Algemeen Mieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. AtMllSIKIIIMi No. 3422. Donderdag 18 Februari 1897. 37e Jaargang. H I N D 351 B T. TWEEVIJAND EH. aanbesteden: "feuillbton Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postYoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32J. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. Burgemeester en Wetbouders van rl LR N EUZEN zullen op Dinsdag, 23 dezer, 's namiddags 4 uren, in het gemeenteraadhuis in het openbaar, bij enkele inschrijving, Het maken van een SLOOT met bijbehoorende werken tot verbree- ding van den weg aan den Koedijk aldaar. Het bestek ligt ter lezing op de gemeente- secretarie. Inlichtingen zijn te bekomen bij den waarne- menden bouwmeester. Aanwijzing zal geschieden op Zaterdag, 20 dezer, 's namiddags 2 uren. Ter Neuzen, 16 Februari 1897. Burgemeester en V* ethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. D1ELEMAN, Secretaris. Ir*olitieli Overzicht. De berichten, langs verschillenden weg van Kreta geseind, beginnen wat duidelijker te worden. De Grieken zullen weinig genoegen beleven van de poging om bunne stamverwanten te bevrijden ▼an het Turksche gezag. De mogendheden zijn bet volkomen eens. De bevelhebbers der vreemde schepen hebben aan den Griekscben kommandant een nota gericht, Roman van B. CORONY. Het bloed vloog door Harald's aderen. Zijn zelfbeheersching verdweenhij zag nog slechts de verblindende, wellustige schoonheid, die zich tot hem boog, wier schouder hij bijna raakte en die woorden sprak, waarvan hij de beteekenis nauwelijks begreep, omdat hij slechts lette op den weeken, bevenden, diepen klank der stem. Constance voelde met namelooze vreugde, dat haar overwinning nabij was. Vol ongeduld wachtte zij op het oogeublik, waarop Harald's hartstocht alle vormen zou breken, waarop hij haar, de zoo smartelijk wachtende, eindelijk zou zeggen, dat hij haar aanbad als geen andere vrouw ter wereld Op het droomerig plekje, waar Lize's hut stond wilde zij een oogenblik rustendaar in het Eden, door bergen omsloten, wilde zij de bekentenis zijner liefde hooren. De sierlijke, zilveren spoor trof de zijde van liet paard. Nauwelijks vijf minuten waren voorbij, of het huisje dook op tusschen de donkere den- nen die tegen den rotswand leunden. //Mijn God, hoe onbeschrijfelijk bekoorlijk stamelde Harald. ,/Niet waar riep zijmaar plotseling ver dween de glimlach van haar lippen en de wangen, zoo even nog rood werden zoo bleek als sneeuw. In de half geopende deur der hut stond Hildegard en Camorj's blik scheen aan haar te hangen waarin hij gesommeerd werd, zich te gedragen overeenkomstig de intemationale wet. Een ander bericht luidtDe Engelsche eskader- kommandant bedreigde Prins George, dat, wanneer hij de orders ten uitvoer legde, die hij van den Koning en van de Grieksche regeering ontving, de kommandant genoodzaakt zou zijn, geweld tegen hem te gebruiken. Deze onverwachte houding van den Engelschen scheepsbevelhebber maakte een zeer pijnlijken indruk op de Kretenzer christenen, die reeds dachten, dat de Prins gezonden was om hen tegen hunne vijanden, de Muzelmannen, te verdedigen. Op een collectieve nota, door den Franschen gezaDt aan de Grieksche regeering te Athene overhandigd, werd geantwoord, dat de Grieksche regeering hare tusschenkomst gerechtvaardigd acht door de inoorden op Kreta, en dat zij besloten heeft, met de zending van troepen voort te gaan. Inmiddels werd vernomen en in de Grieksche Kamer bevestigd, dat Grieksche troepen, onder kolonel Yassos, adjudaut des konings, geland zijn te Platania op een korten afstand van Kanea. De kolonel richtte een proclamatie aan de Kretenzers, waarin dezen worden uitgeuoodigd, hun wil kenbaar te maken. De mogendheden bebben een welsprekend en duidelijk antwoord gegeven met goedkeuring van de Turksche overheden is Kanea bezet door een detaehemeut, bestaande nit honderd Russen, honderd Franschen, honderd Engelschen, honderd Italianen en vijftig Oostenrijkers. Deze troepen staau onder kommando van een Italiaansch officier. Een detachement van gelijke sterkte en op ge- lijke wijze samengesteld, onder kommando van een Fransch officier, was gereed om aan wal te gaan. De Fransche, Engelsche, Russische, Italiaansche en Oostenrijksche vlaggen zijn op de versterkingen der stad geplant. Van de bezetting van Kanea is kennis gegeven aan den kommandant van het Grieksche eskader. Er is nu een aanzienlijke intemationale scheeps- macht voor Kanea. De landing der vreemde zeesoldaten zal waar- schijnlijk ook wel een eind maken aan het vechten tnsschen Mohamedanen en Christenen rondom die stad, dat, blijkens verzonden telegrammen, nog voortduurde. De berichten uit Grieksche bron maken nog melding van verschilleude toebereidselen met het oog op een oorlog met Turkije. De reserven van 1892 en 1893 zijn binnen 48 uren opgeroepen. Prins Nikolaas zou met een regiment artillerie Het meisje zag er ook uit als een boschuimf. Slank was zij en schoon met het licht bruine, goudachtig schitterende haar en de bijna blauwe, droomerige oogen, het beeld der onschuld en der jeugd. Nu wist Constance, wat hij met zijn uitroep had gemeend zij bemerkte, hoe Hildegard haar oogen neersloeg en een gloeiend rood haar beval- lig gelaat bedektehoe zij in verwarring het hoofdje afwendde om de brandende blikken niet te ontmoeten. Camory sprong uit den zadel, bond den teugel van zijn paard aan een tak vast en hielp frenle Von Arnheim afstijgen. Alle duivels der ijverzucht en der beleedigde trots woedden in haar borst. Zij moest de tauden op elkaar klemmen om niet te schreeuwen van toorn en smart, nu het gebouw harer hoop zoo plotseling iustortte. Zooals die daar, had hij haar nooit aangezien nooit. Het eenvoudige land meisje, het eenvoudigeweidebloempje haar mededingster Was dat niet om te lachen f Ja bij deze gedachte was haar iets als een gloeiend ijzer door haar hart geboord zoo diep zo6 diep, dat zij haar beide handen op de borst drukte. „Voelt ge u niet wel, freule Hoe koel, hoe ceremonieel klonk Harald's stem Daardoor kreeg zij haar zelfbeheersching terug //In geenen deele," antwoordde zij rustig en trad op de hut toe. Hildegard ging liaar vrieude- lijk groetend te gemoet, nog altijd gloeiend als een pinksterbloempje. ,/Die arme oude 1 Niemand bekommert zich om haar en zij zal nog wel in geen weken iets kunnen verdienen. Grootmoeder heeft mij toe- naar Larissa, in Thessalie, gaan. Het heet, dat de Turken troepen zenden naar de Grieksche grensmaar dit wordt door de Frkf. Ztg. tegen- gesproken. Men meldt, dat het landvolk van Macedonie, strijdlustig van aard, zooals men weet, door Grieken- land van wapens wordt voorzien. Ook bericht men, dat de Russische troepen aan de Roemeensche grens en in Klein-Azie versterkt worden en dat de Zwarte Zee-vloot gereed ligt. De ophelderingen, eergisteren in het Britsche Lagerhuis en in de Fransche Kamer door de Minister-presidenten aan weetgrage interpellanten over de Kretasche aangelegenheden verstrekt toen de hierboven beschreven feiten nog niet be kend waren hebben natuurlijk thans veel van haar belang verloren. Wij volstaan derhalve, wat de Fransche Kamer betreft, met de mededeeling, dat aan de heeren Jaures en Le Herisse, die de regeering interpelleeren wilden over hare voor- nernens, door den Minister-president Meline en den Minister van Buitenlandsche zaken Hanoteaux het aandringen op een onmiddellijk antwoord met het oog op den ernst der omstandigheden werd ont- raden en als een bewijs van vertrouwen aan de Kamer gevraagd werd, dat zij met dit stilzwijgen genoegen zou nemen, waartoe met 382 tegen 170 stemmen werd besloten. Bij de Tweede Kamer is ingekomen een wets- ontwerp tot verzekering van werklieden tegen ongevallen. De heeren De Bieberstein en Quarles van Ufford hebben zitting genomen. Donderdag komen aan de orde de wetsontwerpen voor de verdeeling van de provinciale kiesdistricten en voor de iustelling van Kamers van Arbeid. De heer Lohman zal interpelleeren over het ontslag van Dr. Bredius. Aan van den gouverneur van Ned.-Indie ont- vangen telegrammen wordt door de *Java-Ct." het volgende outleend Den 12 Januari werden verkenningen gedaan uit Blang-Mej over Gentoet in het heuvelterrein en uit Lamsoedjin naar Lobakar, evenwel zouder tot ontmoetingen met den vijand te leiden. Op 13 Jan. hadden geen troepenbewegingen van aanbelang plaats. De sectie achterlaadmor- tieren keerde naar Kotta-Radja terug, beneveus een 50tal inwoners uit de iV en VI moekims. Om Toekoe Oemar in het gebergte van Lohong gestaan haar een kleine ondersteuning te brengen," zei zij en opende de deur om freule Von Arnheim binnen te laten. ,/Neen, ik zet geen voet over dezen drempel," antwoordde Constance minachtend. //Een aalmoes wil ik de vrouw geveu, maar mijn bezoek was haar niet toegedacht." Zij haalde een sierlijk beursje, met goud en zilver gevuld, te voorschijn, wierp dat in de hut en wendde zich tot Camory, die eveneens een groote som had gegeven. //Het zal tijd zijn, dat wij ons weer aansluiten bij het overige ge- zelschap," merkte zij op. Hij geleidde haar naar haar paard. Zij sprong licht in den zadel en boog slechts hoogmoedig het hoofd, zonder Hildegard aan te zien, z/Wie was die jonge dame?" vroeg Harald, toen zij door de weide sprougen. ,/De dochter van den landeigenaar Rainer, een man, die in de gansche buurt wordt gemeden om ziju boosaardig, wraakzuchtig karakter." ,/De eigenaar van den Edelhof z/Ja. De verbitterde vijaud van mijn oom, wien men reeds herhaaldelijk tegen hem heeft gewaar- schuwd. Heeft u daar niets van gehoord z/Zeker. Dit zaclite, lieve kind moet zich aan de zijde van zulk een ruw man niet gelukkig voelen." Constance lachte. //Er staat haar immers niets in den weg om den een of ahderen boer te trouwen." Hij zag haar verbaasd aan. ffDe Edelhof is geen boerderij en mejuffrouw Rainer schijnt, volgens haar geheele wezen te oordeelen, een ont wikkeld meisje." te verontrusten, werd op 14 Jan. van Blang-Mej en Lamsoedjin uit daarheen opgeruktverschil- ende ladangs werden bezocht, docli zonder den vijand te ontdekken. Eene kolonne, die op 15 Jan. uitrukte naar den bovenloop der Kroeng-Lohong, kreeg bij Gle- Batang-Oee voeling met den vijand, die vluchtte enkelen bleven nog doorvuren, waardoor drie inlandsche fuseliers gewond werden. Volgens berichten, ontbreken vivres aan Toekoe Oemar en beginnen zijne benden te verloopen. De marine zou op 18 Jan. Gle-Batang-Goe onder vuur nemen. Het weder is vrij goed maar regenachtigde gezondheidstoestand goed. De Europeesche fuselier Janse overleed op 15 Jan. aan zijne op 7 Jan. bekomen wonden. De gouverneur zou op 18 Jan. weder naar Lohong gaan. Op Groot-Atjeh heerscht in de kampongs rondom bet bivak te Indrapoeri de cholera hevigvan de bezetting aldaar zijn 3 Europeesche minderen aan die ziekte bezweken. Blijkens een op 18 Jan. ontvangen telegram werd de dekking der opname van Samahani naar Manprehwest uit het gebergte vrij hevig beschoten, waarbij niet levensgevaarlijk werden gewond, de Europeesche fuseliers Bloker, Hoetink, Van Os en Nieberg. Van het ministerie van justitie heeft Van der Veer, te Middelburg, op een desbetreffend request bericht gekregen, dat met provoost-arrest door den schuttersraad gestraften, op last van den auditeur van dien raad, in het huis van bewaring te Middelburg opgenomen, in het vervolg afge- zonderd van gevangenen zullen worden geplaatst; terwijl hun teveus vergunning zal worden gegeven, tot het lezen van de door hen medegebrachte boeken. Uit verschillende berichten blijkt dat op het platteland zich meer opgewektheid betoonde om kiezer te worden dan in de groote steden, waar de belangstelling bedroevend klein was. Te Assen is eene nieuwe partij opgerichl, die zich echter op geenerlei politiek gebied zal bewegen, doch uitsluitend van practischen aard zal zijn. In een vergadering aldaar van een 100 tal kiesgerechtigde onderofficieren van het garni- zoen is nl. in beginsel aangenomen zich niet bij een der kiezvereenigingen of partijen aan te slui- ten, doch den candidaat te kiezen, door wien de z/Wel ja te veel ontwikkeld zelfs. De dwaze trots van den vader heeft het behaagd haar op te voeden als of het haar bestemming was in voorname kringen te schitteren, terwijl zij tocb waarschijnlijk eens de vrouw zal worden van een welgesteld grondbezitter en dan niet veel gelegen heid zal hebben haar zoo moeilijk verworven kennis te gebruiken. Doch dat alles is voor ons van weinig belang. Er mag een prins komen om haar uit haar eenzaamheid te verlossen ik gun het haar. Het toekomstige lot van Hildegard Rainer laat mij onverschillig." Een ruk aan den teugel en in vliegend galop ging het verder. Tegelijk met Gisbert en graaf Von der Lauen kwam Constance en Harald aan op het punt, waar de rijweg weer op den hoofd weg uitliep. De vrijheer zag het meisje met een zeld- zaam onderzoekenden blik aan, doch kon niets ontdekken wat zijn argwaan had knnnen opwekken. Zij was bleeker dan anders, doch haar trekken drukten noch groote blijdschap, noch hartstochte- lijke opgewondenheid uit. z/Hebt gij uw werk van barmhartigheid vol- bracht P" vroeg hij schertsend. ffJadoch ik had beter gedaan mijn kamer- meisje te zenden. Ik heb mij in mijzelf weer vergist. Het staat mij tegen een plaats van ar- moede en ellende te zien." //Constanceriep freule Von Dombrowsky, terwijl zij zich uit het rijtuig boog. Ongaarne volgde de jonge dame dezen roep, maar toch reed zij dicht langs het rijtuig. //Neem u in acht fluisterde Alexandra. //Deze plotselinge hardheid is te sterk in tegenstelling met uw vroegere op- gewekte stemming. Het zou allerlei vermoedens TER NE1IZE1SCHE COERMT. nit blad Terschljnt aiming-, Woeimla.. en Vrija»B»vond, uHgeaomlerdjvpJFt^irt^en^JjlenjUtgevei^ Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, gezien de artt. 6 en 7 der hinderwet (Staatsblad no. 222 van 1896), maken bekend dat op heden ter gemeente-secretane ter visie is geiegd een verzoek van VAN CANTFORT en KOCH om yer- gunning tot het op het spoorwegterrein alhier in werkmg brengeu van ecne locomobile met zaagraachine en wel op de kadastrale perceelen aectie B nos. 433, 357, 373 en 1' no 456 en dat op UiuMtag 3 Maart des namiddags 4 uren, ten raadhuize dezer gemeente, gelegenheid zal worden gegeven om tegen het maken dier inrichting bezwaren in te brengen en deze mondeling of achriftelijk toe te licbten. Ter Nenzen, 16 Februari 1897. Burgemeester en Wethonders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 1