Teiegrafische berichten. Gemengde berichten. TER NEUZEN, 24 Februari 1897. In de Staats-Courant is opgenomen het besluit van den Minister van Binnenl. zaken, waarbij voor de verkiezing ran leden van de Tweede Kamer de kiesdistricten zijn verdeeld in stem- districten. Wij laten hier de aanwijzingen volgen ten opzicbte van Zeeuwsch-Vlaanderen De gemeente Ter Neuzen is verdeeld in drie stemdistricten, te weten 1°. Het gedeelte van de kom der gemeente, gelegen binnen de kanaal- armen. 2°. Sluiskil, met het ten Oosten van het kanaal gelegen gedeelte van den Koegorspolder en met het grondgebied der gemeente ten Westen van het kanaal, uitgezonderd de tot de gemeente behoorende gedeelten van de polders Ylooswijk en Nieuwe Neuzen, en 3°. De buurt Java, om- vattende het overig deel der gemeente. De gemeente Axel is verdeeld in twee stem districten, te weten1°. De gemeente Ax»l, zonder het gehucht Zoute Spui, en 2°. Het ge- hucht Zoute Spui, omvattende van de wijk C de n08. 1—39 en 87—98. De gemeente Hontenisse is verdeeld in twee stemdistricten, te weten 1°. Kloosterzande, Groe- nendijk en Walzoorden met hunne orngeving (wijken A, B en C), van wijk D de Wilhelmuspolder en het Kruisdorp en van wijk 1 de Schapenpolder, en 2°. Lamswaarde met de gehuchten Ivuitaart, Ter Hole en Schuddebeurs met hunne orngeving (wijken E, E, G en H), van wijk D de Kruispolder en van wijk I Kuitaart, den Bandeloodijk en Rozenberg. De gemeente Clinge is verdeeld in twee stem districten, te weten 1°. Clinge (dorp) en Kapelle- brug met hunne orngeving (wijken A en B), 2°. Nieuw Namen met zijne orngeving (wijk C). Maandagavond had alhier het aangekondigde concert plaats van de zangvereeniging der tfVereenigde Handwerkslieden," op de bovenzaal van ,/La belle vue," van den heer Acke, hetwelk voor donateurs en leden dier vereeniging werd gegeven. De zaal was goed bezet en er heerschte een zeer aangename stemming, 't Programma, bestaande uit zang- en tooneelstukjes, werd zeer netjes afgespeeld en mogen we afgaan op de daverende toejuichingen die den spelers ten deel Helen na atloop van enkele nummers, moeten we zeggen dat er zeer verdienstelijk is gewerkt. We hopen, dat het der vereeniging niet aan steun ontbreken zal om op het ingeslagen pad voort te kunneD gaan. Na afloop van het programma werd, bij monde van den heer Eijke, eerelid der vereeniging, dank gezegd voor de trouwe opkomst, de vereeniging in de gunst van het publiek aanbevolen en den heer Acke dank gebracht voor het bereidwillig afstaan zijner zaal. Een prettige stemming bleef ook heerschen op het bal, dat na afloop hiervan werd gegeven en waaraan door velen werd deelgenomen. Met zekerheid meenen wij te weten dat deze vereeniging ons in April weder een gezelligen avond hoopt te verschaffen en ons dan wil ver- gasten op een paar flinke tooneelstukjes. Gisteren werd alhier door Burg, en Weth. dezer gemeente aanbesteed het maken van een sloot met bijbehoorende werken, tot verbreeding van den weg aan den Koedijk aldaar. Hiervoor werd ingeschreven door de heeren J. E. Stoffels te Ter Neuzen voor f 51,65, J. Tholens te Hoek voor 49, J. 't Gilde te Ter Neuzen voor 49, D. Yerpoorte te Hoek voor f 44,85 en P. Pijpelink te Ter Neuzen voor 35. Drie biljetten werden, als niet aan de vereischten voldoende, ter zijde gelegd. Gegund aan den laagsten inschrijver. Voor de levering van 150 M3. grind, van 6 c. M., vrij op den wal, op aan den West- kanaaldijk te Ter Neuzen aan te wijzen plaatsen, ten behoeve van den Goesschen polder, fraren aan- biedingen ingekomen van de heeren P. A. van de Velde te Ter Neuzen voor 1,80, P. Dobbelaar te Ter Neuzen voor 1,77, L. Kanters te Sliedrecht voor 1,77 en C. Bakker te Sliedrecht voor 1,71. Voor het vervoeren van 140 M3. van dien grind, waarvan ongeveer 20 M3. naar de polderstraat bij ,/de Kuol" en de rest naar de andere wegen in den Goesschenpolder, mede volgens aanwijzing, werd ingeschreven door de heeren L. B. van Kerkvoorde te Ter Neuzen voor /0,35, P. C. van Maelsaeke te Ter Neuzen voor f 0,30, W. Loof te Ter Neuzen voor 0,29, J. Pladdet te Hoek voor 0,29, L. Kolijn te Hoek voor 0,26, C. 't Gilde te Hoek voor 0,26, F. Dekker te Ter Neuzen voor 0,25 en D. de Witte te Ter Neuzen voor f 0,24£. Gegund aan de laagste inschrijvers. Gisteravond is bij het opschutteu door de Westsluis alhier, de Eng. stoomboot ,/Sinloo", van Bilbao met minerie voor deze haven bestemd, op het westelijk buitensluishoofd geloopen. Hier- door werd aan den hardsteenen muur aanzienlijke schade toegebracht. Bij Prov. blad no. 24 wordt ter kennis gebracht van de colleges van burg, en weth. in Zeeland, dat de gemeenteraad van Graauw heeft besloten, dat aldaar voortaan, te beginnen met 1898, op den derden Dinsdag van Maart eene veemarkt zal worden gehouden. Bezwaren daartegen moeten voor 6 Maart e. k. zijn ingebracht. Axel. Vermoedelijk door verkeerden wissel- stand liep de passagierstrein die te 9,50 u. uit Ter Neuzen vertrekt, alhier aan 't station op een verkeerde lijn en reed tegen eenige goederen- wagens, waardoor de locomotief nog al wat schade beliep en een der wagens uit den passagierstrein derailleerde. Na den gederailleerden wagen met die daar nog achter hing, afgehaakt te hebben en en de goederenwagens j66i den trein waren ver- wijderd kon na 10 minuten voortgereden worden. Korten tijd daarna stond de gederailleerde wagen weder op de rails. Persoonlijke ongelukken heb ben niet plaats gehad. Philippine, 22 Febr. Heden avond te zes ure werd onze stille gemeente in rep en roer gebracht door het geroep van //brand Terstond werd de trom geroerd en de klok ge- luid. 't Was op het gehucht de Posthoorn, ge meente Boekhoute, op dezelfde plaats en in den- zelfden koestal waar 5 Jan. j.l. brand was uit- gebroken. Gelukkig waren er vele schippers thuis en daardoor kon de brandweer alhier flink optreden. Het vee is nog bijtijds gered, maar voorts is alles eene prooi der vlammen geworden. Het belendende woonhuis is door tusschenkomst van onze brand weer, want in Boekhoute, een gemeente vanruim 2000 inwoners, is geene brandspuit, gespaard gebleven. Ware het, dat de Belgische bewoners van dat gehucht wat beter de handen hadden uitgestoken, wellicht was de brand in zijn oorsprong tot staan gebracht. Het water moest van 200 meters ver worden aangebracht en tot overmaat van smart had eene kwaadwillige hand, want het was stikdonker, twee van de drie slangen be- schadigd, zoodat de brandweer eerst om tien uren het terrein kon verlaten. Alles is zwaar ver- zekerd en de oorzaak onbekend. Hulst, 23 Eebr. Onder voorzitterscliap van den heer Jules Vogelvanger werd gisteren eene vergadering gehouden van de afd. Hulst van de Maatschappij tot bevordering van Landbouw en Veeteelt in Zeeland en is op voorstel van den heer K. J. A. G. baron Collot d'Escury, te Hontenisse, besloten, slechts contracten te sluiten met suikerfabrikanten aan de voorwaarden op de volgende verklaring z/De ondergeteekenden, landbouwers, wonende in de afdeeling Hulst van de Maatschappij tot bevordering van Landbouw en Veeteelt in Zeeland, verklaren zich te verbinden, om in het jaar 1897 a. geen beetwortelen te teelen, b. geen land voor suikerbietenteelt te verpachten dan op voorwaarde 1". dat de beetwortelen even als tot nu toe, overal waar die op de losplaatsen aanwezig zijn, dadelijk na aanvoer zullen worden gewogen op de groote bascules (fairbanks) en dat de beetwortelen dadelijk na lossing van de voertuigen en weging koinen voor rekeuing en gevaar van den kooper; 2e. dat voor de levering van bieten in September evenals in 1895 en 1896 eene premie worde ge geven, in plaats van eene boete voor niet levering van een gedeelte der beetwortelen in die maand, zooals in het nieuwe contract is bepaald. Deze verbintenis wordt aangegaan voor het jaar 1897 en vervalt wanneer zich voor 7 Maart e. k. niet zoovele pachters en eigenaars daarbij hebben aangesloten, dat het aantal hectaren, door hen voor betenbouw bestemd, minstens tien duizend\>e^x^&%i. Zij, die van eene of meer der bovengestelde voorwaarden afwijken, verbinden zich tot betaling eener boete van vijf en twintig gulden per gemet, dat door hen met beeten bezaaid wordt, of dat zij voor betencultuur aan anderen verpachten. Deze boeten komen tot aan de oprichting eener definitieve vereeniging ten bate van de Afdeeling Hulst van de Maatschappij tot bevordering van Landbouw en Veeteelt in Zeeland, en moeten betaald worden binnen de tien dagen, nadat de overtreders der voorwaarden in gebreke zijn gesteld. Contracteeren op suikergehalte staat den onder- teekenaars dezer overeenkomst te alien tijde vrij." Koewacht. In den laatsten tijd komen hier eenige gevallen van besmettelijke keelziekte (diph- theritis) voor, gelukkig tot nog toe zonder doode- lijken afloop. Daar de ziekte ook in het huisgezin van een der onderwijzers voorkomt is de openbare school aan den Ouden Molen gedeeltelijk gesloten. Slnis. Tot directeur van de roomboterfabriek alhier is benoemd de heer H. Visser te Sneek. Zuidzande. Bij de Herv. gemeente alhier is beroepeu de heer C. J. Warners, candidaat te Leiden. 's Gravenhage, 24 Eebr. Tweede Kamer. De verkiezingsdag voor de gemeenteraden is bepaald op den laatsten Dinsdag van Juni. De heer Rutgers verwachtte bitter weinig vruchten van de kamers van arbeid, de heer De Kanter wel met het oog op de ervaring. De heer Gerritsen meende dat de bevoegdheden veel grooter moeten zijn, willen de arbeidskamers doel treffen. Het algemeen debat over justitie werd hierna gesloten en art. 1 goedgekeurd met aanneming van het amendement Kuijpers tot ontbinding der kamers. RECHTSZAKEN Arrondissements-rechtbank te Middelburg. De rechtbank heeft in hare zitting van 23 Eebr. de volgende vonnissen uitgesproken C. L. B., oud 30 j., veekoopman en herbergier te St. Jausteen, is wegens het doen van een valsche aangifte veroordeeld tot 2 maanden ge- vangenisstraf. J. v. M., oud 24 j., landbouwerknecht te Stop- peldijk, is wegens mishandeling veroord. tot 2 maanden gevang. Het is aan de autoriteiten gebleken en het geheele administratieve raderwerk van den Staat is er mede gemoeid geweest dat aan de gemeente Den Haag als rijksvergoeding in de kosten van het lager onderwijs over het jaar 1895 nog toekomt de som van 1 cent, De betrekkelijke missive van Gedeputeerde Staten, ten geleide van het afschrift der beschik- kiug van den Minister van Binnenlandsche Zaken, met al den omhaal van data, aanhaling van Staatsbladen enz. enz. kwarn eergisteren bij den gemeenteraad in. Deze cent mocht wel, met de al schrifturen die er over gewisseld zijn, benevens een getrouw relaas van het hoofdbreken, dat deze misrekening aan de ambtenaren gekost heeft, in het Gemeente- museum worden bijgezet, zegt hetHaagscheDagblad. De justitie te Amsterdam heeft Zaterdag in het papiermagazijn der firma Koster een aanvang doen maken met het vernietigen van 30,000 boekjes van onzedelijke strekking, welke voorraad indertijd in beslag is genomen bij zekeren Krombrugge, die wegens de verspreiding van vuile litteratuur ge- vonnisd is. Onder de boekjes waren er, die op de prijslijst voor niet minder dan 25 francs genoteerd stonden. Een burgemeester van de bovenste plank is die van het Limburgsche dorp Mesch, J. H. Ramaekers. Deze handhaver van het openbaar gezag heeft nl. door het O. M. bij het kanton- gerecht te Maastricht Zaterdag 7 dagen hechtenis tegen zich hooren eischen, wegens overtreding van de jachtwet, onder de verzwarende omstandigheid, dat hij reeds onderscheidene vonnissen wegens jachtdelict ten zijnen laste heeft. En zeer ongewone vertooning had Zondag aan den Emmerikschen weg te Zutfen plaats. Aan- gezien door den hoogen waterstand de Israelietische begraafplaats niet met voertuigen kan bereikt worden, moest bij een begrafenis gebruik gemaakt worden van roeibooten. De boot, die het lijk overbracht kwam goed over, doch een grootere roeiboot met inzittende familieleden dreef door sterken wind en stroom geheel af, en kon eerst na bekomen hulp, en met groote krachtsinspanning van den bestuurder van dit vaartuig, geruimen tijd later op de begraafplaats landen. Honderden nieuwsgierigen waren natuurlijk hierbij tegen- woordig. Aan het Electrisch Centraalstation te 's Gravenhage is de opdracht gericht om een deel van het Koninklijk Paleis van gloeilampjes te voorzien. Niet dat het op zich zelf merkwaaidig is, dat men in een paleis dat licht toepast maar het is een overwinning op de traditie, want Koning Willem III wilde, naar men zegt, nooit van ander licht dan dat van olielampen en kaarsen in zijn woning weten. Ook twee, die aan elkaar gewaagd (of door elkaar bedorven) waren. Onder Haarlemmerliede en Spaarnwoude werd het lijk van een man opgehaald, die den treurigen bijnaam had van dronken Tinus. Zijne vrouw vond hem, zocht zijne zakken na, haalde daaruit nog 7 centen, en ging dadelijk een kroeg binnen om een borrel te koopen. De eerlijkheid is de wereld nog niet uit. Ongeveer twintig jaren geleden zoo meldt het //Leidsch Dbl." werd hier ter stede een voorwerp gekocht, dat een waarde van zestig gulden had, waarop bij den koop veertig gulden werd afgedaan. De leverancier hoorde van verdere afbetaling niets meer, wel dat de kooper was overleden. Dezer dagen echter komt diens zoon bij den leverancier met de voor een gedeelte voldane rekening, om nu ook na bijna een kwart eeuw het overige af te doen. Verbazing natuurlijk van den leverancier, die op zoo iets niet gerekend had en aan de geheele rekening niet meer dacht, maar haar reeds onder de kwade posten had gerangschikt. De zoon evenwel wilde de schuld van zijn vader na diens dood. vereffenen en had daarom bovenbedoeld bedrag bijeen zien te krijgen. Te opmerkelijker is dit geval, omdat die zoon niet tot den gegoeden stand behoort, maar met dagelijkschen arbeid den kost moet verdienen. Yan een erfenis was ook geen sprake geweest. Zijn vader was een klein scheepmaker op een der dorpen tusschen Leiden en Haarlem. De leverancier deelde het verschuldigde met den zoon, zoodat beiden er goed afkwamen. Een Rus heeft voor eenigen tijd de speel- bank van Monte-Carlo een som van een millioen francs lichter gemaakt. Hij was ook zoo verstandig met zijn winst tevreden te zijn en naar Nizza terug te gaan. Maar hij kon het spelen toch niet laten, hij kwam in een particuliere club en verloor daar weer het grootste deel van zijn mil lioen. Met het overblijfsel der som keerde hij naar Monte-Carlo terug, waar hij nu aan de bank alles verloor, wat hij bezat, zoodat hij ten laatste zonder een stuiver in Monte-Carlo rondliep, zelfs had hij zijn juweelen en kostbaarheden verpand om verder te kunnen spelen. Nu wendde hij zich met het gewone verzoek tot de speelbank om wat reisgeld en verlangde van de dirgctie 10,000 francs. Maar daarvan wilde men niets weten in het Casino. Hij had in Monte-Carlo een millioen gewonnen, zei men tot hem, en die elders weer grootendeels -verspeeld. Men wilde hem echter wel 500 francs geven om weer in Rusland te komen. Daarbij bleef men en de ,/gewezen millionair" moest wel tevreden wezen. Een landsman van dezen heeft de zaak een beetje anders opgevat. Deze had twee millioen francs gewonnen aan de roulette van het Casino voor de //kwade dagen," doordat hij het geld zoo spoedig mogelijk aan zijn bankier in St. Petersburg zond. Met het tweede millioen ging hij niet terug in het Casino, maar ondernam hij een groote reis om de wereld, en is sedert in Monte-Carlo niet meer gezien. Tegen de directie moet hij lachend hebben gezegd, dat hij zeker terug zou komen en de bank revanche zou geven, als er na twee jaren nog iets over was van het reisgeld." Dezer dagen overleed te Birmingham een gewezen spoorwegconducteur, Donald M'Kenzie genaamd, die zich beroemen kon op een zeer ongemeene geboorte. Hij werd namelijk geboren op het slagveld van Waterloo, te midden van het krijgsrumoer de eenige, die in het leven kwam, waar zoovelen den dood vonden. Zijn vader, een soldaat van het 79e reg. Cameron Hooglanders, sneuvelde in den slag. Zijn arme moeder werd op een afgelegen plek zoo goed mogelijk door een paar soldaten verzorgd in een ge'improviseerde tent. Het parket van Hoey, bij Luik, heeft een instructie geopend in een zaak, die waarschijnlijk groote sensatie zal maken. Het onderzoek betreft een vermoedelijke poging tot vergiftiging, gepleegd in het dorp Bois-Borsu, door de echtgenoote R., geboren Julie L., op den persoon van haar broeder, een oud-notaris, thans te Brussel wonende. De feiten zijn zoo bezwarend bevonden, dat de ver- dachte gearresteerd is. De feiten dateeren reeds van voor eenigen tijd. Tijdens een bezoek, door den heer L. aan zijn zuster gebracht, werd deze ernstig ongesteld. Een begin van verlamming wierp hem zelfs op het ziekbed. Hij kwam er echter weer bovenop. De heer L. herinnerde zich, dat hij zich ziek begon te gevoelen na het gebruik van een glas wijn. Eenige dagen later gebeurde het, dat hij dorstig op zijne kamer kwam. Hij goot uit een fleschje spuitwater, dat zich op de naohttafel bevond, een dronk in een glas en wilde eraan drinken. Hij proefde echter eerst en vond aan dat water zulken onaangenamen, vreemden smaak, dat hij het glas uitgoot. Intusschen kwam een verschrikkelijke verdenking in hem op. En daar hij de waarheid wilde ken- nen, goot hij onmiddellijk den inhoud van het spuitwater-fleschje in een andere flesch over en begaf zich daarmee naar een scheikundige om het dezen te doen onderzoeken. De scheikundige vond in het spuitwater strychnine-sulfaat. Van dat oogenblik af hield zich L. overtuigd, dat hij het slachtoffer was geweest van een poging tot vergiftiging en stelde de justitie in kennis van de feiten. Ook deelde hij haar mede, dat hij met een levensverzekering-maatschappij een contract sloot, om bij zijn dood 20,000 francs uit te keeren aan zijne zuster. Is nu hier gepoogd hem te dooden om in het bezit dier som te geraken De justitie zal die vraag moeten oplossen. Berlijn is eindelijk bevrijd van de sneeuw. Er zijn 600,000 kub. meter geruimd. De kos ten daarvan bedragen 380,000 mark, waaronder 180,000 aan loonen voor losse werklieden. Ge- durende dezen winter heeft de stad reeds ongeveer 600,000 mark voor sneeuwopruiming uitgegeven. INGEZONDEN STUKKEN. Ter Neuzen, 24 Eebr. 1897. Geachte Redactie Misschien hebt gij in Zaamslag vele lezers, die een zeer zonderling karakter en temperament hebben, anders zou ik u in ernstige overweging willen geven, of gij aan uw duizend en zooveel lezers buite7i Zaamslag de hoogst onverkwikkelijke ge- meenteraadsverslagen dier gemeente niet kondt besparen en de hierdoor beschikbaargekomen ruimte in uw blad vullen met iets, dat ten minste lezens- waard en genietbaar is. Die Zaamslagsche gemeenteraadsverslagen zijn inderdaad erger dan ongenietbaar en onverkwik- kelijk. Zij zijn walgingwekkend. Daarover ik kan het u verzekeren zijn het al uwe lezers volmaakt eensik bedoel al uwe lezers buiten Zaamslag. De blijken van eene stelselmatige oppositie, van een spijkertjes zoeken op lage watertjes tegen het hoofd der gemeente springen daarin ieder onpartijdig en weldenkend mensch in het oog, zijn in ieder verslag voor het grijpen. Begrijpen die Zaamslagsche raadsheeren niet, dat er voor zulke oppositie immer en altijd stof te over wezen zou voor iederen gemeenteraad in welke gemeente ook, indien de gemeenteraadsleden maar kleinzieliggenoeg zijn om er zich niet voor te kunnen schamen of indien zij zich enkel door onedele hartstochten laten drijven Begrijpt het lid Geelhoedt niet, dat al het water van de Wester-Schelde hem niet meer zuiveren kan van de smet, of zoo gij liever wilt van de verdenking, dat de teleurstelling, een ander het door hem begeerde en gevraagde burgemeesterschap te hebben zien verkrijgen, hem verbitterd en zwart- gallig gemaakt heeft tegen zijn gelukkigeren medesollicitant En dat de beschaving en ontwikkeling, waarop een man als Dr. Hartman onmiskenbaar bogen

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 2