Algemeen Nienws- en Advertentiebiad voor Zeenwsch-Vlaanderen. No. 3433. Dinsdag 16 Maart 1897. fWEE V UAH DEE. 37e Jaar^ao^. Binnenland. o n ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Eranco per postYoor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32}. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs sleclits tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. JPolitieli Overzicht. 't Blijkt thans, dat er in de afgeloopen week heel wat geld is weggeworpen en heel wat onnoodige moeite besteed aan alarmeerende telegrammen omtrent dreigende blokkades, bombardementen enz. Er vertoonen zich thans verscheidene teekenen, die wijzen op een minnelijke oplossing. Er werd nl. op 10 dezer door den Griekschen gezant te Londen (en dus waarschijnlijk ook in de andere hoofdsteden) medegedeeld 1°. dat de Grieksche regeering, voorstellende dat de mogendheden aan de Grieksche troepen op Kreta het herstel der orde zouden opdragen, met genoegen zou zien, dat detachementen van de eskaders der mogendheden in die taak met de Grieksche troepen zouden samenwerken, indien de mogendheden tot deze maatregelen hun toestemming willen geven 2°. dat, indien het beginsel van een volksstemming van de Kretenzers aanvaard zou worden, Griekenland er zich niet tegen zou ver- zetten, dat Kreta onder de suzereiniteit van den sultan zou blijven, totdat die maatregel tot uit- voering zou zijn gekomen. Uit Parijs wordt geseiud Men zegt, dat de mogendheden, aangezien het antwoord van Grie kenland vervat is in een concilianten geest, bezig zijn met het opstellen van een nieuwe nota. De Koning van Griekenland schijnt, als men de berichten wilde gelooven, tegenwoordig den heelen dag reporters te woord te staan. Men vermeldt nu weer de volgende gedenkwaardige woorden van Z. M. Deze zou gezegd hebben, dat Europa zich thans zoo ongerust toonde, omdat gebleken is, dat Griekenland een krachtig element aan de Middellandsche Zee vormt. Onze kleine vloot is met huitengewone snelheid gemobiliseerd, wat van verschillende kanten jaloezie heeft opgewekt. Ik zelf heb mijn regeering den raad gegeven, de //Hydra" en de //Miaoulis" terug te roepenwant ik vreesde dat men het eerste het beste voorwendsel zou aangrijpen, om twee onzer mooiste schepen in de lucht te doen vliegen. Evenals te Petersburg is men te Weenen en te Berlijn alles behalve goed te spreken over Griekenland. Te Weenen is men ernstig ontstemd over koning George's toespeling op de naasting van Bosnie en de Herzegowina door Oostenrijk-IIongarije en in den breede wordt betoogd, dat dit geschiedde met voorafgegane goedkeuring van Europa en den sultan. Te Berlijn is men geducht op zijn paardje over de geweldplegingen tegen Duitschers te Athene en heftig wordt uitgevareu tegen ,/den kleinen FEU ILLKTON Roman van B. CORONY. 27) HOOEDSTUK XIV. Vrijgesproken, docli niet gerechtvaardigd. Dat beteekent minachtende blikken, diep kwetsende aanmerkingen, die meer geraden dan begrepen werden. Duizenderlei krenkingen, waartegen men zich even weinig kan beschermen als tegen den steek van een wesp. Twist met Rainer te beginnen durfde niemand, doch van alle zijden gaf men hem te verstaan, dat hij uitgestooten was en zijn ver- bittering wies daardoor van dag tot dag. Hij loerde letterlijk op elke gelegenheid om zijn woede bot te vieren, doch deze kwam niet, want ieder kende zijn grenzenlooze heftigheid te goed om deze te tarten. Hij geleek op iemand, die uit een gekkenhuis was ontsnapt. Herhaaldelijk sloeg hij zich met de vuist voor het voorhoofd, greep met beide handen in het haar, vloekte zacht, terwijl hij naar den Hemel opzag, als wilde hij dezen ver- antwoordelijk stellen voor het leed, dat hem had getrofl'en. Teuggelooze woede beheerschte hem. In het slot heerschte vreugdedaar sliep een erfgenaam van den adellijken titel in zijn vergulden wieg. Zoo zou dus het geslacht Von Hohenfels blijven voort- bestaan, terwijl de dood gluurde over den drempel van den //Edelhof." Want Hildegard verzwakte roofstaat." Heel veel plezier beleven de enthou- siasten te Parijs en te Londen waarlijk niet aan de door hen begunstigdenin Eransche bladen wordt het gewetenlooze optreden van den Griek schen admiraal Reineck scherp gelaakt, men ziet er den boozen toeleg van Griekenland in en waarschuwt tegen een plebisc-iet, dat tot meer dergelijke praktijken zou leiden. 't Heeft er op 't moment wel iets van alsof het blokkadeplan bij de mogendheden min of meer op den achtergrond is gedrongen door een voorstel tot onverwijlde inbezitneming van Kreta en in- voering van de autonomie, samengaande met de voorbereiding der terugtrekking van de Turksche legermacht. En de Grieksche troepen dan In antwoord op de interpellatie van Horansky verklaarde baron Banffy in het Hongaarsche Huis van afgevaardigden, dat, als men het Kretenzer conflict niet mederekent, zich in den Balkan geen enkel verschijnsel heeft voorgedaan, dat ongerustheid kan veroorzaken. Turkije is sterk genoeg om elke revolutionaire beweging te onderdrukken als derge lijke verschijnselen zich voordoen. Het collectief optreden der mogendheden en de verklaringen van alle regeerende staatslieden vormen een hande- ling, die geen aanleiding kan geven tot twijfel of misverstand. Het besluit der mogendheden beoogt het handhaven der integriteit van het Ottomaansche rijk en den status quo in den Balkan, en de eenparigheid van inzichten der kabinetten is de zekerste waarborg voor de vol- komen handhaving van den status quo en den vrede. De Minister voegde aan deze verklaring de verzekering toe, dat hij onbekend was met het bestaan eener confederatie op het Balkan-Schier- eiland, met het oog op de mogelijkheid van een Grieksch-Turkschen oorlog. Hij gelooft door de maatregelen, welke door de mogendheden genomen zijn, dat dezen vast besloten zijn elken oorlog oumogelijk te maken. Met innig leedwezen zal zoowel hier te lande, als ver daarbuiteu en wel in Transvaal de tijding worden vernomen van het plotseling overlijden van een Staatsman, die om zijn rechtschapenheid en wilskracht in hooge eere stond. In de kracht zijner jaren is Jhr. Mr. G. J. Z. Beelaerts van Blokland gisterenavond bezweken aan een ernstigen aanval van beroerte, die hem gisterenochtend op zijn laatsten tocht naar de kerk heeft getioffen. zichtbaar. Zij was niet ziek en zij klaagde niet, maar toch werd zij steeds stiller en bleeker. tlaar schoonheid had niets geledea, scheen thans nog zachter en bovenaardscher en wanneer de blauwe oogen droomend en weemoedig over het lentekleed der natuur staarden, scheuen zij een afscheidsgroet te spreken. z/Zij heeft verdriet," had de moeder hem ge zegd en de geneesheeren, die hij had geraadpleegd, verklaarden Haar gemoed is lijdende 1 Juist, dat was het 1 Het verdriet was niet te keeren. Als een langzaam gift sleepte het het meisje ten grave. Wanneer hij daaraan dacht; wanneer hij zich lier- innerde, hoe ook zijn vronw aan verdriet was ge- storven, werd het hem te eng op den //Edelhof." Dan werd hij naar buiten gedreven, naar het woud daar, tusschen kloven en rotsen, werd het hem lichter. Dikwijls wandelde hij naar de herberg z/De Kruik." Spoedig werd bekend, dat Rainer daar dikwijls te vindeu was, uren lang zittende in een dicht prieeel, het hoofd in de handen ge- leund en starende in zijn vol glas, zonder te drinken. Zijn kwaad geweten drijft hem in de eenzaamheid, zeiden dan de lieden. Ook heden richtte hij zijn schreden naar de kleine herberg. Onderweg ontmoette hij de oude Lize. Op zijn gezicht schrok zij en geen wonder, want er bliksemde een onheilspellend vuur in zijn oogen en zijn vingers omklemden zijn knoes- tigen wandelstok zoo vast, als zoude deze het volgende oogenblik op hare schouders neersuizen. Haastig greep de oude korf en doek en kroop tusschen het kreupelhout. Rainer liet een korten, verachtelijken lach hooren en riep //Wees niet bang 1 Ik zal jou niet aan- Gesproten uit een geslacht, dat aan Nederland vele diensten heeft bewezen, heeft de thans overleden Staatsman zijn naam hoog gehouden en in ver schillende betrekkingen zijn leven voor het gemeene welzijn besteed. Als raadsheer bij het departement van justitie in staatsbetrekking getreden, onder- scheidde hij zich door scherpzinnigheid, buitenge- wone tact en zijn groote juridische kennis. In 1883 trad hij het parlement binnen toen het hoofdkiesdistrict Tiel hem afvaardigde ter Tweede Kamer, waar hij zich aansloot bij de anti-revolutionnaire partij en weldra als een van haar woordvoerders werd bekend. Later na de periodieke aftreding werd hij ver- tegenwoordiger voor Delft, welken zetel hij tot zijn dood vervulde. Maar niet alleen als lid van dit staatslichaam heeft hij zich onderscheiden, doch hem viel ook de eer te beurt, ofschoon be- hoorende tot de jongeren, gedurende eenige jaren onder het ministerie-Mackay tot voorzitter van de Tweede Kamer te worden gekozen. In de Kamer getuigden zijne adviezen van zeer besliste politieke overtuiging, van groote rechtskennis en diep rechts- gevoel, dat hem in sommige omstandigheden een geheel afzonderlijk standpunt deed innemen. Als leider der debatten kenmerkte hij zich door zijn beslist optreden en energieke houding. Zooals bekend, vertegenwoordigde de heer Beelaerts van Blokland de Z.-A. Republiek bij de meeste Europeesche hoven. Bij de Vrijdagmiddag in de Tweede Kamer voortgezette behandelirig der herziening van de belastbare opbrengst der gebouwde eigendommen heeft de Minister bij art. 4 overgenomen een amendement van de commissie van rapporteurs om, indien vergelijking der huurwaarde onmogelijk is, 6 pet. van de verkoopwaarde als huurwaarde te beschouwen. Art. 16 (eed voor de leden der commissie) is na bestrijding van den heer Pijnappel aangenomen met 52 tegen 17 stem men. 't Geheele ontwerp is aangenomen met 68 tegen 1 stem. In de St. Ct. wordt ter kennis van belang- hebbenden gebracht, dat, in verband met in Belgie uit te voeren werken, het kanaal van Brugge naar Sluis, van 15 tot en met 30 April aanstaande zal worden afgelaten. De Minister van marine richtte onlangs aan de directie der Staatsspoorwegen het verzoek, het voorrecht van vervoer tegen verlaagd (militair) tarief ook toe te staan aan zeeofficieren in uniform, wanneer zij buiten dienst reizen. raken, evenmin als een giftige spin, ofschoon je verdiendet evenals deze plat getrapt te worden." z/Ei, ja, dat staat u heel goed een oude vrouw uit te schelden," schreeuwde Lize, die weer moed kreeg, nu zij bemerkte, dat hij geen plan had haar eenig leed te doen. //Ge knnt mij zeker niet ver- geven, dat ik u op de ladder heb zien staan? Ik had natuurlijk mijn weg moeten gaan en mij er verder niet over behoeven te bekommeren, niet waar Maar waarom Hebt ge medelijden met Tobias gehad Neen, van den //Edelhof" hebt gij hem gejaagd." //Omdat hij een nietswaardige knaap was". //Natuurlijk Wanneer zulk een arme kerel, die jaar uit jaar in als een paard werkt en niets verdient, eens een paar daalders neemt, dan moet hij dadelijk in het verderf worden gestort. Maar eerbaarder is het misschien bij nacht en ontijden zijn buurman het dak boven het hoofd in brand te steken." ffWijfknarsetande hij. De oude week verschrikt terugdaar bemerkte zij, dat een man tusschen het geboomte naderde en dit gaf haar weer moed. z/Ja, mag Tobias nog slecht zijn geweest," krijschte zij, *een brandstichter was hij niet en 't is thans geen eer meer, wanneer men op den //Edelhof" U't- en ingaat." Nauwelijks had zij het laatste woord gezegd, als Lize schreeuwend op de vlucht sloeg, want met opgeheven stok stormde Rainer op haar los. Voor hij echter een noodlottigen slag had kunneti si aan, greep een sterke hand de zijne vast. De opgewonden man wendde zich om en stiet, toen hij Camory herkende, een woesten vloek uit. Daarop is nu afwijzend beschikt. Gegeven het feit, dat 't aan de officieren der landmacht is toegestaan, komt ons deze weigering onbillijk voor. Maar overigens begrijpen wij haar zeer goed. Want vruchteloos vragen we ons af, welke toch de reden is om voor officieren dat faveur te bedingen. Dat men hen in een schouw- burg voor half geld toelaat, zooals in Duitschland vaak 't geval is, kan verklaard worden van een decoratief standpuntuniformen //kleeden" in een zaal tusschen't zwart. Maar in een spoortrein De officieren zijn toch geen minvermogenden, voor wie bovendien spoorwegmaatschappijen nog niet eens reductie toestaan. Eigenlijk begrijpen we dan ook niet, dat de z/militaire eer" zich niet tegen zulk een prijsver- laging verzet, in plaats van er om te vragen. Door den Minister van financien is bij sup- pletoire begrooting voor 1897 voorgesteld, woesten grond van de maalschap Kootwijk onder Apeldoorn en Barneveld voor den Staat aan te koopen en tot bosch te ontginnen, De maalschap is bereid te verkoopen 2064,66,50 hectaren stuifzand voor 7 de hectare en 622,27,70 hectaren heide voor 25 de hectare, samen 30,009,58. Het grootste deel, het stuifzand, is de ergste woestijn, die in ons land is te vinden, maar naar het oordeel van het bestuur der Ned. Heidemaat- schappij, geschikt voor bebossching, waartoe de voorbereiding niet meer zal kosten dan die van de heide. Verder zullen eenige boerderijen worden aangekocht voor boschbaas en vaste arbeiders. In 1897 zal voor een en ander zijn uit te geven 7000. Aan de Ned. Heidemaatschappij zal de leiding worden opgedragen van de voorgestelde ontginning te Kootwijk en zij zal tevens adviseur worden voor het technisch beheer der overige Staatsbosschen, tegen toekenning van eenige vergoeding. Ver- hooging der begrooting met 39,000 wordt voorgesteld. Volgens de Midd. Ct. zal de kruiser Zeeland, in aanbouw bij de koninklijke maatschappij ,/De Schelde," te Vlissingen, op Zaterdag 20 dezer, 's namiddags te 3 uren, te water worden geladen. De veehandel lijdt in Eriesland groot nadeel, nu tengevolge van het mond- en klauwzeer alles gesloten is, en het vee naar geen enkel land kan worden uitgevoerd. Geen enkel stuk vee wordt in den tegenwoordigen tijd meer afgeleverd. De stallen van den veehouder staan vol vee. Bij velen begint zoo allengs het hooi op te raken. z/Bcdaard 1 Een persoon als deze is niet waard, dat men zich om harentwille tot een overijlde daad laat meesleepen," sprak Harald. z/Wat heeft u hierheen gevoerd gromde Rainer, Op dezen weg pleegt men anders voor dergelijke ontmcetingen bewaard te zijn, een zeld- zaam toeval," z/Geen toeval. Ik wist, dat u steeds de herberg aan de Maria-bron opzocht, en hoopte u daar te ontmoeten." //Is u zooveel gelegen aan mijn gezelschap Ik erken het openlijk, dat ik liever alleen ben. Zonder uw tusschenkomst had ik die oude mis schien de hersenen verbrijzeld. Het is goed, dat gij dit belet hebt, doch nu is er zeker niets meer, dat ons dwingt samen te gaan en wij kunnen afscheid nemen." //Zou u mij een ouderhoud willen toestaan z/Welk doel zou dat hebben? Juist heden ben ik in een stemming, die elke goede gemeenschap uitsluit. Intusschen spreekSpreek zonder omwegen en ik zal u even kort en bondig ant woord en." z/Het zij zooMijn verzoek is in weinig woorden gezegd Geef mij Hildegard tot vrouw." Rainer zag hem plotseling aan. Een somber vuur schoot uit zijn diep liggende oogen. z/Neen," antwoordde hij barsch. #En waarom niet »Waarom daarover nog uit te weiden Het blijft bij mijn neen en daarmede genoeg z/Laat mij ten minste de redenen voor deze grove afwijking weten Uw antwoord is mij niet voldoenderiep Harald, wiens gekwetste trots weer opleefde. TER IEIIZE1VSCHE (01 RAIT. WH blad versoliijnl tl»amlai;-, Woenstlag. en %'rijilagravon«l, uit^ezoiitieril op iVestdngen, bij den uiltjever I*. J. VIS DK ISSDE te Ter Seuzrii.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 1