Algemeen Hieuws- en Advertentieblad voor Zeeowsch-Vlaanderen. No. 3430. Dinsdag U Maart lSVJi. 3ie Jaargarig. Dinsdag 9 Maart 1897. 37e Jaar Grassingen. BERENDMARING TWEE VIJ A S D E H. verpachten: Binnenland. ABONNEMEUT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,324. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slecbts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. Burgemeester en Wetbouders van TER NEUZEN zullen op Dinsdag, 9 dezer, 's namiddags 4 ure, op het gemeentehuis aldaar, in bet openbaar Het GRASGEWAS op het Ooste- lijk gedeelte van de algemeene begraafplaats. De voorwaarden liggen ter inzage op de gemeente- secretarie, Ter Nenzen, 2 Maart 1897. Burgemeester en Wetbouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. Folitiek Overzicht. Er heerscht eene koortsachtige wcrkzaaniheid in geheel Griekenland. Aanhoudend wordt er oorlogsmaterieel gezonden naar Thessalie. In alle haast worden de troepen aan de grens samenge- trokken. De stemming onder de bevolking is uiterst opgewonden. In geval ran dwangmaatregelen van de mogend- heden worden allerernstige gebeurtenissen aan de grens verwacht. De Grieksche vloot is in vier eskaders verdeeld, die kruisen in de Sporaden, in de golf van Arta, in de wateren van Kreta en bij Milo. De consuls van Oostenrijk, Rusland en Servie, te Ueskub vereenigd, telegrafeerden aan de ge- zanten van Konstantinopel, dat het noodig is, maatregelen te nemen voor de openbare veiligheid, omdat de houding van de Turksche troepen dreigend wordt. Vrijdagavond was door Brusselsche studenten FEUILLBTON Roman van B. CORONY //Gij spreekt met een bitterheid, die mij ver- baast." *Omdat ik een onweerstaanbaar verlangen koester, om ieder huickelaar bet masker af te rukken." z/Dat was 00k altijd mijn streven. Dat reine lieve kind miskent gij ten eenen male." z/Gij zult mij moeteu toestaan, dat ik bij mijn meening blijf. Zullen wij 00k geen bloemen naar *den Edelhof" sturen, opdat den terugkeerende een waardige ontvangst wordt bereid z/Ik verzoek u tlians ernstig, niet op dezen toon te vervolgen. Op zulk een harden proef moet gij mijn geduld niet stellen. Liet Rainer zich werke- lijk tot zulk een misdaad meeslepen, dan moet gij erkennen, dat de trek, dien hij mij speelde, ziju eigen boofd nog gevoeliger heeft getroffen. Hoe mij het verlies 00k trof tock ben ik noch in mijn aanzien geschaad, noch verarmd, ik blijf wie ik ben, een geacht en rijk man. Hij heeft eckter een brandmerk op zich gedrukt, dat hem maakt tot een gemeenen paria. En laten wij nu de zaak laten rustenOp de plaats van bet paviljoen zal spoedig een ander gebouw verrijzen en aan een nauwkeurige bewaking zal het niet ontbreken. Maak u daarover geen zorgen. Gij liebt ongelijk verwijten tot mij te riehten. Niets gaat mij meer ter harte dan uw welzijn en nooit eene Philhelleensche meeting georganiseerd. Ver- scheidene afgevaardigden woonden de vergadering bij. De vergaderzaal was vol. Eene motie, die sym- pathie voor Griekenland en verontwaardiging wegens de moorden uitdrukt, werd aangenomen. Bij het uitgaan vormden de studenten een optoclit, om een betooging te houden voor het Grieksche consulaat. Zij begaven zich vervolgens naar het Turksche consulaat, waar zij jouwdeu en floten en met steenen wierpen naar de vensters. Verscheidene ruiten werden gebroken. Tal van agenten van politie kwainen toesnellen en ver- strooide de menigte. Het aantal betoogers was omstreeks 300. De oud-kanselier des Duitschen rijks schijnt met den gang der zaken, wat Kreta betreft, weinig ingenomen, maar om geheel andere redeiien dan Keizer Wilhelm. In de door Von Bismarck geinspireerde ^Hamburger Nachrichten" wordt namelijk opgekomen tegen de wijze, waarop Duitsch- land tot dusver in het Kreta-vraagstuk op den voorgrond is getreden. //Duitschland moet in deze schouder aan sehouder staan met Rusland, maar zich niet op den voorgrond dringen en aan een fiasco blootstellen. Eene Duitsche politiek, welke vrij blijft van zucht naar machtsvertoon en van heerschzucht, heeft slechts eene taak den bloei en den vrede te bevorderen van bet Duitsche rijk." Onder Von Bismarck zou zonder twijfel door Duitschland nooit aan het internationaal bombar- dement zijn deelgenomen. De Italiaansche Minister-President Di Rudini heeft een manifest tot de kiezers gericht, waarin hij verklaart, waarom opnieuw een beroep op hen wordt gedaan, en de belangrijke zaken opsomt, die op eene oplossing wachten. Van de kolonie in Oost-Afrika sprekend, zegt Di Rudini, dat Italie er blijven moet, maar in zoodanige begrensdheid, dat er met een klein koloniaal leger orde is te houden. Het oorspron- kelijk verkregene zal worden gehandhaafd onder een burgerlijk, in plaats van een militair bestuur. De grens zal scherp worden afgebakend. Kassala b.v. zal worden teruggegeven, zoodra Egyptisch gezag in deze streken weer voldoende is hersteld. Het Italiaansche volk gaat Di Rudini voort dient derhalve uitspraak le doen tusschen eene militaire of eene handels-staatkunde, tusschen de raadgevingen der ervaring of een valscheu hoog- moed. Van de aangelegenheden in bet Oosten zegt Di Rudini, dat Italie al zijn krachten moet bewaren voor het oogenblik, waarop de vraagstukken, die ben ik gelukkiger, dan wanneer ik uw wenschen kan vervullen. Docb bij aangelegenheden zooals deze, volg ik mijn eigen wil als ricbtsnoer en tevergeefs zal men beproeven daarointrent invloed op mij uit te oefenen." Hij kuste baar op het voorhoofd en ging in zijn katner. Onder dit gesprek was Alexandra ongemerkt binnengekomen. Met toornigen blik wandde Constance zich om en bittere spot lag in baar woorden. Gij scheent weinig op ons gesprek te lettendoch bet is waar voor krenkingen, welke ik ontvang, bebt gij altijd een tijn gehoor. Daarom zal het u zeker hebben verheugd, dat de zaken zulk een keer hebben genomen." z/Ik verheug mij niet, doch ik zou u willen waarschuwen om uw haat tegen Hildegard niet al te duidelijk te toonen," antwoordde Alexandra lakoniek. z/Nog eens ik wil niets meer van dat meisje hooren stoof de jonge vrouw op. //Moet dan de gansche wereld over haar spreken z/En daar bet toch geschiedt, welke voorzorgen "zou ik moeten nemen? Waarom zou ik mijn gezindheid moeten verbergen z/Omdat gij u zelf zoudt kunnen verraden. Kalm bloed, lieve Constance, kalm bloed. Zie, men mag over Rainer denken, zooals men wil, docb niemand kan de arrne kleine verdenken, dat zij hem bij zijn nietswaardige daad heeft geliol- pen daarom moet uw Yerbittering uit een andere oorzaak ontstaan. Gisbert zag reeds verbaasd op. Hij verstaat het, scherpe gevolgtrekkingen te maken, en zou, wanneer bjj zich verschillende omstandig- grootte de de Europa bezig houden, zullen moeten beslist worden. Italie zal er toe medewerken om aan Kreta zelf- bestuur te verschaffen en alle conflict oorzaken, die den vrede kunnen in gevaar brengen, te ver- wijderen. Eene voorzichtige en vreedzame buiten- landsche staatkunde is aan Italie voorgeschreven, welks geldelijke toestand reeds bezig is, zonder nieuwe belastingen, te verbeteren, terwijl verwachtingen mogen gekoesterd worden uitkomsten der beoogde hervormingen administrate en bij het kiesstelsel. Het verhoor van Cecil Rhodes voor de Zuid- Afrikaansche commissie van onderzoek is Vrijdag afgeloopen. In deze laatste zitting was het Minister Cham berlain, die hem vragen stelde. Die vragen hadden blijkbaar de strekking om aan te toonen hoe al jaren lang de staatkunde niet aan de Engelschen, maar aan de Transvaal zelve was geweest den vrede in Zuid-Afrika in gevaar te brengen, wat natuur- lijkerwijze door Rhodes gretiglijk werd beaamd. Hij vertelde 50,000 pond betaald te hebben als bijdrage voor de aan de veroordeelde //hervormers" opgelegde boeten. Met een bedankje voor de nette ondervraging nam hij afscheid. Staatsblad no. 69 bevat 1°. een model voor de opgaven van candidaten, bedoeld in art. 51 der kieswet. (De voor invulling bestemde formulieren voor deze opgaven worden ter secretarie der gemeente kosteloos verkrijgbaar gesteld) 2°. een model van de candidatenlijst en het proces-verbaal, bedoeld bij art. 55 der kieswet 3V een model voor de oproepingskaart voor de stemming, bedoeld bij art. 55 der kieswet; 4°. een model voor een staat van inlichtingen voor den kiezer, die wordt opgehangen boven elken lessenaar, die bij de stemming gebrerikt wordt 5°. een model voor het stembiljet 6°., 7°. en 8°. modellen voor de processen- verbaal bedoeld bij art. 96 der kieswet. Volgens dit Kon. besluit moet er in elk stem- lokaal op elk aantal van ten voile 100 kiezers, dat het stemdistrict telt, ten minste een afgeschutte lessenaar zijn. De lessenaars worden geplaatst aan weerszijden van de tafel van bet stembureau tegen de wauden van het lokaal: Op elken lessenaar be- vinden zich ten minste twee vastliggende potlooden. Het stembiljet heeft een rechthoekigen vorm en wordt vervaardigd van ondoorschijuend wit papier. ■-'viii'i.i- )i iw mmiiai juiwwmmn,iat heden herinnert, licbt de ware oorzaak van uw buitengewone opgewondenheid kunnen ontdekken." »Wat meent gij?" vroeg Constance op ijskouden toon, die geheel in tegenspraak was met bet beven van haar lippen en het fonkelen harer oogen. Alexandra legde haar groote, bleeke band op de borst van haar nicht. //Dat het daar binnen nog altijd niet rustig wil worden," antwoordde zij. //De booze geesten van ijverzucht en gekrenkte eigenliefde zijn moeielijk te verbannen." z/Ik heb uw raad niet verzocht". z/Neen, maar toch zult gij hem volgen, wel wetende, dat het u in het andere geval slechts schade zou kunnen berokkenen. Wanneer gij op het punt staat uw voet op een brug te zetten en er door een eerlijkeu vijand opmerkzaam op gemaakt wordt, dat zij in het volgende oogen blik zal instorten en gij dan toch probeerdet om er over te gaan wie van u beiden zou dan om den ander lachen Hij, die aan den oever staat, of gij, die in het water ligt Dat wilde ik u slechts tot overdenking geven en nu hebben wij voor een tijdlaug weer genoeg met elkaar gesprokeu." //In geen gevalriep Constance bartstocbtelijk. z/Ik ben tegenwoordig niet in een stemming om te zwijgen en gij zult het hooren, dat ik met ieder uur meer bemerk, hoe heilloos gij in mijn leven grijpt. Waarom gij mij van mijn moeder hebt ontvreemd, waarom ik niet bij haar mag zijn, haar verplegen en haar opvroolijken is een treurig raadsel, over welks oplossing ik nauwe- lijks meer denk. Wanneer ik er thans op zou staan al mijn rechten als dochter te doen gelden, dan zoudt gij mij dat niet kunnen beletten, want Vrijdag is naar het //Hbld. van Antwerpen" meldt, uitspraak gedaan door de le Kamer aldaar in de zaak van de //Sea Gull," ter reede van Vlissingen in aanvaring gekomen met een Belgiscbe loodssloep. Het vonnis, dat zeer lang en omstandig be- redeneerd is, zal eene groote opschudding teweeg- brengen. Het openbaar ministerie was gunstig aan den eisch van de wed uwen der verougelukte loodsen, doch de rechtbank kan zich niet bij die zienswijze aansluiten. Zij oordeelt dat niet voldoende blijkt uit de omstandiglieden, dat de schuld van het ongeluk zou te wijten zijn aan den kapitein der Engelscbe stoomboot. Dientengevolge worden de weduwen del ver- ongelukte loodsen van hunnen eisch ontheven. Door den Joh. C. Veenhuyzen te Roosendaal is een //open brief aan den Nederlandschen land- bouw" gepubliceerd, waarin hij, onder verwijzing naar de artikelen, indertijd door hem in //De Telegraaf" gepubliceerd, er op wijst, dat na de beslissing van de Staten-Generaal in zake de suikerwet, de premie in verband met de suiker- wet den fabrikanten niet toelaat een hoogeren prijs te besteden dan thans is aangeboden. De landbouwers hadden vroeger moeten protesteeren nu is bet, volgens den beer Veenhuyzen, te laat. De heer J. Hendrik van Balen te Helder geeft het denkbeeld aan de hand een Bond voor Volksopvoeding te stichten, doel hebbende het verstrekken van onderwijs in de meest uitgebreide beteekenis, aan hen, die dat beter onderwijs niet kunnen betalen, wat hij wil bereiken door 1°. het verstrekken van gewoon lager onderwijs aan alien voor wie op de scholen geen plaats is 2°. het verstrekken van ambachtsonderwijs aan alle toekomstige ambachtslieden, voor zoover moge- lijk 3°. het verstrekken van meer uitgebreid lager, middelbaar en hooger onderwijs aan alien, die daarvoor aanleg betoonen en wien het aan de middelen ontbreekt, voor zoover mogelijk. De heer Van Balen verzoekt bewijzen van instemming aan ziju adres te zenden. Dat het ontbreken van een definitie, wat moet worden verstaan onder gebreken, in en door den mililairen dienst ontstaan, aanleiding kan geven tot veel onaangenaamheden, heeft de milicien Dijksma uit Nieuwehorne ondervonden. Als mi licien der lichting 1895 ingedeeld bij de infanterie in garnizoen te Amersfoort, nam bij na pas ziek ik ben meesteres in dit liuis. Doch haar hart verlangt niet naar mij. Gij hebt het verstaan, baar door de macht der gewoonte aan u te binden en wil ik haar niet verdryven, dan moet ik er in berusten, dat alles blijft, zooals het is. Ver- antwoorden kunt gij deze geweldadige scheiding van hen, die elkaar zoo na staan, door de heiligste wetten der natuur, nooit. En dan waar gij er niet geweest, ik bezat mijn vrijbeid nog." #En wat zoudt gij daarmede aanvangen?" vroeg Dombrowsky, half medelijdend, half spottend. z/Gij zijt niet met een grijsaard getrouwd, doch met een man, op wiens edele ridderlijke gestalte nog menig oog met welgevallen rust. Gij zijt thaus een rijke, voorname en beminde vrouw." z/Bemind Nu ja, maar niet zooals ik het verlang. Glans en weelde acht ik in geen geval gering; het zou mij moeilijk vallen er zonder te leven. Ik zal Gisbert recht laten wedervaren. Hij staat veel veel hooger dan ikik weet, dat hij alles zou kunnen opofferen aan zich zelf en mij er bij en daarom blijft miju hart onbe- vredigd. Alleenheerscheres wil ik zijn. Niets zal boven, niets zal naast mij staan. Geheel de mijne moet ik de ziel kunnen noemen, die zich aan mij overgeeft; die moet weten, dat slecbts ik haar met vreugde kan vervullen dat mij slechts de macht is gegeven haar onnoemelijk gelukkig of ellendig te makendat ik over alles kan triumfeeren over een wil, die zich tegenover een ander ijzersterk toont, over grondbeginselen, voor- oordeelen, ja, zelfs over eer en zaligheid, wanneer het er op aankomt te kiezen tusschen haar en mij. Zoo wil ik bemind zijn en zoo word ik het niet." (Wordt vervolgd). miiwin■m-nn-TTimrmrim11nmninnnirmI m n i "ir-rrrr-im TER \EIZE\SCHE (OIRVVT. Hit bEad verschijnt n»amta« IVoeusdBK- en Vrijdagavond, nitsezoaderd op Feeatdnsen, lilj den nitgever I*. J. »»IK WAX It K te Ter Seazen, Het voornemen bestaat een strook grond, gelegen langs de woningen aan westzijde van een gedeelte der Lange Kerkstraat, lang 60 en breed 1 meter, aan den openbaren dienst te onttrekken om aan belanghebbenden tot het leggen van stoepen voor die woningen in erfpaeht te worden afgestaan. Wie lhertegen bezwaren mocht hebben, wordt uitgenoodigd die W»or 1<I dezer aan de ondergeteekenden kenbaar te maken. Ter Neuzen, 6 Maart 1897. Burgemeester en Wethouders dier gemeente. J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. in

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 1