Algemeen Nienws- en Advertentieblad voor Zeenwsch- Vlaanderen. No. 3425. Donderdag 25 Februari 1897. 37e Jaargang. TWEE VIJANBEH. Binnenland. abonnement Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Yoor Amerika 1,321. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Bneven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs sleclits tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. ,.„a ver»chljnt Woe„dae- en VriJdasavon<.t R. J. «e Te, Meu.eo folitiel* Overzicht. Te Athene werd het rapport ontvangen van kolonel Vassos over het gevecht te oukolies, dat nog al raak schijnt geweest te zijn. De Purken vochten dapper. Na het gevecht liet de kolonel het fort met dynamiet in de lucht vliegen. De Grieksche troepen rukten met de vrijwilligers tegeu het garnizoen vau Kanea op, dat een uitval deed, maar de Turken waren genoodzaakt, zich terug te trekken. De kazerne te Livadion en het fort Aghioi zijn ingenomen. Drie Grieksche officieren werden bij <3 it gevecht gedood. Zaterdag begaven de admiraals der Europeesche eskaders zich naar Aghioi, voor het kamp van Vassos en deden aan den kommandant van het Grieksche schip ,/Miaulis" weten, dat zij de Grieksche troepen zouden beschieten, als Vassos verder voortrukte. De kommandant der ,/Miaulis en de Britsche admiraal gingen dit samen aan den kolonel meedeelen. Deze zal zich, dientengevolge, bepalen tot het bezetten van enkele punten. Ook aan de opstandelingen die voor Kanea liggen, werd aangezegd, zich van vijandelijkheden te onthouden. Toen zij hieraan echter niet voldeden en met schieten voortgingen, hebben de schepen der vereenigde eskaders eergister hun kamp ge- bombardeerd. 's Voormiddags elf uur werd een hevig geweer- vuur gehoord aan den kant van Keratidi, de Christenen traden aanvallend op. Van de stad uit onderscheidde men Helleensche vlaggen. In den namiddag nam het geweervuur toe. Om 4 uur besloten de admiraals tot een bom- bardement van het kamp der opstandelingen. Het vuur begon om 5 uur. Daar de rebellen met het geweervuur doorgingen, werd tot een effectief bombardement bevel gegeven. Een En- gelsche kruiser loste het eerste schot. Een Duitsch pantserschip schoot met granaten, gevuld met meliniet. Er werden 40 schoten gelost, uitsluitend op het kamp van de opstandelingen. De granaten, die in den omtrek van Kanea vielen, deden wolken van stof opgaan. Toen het vureu ophield, werd er een Helleensche vlag geheschen in den omtrek van het kamp der opstandelingen. Het blijkt, dat dit internationaal bombardement van het kamp der weerbarstige Christen-opstande- lingen van Creta slechts materieele schade heeft teweeggebracht, geen menschen gedood gelukkig Het zeggen was eerst, dat 15 /Christenen ge- kwetst waren en drie nonnen uit het klooster ,/De profeet Elias" eveneens, maar dat blijkt even FEUILLETON Roman van B. CORONY. onjuist te wezen als het gerucht omtrent het uit- moorden van Mohammedaansche dorpen bij Sitia. Maar kwaadaardig zijn de beschotenen er om, in de hoogste mate, en de Russische, Italiaansche en Britsche consuls, die te Selino en Cadano trachtten met de leiders der ,/Christenen" in ge- sprek te komen, werden met geweerschoten ont vangen. Zoowel Christenen als Mohaminedanen schijnen ook gevangenen ter dood te hebben ge- bracht. (Volgens een later bericht wisten de consuls ten slotte toch eenen wapenstilstand te verkrijgen van 7 dagen.) Voor Rethymo zijn nu ook vijf vreemde schepen komen stationneerenmaar de gouverneur heeft het aanbod der bevelhebbers om troepen aan wal te zetten en de Europeesche vlaggen te hijschen, afgewezen. In den Rijksdag, waar men nog altijd bezig is aan de begrooting voor Buitenlandsche zaken, werd geinterpelleerd over Kreta. De Minister Von Marschall verklaarde, onder herhaalde blijken van instemming, dat Duitschland in het Oosten geen bijzondere belangen heeft en zich dus geheel kan wijden aan het behoud van den vrede. De pacificatie van Kreta wordt belemmerd door het optreden van Griekenland, in striid met het volken- recht. De landing der Grieksche troepen gaf het sein tot een sterk toenemende anarchie. Het eerste, wat men te doen heeft is, dit gevaar voor den vrede met de krachtigste en meest doortastende middelen weg te nemen. Daardoor wordt tegelijker- tijd de weg gebaand voor het duurzaam herstel der orde op Kreta en tot voldoening aan de rechtmatige eischen der Christenbevolking, die men moet helpen zoo goed als mogelijk is, zonder het Turksche rijk te verbrokkelen. Over de middelen om tot dit gemeenschappelijke doel te geraken, worden dezer dagen nog onder- handelingen gevoerd door de mogendheden zoodra de tijd daartoe gekomen is, zal de Rijkskanselier den Rijksdag nadere mededeelingen doen over het aandeel dat Duitschland daarin neemt. Wij zullen, zei Von Marschall, aan de eischen van de welbegrepen menschlievendheid het best vol- doen, door alle krachten in te spaunen teneiude let oorlogsgevaar te bezweren, dat namelooze ellende over groote landstreken zou brengen." Sprekers van verschillende richting gaven hun goedkeuring te kennen over de leiding der Duitsche politiek, en een herinnerde ook nog eens aan de belangen der houders van Grieksche schuld. De regeering beloofde, die niet uit t oog te zullen verliezen. ,/Hildegard, Hildegard, wordt wakker riep de verschrikte oude vrouw, terwijl zij den arm van haar beveling greep. „Wat is er gebeurd stamelde het meisje, wierp spoedig een mantel om, liep naar het venster en riep vol ontzetting uitnO hemel, het 1 urk- sche paviljoen is in een dichten rook gehuld en daartusschen krullen zich de hemelhooge vlammen. Men snelt met lantaarns het slot in en uit het park is vol menschen Zij wierp de deur open en ijlde de trap af. Grootinoeder volgde haar. In den tuin stond Rainer te midden van zijn bedienden, reeds was de brandspuit gehaald. „0, dat is goed, Hans, dat je de buren wilt helpen riep de oude vrouw. Daar is hier geen sprake van," antwoordde hij kalm. „lk moet trachten den ,/Edelhof" te bewaren, z'ooveel het in mijn vermogen is. De onmiddellijke nabijheid is lioogst gevaarlijk, het is maar een geluk, dat er volkomen windstilte heerscht. De brandklok werd geluid. De brandweer van het dorp en de spuiten van de verschillende landgoederen kwamen aan. Een groote menigte De Tweede Kamer heeft gisteren het debat voortgezet over de wijziging van de gemeentewet tot splitsing van de gemeenten boven de 15,000 zielen voor raadsverkiezingen in kiesdistricten, met het amendement-Goekoop c. s. (om die split- sing te voorkomen), het amend.-Bastert (om de splitsing alleen te bepalen voor Amsterdam, Rotter dam en 's Gravenhage) en het amend.-Rink (om alleen Amsterdam, Rotterdam, 's Gravenhage en Utrecht te splitsen). Het Regeeringsvoorstel werd bestreden door den heer Drucker en verdedigd door de heeren Van Gennep en Lohman. Zonder stemming zijn aangenomen de wetsont- werpen tot wijziging van de provinciate kiesdis- ten en van de provinciale wet, welke de vorige week werden behandeld. Bij het voortgezet debat over het ontwerp tot wijziging van de gemeentewet verdedigde de Minister Vau Houten nader de splitsing van de gemeenten voor raadsverkiezingen, in verband met de wijzigingen van de Prov. kiesdistricten. Het amendt-Goekoop (geen splitsing der ge meenten) is verworpen met 58 tegeu 32 st. Het amend.-Bastert (alleen splitsing Amsterdam, Rotterdam, 's Gravenhage) verworpen met 57 tegen 34 st. Het ameud-Rink (alleen splitsing Amsterdam, Rotterdam, 's Gravenhage en Utrecht) verworpen met 54 tegen 37 stemmen. Het Regeeringsartikel 2 (splitsing van ge meenten boven de 15,000 zielen) werd daarna goedgekeurd. De Provinciale Staten van Noord-Holland verkozen gisteren tot lid der Eerste Kamer den heer D. Laan, koopman te Wormerveer, met 31 van de 62 uitgebrachte stemmen. De heer Mr. N. G. Pierson verkreeg 30 stemmen. Bij Kon. besluit is benoemd tot substituut- officier van justitie bij de arr.-rechtbank te Rotterdam, Mr. J. Z. Mazel, thans substituut-officier van justitie bij de arr.-rechtbank te Middelburg. In de j.l. Vrijdag gehouden vergadering van den gemeenteraad van Zierikzee werd o. m. besloten het indertijd door den ingenieur Van der Vegt ingezonden havenplan niet in behandeling te nemen. Aan de Tweede Kamer is een wetsontwerp aangeboden, strekkende om aau den gewezen hoofdinspecteur voor de opiumaaangelegenheden in Nederl. Indie H. L. Ch. te Mechelen kwijt te schelden 25,499,82, waarmede hij bij besluit der Algemeene Rekenkamer in Nederl. Indie is belast. Wijzende op de groote diensten door den heer Te Mechelen bewezen, tot bestrijding van den smokkelhandel in opium en in het licht stellende, hoe door een brand op 3 Juni 1893, ten huize van den ambtenaar toegevoegd aan den heer Te Mechelen de 25,499,82 verloren gingen, meent de minister van kolonien dat er alleszins termen zijn om genoemden heer Te Mechelen kwijt- schelding te verleenen. In Augustus a. s. zal een vergelijkend onderzoek gehouden worden van adspiranten voor de betrekking van surnumerair der posterijen en telegraphie waarvoor vijftien plaatsen worden opengesteld. Voor ten hoogste twee van deze vijftien plaatsen zullen vrouwelijke candidaten in aanmerkiug kunnen komen. De adspiranten behooren zich voor 1 Juli a. s. bij een eigenhandig geschreven adres tot den directeur-generaal der posterijen en telegraphie te wenden. Bij dit adres moeten worden overgelegd de stuk- ken, welke vermeld worden in de St. Ct. No. 45, waarin ook de voor het examen vereischte kundig- heden worden aangeduid. De aandacht wordt er op gevestigd, dat de sur- numerairs er niet op zullen kunnen rekenen dat hun eene standplaats zal worden aangewezen op het kantoor ter plaatse waar hunne ouders of voogden gevestigd zijn, doch dat zij voor korter of langer tijd geplaatst zullen worden daar, waar dit voor huline ontwikkeling of in het belang van den dienst het best wordt geacht, en dat zij, zoo zij op het tijdstip waarop zij hun 27sten jaar hebben volbracht, niet of niet volledig hebben voldaan aan het examen voor commies der posterijen en telegraphie, op grond van art. 4 van het Kon. besluit van 10 Augustus 1895 No. 22, uit den dienst worden ontslagen De heer Suter baron van Asperen, die voor den wederopbouw der afgebrande kerk van de Ned. Herv. gemeente te Asperen f 6000 beschikbaar stelde, heeft nu voor de herstelling van den toren 4000 aan de burgerlijke gemeente aangeboden. Beneden de laagwaterlijn is aan den oever van den ge'inundeerden Sophiapolder (N.-Bev.) op ruim 200 meter van den zeedijk van den Toorn- polder Vrijdag j.l. een oeverafschuiving gecon- stateerd, lang 200, breed 145 meter met een verdieping van 17,5 meter. Volgens telegrafisch bericht, uit Medan toe- gezonden, is door de Kon. Maatschappij tot exploi- tatie van petroleumbronnen op Sumatra een nieuwe put geboord, welke dagelijks 800 vaten oplevert. boeren was op de been. En van straat tot straat weerklonk de bange kreet//Brand Brand door de nachtelijke stilte. Plotseling scher er vlammen door de rookmassa. Lit alle vensters van het paviljoen sloegen de vlammen naar buiten, zoodat het sierlijke gebouw een reusachtige vuur- kolom scheen. Hemel, slot en vijver werden grillig verlicht en de waterval scheen met zijn water- stroomen een massa gloeinde lava, die in de marmeren bekkens vloeide een huiveringwek- kend schoon tafreel. Stroomen water werden op kapel en op de minarets gericht, doch het gebouw was niet meer te redden. Alle moeite moest men opgeven, om het vuur op eigen tereiu te bestrijden. Paviljoen en oranjerie vielen beide als offers van het ver- nielende element. De slanke torentjes stortten in en eindelijk volgde ook met een donderend geraas de koepel. Intusschen bewoog zich Alexandra von Dom- browsky door de menigte, als een half zinnelooze en riep: „Waar is Frau von Arnheim Zoekt haar Laat alles tot den grond afbranden, als zij slechts maar gevonden wordtZij is niet in haar kamer, Waar kan zij zijn? Wellicht verbrand in een zinneloozen angst verbrand OlgaOlgaantwoordt mij 1 O als zij eens dood of gewond was 1" Een gedeelte van het personeel doorzocht het slot, een ander gedeelte het park. ,/Ziet ge haar niet? Hebt ge haar nog niet gevonden Men hoorde Alexandra s krachtige stem boven het gejammer en geschrei, boven het gejoel en geraas der menigte. wHier hier rep eindelijk de rentmeester Gustaaf Braun, ,/mevrouw schijnt, den Hemel dank, ongedeerd, maar geheel buiten zich zelve van schrik." Dombrowsky en Prisca snelden toe, en sloegen hun blikken op een vrouwelijke gestalte in wit, lang nachtgewaad op den grond uitgestrekt naast een marmerbeeld. Het was zij, wie men zocht. In haar angst klemde zij haar armen om het voetstuk van het beeld. Haar doodsbleek gelaat; o, het zag zoo vreemd, die fijne gelaatstrekken, ze waren vervormd en vervallen en uit die onna- tuurlijk wijd geopende oogen straalde een menge- ling van woede en ontzettingvan tusschen de lippen vloeiden onsamenhangende woorden. z/Wat een zoenofferWat een zoenofferriep zij onophoudelijk, naar het. in puin gevallen pa viljoen wijzend, en keerde dan, als een boetedoende vrouwe het gelaat naar de aarde. Wordt toch wat kalm riep Dombrowsky, terwijl zij haar als een kind overeind zette. //Het gevaar is geweken. Wellicht is uw hulp elders noodig mijnheer Braun, laat mij maar alleen. Prisca en ik zullen wel voor mijn zuster zorgen. Deemoedig buigend, zooals zij dit altijd deed, naderde het kamermeisje. Mevrouw Von Arnheim, blijkbaar nog onder den invloed van den schrik, liet zich door Alexandra naar huis dragen. Toen zij in haar vertrek was gebracht, verviel zij waar- schijnlijk in een toestand van uitertste opwinding bijna onafgebroken vernam men haar geschrei en het krampachtig snikken, totdat de morgen aan- braktoen eerst werd zij kalm. Slechts een korten tijd was Prisca binnen geweest, nu zat zij reeds lang in een nevenvertrek aan het venster en zag den tuin in, waar men bezig was, omver te halen, wat nog van de muren stond. Dikke rook- wolken stegen nog uit het puin en de asch naar omhoog. Verwoest was alles, dat zooveleduizenden had gekost, niets was gered van de zeldzame verzamelingen, de kostbare schilderijen, wapenen en sieraden 1 Een ontzaglijk droevig tooneel De deur werd geopend en Alexandra trad binnen. Haar gelaat was bleeker dan ooithaar voorhoofd diep gerimpeld en uit de grijze oogen schoten stralen vuurs. z/Plichtvergetene riep zij het meisje toe. //Hadt gij haar niet beter kunnen bewaken Je wordt oud en verstandig genoeg. Ik zou ze naar Moskou terug moeten zenden ,/Vergiffenis smeekte Prisca. Ik was zoo ge- schrokken van het brandgeschreeuw, dat ik weg- snelde, en ondertusschen heeft Mevrouw zich zeker verwijderd." z/Lieg niet Je was ingeslapen en toen je wakker werd, was zij reeds weg //Neen, Neen ,/Spreek de waarheid Die moet ik weten Ik beveel je, alles te bekennen 1 Toen je de slaap niet meester kondt worden, hadt ge mij moeten roepen." z/Ik heb niet geslapenheusch nietriep Prisca, die bijna ineengezakt was door den ge- strengen, bestraffenden blik harer meesteres. Hun gesprek werd door een zacht geklop op de deur afgebroken. (Wordt vervolgd). TEK IEHZEISCHE COIRWT. 19)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 1