Zwari Franseh Merinos, Cachemir, effen en gebloemd Satijn, zwarte en gekleurde GALONS. Ter Neuzen. J. Jurrij-Hoebe. Tlmffiilir 30,000 Ig. Cbilisalpeter. BE VLIJT Wasch-Inrichting Bier- en Wiokeliiis, Ljjta aan Danw- of flaarwerm. Houdt u aan ondervinding. J. JURRIJ-HOEBE. - TER NEUZEN. Corsetten, Keuken- en Fantasieschorten. HOTEL CENTRAAL. I. I Neteldoek, Vitrage, Gordijnkant, Franjes, Afgepaste GORDIJNEN enz i, laezei LIJNZAAD, Plantaardappelen (watjes), *uik Rundvleesch a 60 cent per K.g. IBlESi a 60 cent per K.g. Een H0NDENKAR, FRU!TB9CM$E«\I, &R00TSTE EN OOEDKOOPSTE Magazijn van Randen en Schoorsteenstukken P. J. VAN DE SANDE - TER NEUZEN. John's Gezondheidspapiercn. Degelijk en goedkoop. Met zeepwater afwaschbaar. Prachtige patronen. LA KEN en CASTOR (glanzend), zwarta gebloemds ZIJEE, FL.UWEEL en LINT, EM. 11LL11. Hoek der Ste-Margrietestraat, Landbouwbelang lalgemplllii van 1. van Aken, Ontvangen: Isns groote sorteering Witts, Creme en zwarte Kant, Meteldoek, Franjes, enz, gwarte en geklenrd® Barnes- en Klndorhfluukehomii, Heerendassen, ONTVANGE N: YL0ERZKIL. in alle breedten, prima pve ROHR-KACHELKU, Haver en Erwten. Hst Bsd dsr Toskomst* in Zesuwsoh-Ylaandersn. IV T V A N* <V !\]U' S3 S benevens een groote sorteering Kunstmatige TANDEN en GEBITTEN, Behandeling der Mondziekten. een goed Vertegenwoordiger, aan te besteden Stoomwasscherij, Bleekerij en Strijkinrichting, Wed. H. J. BENCKHUIJSEN-KLOP. LEEGSTRAAT n° 11 te Selzaete, CHR. F. KEERSEMAKER. Lange Noordstraat C 70. TER NEUZEN. m o STEENKOLEN. Nog verkrijgbaar voor de zaai: Verkrijgbaar bij J. J. VAN ARENTHALS Gedroogde Spoeling Aardnotenkoeken puik Belgiesch Klaverzaad. Dagelijks verkrijgbaar Van af lieden verkrijgbaar: Uit de hand te hoop: Ook zijn in dit magazijn verkrijgbaar E a Heelkundige Tandmeester, 1 Tempelhof 1, tegen de Angustijnenkerk, G-IEj ISTT. Rechtmaking en Herstelling der Tanden. Alle werkeu zijn gewaarborgd. H 2. n> o5 o ro o Eene dar belangrijkste Belgische Steenkolen-firma's vraagt actief en degelijk, voor het Noorden van Vlaan- deren en Let Zuidelijk gedeelte van Nederland. Schrijven L C 23, Office de Publicite, Brnssel. Op W'oensdag 3 Maart a. s., des namiddags 5 ure, in de herberg //de Zwaan" (bij Ter Neuzen), bewoond door H. Allaart, van Het bouwen van een School en Onderwijzerswoning, met bijlevering der daarvoor benoodigde bouwstoffen, bij het gehucht Driewegen, gemeente Ter v euzen Plaatselijke aanwijzing op den dag der besteding des namiddags 1 ure. Bestek en teekening liggen ter inzage in boven- genoemde herberg. Inlichtingen worden verstrekt door M. Rikmens Dz. en J. Wisse Jz. te Zaainslag. Landbouwers-Vereeniging TE BRUINISSE zal op Dinsdag 2 Maart 1897, des voormiddags ten elf uur, trachten de levering van minstens Levering 15 Maart 1897. Inschrijvingsbiljetten kunnen ingeleverd worden voor of op 1 Maart 1897, onder het motto z/Kunstmest", aan het adres van den Secretaris, bij wien voorwaarden verkrijgbaar zijn Jb GOUDZWAARD, Secretaris. 99 99 Werf P 130 a/<t Loskade, MIDDELBURG. W'ASSCHEN worden naar verkiezing: NAT THUIS DROOG TOEGESLAGEN of GEHEEL OPGEMAAKT afgeleverd. Speciaal ingericht voor het als nieuw opmaken van Gordijnen, Vitrages, Behangsels, Gestikte en Molton Dekens enz. enz. Nette en vlugge bediening. Men vrage inlichtingen en prijsopgaaf. (Zeer geschikte gelegenheid naar Middelburg met den beurtschipper.) TE VLISSINGEN. De ondergeteekende, tot dusverre Directrice der in andere handen overgegaan zijnde Wasch-inrichting z/Maria Jacoba", te Vlissingen, heeft het genoegen aan al hare begunstigers kennis te geven dat zij met 1 Maart a. s. optreedt als Directrice der nieuw te stichten Zeeuwsche Stoomwasscherij en Bleekerij: „DE YOLHARDING" aan den Singelweg aldaar. Uit dien hoofde ver- zoekt zij beleefdelijk aan al bare begunstigers, de behandeling der wasschen bij voortduring aan liaar te willen blijven toevertrouwen. De toezending der goederen of het afhalen daarvan, kan op dezelfde wijze, aan haar adres blijven plaats hebben, terwijl zij voor eene goede behandeling zal blijven zorgen. Aanbevelend, a met TUIN, staande in den Kleine Hnissenspolder, gemeente Zaamslag. Te bevragen bij H. KLAASSEN Hz. drooge, vochtige, schubbendauwworm, en het met deze kwaal gepaard gaande, zoo ondragelijk lastige „jeuken der huid" alsook elke andere huidziekte, wordt onder waarborg, genezen zelfs bij hen, die door niemand genezen konden worden, door „Dr. Hebra's Flechtentod." Onschadelijk. „Gebruik Uitwendig." Prijs zes gulden Ned. Ct. tegen vooruitbetaling (ook postzegels) waarop toezending volgt vrij van port en inkomende rechten. Verkrijgbaar bij de St. Marien Dro- gerie, Danzig (Duitschland). Indien gij hoest, heb zorg, dadelijk een doel- treffend middel te nemen maak gebruik van den vooruitgang der wetenschap, die de oude vruchte- looze remedien verlatende, een onvergelijkbaar produkt heeft ontdekt, dat alleen verlicht en ge- neest. Bij uwe eerste vailing, zult gij kunnen bestatigen dat de genezing van vailing, bronchitis, asthma, influenza, enz. onmiddelijk volgt, indien gij neemt de vermaarde en aloni gekende apotbeker, oud-leerling van het gasthuis van Gent, over de oude brug. Eene doos van 62y2 cent is voldoende voor de genezing eener vailing. Let dus wel op het adresLeegstraat n°. 11 en eiscbt mijn handteekening rond iedere doos. de nieuwste modellen Van af Maart a. s. zal het HOTEL DONZE gefixploiteerd worden onder den naam Aanbevelend, Ter Neuzen, Februari 1897. i (C R M E en WIT.) LI HI van 0,45, 0,57, 0.68. 0,90, 1,14, 1,38, 1,7** 2,25, 2,70 en 3,60 M. IN LOSSING TOT EN MET DON DEED AG voor rekening van P. A. ADRIAANSENS. Prijs per hoed of 18 Hectoliter f 13,— uit schip genomen. Walsoorden, 19 Eebr. 1897. gegroeid in den Nieuwe Neuzenpolder, benevens Te bevragen bij O. VAN DAMME, Ter Neuzen. TE WALSOORDEN met 28% eiwit en 10% ret f 7,30 per 100 K.G. en met 48 eiwit en 7 vet b 9,75 per 100 K.G. bij Aug. Hamerlinck, te Ter Neuzen ZUIVERE BELGISCHE ALSMEDE Ter Neuzen. P. VAN ES, Noordstraat. Ter Neuzen. J. VAN ES. Vlooswiikstraat. te bevragen bij J. VAN DIXHOORN, te Ter Neuzen, Tholensstraat No. 28. (die in onzen Zeeuwschen kleigrond gekweekt en er dus aan gewoon zijn). Te bekomen aan concurreerende prijs, in de kweekerij van FR. DELLAERT te Westdorpe. APING'S STALEN GEZONDHETDSBED- I)EN zijn goedkoop en onverslijtbaar. De ligging daarop is zoo zacht en aangenaam, dat zelfs zieken en Jijdenden nooit over karde ligging klagen. Agent, J. J. KENSE. Ter Neuzen. De staalboeken, waarin een rijke keuze van tal van dessins, zijn verzonden. Particulieren worden deze gaarne ter inzage gegeven. Door grooten aankoop zijn de prijzen beneden alle concurrentie, terwijl gezorgd is voor groote verscheidenheid. <D re "O OS ao C= CD -a 2 - cS Ph O 3 O OS H GO er3 CO cro. CO Pa BEHANGSELPAPIEREN,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 4