A Algemeen Nienws- en Advertentieblad voor Zeeawsch-Vlaanderen. SUPER PHOSPHAAT. B A L Prijskamp op het biljart, Geldleeningv Wasch-Inrichting „UIT V00RZ0RG." STALH0UDERIJ No. 3426. BEKENDMAKING. B e r i c h t. Verzelerinp-Maalscliappij tep HapWaJs, 12000- Sen Woonhuis sn Erf, Zaterdag 27 Februari 1897. Advertentien. Hotel der Nederlanden. Estaminet en Logement „den Appel" Estaminet en Logement „den Appel" Harmonie „St. CECILIA," Hontenisse. Openbare Verkooping. 37e Jaargang. Op verzoek van velen Tweede opvoering van „HET PRINSESJE" Na afloop Operette Prinsesje bij A. J. FAAS te Sluiskil, Begrafenis-Maatschappij Wed. H. J. BENCKHUIJSEN-KLOP. Roerende Goederen, als: Openbare Verkooping. 3000 Olmen Mutsaard, 25 voer Olmen Spaanders, ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postYoor Nederland f 1,10. Yoor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertenti'e wordt de sleclits tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Door de vele advertentien ons heden gezonden, za! een tweede blad van dit nummer morgen ochtend verschijnen. Red. Ondertrouwd HENDEICUS BAART MARIA CATHARINA KOCH. Ter Neuzen, 26 Eebruari 1897. Eenige kennisgeving. Heden morgen overleed zacht en kalm, mijn hartelijk geliefde echtgenoot IARTINUS WESDORP, in den ouderdom van 66 jarenslechts 5 jaar mocht ik met hem in een gelukkige echt vereenigd zijn. Ter Neuzen, 25 Eebruari 1897. Wed. J. A. WESDORPVan de Zande. Heden werden wij alien smartelijk getroffen door het zacht en kalm overlijden, na een kort doch hevig lijden, van onze innig geliefde vader, behuwd- en grootvader MARTINUS WESDORP, in den ouderdom van 66 jaren. Ter Neuzen, 25 Februari 1897. Namens kinderen, behuwd- en kleinkinderen, W. WESDORP. Het Bestuur der waterkeering van den calami- teusen polder NIEUWE NEUZEN, maakt bekend, dat de ontworpen Begrooting der inkomsten en uitgaven van het waterschap, opge- richt voor het besturen, beheeren en bekostigen van de zeewering en oeververdediging van dien polder, voor het dienstjaar 1897/98, met memorie tot toelichting, van af den 2den tot en met den 10den Maart a. S., is nedergelegd, ten kantore van den Secretaris-Ontvanger te Ter Neuzen, ter inzage van de besturen en grondeigeuaren van de polders of waterschappen, die bij de zeewering en oever verdediging van genoemden calamiteusen polder zijn betrokken, en voorts dat genoemde begrooting, tegen betaling der kosten, voor hen verkrijgbaar is. Ter Neuzen, 26 Februari 1897. Het Bestuur vooruoemd, M. DE REGT, Voorzitter. J. STURM, Secretaris-Ontvanger. De herveiling der ONROERENDE GOEDE- REN van den heer J. M. ZIETSE, te Ter Neuzen, zal plaats hebben op Woensdag 3 Maart 1897, des namiddags 2 ure precies, in het Hotel Centraal op de Markt te Ter Neuzen. Ingesteld op 200 0. Notaris DREGMANS. Blijkens onderzoek bij 's Rijks-Landbouwproef- station te Goes, d.d. 23 dezer, ingesteld op ver- zoek van den heer C. C. M. FASSAERT, te Kloosterzande, omtrent het gehalte van SUPER- PHOSPHAAT door ondergeteekende geleverd, geeft dit tot uitkomst 14,3 phospliorzuur oplosbaar in water waarvan nog in voorraad is. P. A. ADRIAANSENS Pz. Walsoorden, 25 Februari 1897. Zangspel in 3 bedrijven, op MAANDAG I MAART a. s., 's avonds te 8 ure, op de bovenzaal van mej. de wed. Scsijn. Toegangskaarten 0,50. De opbrengst zal aan de Nieuwjaars-commissie worden afgedragen. De groote repetitie zal gehouden worden op Zondag 28 Febr. a. s., des avonds te 8 ure. Toegangsprijs voor de groote repetitie 0,50. Voor inteekening zal een lijst circuleeren, terwijl tevens kaarten verkrijgbaar zullen zijn aan den ingang der zaal. De besturen van de Vereenigingen ^CONCORDIA" en „DE VOLHARDING Het publiek wordt attent gemaakt op de verande- ring van den datum der uitvoering. op ZONDAG 7 MAART 1897. INLEG 25 cent; te beginnen om 3J uur. DE COMMISSIE. O nderlinge iu het voormalig Ve district van Zeelatid. Degenen, die nog tot deze Maatschappij wenschen toe te treden, worden verzocht zoodra mogelijk en uiterlijk voor 15 April eerstkomende, daarvan aangifie te doen bij de Bestuursleden, de Commissarissen of den Secretaris. Het entreegeld voor nieuwe leden is vast- gesteld op een gulden en twaalf cent per Gentsch gemet, desverkiezend te voldoen in twee termijnen, waardoor zij deelgerechtigd worden in de bezit- tingen der vereeniging, tlians ruim zestien duizend gulden bedragende. Het Bestuur, K. J. A. G. Baron COLLOT d'ESCURY, Voorzitter. FRANgOIS VAN WAESBERGHE, Secretaris-Penningmeester. Ondergeteekende bericht het geachte publiek van Ter Neuzen en omstreken, dat hij zijn aan B. P. DE BOIJ—VAN DE VOORDE, heeft overgedaan. Dankbaar voor de genotene gunst beveelt hij zijn opvolger minzaam aan. THEOPHIEL ACKE-VOSSAERT. Volgens bovenstaande bekendmaking heb ik de eer mede te deelen, dat van af heden het door mij zal worden voortgezet. Door een zeer nette en zindelijke bediening loop ik de gunst van het geachte publiek te verwerven. R. P. DE BOY-VAN I)E VOORDE. Ter Neuzen, 26 Febr. 1897. Door het Bestuur van het waterschap HENGST EN RUMMERSDIJK wordt tegen 1 Maart aan staande gevraagd TE VLISSINGEN. tegen 31/3 pet. rente. Nadere inlichtingen desverlangd geeft de Ont- vanger-Griffier. Het Bestuur voornoemd, C. VAN ESBROECK, Dijkgraaf. P. F. FRUIJTIER, OntV.-Griffier. in de school aan de MOLENSTRAAT, Maandag I Maart 1897, aanvang nam. 6 uur. ENTREE voor niet leden Eerste -rang 70, tweede rang 35 cent, HET BESTUUR. VERGADERING van stemgerechtigde leden op Maandag 1 Maart 1897, des avonds te 7 ure, in de groote Schuttershofzaal te Middelburg. Namens de waarnemende hoofd-commissarissen, J. FAK BROUWER Mz., V oorzitter. Benoeming van 5 Commissarissen. Den leden wordt herinnerd, dat volgens het op 18 Februari 1.1. vastgestelde reglement tot uitoe- fening der rechten en bevoegdheden bij dat reglement bedoeld, slechts zij bevoegd zijn, die minstens een jaar tot deze Maatschappij als lid zijn toegetreden. 1 Ondergeteekende, Ph. J. van Dix- hoorn, maakt bij deze zijn geachte begunstigers bekend, dat hij zijn heeft overgedaan aan JOZ. DE FEIJTER Pz., en zegt voor het veelvuldig genoten vertrouwen zijnen liartelijken dank en beveelt zijn opvolger in ieders gunst aan. PH. J. VAN DIXH00RN. Axel, Februari 1897. Mij aan bovenstaande adverteiitie aansluitende, maak ik het geachte pu bliek bekend, dat ik de zaak van PH. J. VAN D1XHOORN heb overgenomen, welke ik met 1 Maart a. s. zooveel mogelijk op deuzelfden voet hoop voort te zetten, hopende mij het vertrouwen van een ieder waardig te maken. Onder aanbeveling, JOZ. DE FEIJTER PZ. Voerman, Axel. 1 Door dezen brengen ondergeteekenden ill "V ter kennis van de geachte clientele, dat zij door aankoop eigenaars geworden zijn der Chemische Stoomwasscherij, Bleekerij en Strijkinriehting „DE MARIA JACOBA", Singelweg te Vlissingen, welke zaak zij voornemens zijn 1 Maart a. s. voor hunne rekening voort te zetten. Hopende zich door eene soliede en prompte bediening de gunst en het vertrouwen waardig te maken. Aanbevelend en hoogachtend, J. M. ZIETSE Co. Vlissingen, Februari 1897. De ondergeteekende, tot dusverre Directrice der in andere handen overgegaan zijnde Wasch-inrichting vMaria Jacoba", te Vlissingen, heeft het genoegen aan al hare begunstigers kennis te geven dat zij met 1 Maart a. s. optreedt als Directrice der nieuw te stichten Zeeuwsche Stoomwasscherij en Bleekerij: „DE VOLHARDING" aan den Singelweg aldaar. Uit dien hoofde ver- zoekt zij beleefdelijk aan al hare begunstigers, de behandeling der wasschen bij voortduring aan haar te willen blijven toe vertrouwen. De toezending der goederen of het afhalen daarvan, kan op dezelfde wijze, aan haar adres blijven plaats hebben, terwijl zij voor eene goede behandeling zal blijven zorgeu. Aanbevelend, De Notaris P. Dregmaus, te Axel, zal ten verzoeke van mejuffrouw de wed uwe en kinderen van den heer I. C. MOERDIJK, krachtens ver- leend rechterlijk bevel, in de herberg bij D. Moerdijk, te Zuiddorpe, op Yrijdag 5 Maart 1897, des namiddags 2 ure, verkoopen te Zuiddorpe, kadaster sectie B n°. 999, groot 80 centiaren. Te aanvaarden bij de betaling der koopsom. Dadelijk daarna aan voormeld huis, de daarin aanwezige lafels, Stoelen, Ledikanten waaronder twee met Ressorts, Kleer- en Linnenkasten, 1 Likeurkastje, Kachels, 1 Pluimen Bed en 1 dito Iloofdpeluw, 4 dito Kussens, wollen en andere Dekens, 1 verzilrerd Krueifix, 1 Lieve- vrouwbeeld verzilverd gemonteerd en andere Beelden, Prenten en Platen in lijst, eene partij Geleierd- en Aardewerk, Lampen, Haard-, Wasch- en Schuurgerief. Verder Uitverkoop van eenen winkel bestaande uit de volgende goederen Bene zeer groote partij Glas- en Geleierd- werk, als Beste halfcristallen Champagne-, Wijn- en Bierglazen, Pintglazen met oor en zonder oor, Borrelglaasjes en Halvekens, Schaaltjes voor borrelglaasjes, Suikerpotten, W inkelglazen, Confituurglazen met en zonder deksel, Soepterrienen, Sauspannen, Groente- schotels, Tassen en Kominen, Vleesch- en andere Borden, benevens eenige Fantasie- artikelen. Eene partij papieren Winkelzakken, Win- kelscheppers, een Winkel-bascule, weegkracht 50 kilo, eene partij ledige Pakkisten, i groote Ton, enz. enz. Koopen tot en met 3,— contant. De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal op Donderilag 4 Maart 1897, des voormiddags 11 ure, aan het woonhuis van EUGENE VAN BEVEREN, nabij de Passluis te Westdorpe, ver koopen Canada- en Olmen PLANKEN van ver- schillende afmetingen, Olmen STIJLEN en PALEN, 2 PLOEGEN, 2 EGGEN, 1 KAR op Veeren, 1 zware VRACHTKAR zoo goed als nieuw, enz. enz. YIEIMVSCHE (OURAY prijs VriJ'1'tt*'»v"»'l» iiitg>-*<unler<l op KecsUlHB»'H. l»ij <1»-I1 uHifever"I'. J. VA* I»KKA VnKte Tt-r/*,.,,,,.,, EN lot T? Of f 11 li H irn n lint BT ot/ivn nil n V, IJ TP NT O OT I

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 1