid is alles om mijnentwille te trotseeren, maakt mij gelukkigdoch ik zou zijn liefde slecht beloonen wanneer ik niet den moed kon vinden ze af te wijzen." //Hildegard Dat moogt gij hem en ons niet aandoen Wat zijn dat voor dwaze gedach ten z/Laat mij begaan, grootmoeder, ik weet wat rechtvaardig is," antwoordde het meisje en zij zag nu weer even mat en bleek als anders. //Over zijn keuze zal niet gespot en geglimlacht worden. Toen ik de laatste maal naar de kerk ging, zag ik veel verbaasde blikken op mij gericht. Me- vrouw Yon Hohenfels greep, toen zij mij voorbij ging, haar japon vaster, opdat zij mij niet zou aanraken. Yerscheidenen bemerkten deze bewe- ging, menigeen gliralachte, anderen wendden zich NEIIMSCHE COHAN Kit blad verscliijnl "hhiiiIi»«-. Woeusdag. en Vrijdagavond) uitg-ezonderd op Feettda^en, bij den nitjfever I*. J. VAN HE IAIHE te Ter Ki

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 1