Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. No. 3424. TWEE YUAOiH. Dinsdag 23 Febmari 1897. 37e Jaargans;. Binnenland. ABONNEMENT: Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen f Franco per post Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32J. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVEETENTIEN Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. folitiela OVerzicht. I)e algemeene indruk, door de nog van alle kanten toevloeiende berichten over Kreta gemaakt, is niet ongunstig. Het Duitsche blokkadevoorstel is, zooals nader blijkt, door Engeland niet met groote warmte ontvangen, en de bewondering voor Keizer Wilhelm's houding begint hier en daar, nook in Duitschland, te verminderen. Het ,/Berl. Tbl." zegt, dat de Duitsche politiek geeu gelukkigen greep heeft gedaau het blokkade-voorstel had niet openlijk ter sprake gebracht moeten worden, eer men van de toestemming van alle mogendheden zeker ware geweest. Ook heeft, zoo zegt het blad, geen regeering zulk een onvrieudelijken toon tegen Griekenland aangeslagen als de Duitsche, toen zij het beneden haar waardigheid verklaarde, verder met dat land te onderhandelen. Deze hooge toon heeft des te eigenaardiger moeten trelfen, daar zich nog niet een Duitsch oorlogsschip in de Grieksche wateren bevindt. Inmiddels heeft Engeland eenig licht gegeven. Lord Salisbury verklaarde, dat voor een actie tegen Griekenland wordt ondernomen, de Engelsche regeering de meening der andere mogendheden betreffende de aanstaande regeling van het bestuur van Kreta wenscht te weten, aangezien in de tegenwoordige omstandigheden de overeenkomst van verleden jaar niet kan blijven gelden. Salis bury verklaart zich voor een autonomie van Kreta, gelijk aan die van Samos. Italic sluit zich in deze kwestie gelieel bij Engeland aan. Tot deze aaugelegeuheid geregeld is, zal dus wel niets tegen Griekenland wordeit ondernomen. De officieuse Fransche //Temps" zegt, dat Frankrijk en Engeland, getrouw aan hunne tradi tion, eerst alles willen doen om een verzoening tot stand te brengen, alvorens hun toevlueht te nemen tot de inaatregelen, welke met aandrang gevraagd worden door de hoven die met de Griek sche dynastie verbonden zijn. De internationale vloot houdt de Grieken goed in 't oog. De Grieksche stoomboot //Thessalia", die vrijwilligers en wapens naar het eiland wilde brengen, werd tegengehouden. Ook aan een ander schip, dat provisie had voor de Grieksche troepen, werd belet, deze te lauden. De Grieken blijven nog strijdlustig. In de Kamer heerschte een opgewonden stemmingDelyannis wilde nieff veel over de plannen der Regeering en de diplomatieke onderhandelingen meedeelen. Een felicitatietelegram vaii den Italiaanschen radicalen afgevaardigde Cavalotti werd met applaus begroet. De Nationale Liga zegt in een proclamatie dat FEUILLKTON. Roman van B. CORONY. 18) HOOFDSTUK X. Gedurende den winter was het op den //Edelhof" nog stiller geworden. Ilildegard had op het ge- bod haars vaders Camory vermeden en het huis niet meer zonder begeleiding verlateu, doch de teekenen van zwaarmoedigheid, die op haar uiterlijk hun sporen badden achtergelaten, waren oorzaak, dat haar gelijkenis met de overledene nog te grooter werd. Wel gaf zij zich zoo niet zonder eenigen tegenstand aan haar neerslachtigheid over; zij streed een onvermoeiden strijd met zich zelve en vond in dien strijd een onwaardeerbare bond- genoote en een sterken steun in de grootinoeder, verstandig, vriendelijk en deelnemend als deze was; zij had het goedige, het trouwe hart van de zoo vroeg ontslapene geerfd en op dit onontwijde al- taar was een heilige vlam ontbrand, die haar ge lveele wezen met een louterendeu gloed doordrong. Even sterk geloofde zij aan de vastheid van het woord Gods als aan de onwankelbaarheid van de liefde. Camory vertoefde niet meer bij Graaf von der Lauen als gast. Hij had zich naar de stad be geven, doch kwam van tijd tot tijd nog eens weder, want de schoone maagdebloem in dat dal, door bergen omringd, kon hij niet vergeten. Reeds zij, indien Europa een voldongen feit ongedaan maakt, een algemeenen Helleenschen opstand zal verwekken in de niet vrijgemaakte provincien. Aan verdere berichten outleenen wij nog het volgende Het oorlogsschip //Epirus" heeft 2000 vluchte- lingen uit Herakleion naar den Piraeus overgebracht. De Grieken te Londen hebben een aanzienlijke som ter beschikking van de Regeering gesteld. Te Kanea zijn met een Turksche boot vele gewonden, vrouwen en kinderen aangebracht uit het district Selino, waar de Christeneu baas zijn. Eergisteren vergaderde voor de tweede maal te Londen de parlementaire enquete-cominissie inzake Jameson's inval. Door sir William Harcourt werd Rhodes andermaal aan een scherp kruisverhoor onderworpen. In antwoord op dringende vragen zeide Rhodes, dat men Pretoria ook had kunnen noemen als de eventueele bestemming der raiders, maar hij was altijd van opinie geweest dat Jameson naar Johannes burg moest gaan. Gevraagd waarom hij na den inval zich stil had gehouden, zich had afgezonderd en in het geheel niets gedaan, antwoordde Rhodes dat het nutteloos zou zijn geweest te trachten Jameson tegen te houden hij (Rhodes) was thuis gebleven omdat hij over de zaak wilde nadenken. Hij had aan de directeuren te Londen niets medegedeeld over den invalhij had alleen mededeeling gedaan aan zijn secretaris Harris, die toen in Londen was en die zijn plannen kende. Getuige zeide dat hij in het steunen van de beweging te Johannes burg als een particulier persoon had gehandeld in het belang van Zuid-Afrika. Gevraagd welk recht de Chartered Company had om hare hulpbronnen te gebruiken voor het voeren van oorlog tegen een bevrienden staat, zeide Rhodes na eenige aarzeling //Ik kan het niet verdedigen, dat is alles De commissie verdaagde daarop. Bij de voortgezette behandeling van het ontwerp tot wijziging van de Provinciale wet, wijzigde de Minister de bepalingen zoodanig, dat de samenkomst van de Staten-vergadering bepaald blijft op den eersten Dinsdag in Juli, en dat Gedep. Staten verplicht worden de periodieke ver- kiezingen voor de Staten te bepalen niet vroeger dan den 10en Juni, en de herstemmingen niet later dan den Vrijdag voorafgaande aan den eersten Dinsdag in Juli. den eersteu keer waren zijn ruwe, onvaste zinnen door haar geboeid. Wel verre, dat de grove af- wijzing, die hij van haar vader had ontvangen hem ontmoedigd had, in zijn pogeu, om tot het voor- werp van zijn liefde te geraken, had deze bejegening hem nog vuriger en hartstochtelijker gemaakt. Steeds vond hij weder andere wegen en middelen om haar te zien, was het dan ook slechts van verre. Hans Rainer ontstak dan altijd in woede en toorn, bewaakte Hildegard te jaloerscher en plaagde en kwelde haar evenals eens haar moeder. Daardoor werd zij angstig en vreesachtig en haar stille, schuwe afgetrokkenheid, de gevolgen van zijn heftigheid, verbitterden hem te meer. Hij beminde zijn dochter boven alles, en meende aldus haar geluk te bevorderen. Ongeveer acht weken na de afreis van den Freiher was Rainer eens des avonds buitengewoon slechts gelnimd. Hildegard was hem niet tegemoet gesneld, afschoon dit toch altijd haar gewoonte was, als hij uit het veld terugkeerde. Dit had hem diep gekrenkt en stelde hij nu alles in het werk, om het meisje te bespotten en te schelden Daar kwam nog bij, dat Rupert, die met den wagen naar G. was gezonden, om de noodige in- koopen te doen, buitengewoon lang uitbleef. z/Ga naar bed, je oogen vallen dicht 'an slaap," zeide grootmoeder eindelijkHildegard stond op en omarmde haar vader evenals altijd des avonds voor het naar bed gaan. Het deed haar leed, hem te hebben vertoornd en gaarne had zij hem eens teeder toegesproken, doch zijn toornige blik en de gestrenge, onvriendelijke toon van zijn stem ontnamen haar alien moed. Met 42 tegen 31 stemmen is verworpen een amend.-Kuyper om bij meervoudige verkiezingen voor de Staten, de namen der candidaten op de lijsteu te nummerenwelk amendement door den Minister als onnoodig werd bestreden. Overgenomen werden deamendementen-Pijnappel, om bij meervoudige Statenverkiezingen eene pauze van een uur te vergunnen aan het stembureau tusschen den afloop der stemming en de opening van de stembus, en het stembureau uit vier leden te doen bestaan. Omtrent het kommandemenl der gendarmerie op Kreta vernam het //Dbl." van goed ingelichte zijde, dat van wege ons gezantschap te Kon- stantinopel onze Regeering er op gewezen is, dat de voorwaarden, waarop Turkije een kommandant dier gendarmerie wil aanstellen, geheel onvoldoende zijn en het niet den roep van ons land en ons leger zou verhoogen, wanneer op die voorwaarden een Nederlandsch hoofdofficier benoemd zou worden, nadat geen enkel officier van een andere natie daarop heeft willen ingaan. De hoofdofficier in kwestie moet dan ook zelf al eene verhooging van het aangeboden traktement als voorwaarde hebben gesteld, voor het geval zijne benoeming zou plaats hebben. Slechts vier Europeesche officieren (een Engelsch- man, een Montenegrijn, een Italiaan en een Franschman) moeten zich bij de gendarmerie- commissie om plaatsing bij dat korps hebben aan- gemeld. Aangezien zoowel de Italiaansche als de Oostenrijksche Regeering, wegens de tegenwoordige troebelen, voorloopig aanwerving van hunne onder- danen voor Kreta hebben verboden, is intusschen de verdere organisatie der gendarmerie voorloopig uitgesteld. Het hoofdbestuur der posterijen en tele- graphie maakt in de Staatscourant van 19 dezer het volgende bekend Honderden brieven en brief kaarten zijn, wegens onvolledig of onjuist adres, onbestelbaar en worden, wijl de afzenders niet bekend zijn en de stukken daarom niet aan hen kunnen worden teruggegeven, na verloop van drie maanden vernietigd. De aandacht van het publiek wordt er op ge- vestigd, dat de afzenders zich tegen zoodanig gevolg der onbestelbaarheid kunnen vrijwaren door vermelding van hun naam op de achterzijde der stukken. Onze vloot bestaat thans uit 6 pantserschepen, 4 pantserdekschepen, 12 monitors, 5 riviervaar- tuigea, 6 ongepantserde fregatten, 2 korvetten, 2 schoeners, 1 raderschip, 22 kanonneerbooten, 17 vischtorpedo-booteu, 3 visch- en spartorpedo- z/Ga ook ter ruste", raadde de oude vrouw den in diep gepeins verzonken man. Hij ant woordde niet. Zij legde de hand op zijn schouder en herhaalde haar woorden. z/Ik weet, wat ik te doen heb," antwoordde hij norsch. //Slapen kan ik toch nietik heb veel te veel aan mijn lioofd. Bovendien verontrust het mij zeer, dat Rupert nog niet terug is. Hij heeft veel geld bij zich." z/Hij is toch eerlijk als goud. Er kan een ver- traging op den weg zijn gekomen." z/Och wat, de verzoeking eu de goede gelegen- heid zijn den sterkste, soms te sterk. Iedereen was eerlijk, voordat hij oneerlijk werd //Door je argwaan en je booze verdenking maak je jezelf en andere ongelukkig." [k ben nu eenmaal zoo eu heb geen reden er toe, om van iemand, wie dan ook, het beste te denken," klonk het barsch. ,/Juist vandaag ben ik daar weder mede bezig geweestik zou de ge- heele wereld wel het onderst boven willen keeren. Ik kan het in een enge kamer niet uithouden." z/Wil je dan nog uit?" //Even in den tuia. Ga naar Hildegard en last mij alleen. Je weet, het beste is maar, dat men zich om mij niet bekommert." Met een diepe zucht gaf zij hem de hand en zocht zij haar kleindochter op. Deze sliep nog niet, zij scheen te hebben geweend. De oude drukte haar een kus op het voorhoofd en zeide troostend //Je moet het vader niet zoo kwalijk nemen. Je bent toch zijn Reveling, zijn alles. Wie zooveel heeft geleden als hij, kan niet altijd even opgeruimd zijn en als hij van je eischt, dat booten, 17 spartorpedo-booten en 3 schoeners voor poRtietoezicht. De Indische militaire marine heeft 1 pantser- schip, 1 pantserdekkorvet, 15 flottielje-vaartuigen, 3 raderschepen, 1 spartorpedoboot, 2 wachtschepen, 3 opnemings-vaartuigen en 2 oorlogs-stoomjachten. Men schrijft uit Rozendaal De suikerfabrikanten besloten heden, Maandag, te beginnen met contracteeren, voor den algemeenen prijs van f 8,50. De Bond van Nederlandsche suikerfabrikanten heeft thans de bietenprijzen definitief vastgesteld. Zaterdag ontvingen de bieten-agenten te Zeven- bergen en omstreken order om met contracteeren aan te vangen tegen 9 per duizend kilogr., franco wagen of scheepsboord. TER NEUZEN, 22 Februari 1897. De scherpschutters-vereeniging //Voor Vader- land en Koning" alhier herdacht jl. Vrijdag den dag, waarop het korps voor tien jaren voor het eerst in uniform optrad en de officieren werden geinstalleerd. Tegen's avonds was eene vergadering uitgeschreven, ter feestelijke viering van dezen gedenkdag, waartoe ook de buitengewone en eere- leden waren uitgenoodigd. Ongeveer half acht werd de vergadering, die gehouden werd op de bovenzaal van het //Hotel de Commerce", door den heer Eijke, president der vereeniging, tevens le luitenant-kommandant van het korps, geopend, met een gelukwensch aan de leden met den dag die de vereeniging herdacht. Hij stelde allereerst een dronk voor op het welzijn der beide Koninginnen, die met hoera's begroet werd. De kommandant deelde verder mede in den loop van dag II.H. M.M. telegrafisch in kennis te hebben gesteld met den gedenkdag die de vereeniging thans viert en daarbij opnieuw betuigd te hebben van verknochtheid aan het Vorstelijk huis en 't Vaderland. Verder stelde spreker voor een dronk te wijden aan het welzijn van den heer Van Rompu 2" luitenant, die wegens zijne bezigheden als lid van het Gedeputeerd college niet ter vergadering kon tegenwoordig zijn. Daarna werd op verzoek van den kommandant het feestlied gezongeu, dat door een sedert ontslapen vriend van dezen vervaardigd was voor de gelegen- heid van de installatie van het korps op 19 Febr. 1887. Nadat nog eenige bezoekers ter vergadering waren gekomen ving de kommandant zijn eigenlijke feestrede aan. je je hartewenschen onderdrukken zult, breng hem dan dat offer, God zal er je voor zegenen." z/Ja, dat wil ik gaarne," antwoordde Hildegard. z/Ik wil altijd een gehoorzame dochter zijn. Wan neer hij echter zoo toornig eu betrokkeii is als vandaag, o, dan is het mij zoo bang. Het is mij dan alsof er iets vreeselijks zal gebeuren. O, zie maar, hoe ik beef z/Kom, kom, dat is maar gekheid sprak de oude. //Ge bent geen nuffige stadsjuffer, maar een gezond, frisch landmeisje. Praat mij niet over zenuwen, anders verlies ik mijn geduld. Zoo'n jong ding als jij valt er maar zoo spoedig niet bij neer, al stormt het ook al wat. Dan is het maar de vraag, stevig op de been te blijven, en het hoofd op te houden. Ieder heeft zijn last te dragen en och, die van mijn kleindochter is nog de zwaarste niet! Nu, wel te rusten En morgen wil ik een opgeruimd gelaat zien, hoorMen moet zichzelf niet voorstellen, on gelukkig te zijn, vaak wordt ons dan juisteen zwaarder last opgelegd. z/U heeft gelijk. Ik wil niet meer zoo kinder- achtig zijn. Morgen zal vader geeu reden tot ontevredenheid hebben Zij gingen ter rust. Er konden eenige uren verloopen zijn, toen de oude vrouw plotseling ont- waakte. Wat was dat voor leven en welke stemmen waren datWelk een zware, verstikkende lucht in het vertrek RookSteeds dikker wordende rook Dronmde zij Neen, daar buiten daalde reeds een regen van vonken neder." (Wordt vervolgd). Ul/IYSdli; Dit blad verscliijnt iiiaaadag-, Waensidag;. en Vrijda^avood, uitgjeaonderd »p Feestda^eo, bij den nitgever P. J. FAM DE IAKDE te Ter i'enzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 1